Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 13, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH VVORKINQ WOMEN IN AMERICA
No 24 Tiistaina Kesäkuun 13 p—Tuesday June 1 3 th 1922— Kahdestoista Vuosik
NYKYISEN PERHEMUODON HÄVIÄMISESTÄ
rfTfcrz II
Kirj Aleksandra Kollontay
Säilyykö perhe kommunisti
sessa yhteiskunnassa? Pysyykö
se sellaisena kuin se on tätä ny
kyä? Nämä kysymykset ovat
usean työläisnaisen sydämellä
ne huolestuttavat myöskin mies
tovereitamme Erikoisesti ovat
nämä kysymykset askarrelleet
työläisnaisten mielissä siitä läh
tien kun elämä aivan silmiem
me edessä muuttuu kun entiset
tottumukset ja tavat muuttuvat
ja koko proletaarisen perheen
koko olemus muodostuit toisel
laiseksi uudeksi "omituiseksi"
kuten usea ajattelee Tätä se
kavuutta vielä lisää se että Neuvosto-Venäjällä
avioeron saanti
on helpoitettu Kansankomis
saarien neuvoston säädöksellä
joulukuun 18 päivältä 1917 lak
kasi avioero olemasta ylelli
syytenä joka oli vain rikkail
le saavutettavissa nykyään ei
työläisnaisen enää kuukausi
määriä ja vuosikausia tarvitse
odotella eri passia Nykyään
voidaan avioero saada molem
minpuolisen sopimuksen- perus
teella viikon — parin sisällä
Mutta juuri tämä helpoitus a
vioeron saannissa jota niin mo
ni avioliitossa oleva nainen siu
naa peiouiaa tuiaia imiaia tn
toten niitä jotka ovat tottu
neet katsomaan miestä elättäjä
nä ja ainoana turvana elämäs
sään jotka eivät näe että nai
sen on opittava hakemaan tur
tvaansa toisessa paikassa hake-
maan ja saamaan sitä yhteisöl
tä valtiolta eikä mieheltä
Me emme tarvitse peitttää to
tuutta: entinen perhe johon me
olemme tottuneet jossa päänä
ja elättäjänä oli mies ja jossa
vaimo oli vain olemassa miehen
rinnalla vailla tahtoa rahaa jo
pa omaa aikaakin — tämä per
he muuttuu meidän' silmiemme
edessä Emmekä me tarvitse
sitä peljästyä Vain meidän o
ma tietämättömyytemme saa
meitä ajattelemaan että muka
kaikki se johon me olemme
tottuneet pysyisi aina muuttu
mattomana Mikään ei ole
erheellisempi kuin tällainen kä
sitys Lukiessamme siitä mi
ten ihmiset ovat eläneet ennen
saamme selvän käsityksen kai
ken muuttuvaisuudesta siitä
ettei ole olemassa sellaisia tapo
ja sellaista valtion rakesnnet
ta jotka pysyisivät muuttumat
tomina Perhekin on ihmis
kunnan eri aikakausina moneen
kertaan muuttanut muotojaan
se öh olrut aikaisemmin koko
naan toisenlainen kuin mihin
me olemme- tottuneet Joskus
on pidetty ainoana oikeana per
heenä sukuperhettä t s sellais
ta perhettä jonka päänä oli äi
tiyanhusija jonka ympärillä a
suivat ja työskentelivät-' hänen
lapsensa lasten ': lapsensa ja
lasteja lasten lapset On ol
lut olemassa myöskin patriar
kaalisia perheitä joissa perheen
päänä oli isä joka oli samalla
isäntänä ja hänen ympärillään
ja hänen isällisen -tahtonsa ja
valvontansa alaisina elivät lap
set ja lasten lapset Vielä ny
kyäänkin maaseudulla talonpoi
kais väestön' keskuudessa ta
paamme tällaisia perheitä Näis
sä perheissä vallitsevat toisel
laiset tavat ja lait kuin kaupun
kilaisen työläisen ' perheessä
Niissä on monia tapoja joilla
ei lainkaan ole sijaa kaupunki
laisessa työläisperheessä Per
hemuodot ja tavat ovat erilai
sia eri kansoilla On olemassa
kansoja — turkkilaiset arabia
laiset persialaiset joissa lain
mukaan yksi mies saa pitää u
seampia vaimoja On ollut ja
onpa vieläkin olemassa sellaisia
heimoja joissa päinvastoin on
sallittu naisen pitää useampia
miehiä Me olemme tottuneet
siiherr että tytöltä ennen nai
misiin menoaan mies vaatii
puhtautta mutta on ollut kan
soja joiden keskuudessa tyttö
on ylpeillyt rakastettujensa lu
kumäärällä pitäen" käsissään ja
jaloissaan yhtä monta rengasta
kuin hänellä oli ollut miehiä
Monet näistä tavoista jotka
meitä hämmästyttäisivät ja joi
ta me pitäisimme epäsiveellise
nä ovat toisten heimojen ja
kansojen keskuudessa laillisia
jar se mikä meillä on laillista
ja tavallista näyttää heistä
"synniltä"
Sen vuoksi ei ole syytä ru
veta pelkäämään sitä että per
heessä tapahtuu nykyään muu
toksia että siinä katoaa se mi-
kä on vanhaa ja tarpeetonta
ja että meidän silmäimme edes
sä vaimon ja miehen keskinäi
set suhteet saavat uusia muoto
ja Tulee vain järjellisesti ot
taa selvä siitä mikä perheessä
on aikansa elänyttä minkälai-
set suhteet' työläisnaisen ja
miehen talonpoikaisnaisen ja
miehen välillä ovat ne jotka
uusiin oloihin sopivat
Perheessä johon me olemme
louuneei mies ansausi uiain
vaimon ja lapset vaimo sitä
vastoin hoiti taloutta ja kyky
jensä IIlUKacUl ftctavcuil lapoin
Mutta viimeisen vuosisadan ku
luessa kaikissa niissä maissa
joissa pääoma vallitsee joissa
nopeasti kasvavat tehtaat tuo
tantolaitokset y m kapitalisti
set yritykset jotka toimivat
palkkatyöllä hajoaa tavallinen
totunnainen perhe Ympäröivän
elämän mukana muuttuvat siinä
tavat ja olot Kaikkialla vai
kutti tapojen muuttumiseen
perheessä naisten palkkatyö
Siihen sijaan että mies ai
kaisemmin oli perheen yksin
omainen elättäjä on viimeisten
vuosikymmenien aikana kapita
lismi pakoittanut naisen etsi
mään ansiotyötä ulkopuolella
perheen ulkopuolella kodin
Miehen ansio ei riittänyt per
heen " elättämiseksi sen vuoksi
oli perheen äidin lähdettävä
kolkuttelemaan tehtaiden ovil
le Vuosi vuodelta kasvaa ko
din ulkopuolella tehtaissa päi-
(Tatkott toisella sivulla)
Berlinin proletariaatin huhtik 9
pnä yhteisen rintaman merkeissä pi
tämässä valtaisessa mielenosoituk-
sessa esnniyi puuujia iutuneiu
' kilta maapallon ääriltä Jaappanista
' Amerikaan asti Kommunistisen In
ternationalen edustajan toveri Ra
dekin estivät viranomaiset puhumas
ta mutta hänen sijastaan tulkitsi
vat proletariaatin yhteisen rintaman
tarvetta ja taisteluhalua sita mtohl
moisemmin muut kautta maailman
tunnetut toverit Niinpä lausui tove
ritar Clara Zetkin:
"Genua — Neuvosto-Venäjä! Ne
eivät ole ainoastaan kaksi sanaa
ne ovat vertauskuvia merkkejä
'joissa me olemme Genua on kaik
kien maiden ' omistavain ajatusten
ja pyrkimysten " ilmaus omistavain
jotka toivovat voivansa uudelleen
rakentaa kapitalismin rappeutuneen
maailman työläisten palkannautti
jain ja virkailijain kustannuksella
Neuvosto-Venäjä sitä -vastoin on vas
tarinnan ilmaus koko kapitalistista
yhteiskuntaa vastaan
Neuvosto-Venäjä Genuan konfe
renssissa! Ainoa vallankumoukselli
sena' työläisvaltiona koko maailmas
sa! Pettäisimme itsemme jos me
odottaisimme että englantilaisten
työläisten etujen puolesta esiintyisi
siellä Lloyd Georgen hallitus joka
on ajanut sotapolitiikkaa ja kaikin
keinoin tukenut väkivaltaa taikka
i— että ranskalaiset työläiset pitäi
sivät edustajinaan Poincaren ja hä
nen kumppaniensa hallitusta Missä
on saksalaisia työläisiä jotka tun
tisivat itsensä Genuassa edustetuik
si herra Rathenaun Saksan halli
tuksen luottamusmiehen kautta hai-
1 GENUA— NEUVOSTO-VENÄJÄ
lituksen joka rohkeni leimata rau
tatieläisten lakon rikokseksi? Taikka
sokeri- - ja viinihuijari Hermeksen
taikka herra Schmidtin tuon ylenar
voisen sosialidemokratin ja porvaris
ton lakeijan kautta?
Neuvosto-Venäjä on se ainoa maa
joka on uskaltanut uhmata maail
mankapitaalia Kiitos siitä vallanku
moukstfh! Neuvosto-Venäjän viholli
set hekumoivat toivolla että Neuvosto-Venäjä
voitettaisiin konsessionien
avulla Mutta ei Se elää edelleen
entistä voimallisempana Ja Jos se
on pakoitettu tekemään sopimuksia
kapitalististen valtioiden kanssa ja
myöntämään konsessiooneja kapita
lismille niin tapahtuu tämä työläis
ten poliittisen vallan lujittamiseksi
Se on pitävä huolta siitä että kapi
talismi on vain työläisten ja talon
poikain palvelija paisumatta näi
den herraksi Neuvosto-Venäjän voi
ma on kasvava sen kautta että kon
sessioonipolitiikka ohjataan urille
jotka johtavat proletaarimaan kom
munistiseen - uudelleen rakentami
seen Kato on lisännyt sen hätää
Kapitalistit uneksivat voivansa käyt
tää hyväkseen sen hätätilannetta
mutta Neuvosto-Venäjiin viholliset
eivät voi käydä kauppaa siitä kuten
käydään Saksasta Neuvosto-Venäjälle
on luonnollisesti etua siltä että se
saa muiden -laillisen tunnustuksen
mutta se tulee toimeen ilman sitä
kin Neuvosto-Venäjän tunnustus on
kirjoitettu niiden satojentuhansien
verellä ja kyyneleillä jotka neuvos
tojärjestelmän puolesta kulkivat kuo
loon kunnia siitä puna-armeijalle!
Puhutaan niin paljon Saksan ta
loudellisesta ja sivistyksellisestä ete-'
vämmyydestä Ja kuitenkaan ei se
tule Genuassa olemaan mikään muu
kuin kaupittelukohde Ei puhetta
kaan Versailles'n rauhasopimuksen
perustamisesta - Saksa on Genuassa
esiintyvä ententen ja Englannin im
perialismin renkinä Jokainen jolla
on silmät nähdä myöntää että Sak
salla on vain yksi pelastus yksi
mahdollisuus järjestää asiansa —
liitto Neuvosto-Venäjän kanssa
Järjestämällä Genuassa taloudelli
set suhteet Neuvosto-Venäjän kanssa
luulevat kapitalistiset hallitukset
suoriutuvansa bolshevismista ja val
lankumouksesta Mutta ne eivät älyä
että se kasvaa esiin teidän omassa
keskuudessanne teidän omasta hä
dästänne toverit Kapitalistinen ta
lous ' on siihen määrään luhistunut
että omistavat voivat hallita vain
kaikkien maiden työtätekeväin hul
luuden avulla Teidän nöyryytenne
passiivisuutenne ja uhraus- ja vaa
ranpelkonne nojalla Kapitalistinen
yhteiskunta ci ole kerrassaan mi
tään Se on olemassa vain työläisten
hupsuuden takia
Toinen Internationale oli kylliksi
luja estääkseen maailmankongressin
kutsumisen Genuan konferenssin
ajaksi Joukkojen on kohotettava
vaatimuksensa: Proletaarinen maail
mankongressi Joukkojen on sulkeu
duttava kansainväliseen rintamaan
koska se on hetken käsky Me emmo
vaadi yhteistä rintamaa puolueohjel
mamme taikka puoluejärjestömme
vaatimuksesta Tämä vaatimus kai
kuu vastaamme miljoonain kaikkien
maiden proletaarien tuholta jotka
ovat vihityt kuoloon Tämä huuto
kohoo korviimme kurjuudesta lulie
mattomain proletaarllasten ruumiilli
sesta ja henkisestä menehdyksestä
Toverit ja toverittaret proletaarinen
yhteinen rintama on järjestettävä
kansallisesti Ja kansainvälisesti pro
letariaatin pakottavain elinehtojen
puolustamiseksi omistavain " nyiko
misraivoa vastaan Ja tästä ensi as
keleesta on proletariaatin taistelun
laajennuttava ncuvoRtodiktatuurln
pystyttämiseen kapitalismin romah
duttamlseen Toverit kaikissa mais
sa: nouskaa! Kun Pariisin vallanku
mouksellinen kansa oli valloittanut
Bastiljen sortolinnan tuon vanhan
feudaalivaltion vertauskuvan upeill
heidän plakaatinriekaleissaan kirjoi
tus: "Täällä käydään karkeloon!"
Pitäkääpä huolta että teidän toi
mintanne kautta kapitalistiseu ta
louden riekaleet pian kantavat kir
joitusta: "Täällä käydään karke
loon !"
Eteenpäin kohti kansallista yh
teisrintamaa! Eteenpäin kohti kan
sainvälistä yhteisrintamaa! Eteen
päin Neuvosto-Venäjän meidän toi
vomme ja kunniamme puolesta!
Eteenpäin tulevan Saksan vallanku
mouksen puolesta! Eteenpäin maail
man vallankumouksen puolesta!"