Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 30, 1922, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
T O VER IT AR ja mitkä ovat sen periaatteet? tettava vanhoillisissa unioissa tista työpäivää koskeva laki naisiin
Amerikan suomalaisten työläisnaisten National Women's Trade U- Sen vuoksi tulee työläisnaisten ja alaikäisiin työläisiin nähden ja o
äänenkannattaja ilmestyy Astoriassa non LeagUe on perustettu v sikäli kuin he ovat kosketuksis- tettaisiin voimaan ennen aikaan voi
menPubSo I9°3- Sen tarkoituksena on koo- sa tähän liittoon kuuluvien u- massa ollut 54-tunnin työpäivä Jär
: — 7- ' ta ja järjestää kansallisessa nioiden kanssa ryhtyä toimen- jestynyt työväestö vastustaa voimak-
1 vuosikerta mittakaavassa kaikki teollisuu- piteisiin luckkavalistuksen har- kaasti palautumista ennenaikaiseen
Canadaan Ja Suomeen: dessa työskentelevät naiset se- joittamiseksi niiden keskuudes- pitkään työpäivään Nähtävästi tu-
1 vuosikerta $200 Puoli vuotta $115 kä heidän sympatiseeraajansa sa lamaantumatta ensimäise3tä lee lainlaatijakunta hylkäämään esi-
TOVERITAR
Box 99
Aatoria Oregon
Entored as second-class matter July
18 1911 at the Postoffiee at Astoria
Ore under the Act of March 3 1879
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
Subscription rates In the United States
One year $175 - Six montas 1100
One year $200 Six months 116
Toimitus:
ANNA LEPPÄNEN
'Box 99 Astoria Oregon
i
NaiStetl ämmät t tyhdlS'
tysl
lltOU kOnVenllOm
Waukeganissa 111' kokoon- väenluokkaan kuuluviksi Nä- ™lU8l™'™eu hotelleissa ja ravintoloissa Minne-
tuu tulevan kesäkuun 5 päivänä mä seikat samoin kuin se että „ teo"lsuusnalsn- Aimpaikkako- sotan vaItiossa eI 0le aWai joka
National Women's Trade Union liiton johdossa on puhtaasti vallallaises" hyväksynyt maärittelisi ja rajoittaisi naisten työ
League sääntömääräiseen kon- porvarillisia aineksia kuten Palkk™'aIunnan ehio ukset äivan tnutt hoteIleissa Ja vaW
° ' IT ' seuraavissa ammateissa palkoiksi
ventionunsa jonka paivajarjes- Mrs Raymond Robins y m „„„ „ „ „„ neljässä suurimmassa kaupungissa
-ti naisille Luutateollisuudessa 30 sent- „ „
tyksessa ovat seuraavat kysy- vaikuttavat luonnollisesti su- tm tunnlUa uarjaantuneille ammatti """"" "m ty0aika
mykset: ' en- etta hiton puuhailut evat aisille (nyltyJnen aljn on 15 ravitololssa-
Työttömyys kohoa yh ammatti kun aisten ja % s(mttm tunnilta) rayyjille vahit
Valistus pikkuporvarillisten katsomus- täismyyntiliiuUeissa $1400 viikolta ()lpthn tfihnvt
Lainsäädäntö ten puitteita (nykyinen alinpalkka ?850 viikol- UUtR0 teiUiyt -A
Liiton jarjestarnistyo Vaikka tämä naisten liitto miesten tavaroiden ja muslimi- tehtäväsi?
Osuustoimintaliike näinollen luokkataistelumerki- alusvaatteiden alalla $1375 viikossa
Ulkomaan asiat tykseltään on yhtä olematon ja (nykyinen alinpalkka $900 viikol- Oletko tänään muistanut tarjota
Kuten huomaamme tulee kon- taantumuksellinen kuin A F ta) naisvaatteiden alalla $1400 vii- Toveritar lehteä tuttavallesi tilatta
ventionin käsiteltäväksi useita of L liittokin jonka sylissä se kossa (nykyinen palkka $1525 vii- vaksi7
Yhdysvaltain työväenliikkeessä
tärkeinä päivän kysymyksinä
olevia asioita kutea W työt-
tomyys ja työläisnaisten valis-
tus ja järjestäminen
"Mikä on olemukseltaan ia
kokoonpanoltaan kysymyksessä tatavat joita nykyaikaisen työ- sa on myöskin tehty e3itys että pe- oietko hankkinut yhden uuden Jä
oleva liitto mitä se tarkoittaa väenliikkeen jäsenten on toteu- niuteftaisiin voimassa oleva 48 tun- senen Työväenpuolueeseen?
1 1 1 1 1 1 1 1 ii n 1 1 1 ! 1 1 n 1 1 1 1 1 n n n 1 n 1 im 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 luminiH iiiimhimmiihihiihhiihiii iiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiihiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiililt
Nuoriso punalipun luo
(Jatlt)
Maaseudun nuorisoliitot
Paitsi työläisnuorison Liittoja a
lottiin tähän aikaap muodostaa myös
liittoja maaseudulle Ne asettivat
itselleen melkein samat päämäärät
kuin kaupunkienkin liitot Pimeä
hyljätty talonpoikaisnuariso tahtoi
myös selvittää tunnettaan alkaa
ymmärtää elämää Vanhoissa tsaa
rinaikuisissa kouluissa kuten aikai
semmin olemme esittäneet eivät he
voineet sitä tehdä Nyt se samoin
Ikuin kaupunkienkin työläisnuoriso
tahtoi saada valoa ja tietoa omissa
liitoissaan
Maaseudun Nuorisoliitoissa työs
kentely on ollut paljon vaikeampaa
kuin kaupunkien siellä ei ole ollut
rahoja el kirjoja el hyviä huoneus
toja eikä kokeneita tovereita Sitä
paitsi alkuiset talonpojat (varsinkin
vanhemmat) ovat suhtautuneet vi
hamielisesti Nuorisoliittoihin Be
kyllä onkin ymmärrettävää Vanha
järjestelmähän tsaari tilanherrat ja
näiden apurit koettivat pimittää kan
saa Papit olivat heillä tässä suure
na apuna He pelottelivat kansaa
piruilla ja moninaisilla antikristuk
silla opettivat sitä olemaan esival
lalle alamaisia tottelemaan päälli
köitä ja elämään rauhassa sortajaln
6a kanssa He sanoivat että köyhil
le tulee hyvä eläi-toisessa maail
massa taivaassa täällä heidän täy
tyy kärsiä ja valeta Vanhan järjes
telmän aikana kasvatetut vanhat ta
lonpojat pelkäsivät ' nuorison uutta
henkeä ja ovat pelotelleet sitä eri
laisilla kauhuilla Onpa ollut tapa
uksia että talonpojan poika tai ty
tär on ajettu pois kotoa sentähden
että on liittynyt ' Nuorisoliittoon
Liitto toimu kiinteässä yhtey-
dessä American Federation of
Labor liiton kanssa ollen sillä
kuitenkin itsenäinen hallinton-
järjestönsä) päämajansa jn
e Liitto julkaisi myöskin muu-
taman vuoden aikana kuukausi-
julkaisua "Life and Labor" jo-
ka sisälsi valaisevia kiriotuksia
v
kuusta lähtien on lehti lakan-
nut ilmestymästä
t ilmestymästä
Liittoon kuulunee tällä haa-
vaa useita unioita niiltä aloilta
joissa naiset työskentelevät oi-
' '
len KuitenKin sen pääaines n k
valkokaulusorjia kuten opeta-
joita y m jotka eivät pidä it-
J r
seaan suorastaan palkkatyö-
on syntynyt ia toimii min on
siihen kiinnitettävä silti huo-
miota koska se pyrkii vaikutta-
maan paiKKatyoiaisnaisien Kes-
kuudessa Siihen nähden" sopi-
vat kaikki ne ohieet ia toimin-
Mutta kaikesta tästä huolimatta
maalaisnuoriso kaupunkilaisesimerf
kin mukaan on rakentanut nuoret
liittonsa
Taistelu porvariston kanssa ja
Nuorisoliitot
Mutta jos raskasta oli nuorison ra
kentaa liittojaan Kerenskin aikana
niin ei niin helppoa ole sitä tehdä
nytkään Asia on näet niin että ti
lanherrat ja tehtailijat eivät ole voi
neet leppyä työväen ja talonpoikain
valtaan He ovat menneet Donille
Ukrainaan Uraalille ja Siperiaan
ja siellä käyneet hyökkäämään Neu
vostotasavaltaa vastaan Sitäpaitsi
meille jääneet heidän kätyrinsä ei
vät nostattaneet mellakoita kapinoi
ta ovat koettaneet uudelleen pa
lauttaa vallan porvariston käsiin
Kaikkea tätä vastaan on pitänyt
taistella kaikesta tästä on täytynyt
suojella Neuvostovaltaa Siihen tie
tenkin ovat innolla ottaneet osaa
työläisnuoret He ensimälsinä meni
vät Punaiseen Kaartiin joka torjui
Kerenskin ja Kaledinin kasakka
joukkojen hyökkäyksen Nuoriso oli
myös pohjana jolle muodostettiin
meidän mainehikas Punainen Armei
jamme Työläis- ja talonpoikalsnuorison on
pitänyt luopua rauhallisesta työstä
liitoissaan lähteäkseen rintamalle
torjumaan valkokaartilaisten hyökkä
ystä Paljon nuorisoa on kaatunut
Neuvostovallan puolesta Taistelu
porvariston kanssa on riistänyt lii
toilta monta toimivaa työntekijää
Tämä tietysti vaikuttaa koko sen
työhön Sen lisäksi vielä monet työ
läiset varsinkin maalla eivät ole
ymmärtäneet nuorisoliittojen tehtä
viä eivätkä ainoastaan ole olleet
avustamatta niitä vaan vä''stä ovat
sitä ehkäiseetkin Tämä tietysti el
epäonnistumisesta joka saattaa
kohdata työhön ryhtyessä
Naisten työ teollisuu
dessa Massachusettsin valtion lalnlaati-
kiehdotusta naisten työstä ja pai-
°'tf taoUnude- Enfinälsessä
u
Vfk si alkak4s maarattasiin pysyvä
™ ' :""U""B ™-
T°lsessa ef tetaan- etta v JyMa
voimassa oleva allnpalkkalaki ku-
„
oHLis ~ tlsten
i0ld°St ™ n'raltet y eHt ineu„
mitpa Tlirkimnfln n n f eron Qlinnnllrira-
_
Kossaj: miesten vaatetus- ja Baae-
takkien alalla $1475 viikolta (ny-
W
™ " "i-
kyinen alinpalkka $1550 viikolta)
Massachusettsin lainlaatijakunnas-
todista heidän pahaa tahtoaan vaan
tietämättömyyttään uuden pelkoaan
mikä vie mukanaan nuorison ja hei
dän liittonsa
Nuorisoliittojen kasvu Yleisvenäiäi
nen edustajakokous ja liittyminen
yhdeksi Venäjän Kommunisti
seksi Nuorisoliitoksi
Mitä enemmän muodostui liittoja
mitä enemmän ne työskentelivät si
tä välttämättömämmäksi kävi nii
den yhdistäminen yhdeksi suureksi
lujaksi liitoksi Sitä varten lokakuus
sa 1918 Moskovan ja Pietarin liitot
kutsuivat Moskovaan Työläis- ja ta
lonpoikaisnuorison liittojen Isen y
leisvenäl ed-kokouksenr Tässä ko
kouksessa oli edustettuna 20000
nuorta työläistä ja talonpoikaa Ko
kouksessa yhdistettiin kaikki nuori
son järjestöt yhdeksi Venäjän Kom
munistiseksi Nuorisoliitoksi Hyväk
syttiin tämän liiton ohjelma ja sään
nöt sekä valittiin- Keskuskomitea
Tämä Liitto on nykyäänkin olemas
sa Järjestö on nyt laajentunut yli
koko Neuvostotasavallan Siihen
kuuluu nykyään noin 1 ja puoli tu
hatta eri järjestöä ja yleinen jäsen
luku tekee noin 100000
Mitä on Venäjän Kommunistinen
Nuorisoliitto?
Katselkaamme nyt minklilaista
työtä suorittaa Venäjän Kommunis
tinen Nuorisoliitto mitä se esittää
työläis- ja talonpoikaisnuorisolle
minkätähden tämän nuorison on sii
hen liityttävä ja siinä työskenneltävä
Kutka yhtyvät Venäjän Kommunis- Venäjällä käydään nyt suurta"
tiseen Nuorisoliittoon? taistelua Työläiset ja talonpojat
Venäjän Kommunistinen Nuoriso- taistelevat vuosisataista -vihollistaan
liitto liittää yhteen työläis- ja talon- — kapitalisteja tilanherroja ja ken
poikaisnuorison 14 — 23 Ikävuoteen raaleita - vastaan puolustavat heiltä
Jokainen nuori työläinen ja talon- lokakuussa 1917 voitettua työtäteke-
tyicsen
Niinikään on Massachusettsin lain-
laatijakunnassa ollut esillä kysymys
työttömyysvakuutuksesta jonka mu
kaan valtion Industrial Accident De
partementin valvonnan alle jäisi tä
män eri osaston hoito Toinen ehdo
tus esittää asian järjestämisen jätet
täväksi erityiselle komitealle- Sa-
„„ Vo v „„
laitolisen Jarjeataralsesta teolliSuu3
laitosten yhteyteen sairaiden ja louk
kaantunei(3en työläisten hoitamiset-
si
Minnlegotan yMimn on Nasten
T _
Ja uhhuju uhhsiu ryniynyi tuiKimaan
°teIIeiSSa
valtion lainlaatijakunnan istuntoon'
esitys naisten työn järjestämiseksi
™ hvväkse" uokkVtaiste
Z£L£S slTntllZ
Oletko käyttänyt jokaista tllal-
un
ättömyydsn selittämiseksi
niille jotka eivät vielä ole muka
namme? poika voi siihen liittyä ja siinä työs
kennellä Liittoon kirjoittautumista
varten ei tarvita mitään suosituk
sia tarvitaan ainoastaan halua työs
kennellä Venäjän Kommunistisen
Nuorisoliiton jäsenet eivät ole mi
tään erikoista ne eroavat muustä
talonpoikais- ja työläisnuorisosta ai
noastaan siinä että he tahtovat op
pia kehittyä tulla kelvollisiksi uu
teen elämään Sentähden jokaisen
tarmokkaan kykenevän talonpojan
tulee olla Venäjän Kommunistisen
Nuorisoliiton riveissä
Venäjän Kommunistinen Nuoriso
liitto ei sulje oviaan siltä intelligentti-
(opiskelevan) nuorisonkjaan
parhaalta osalta joka on työväen
luokan puolella ja valmis käsi kädes
sä työskentelemään proletaarisen
nuorison kanssa Sellaisia tovereita'
me otamme Liittoomme ja katsom
me heidät samanlaisiksi jäseniksi
kuin liittoon liittyneet nuoret työ
läiset ja talonpojatkin ovat Tietysti
sellaiset opiskelevat jotka tulevat
meille ainoastaan saadakseen jäsen
kirjan ja jonkinlaisen paikan eivät
liittoomme pääse Mutta jokainen
ken on rehellinen ken-ilomielin ter
vehtii alkavaa uutta elämää ken otf
valmis millä hetkellä tahansa taiste
lemaan kanssamme vallankumouksen
puolesta hän voi yhtyä Venäjän
Kommunistiseen iNuorisoliittoon ja
työskennellä yhdessä proletaarisen
nuorison kanssa
Minkä on Venäjän Kommunistinen
Nuorisoliitto pannut päämääräkseen?