Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 30, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 22 Tiistaina Toukokuun 30 p—Tuesday- May 30th
'innostusta lähteä Venäjälle tai Kar- mä yhtenä ainoana päivänä jätämme Edvard Hakala BO s John Stone ni halajaa Olet kertonut minulle Ja
jalaan niin sieltä kyllä saa matka- arkihuolet juhlimme terästämme 30 s Chas Savola $1 John Penttilä kaikille jotka sinua lukevat nais
ohjeet tietoisuuttamme sitä Viimeistä rat- 40 s Manne Leppänen 50 s Elo temme heräämisestä ja niistä monia
Naisjaostolle osotetut kirjeet voi- kaisua varten Newberryn känsäkou- Tuuri 60 s Henry Mäyri 50 s„ Tai- ta naisten kokouksista Etenkin on
" daan lähettää osotteella: rat työnluojat olivatkin sankoin mi Lehtola $1 John Sinkko 50 s mielenkiintoista saada tietoja Idän
Saima Sjöblom 64 W Market st joukoin seuranneet kutsua Juhlat Adam Laitinen 35 s Elias Mäyri naisten pyrkimyksistä Se antaa
" Warren Ohio ' oli järjestänyt S' S osasto omalle 25 s Sofia Takaluoma 25 s Theo- meille intoa nousta siitä alennusti-
' talolle joka oli kauniisti koristettu- dor Eriin 50 s Venni Laine 50s lasta jossa me naiset olemme viru-
DETROIT MICH na punaisella Iltapäivällä juhla ai- Aleks Karhu $1 Wiljam Vinkka 50 neet Nyt jo näyttää että naiset ai-' -
✓-Ompeluseuran toimesta ~oli myyjäi- koi llo 2 j pp s Kalle Filppula 50 s Oskar Kiiti- kavat tulla huomioon otetuksi OH -
set huhtikuun 8 ja 9 päivänä ja on- Tilaisuudessa puhui Kiiskilä Han- nen 50 8" DaVid Sala 25 B" Viktor oikein ilahuttavaa se kun meidän
nistulvat näin huonona aikana ver-cokista' Oli paljo arvokasta ohjel- Helberg ?1' Mattl LimberS 65 s„ suomalaisen Järjestön edustajako
rattain hyvin koska tulot olivat maa riittämään asti Illalla jatket- °8kar SaraIa 50 Matti SaraIa 5° kous antoi niin paljon huomiota To
$ 40067 ja menot $ 188 80 jäännös tiin juhlaa Näyteltiin kappale "Mur- 8- Otto -Suvanto $150 s Gust Saari itar lehdelle ja yleensä naisten
$ 211 87 Niistä esineistä jotka oli- roksessa" joka onkin koko eheä työ- 25 8 John Narhl 50 Henry Jaaa asioille
vat arvalla arpa lankesi seuraaville väen näytelmä jossa pienoiskoossa kelä 25 8- J°hn LeP°Ia 50 Anttl auan aikaa olen ajatellut että
henkilöille: Ines Saarinen sängyn tuodaan esille niitä syitä miksi Ve-' Kotikangas $2 Henry Luhta $1 Bru- mi„u„ pitää lähestyä meidän kylän
peite Jussi Karjalainen silkkipaita näjän köyhälistöluokka otti vallan n° RauteU 50 s- J Ntml ™ 8 ' a tyttöjä Ei minulla ole m itaan
Kalle Lundin silkkipaita Turunen omiin käsiinsä ja on pystynyt sen pi- ™rs: Toja 50 s Jalmar Lehto 60 s oikein pahaa eikä oike n hyyaakäan
pöytäliina Halinen miesten villalii- tämään kaikista sortotoimenpiteistä Matti MakI David Mäkinen $1 sanomista Ensiksi tekisi mieli ky
vi E Vuorio silkkipaita papujen huolimatta Kalle Saarinen 25 s Oskar Elonen ayä miksi te pelkäätte kaikkea set-
arvaamisesta Niistä arpalipuista Välihuomautuksena naisille sanon 50 Frank Nevala 50 s Nk Jo- laista jossa olisi vahan järkeä? Teis
joita myytiin Venäjän nälkäisten hy- että vastaisuudessa kun kappaletta klnen 60 Teofilus Lamm 50 kuuluu paljon S S osastoon
väksi ensimäisenä palkintona oli esittäessä sattuu joku surullinen mra- Ida slaiola 25 Väiuo HatI" mutta te ette koskaan kay kokouk-
Alanteen sanakirja jonka sai W kohta kuten "Murroksessa" jossa nen 25 John Heikkl!ä L Ya" sessa muuta kuin jäsen maksuja
Nygord' 2:nen palkinto kirja Ten äiti ja tytär joutuvat kärsimään hir- teensa Ml 50 maksamassaJa iltamissa jos joku
Days shook that the World jonka veitä tuskia santamiurkkijan ruos- Sanotaan että kansan kasi on puhuu niin useati pidetään tilin suur
sai Hvtönen kolmas pöytäliina jon- kan iskusta emme nauraisi vaan karttusa mutta monta kättä if ta elaraäa että on mahdotonta sen
ka sai' Kyyrö koettaisimme syventyä näytelmän si- tä meidänkin Marquetesta tässäkin rata- niidenkään otka haluaisivat
Tämä vain siksi että ei kenenkään sältöön ja ajatella että näyttämöllä tilaisuudessa oikenematta Olisi se Ei tytöt teidän pitaa jättää va in
tarvitse epäillä että ei niitä olisi toverimme tekevät parhaansa El Hut Ja'°a hrata pieni ropo missä pitämättömyys ja tulla joukkoon toi
kukaan saanut meidän tarvitse häiriötä tehdä sillä meidän 'urhoollisimmat toverimme mimaan sillä nuorten on tn evät-
Ompeluseuran kokouksessa päätet- se on omiaan paljastamaan meidän ovat taistelleet kärsineet a ohran- suus El kelpaa se etta sanotaan
tiin ottaa kesälomaa Ja-sitte syys- kehitystasomme ' tuneet tavalla sellaisella jolle ei loy- el se kuulu m uulle se kuuluu van-
t „„ ssn - dy vertoja historiasta Missä taiste- hoille" Se kuuluu teille teistä pitää
kuu alet™ Myöhäisemmistä Iltamista Vapaat y 3 vallankumoukselliset tulla tietoisia siitä tehtävästä mikä
Usta ahkerammin Poytakr u n huo- oh3elma ilta t o l hommannut N S urhokkaastl pltäneet puoliaan teidän kohtalle tulee
lena on etta han käskee sitte om- g osasto viimeisenä sunnuntaina " „„
„ „„„ ""oao™ 1a puolustaneet maataan yhdistynei- 'Hehkuvaa tulivuorta' katsomassa
f7u™nk1%-'7-h'tik Ohjelmaa ol sekä vakavaa P taantumuksellisia toi- Xskettäin Myteltlin Mikael Rutasen
kuuhun L„na Kuparinen etta nUum0ristista Muun im limes- yastaan työyaen luokan vapau klrJolttama kappaIe Hehkuva tuli-
IRONVVOOD MICH ty' kasinkir oitettui( "yrkki den puolesta - siellä on tällä kertaa vuori" täydelle katsomolle joka seu-
"° t nlnra toimittajana oli Erik Makl on- mlehiä ja naisia na]än etta' Jännityksellä Kirjoit-
M rJts ir totr venäjan ujaattaJa ° °i"ii9unt paremmn kun
on toiminut taalla Kuten muuaiia- vieia toimen vastaan silla - nimen- 1 1 i m
„ „„„ j„ loiiiiBu a työläistoverit joiden uljas ja suuria kukaan muu joka on kirjoittanut
kln Kokoukset ovat olleet aina jo- omaisella ehdol a että jokainen ko- """"' ' ' J ' '
i vi 1 nilrpflti Tiäi- oma öe ° ' „„ „t uhrauksia kysynyt taistelu on innos- Suomen luokkasodasta kappaleita
ka toinen torstai klo 1 aikaan pai- ettaa avustaa kykyjensä mukaan et- -i- i- n„ i „ ii„i„itto
n- „ „ m„„tottn )itn ia ii tanut kaikkien maiden työläisiä He Hehkuvassa tulivuoressa' kirjoitta
valla vaan nyt muutettiin iltaan ja tä ientj tuiee enemmän monipuoli- „„ „ ' _ _ 1„„„„f
nyt pidetään kokoukset joka toinen ks Naisetkin tarttukaapa ky- ovat kärsivällisesti saaneet maksaa ja tuo iimI „e syyt
torstai-ilta puoli kahdeksan Om- Naisetkin' tart lojaalisuutensa sorrettua luokkaa sisällissotaan kuinka nälkäisinä ja
„„4„„ „„ -„ni™iatnnot „ i i kohtaan koko mailman tyotateke- uupuneina vielä työväki koetti pysyä
peluseuran naiset ovat valmistaneet Sunnunta kou u to m myöskin ' „ „ „
peitteeen joka pantifn arvalle Ti- Laps"t metna ovatkin innokkaimpaa vää luokkaa kohtaan He vetoovat rauhallisena Kirjoittaja tuo Julki
kettejä oli eniten myynyt Mrs Saari ?oukkoa Viime kesänä oli lapsille meihin' l™™™ T tB™7 "vT '
Mrs Itajula Ja Mrs Aho Onhan kesakou lla noi„ 4 viikkoa Olen i°ka pelastaisi - heida nalkäkuole- nuorukainen niin harkitusti raakun
täällä koetettu myyjäisiäkin homma- 2"luT25 kesän ajalla taas malta- Bmmekö me olisi ha ukkaat tenkin riehuessa voi asettua ta ste
ta vaan päätettiin jättää kesään J£ ä „ saman verran En tiedä maksamaan ainoastaan pientä -Inna sorrettujen vapauttamisen
Toverittaren uutisten kirjoittaja on tulee tällä kertaa opettajaksi 8ia takaIsin' m'tä he ovat ™[äa en8itiIaIe tu0Inaan J" " 8?"
saanut muistutuksia että ei ole teh- ovat apset toimineet useam- hyväksemme uhranneet vai lanku- ren surun a murheen joka kohtasi
nyt tehtäväänsä vaan kirjoittaja oli Pt LapSta oLme tottuneet aaa- ouksen taistelussa naina pitkinä taistelun hävittyä Raskas oli Suo
neljä päivää flunssa Nytkitä toin- vastalsuuaessa saamme niin vuosina pelastaakseen ihmisku nnan men työläisten häviö vaan ei s8
il i i„io„iin tahria "mBU Ja _ kapitalismin kirouksesta Sydamelli- vo nut Bammuttaa sen hehkua So
nuttuani koetan kuitenkin tencla rpinnsta ohielmaa Minkä nuorena f"""" "
m„boon reipasta onjeimaa muma kiitokset kaikille lahjoittajille nousee vielä kerran ja on voittava
vointini mukaan oppii sen vanhana taitaa ♦„t„in(MH Nainen
Lukurenkaita tai keskustelurenkai- Mitä ne naiset olemme tehneet _ täydeiiiBesu '
ta on toiminnassa kaksi Onhan Xoverittaren levitys kuukausien ajal- SOURDO MONTANA - VVABIGIZIG ONT
näissä käynyt väkeä vaan eniten j Täällä olisi paljon sellaisia Jot- '„ „ „
miestovereita Kehoitan teitä nai- ka uldsivat mieleiiään mutta eivät TalIa ymPariBtolla on paljon suo- velvollisuuteni tayttämiseks k Ir
set yhtymään kanssa lukurenkaa- tykkää luopua L 7B sentistä Eikö malaisia farmareita mutta minkään- joItan vähan menneistä ja tulevista
seen Toivoisin että meidän nais- oitalgi keskustella toimenpiteistä lai8la yhtetajnnolta el ole a a
toverit ottaisivat tämän asian toden varojen hankkimi8eksi että tilatta!- on ikava sanoa Toivon että vWabfglztgin Workers Partyn Juse-
kannalta eikä siksi että käymme ™„ Jnillle kullnuk3ie ! Eiköhän tuo täälläkin alettaisiin toimimaan tyo- nilm ol kokous Otto-Salon farmilla
siellä -tavan vuoksi tai että meille tuottaisl tulok8ia VU06ien kuluttua väen aatteen edistam seksi huhtik 23 p Siellä olivat keskus-
koituu joku kunnia Olemme autta- e voisimme tehdä agiatsionia vie- Farmarit kylvävät taas peltojansa tehm alalsfna keräyslistat Venäjän
mattomasti kehityksen tarpeessa Camme jälkeen jos meistä kaikella kiireellä toivossa saada en- toverion hyvakal ja ne hyväksytti n
Meidän on pyrittävä luokkaOetoisik- att°5u kuolemaan si syksynä parempi sato viljasta n sai listat ja on han
si ja kehitettävä itseämme lähemmin RautasuMm0 pitäisi alkaa tämän ""ä taallä on saatu monena viimei- koettamt niiden kanssa liikkua
tutustumaan yhteiskunnallisiin kysy- kuun ajalla 2 aoiiarin päiväpalkalla senä vuotena Joka on aiheuttanut paatettlill pitää kokoukset Joka
myksiin voidaksemme ottaa osaa työ paahoitajaa vaihdettiin jos tämä Bcn- etta farmarit tual a ovat joutu- kuukauden tofnen BUnnuntai
„ Iäisten yhteiseen vapaustaisteluun { jgl iataa hikea ja verta neet suurien velkataakkojen ai e ja wm& M oiken haUBka Vapp„
Sen kautta tulemme myös tunte- yahan tyvneemmin työläisten seläs- Pankkiirit alkavat ahdistella Jo- } ylmn- farmilaj slelm oU ohjel
maan sen merkityksen ja sen ala- tä Edellinell olI „iln väsynyt sielul- PlloeIta vleäen vimieisenkm leh- maa kalkenla)sta olivat ne emän
arvoisen asemamme missä jouduin- iisestl sekä ruumiillisesti että teet- an talosta nätkin muistaneet kun oli kaiken-
me olemaan kapitalistisen järjestel- H ]alvan jolIa lupaa matkustella Sourdon naiset hommasimme ma- 8yömlstä ja Ju0mista
män aikana Moni ajattelee että Mlssisippijokea ylös päin Luulee si- mat 22 p:nä huhtikuuta Sourdon Kesäjuhlista mlmln pIt Tähän il-
meillä on hyvät olot koska emme taSavansa alkaa tuonne Joulun kouluhuoneella Neuvostoina an „„„ koya]la touhulla
ole olleet vielä todellisen elämän ttfinollle Lvdia Varwick nälänhätää karsivien hyväksi Ylel- touhutaan Vaikka ne va8ta pide-
kouristuksessa emmekä nälkäkuole- 1 ' ] BÖä olikin saapunut runsaasti ja mu heinakllulla
man partaalla Se ei merkitse että MARQUETTE MIIH kaikki olivat uhraavaisia nain tai- päätettiin pyytää K Harjulta että
olemme kyllin tietoisia kun ajatte- - keän asian hyväksi joten rahallinen kefl
"lemme että mitä me naiset välitäm- Allekirjoittanut on keramiyt Venäjän tuo ltamisttt oli 2560 senttiä sinne pää8ee yakka
me kun meiim on miehet jotka käy- nälänhätäisille Roll Call listalla ja menoja ? 600 solttajllle sii3 $ 1960 automablmllä kun 0n hyvä tie ja
vät kokouksissa ja ajattelevat mei- rahat lähet l™?™enf °tJ0™ Jäi joka summa on lähetetty osot- 3e on luonnon nana palkka jaryen
dän edestä että meillä naisUla ei o- Ra 21 West 13 Bt Y°rf teellä Friends of Sovet-Russia 201 rannassa Toisella kerralla Hsään
le luokkataistelun kanssa mitään te- City Lahjoittajien nimet ovat: Kai- West mh st New York city p0BU kuulumaan
kernistä Meille naisille kuuluu vei- le Sandelin $1 Oskar Sinisalo $1 kultu rahan lähetyksestä on allekir- Ket „ „„ täälläkin kun et
vollisuus olla luokkataistelun rinta- Kust Pakkola $1 John Eskeiin ?i -jottaneena ]un(a näy eika pakkanen pauku
maila eturivissä Me olemme kulke- Frank Tuominen 60 s Alfred AI- Hilma Samson nurkissa Hitaasti kesä näyttää tule-
neet kurjuudessakin aina eturivis- holm $1 John Norrgori l 1 F uni BERKELEY CALIF van niin kun se yläukko olisi me-
K:j HS Hendrickson $1 Edw Simpura ?1 BERKELEY CAUlh nettanyt Ben vähänkin järkensä kun
Jalmar Tammisto 60 s„ Otto Paana- Terve Toveritar ja sen laaja lu:t- men kanssa on ruVennut
NEVVBERRY MICH nen 50 s Frank Kivelä 25 s Jö- jakunta Siitä on monia pitkiä vuosia slj ojkein kusaamaan
Kansainvälistä juhlaa vietettiin nas Pinola 50 s Elssie Linn 50 kulunut kun olen sinua Toveritar Kirjeenvaihtaja
täälläkin Koko maailman köyhälis- Robert Blomster 25 s Mrs Nik Jan- vanha tuttu tervehtinyt vaikka olet
tön kanssa sykkäili svdämemme son 25 s Svante Mäki 50 s Santeri joka viikko tullut luokseni ja tuonut _ Kakk(en maitten työläiset liitty
samoien aatteiden' innostamana Tä- Kangas 60 s August Viljanen 50 s terveisiä sieltä josta minun sydame- kää ynteen!-Karl Marx