Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 23, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH WORKING WOMEN IN AMERICA
lZSSmTZT ii
TOWER
J U lr Eiu 1 '
Nn 21
Tiistaina Toukokuun 23 p — Tuesday JW" „:a& 1922 — Kahdestoista Vuosik
Naisten toiminnasta Kaukai
sessa Idässä
Kirj Alice Wallenius
Ruotsin Kommunistisen Puo
lueen naisten äänenkannattajal
le "Röda Röster" (Punaisia Ää
niä) lehdelle on toveritar Ali
ce Wallenius kirjoittanut täs
sä Toverittaren lukijoille suo
mennoksena j u 1 k a i semamme
haastattelunsa kiinalaisen kir
jailijattaren Huang Pek Wenin
kanssa joka oli edustajana Mos
kovassa tämän vuoden alkupuo
lella pidetyssä i t ä m aalaisten
kansojen konferenssissa Kir
joittaja on ollut kansakoulun o
pettajattarena A h venanmaalla
josta hän kansalaissodan jäl
keen' pakeni kuten moni muu
punainen valkoterroria Ruot
siin Täällä hän meni naimisiin
niinikään maanpaossa olleen
Suomen ruotsalaisessa ' työväen
liikkeessä toimineen kirjailija
Allan Walleniuksen kanssa
Tukholmassa viime vuonna nos
tetun suomalaisten kommunis
tijutun yhteydessä karkoitet
tiin hänen miehensä Venäjällle
johon hän seurasi miestänsä toi
mien nyt siellä josta myöskin
kirjoituksensa edellämainitulle
lehdelle on lähettänyt
I
Miten elävät sisaremme Kau
kaisessa Idässä? Ovatko uu
den ajan aatteet kyenneet tun
keutumaan heidänkin keskuu
teen ja ovatko ne voineet hi
tuistakaan tehdä valoisammak
si heidän kurjaa orjan elämään
sä? Onko heidän keskuudes
saan olemassa tietoista valtiol
lista tahi taloudellista liikettä?
Onko yleensä olemassa työvä
enliikettä Idän kansojen kes
kuudessa? Näit sekä useita muita kysy
myksiä ajatellen menin haas
tattelemaan kiinalaista kirjaili
jatarta Huang Pek Weniä jo
ko otti osaa Moskovassa äsket
täin pidettyyn Idän vallanku
mouksellisten kongressiin Mo
nien vaikeuksien jälkeen onnis
tuin tapaamaan erään kiinalai
sen Wang Kin tahi mikä hä
nen nimensä lie ollut joka pu
hui englannin kieltä Hän oli
pienikasvuinen silmälaseissa ja
näytti kovin oppineelta esiin
tyen erittäin juhlallisesti Ys
tävällisesti hän lupautui autta
maan meitä tulkkina lähtien
heti etsiskelemään tuota pik
kuista naista Mutta tuossapa
hän tuli sipsutellen pikkuisil
la jaloillaan Hän oli puettu
kauniiseen kiinalaiseen silkki
pukuun Pikkuinen kiinalainen
kantoi kohteliaasti hänen käsi
pussiaan Asetuimme juhlal
lisesti erään pöydän ääreen ja
aloimme vakuuttelemaan toisil
lemme tyytyväisyyttämme toi
siimme tutustumisesta ja siitä
kuinka mielenkiintoista oli saa
da tietoja naisista eri maista
Tosin kiinalainen toverini näyt
ti hiukan miettiväiseltä kun
mainitsin kotimaani (Suomen)
nimen mutta hän oli liiaksi
kohtelias osoittaakseen ettei
IIäI Iii
HUANG PEK WEN
hän tuntenut tuon nimistä pik
ku pilkkua maapallolla
"Tässäpä pitää olla isänmaal
linen" juolahti mieleeni ja a
loin kertomaan hänelle hiukan
naisten asemasta Suomessa ja
Skandinaviassa kuinka kauan
me olemme jo olleet valtiolli
sesti tasaarvoisia miesten kans
sa että meillä on naisia valtio
päivillä jne Hän onnitteli
meitä mutta tahtoi samalla
muistuttaa meille että nyt oli
meidän velvollisuutemme aut
taa Idän naisia taistelussaan
valtiollisesta ja taloudellisesta
vapaudesta
"Mitäpä voisimme meidän
pikkuisissa ja merkityksettö
missä maissamme tehdä teidän
hyväksenne joita on miljoone-
ja ja yhä miljooneja?"
3 3 3 j j toimittamaan taman tervehdyk-
"Teidän on työskenneltävä sensä Skandinavian naistove-
kommunismin hyväksi" hän reille Tämän kautta minä täy-
virkkoi "Me olemme selvillä tänkin tehtäväni Ken haluaa
siitä että se on ainoa tie naisen matkustaa Kiinaan?
ja koko ihmiskunnan vapautta-
miselle Siksi me nyt haemme II
yhteyttä länsimaiden naisten Kiina
kanssa Me voimme paljon op- Kiinalaiset naiset ovat am
pia teiltä jotka olette ennättä- moisista ajoista lähtien olleet
neet niin pitkälle ja me voim- täydellisesti syrjäytettyinä o
me saada tukea teiltä meidän sanotosta julkiseen elämään
taisteluissamme Kommunisti- gekä lait että perinnäistavat o
nen Internationale on ainoa Vat olleet sitä estämässä Kon
järjestö joka kokoaa koko maa- fuciuksen opin mukaan kuuluu
ilman köyhälistöläiset eikä ai- nainen alempaan olioluokkaan
noastaan valkoihoiset yhteiseen kuin mies jollaisen käsitys
liittoon Siksi se on oleva mei- kannan seurauksena on tieten
dän johtajamme Sen tulee he- kin se että naiset ovat kaikilla
rättää meidän köyhälistöjouk- aloilla olleet syrjäytettyinä ja
kojamme meidän miljoonat or- etta- heidän on ollut suoritetta
jamme jotka vielä muodostavat vanaan jättiläistyö ja taistelu
muodottoman joukon Sen tu- voittaakseen nämä vanhat ja sy
lee herättää meidän naisemme vgne juurtuneet ennakkoluulot
joita vielä painavat perinnäis- Mitään kasvatusta ei kiinalai
tapojen ja pimeyden kahleet sene öiselle anneta Heidän o
Meidän toivomme on Kommu- jj opittava ainoastaan seuraa
nistisessa Internationalessa ja maan "Kolmea määrääjää" ja
teissä kommunistisissa s i s a- valvomaan että he omaavat "nel
rissa länsimaissa" ja- hyvettä" Nuo kolme mää
Keskusteltuamme hetkisen rääjää olivat: isä mies ja veli
vielä tulimme siihen johtopää- Neljä hyvettä koskevat naisen
tökseen että olisi tärkeätä yh- käyttäytymistä hänen puhet
teistyön vuoksi tutustua lähem- taan tapojaan ja hänen työ
min toistemme maihin ja oloi- tään Jos tähän lisätään kan
hin Parhain tapa millä tätä sanomainen sananparsi että
puutteellisuutta voitaisiin li- "tietämättömin nainen on si
ventää olisi se että lähetettäi- veellisin" niin voimme kuvi
siin muutamia tovereita tutki- telia kiinalaisen naisen elämän
maan oloja itse "paikan pääl- sisällön Ainoana huvina heil
le" Huang Pek Wen joka ei lä on ollut vaatteensa sekä it
näyttänyt pelkäävän välimatko- sensä maalaaminen ja koristelc
ia pikä muita vaikeuksia esitti minen herroja miehiänsä vär
että hänen järjestönsä Kiinan ten Perinpohjaisena keinona
Naisten Liitto jossa on 18000 naisten estämiseksi ottamaan o
jäsentä lähettäisi muutamia saa julkiseen elämään on sitä
naisia Skandinaviaan jossa to- paitsi tapa sitoa pikku tyttöjen
verit pitäisivät hänestä huolen jalat niin etteivät ne päässeet
antaisivat heidän asua luonaan kasvamaan Täys ikasvuisien
ja huoltaisivat niin että he voi- naisten jalat muodostuivat nnn
sivat tutkia Skandinavian työ- ollen kääpiömäisiksi joka vai
läisnaisten elintapoja heidän keutti heidän liikkumistaan
poliittista ja yhteiskunnallista Onneksi on tämä tapa käytan
asemaansa Samoin lähettäisi- nössä vain yläluokkalaisten kes
vät skandinavialaiset muutamia kuudessa
tovereita Kiinaan jossa nais- Aikaisemmin oli naiselta kiel
ten liitto pitäisi huolen siitä letty ansiomahdollisuus Hy
että he saisivat kaiken minkä vien tapojen ja Konfuciuksen
tarvitsevat ja että he oppisivat opin mukaan oli kokonaan so
tuntemaan kiinalaisten naisten pimatonta että naiset ja miehet
elämää ja heidän alkavaa liikeh- jotka eivät kuuluneet samaan
timistään Hän pyysi minua perheeseen oleskelivat samassa
huoneessa Sen vuoksi ei nai
sen sallittu työskennellä teh
taissa ja työpajoissa Kapita
lismi kuitenkin hävitti tuon en
nakkoluulon Tätä nykyä työs
kentelee tuhansia naisia teh
taissa ja kapitalistit käyttävät
tietenkin heidän halpaa työvoi
maansa r i i stotarkoituksissaan
Naiset pakoitetaan työskentele
mään yli 10 tuntia päivässä pal
kan ollessa niin pienen ettei
sillä saa välttämättömimpiäkäitn
elintarpeita T e rveydellisistä
oloista tehtaissa ja asunnoissa
eivät työnostajat välitä' tuon
taivaallista Tämän seuraukse
na on suuri naisten kuolevai
suus Mutta mitäpä välittävät
siitä riistäjät — kiinalainen
köyhälistö on suurilukuinen
kuin kärpäsparvi eikä sen elä
mä ole suuriarvoiaempi kuin
kärpäsenkään elämä
Taloudellisten olojen vuoksi
on ammattihaureus suunnatto
masti levinnyt Kiinassa Moni
avioisuus on samaten tavallis
ta Rikkaat kiinalaiset ostavat
itselleen koko joukon vaimoja
— viisi tahi kymmenen tahi
niin monta kuin varansa riittä
vät Taistelu poliittisista oikeuk
sista alkoi v 1911 jolloin astui
voimaan nykyinen tasavaltalai
nen perustuslaki Taistelu me
ni niin pitkälle gttä naiset
hyökkäsivät k o n gressimiesten
kimppuun ja pieksivät heitä
Mutta tuloksettomasti Maalis
kuulla 1921 julistivat naiset
Kantonissa avoimen sodan vä
liaikaista kongressia vastaan
jonka tuloksena kaksi naista va
littiin piirikongressiin ja yksi
nainen piirineuvostoon
Viimeisten 20 vuoden aikana
ovat naiset taistelleet itselleen
oikeuden kasvatukseen Tätä
nykyä on olemassa noin 700 al
keiskoulua tyttöjä varten Pe
kingissä on myöskin kaksi nais
yliopistoa Keskikouluja on
noin 60 ja teknillisiä kouluja
30 Kunssakin koulussa on noin
300 oppilasta Vuodesta 1921
ovat erinäiset korkeakoulut a
voimia sekä mies- että naisop
pilaille On aivan luonnollista että
ne jotka voivat käyttää hyväk
seen tätä naisten oikeutta kas
vatuksen saantiin kuuluvat tä
tä nykyä melkein poikkeukset
ta ylä- ja keskiluokkaan Köy
hälistöluokan naisille ei vielä
näy valon pilkettäkään tällä a
lalla Kiinan naisliikkeen sydäme
nä niin hyvin kasvatuksellisel
la taloudellisella kuin poliiUU
sellakin alalla on Kiinan nais
yhdistys "Chinese Womens U
nion" joka perustettiin v 191Q
ja jonka keskus sijaitsee Shang
haissa Alkuaan oli liikkeellä
kansallinen luonne mutta sitä
mukaa kuin katsantokannat laa
jenivat ovat kiinalaiset naiset
tulleet huomaamaan että hei
dän 011 liityttävä ei ainoastaan
köyhälistöön omassa maassaan
vaan koko maailman työväen
joukkojen kanssa heidän rin
nallaan taistellakseen päämää
ränsä — kommunismin vapau
tuksen saavuttamiseksi
(Jatk