Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 16, 1922, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 20
7
Nuorten Osasto
lm ---__
ki eteenpäin pystyssäpäin Odotetaan
Ne suuret esiintyvät aina suurina Tytöt joiden nimet lausutaan nou
silloin kuin me olemme polvillamme sevat sanovat hyvästi tovereilleen
Nouskaamme ylös ja postuvat
Puhdistakaa aivonne taikauskosta Eräs jonka tunsin nousi nimensä
Uskaltakaa ajatella! Seisokaa pys- kuultuaan reippaasti ylös syleili äi-
Chicagon nuorten työläisten Poikien viikko Chicagossa y8T"! ! °f™kaän "f tms J°ka myös oli mukana ja sa-
11 „ 8 4 — e' itsesikaan! Yhdisty tovereit- noi: "Hyvästi äiti emme koskaan
pnrikokOUS Chicagon kapitalisti tomesta ja tesl Uanssa ja auta maailmaa raken enfia nae toisiamme mutta muista
Äskettäin pidettiin Chicagossa heidau kontro11111 alaisten nuorten tamisessa kunnolliseksi asuinpaikak- kaa ettette tekään sammu ennen
Nuorten Työläisten Liiton Chicagon miesten f P°ikam ""Ien avulla „ xiä pelkää Joku Hirmuinen on kuin sammutetaan!"
piirin kokous jossa oli 12 edustajaa este'aan Chicagoon taman kuun ainoastaan muinastaru Pelko on jär- Äiti painui maahan itkien mutta
tytär astui reippaana riviin piha-
edustaon neljää eri osastoa Veljes- ja 25PäivIen vii:i!la k- P™ jen vangitsija
edustajina olivat saapuvilla liiton toi- Jua ™lela"" paraaaema
meenpanevan komitean puolesta H lelkelUa' lauluiUa ym' Koskaan n" SUOMESSA VAPPUNA
WHUU oviin m" jjiii in cuuoinja
1920
r- i„i„ i „ li SvnkUänH ualAiiI Lousinnn a a vi n
J Shafer ja P Buzeich joka edusti B UMU """" -
Ts„son„„i„M„ rt i sa alaiseksi kaupungin nuorisoa Pols hMP' "Jaa öiden haamu
i JuVuUuc vU6" nupu jolloin työn ia nääo- mutt tuskaa toi kevät nyt mm isi Ile T
gin keskuskoni teaa Puheenjohta- J y ' JO"oln Jd Pdao ' ten samanlaisia Vähän ajan kulut
7 _ man vä t vhä kiristvvät —kevättä toivoville sydamille
maalle
Noin nelisenkymmentä nuorta nais
ta kulki rivissä kahden miehen joh
dolla pois joukostamme sinäkin aa
muna Ja kaikki aamut olivat muu
raan välit yhä kiristyvät
Kaikki Chicagon uskonnolliset yh-
jaksi valittiin L Lipp varalle J Ed
wards ja sihteeriksi G Oswald va
ralle M Pasternack
Selostuksista joita kokouksessa e
sitettiin oli huomattavampi liiton or
ganiseeraajan Gannesin selostus nuo
risoliikkeen laaipnemiputa manaan
w„ Mäntti v3ö„ „ ' Työläisten lapsilla ei ole
k „n T Konvent10" - de tarkoituksena on istuttaa luotta- Tokk°ha" vaken" Päivää uutta
Il LiJf „ T "T rnnsu kapitalistiseen järjestelmään ka"sa ™ail™" valtiuutta?
distykstt ovat juhlien kannattajaln Missä °" °ikeus missä on uskp?
joukossa Boy scoutjärjestö joita 0n Paossa toivojen aamurusko
West Virginiassa kutsutaan "seab häk° Peikot meitä vaanfväijyy
incubators" nimellä tulevat tässä yöhönkö mustahan toivehSt häipyy?
juhlassa olemaan suurina tekijöinä v
mitään Vnak0 tummalta taivas vaan näyttää
yhteistä näiden juhlien kanssa ioi- lOKKOnan 'voa KosKaan se tayttaar
ti alleviivasi sen että Chicagon pli-
ja järjestää työläisnuorukaisia puol-
rin ollen tenlHsmisnliri nn lnhotpl
tävä konventioniin edustajansa täysi- taistelun Wjl8tyeA
lukuisina
Workers Partyn edustaja tervehti
edustajia koskettaen vain ohimennen
kysymystä nuorisoliiton poliittisesta
alistamisesta puolueen johdon alai-
tamaan sitä omia isiään vastaan P°'"v Karsmys noiaen
työn raskahan raatajoiden7
syntyvi mielihin uusi usko
kolttavi vapauden aamurusko?
Joku hirmuinen
Yhäkö sortajat ilkkuen nauraa?
Engl kielestä suom H — r
Monta tuhatta vuotta sitten erääs-
seKsi sunen nanaen Kuin unicagon sa erämaassa en neimo jona kuiki Yhäkä verta vaan henkensä janoo
piiri on yksimielisesti tämän yhtey- ryömien maan tomussa Kaikki sen va0ja vääriä huulensa vannoo?
den kannalla Keskusteluissa liiton jäsenet miehet naiset ja lapset
ohjelmasta ja perustuslaista lausut- ryömivät eteenpäin ja polvillaan sil- gotaa ainako käydä he tahtoo
tiln että yhteistoiminta vvorkers nmt alas luotuina tomuun ja tuli
Partyn kanssa on ainoa loogillinen kaan Eikä kenelläkään ollut kos
taktillinen sekä teoreettinen mahdol- kaan uskallusta katsoa ylös Sillä
lisuus heimolla oli sellainen usko että yl-
Päätöslauselmissa jotka kokous häällä taivaalla on Joku Hirmuinen
hyväksyi lausuttiin että Chicagon — joku joka on valmis muserta
Nnorten Työläisten Liitto selittää maan heidät — ja jos ihminen kat
hyväksyvänsä kiinteän yhteyden ja soo ylös silloin hän heti silmänräpä
yhtelstoiminnan Workers Partyn ylcsessä kuolee
kanssa kaikissa poliittisissa kysy- Eräänä päivänä hyvin vanha mies
myksissä ja toimenpiteissä ja että ryömiessään etsimään ruokaa äkkiä
liitto päättää alistua puolueen po- lankesi väsymyksestä pitkälleen Kerran mä tiedän se kahleensa
liittisiin määräyksiin ollen kuiten- maahan Hänen silmänsä oli het- katkoo
kin järjestöllisessä suhteessa itsenäi- keksi käännettynä taivasta kohden suuretkin esteet tieltänsä ratkoo
nen Jä hänen silmissään leimahti häm- Silloin oot näkevä päivän uuden
Päätöksessä työväestön yhteisestä mästys ja ilo Riemusta huudahta- sinä oi kansani onnettomuuden
rintamasta lausuttiin että kokous en ponnisti hän itsensä ylös jaloil- A ESKEL
kannattaa Workers Partyn päätöstä leen
yhteisen rintaman luomisesta ja tu- "Veljet" huusi hän "katsokaa y- Katkera muisto
tua kuului jostain etäältä kuularuis-
kun ääni
Astuin alas ovelle ja kuuntelin
hetkisen kahden valkosotilaan ker
tomuksia urotöistään rintamalla Ho
kun meitä vartioidessaan niitä tol-
silleen kertoivat Mutta sitten he
vaikenivat ja henkeä pidättäen mi
näkin kuuntelin
Kukkuu!
Käki se metsän helmasta ilmoitti
kesän saapuneen Kesä on tullut ja
oi ei kesä tullut meille niinkuin
muille! Olemme vankina vankina
Näin huusi sydämeni rajattomassa
tuskassa Tämä hetki kauniina tou
kokuun aamuna käen ensi kertaa
Lyövät vain tiukemmin kärsimyksen kukkuessa pysyy ijäti mielessäni ja
naulaa ninn sifä mnintnpn nmiHoa kurkkuuni
katkera pala — (Nuori Työl h S)
PORTLAND ORE
vaikka Jo virratkin verestä vaahtoo? Viime kirjeessäni kehoitin Port
Uhreja uusia edes vain tuoda hindin naisia saapumaan osastom
näinkö voi maailman uudeksi luoda? me haulille viime kuun 27 p:n ilta
na jonka kutsun he olivatkin otta
— neet huomioon ja koko runsaslukui
sina saapuneetkin tuohon koltouk
Ei erehdys suuri on valtiaat teillä seen
aseilla kansaa kun tahdotte veillä Aluksi pidimme ompeluseuran ko
Kerran se nousevl sorron yöstä kouksen jossa ilmeni että töitten
teidät se vaativi tilille työstä
teolla ei ole mitään kiirettä koska
myyntimahdollisuutta ei ole ennen
kuin syksyllä Kuitenkin pidetään
huoli että alotetut työt tulevat val
mistetuiksi Otimme keskusteltavaksi viime ko
kouksessa kesken jäänyt asia pu
hujaseuran tarpeellisuudesta nais
ten keskuudessa Tästä syntyi vil
kas keskustelu ja kaikki näyttivät
seksi tulikin että perustetaan ja se
tulee olemaan naisten kehityssoura
lee käyttämään kaiken voimansa tä- lös! Siellä ei ole mitään hirmuista! (jasten vankileiriltä Hennalassa) olevan asiaan innostuneet Päätök-
män päätöksen toteuttamiseksi Sella on ainoastaan —
Kokous päätti kehoittaa kansallis- Mutta hänen puheensa katkais
ta toimeenpanevaa komiteaa ryhty- tiin Sillä hänen seuralaisensa so-
mään nuorten työläisten järjestämi- keassa kauhussaan hänen rohkeu-
seksi nykyisin olemassa oleviin ta- destaan silmänsä vieläkin alas ta
loudellisiin järjestöihin sekä luomaan muun luotuina nousivat ja raahasi-
Toukokuun 6 pävä 1918
Hnriiän kun nlen kuulevinani van-
han äitini tuskaisan huudahduksen: 1 samala P84""1"' etä se f saa
tulin nukaau juomia eli missä van
hoja kalavelkoja maksetaan Sem-
"Voih!"
En muista niissä olen sillä olen
muun luotuina nousivat ja raanasi- - - - ™„iQot nn liitettävä aivniin Siihen
vat sen vanhan miehen alas - ja Jrt uneksinut vapaudesta ja koti- on f f™lvK Tll
taloudellisia järjestöjä siellä missä vat sen vannan mienen aias — ja ~ - ~ oUut pitkälti ai-
nuoret työläiset etupäässä työsken- kuristivat kunnes hän kuoli kunnaista ja luulen nytkin lepaava- J tulemme näissä tilal-
Ta niin ae heimn rvömi piipllpen- nl allini laulamana vuoieeua ra ui-
televat Ja niin se neimo ryömi eaeueen suuksissa tseämme kehittämään suu
u-„Di„„foi„„ „n „„a-ii„ uin ta tunnen kummakseni en puolilta
Keskustelun alaisena oli myöskin kin " „„„„ tehtäviä varten a todellisik-
~ ilaoanl nnlitriiatl n hri l etfit ffl VJ) n IA '
mutia eras mies jona on nuori ja ""- ™- -
kysymys Genoan konferenssista jos
sa kokous lausui antavansa täyden täynnä villiä raivoa ajatellessaan
siksi avaan silmäni
si luokkataistelijoiksi
i cribimcii iicii nciiiiToacuinii wwuo
kannatuksensa Neuvosto-Venäjän o- pitkää vaivaloista elämää edessään kamera sanomauoman uiskuiii- m tollKokuuI1 n p:u
in i„ii„-„„„ u„!rt„ ii::mi oiäTnäa Mmm tn tniiimsan _ aint nen tunne nupu ei se syöpyy mie-
siiän kvsvmvksissä liittolaisvalloille teli itsekseen sen vanhan miehen ieen-
illalla Suoritetaan ohjelmaa Puhe
t Ann 111 -i Tuo
Samassa yhteydessä hyväksyttiin et- sanoja Ne oli aina hänen kanssaan Ji f""1" 7'1 u 1 SPia ja päätöslausuntoja lukee tove-
tä kokouksen päätöksistä lähetetään kaikkialla päivisin ja yölläkin soi- 1'ansvttain o n n ettomunstovereitani Keskuteluky4y-
Hamlin
Siinä me kaikki likaisella Hennalan
otteet Yhdysvaltain valtiodeparte- vat hänen korvissaan
mentille Venäjän edustajistolle Ge- Vihdoinkin eräänä kirkkaana aa- semeuuuuana vrueu uneunu suuruuksia tosin ei 00 kea
noaan sekä Neuvosto-Venäjälle muna hän äkkiä hyppäsi jaloilleen vapaudesta kuudessamme mutta siksihän nyt o-
Edustajiksi New Yorkissa pidettä- Hän myös raahattiin alas mielettö'- Suljen silmäni koettaen unohtaa e kehitysseuran perustaneet
vään konventioniin valuttiin Alh- mästi Hän myös kuristettiin kuo- missä olen Mutta e enaa uni tule
right Oswald Edwards Gannes ja Haaksi Ja aja ukset rientävät kotiin kot n J J
Blsner Mutta hänen naurunsa - ja sen Ehkä kuulinkin ask n oikein johdettavia Meidän
vanhan miehen sanat alkoivat työs- ehkä äitini juuri talla hetkellä tus- ° ™
B fl M A A N F 1 A he""!"f t° !" ZZ V Z ZZ„ u m Venäjän Ystävien ompeluseuran ni-
Il V i jä i ii ii uv
Kihlauslaiva
nek
Tyhjyyttä Hapuilemassa — J P
ja kuiskein teki päätöksen nousta elävien joukossa vai onko jo saanut
Richard Skowron- yiöa yhdessä Ja sen he tekivätkin osansa "valkoisesta lyijystä"
$115
Niiu tuskallista on ajatella että
set kokoontuvat joka keskiviikko il
tapäivällä osaston haalille kerää-
mään vanhoja vaatteita ja korjaa-
eaueuKuu nesui uiuiii - ---—--„„ naall niitä Suomalaisten naisten
ti„i!_ qc naiRLrnn veraa h as it u ut un ui- """""J" j — -
jvavu r tä si olla apuna tuossa uouiinassa
Ihmislapsia Elämän Saatossa — mas mies jo noussut sitten neljäs! alkaa jyskyttää kuin tuhansien tyk- v A sllinkin on tilaisuus
T E Sillanpää 75 Ja Dian „ii suuri loukko nuor!a kien ja kuularuiskujen paukkeessa K(?nela Tdau su '
Salaperäinen nainen Collins 45 "VS hu° jokainen yhfäkkiä säpsähtää kun taman aalaa
Tapojen historiaa Westermarck 40 niienia jaloinaan nuuiaen ) ' tärkeyden — I R — nen
Tytöistä parhain Alcott "Veljet katsokaa ylös! Siellä ei ovelta kuuluu huuto: "Ylös ! Kaksi — —
s id ' 100 0ie mitään hirmuista! Siellä on ai- siviilipukuista miestä Valkoset nau-
nid 75 noastaan kirka8i sininen taivas ja ha hihassa seisovat ovella ja ilmoit- - Ken hankkii uuden tilauksen To-
rp v leimuava aurinko ja ilmaa hengi- tavat: "Jokainen kun kuulee nimen- verittarelle merkitsee samaa jos loi-
I Oterin hiriakaUPpa tettäväksi" sä huudettavan astukoon ulos ri- sitte yhden naulan lisää kapitalismin
Box gg
Astoria Oregon Ja siitä päivästä alkaen heimo kul-
ruuniisarkkuun