Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 16, 1922, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Toukokuun 16 p — Tuesday May 16th
No 20
iinflTnrmnni" paikalleen nousi puhujalavalle VVARSPITE ALTA CANADA Iankaikkisen tuomion jo me talla
V(V HFI VhTINTA hienopiirteinen vielä nuorekas nai- 1 kaliakin sitä mennään eteenpäin ratkaisevalla hetkellä laimtatolsm
ILUJ IILLILIIJII nen Jonka tuuhea tukUa on h0pean- päiva kerrassaan Nyt olemme jo me auttaa- Neuvosto-Venojan nai-
harmaa Hän puhui sointuvalla su- päässeet siitä pitkästä talvesta ja kaä näkevät työlaiset a lonpojat
KIRJ KONRAD LEHTIMÄKI ruiisella äänellä miten naiset hei- pakkasesta jossa me työläiset saara- huutavat meille epätoivoissaan ja
(Jatk edell num) kompina useasti joutuvat kärsimään me ahertaa pitkät päivät aamusta Me™ mittaamattomuudessa ja
„ „ „ sodan tähden vielä enemmän kuin utaan asti Eikä saa edes kunnol--J°Ileivät sydämemme ole kivestä
Neljännessä maassa oli asema y- Mjtä tunteekBan sairas vaI toimeentuloakaan Mutta ollm- voiffime me kuulla tuon huudon Tu
leensa samanlainen Joukoll lteske„a_ 0 venan tä päivää Vetoan joikaiseen työva-
suurlakko rauhallista otem kauhulIa tietoa sotatan vietimme naistenpäivää enluokan seaeeD- Jokals'ee'1 "le
vittelee Lopussa vakuutettiin etu _ vä maaliskmm 21 p:nä oIi ohjelmaa heen ja naiseen ja lapseen jotka saa-
308 vam muualla voitetaan min kyl- _ Ruka voi kuvaUU vallhall kin koko rungaagtl 1(Un piti jättää -livat nälkäänäkeviä kanssaihmisi-
la heillä ajetaan aseidenrisuniisky- aan auttakaa kitsastelematta ja pai-
symys lävitse Viidennessä raivo1 r kuolemasta Hto Ohjelma olikin nykyaikaista elämää suttakaa Kyaikaiset lahjoituksen-
parhailaan ankara taistelu mutta ka 8adoissa ne satakertaisiksi jotta niin pian
hallituksen puoluelaiset olivat yleen- nuorukaisena mie- tyväisiä tähän meidän pieneen illan- mahdollista lievennettäisi n
sa tappiolla ja niiden hallussa oh Iukemattomia ganoJfli yle nne o„ saapunut Neuvostotasavallan kamalaa nalan-
van muutamia paikkakuntia oitto kohtaukga _ Tallkoamatta puris- toiskielisiä naapureita Samassa il- WUaä ja pelastettaisiin ne miljoonat
oli siis varma Bydanlftan tietoismls että tamatilasuudessa oli meillä j'ärjes- ihmiset ille" llraan Ja kauhe£m
Suurella jännityksellä kuunneltiin nuo rakkaat kasvot tuo uljas ruumis tetty kori-iltamat joitten myynnistä tllan tullsi ikuislksl ajoiksi kiinnit
Marcuksen kotimaasta tulleet tiedot ou siivottuna tuntemattomana pais- jäi puhdas tulo $2435 Päskettejä tää koko ihmiskunnan hapeapaa
Ktin kaikki keskusjärjestöt olivat oi- liattu jonnekin kuraiseen ikuoppaan toverittaret olivat tuoneet ' lähes vii- luun seka merkltä ruman- ja kiroa
lcet pääkaupungissa ei mitään yleis- lanii koiran Ja sadattuhannet sikymmentä Siitäkin näkee että van täplän kerskuttuun sivistyk
tä tiedonantoa saatu Mutta eri kau- aiait ovat saaneet tuollaisen tiedon miten Innokkaita oivat naiset Rahat seemme — F H
punncista saapuneet tiedot osoitti- — sjta tuskan määrää on kamala mitä tuli iltamista annettiin haalin ANGORA MINNESOTA
vat että vallankumous teliäkin voit- ajatella Jos tuollainen nyt lop- hyväksi koska olemme ruvenneet '
taisi varmasti Luonnollisista syistä plul njjn sitä ei voi käsittää heti haalia hommaamaan Olemme sitä Ajattelin vähän piirtää tämän
olivat taistelut monissa paikoissa oi- Hänen kasvoissaan kuvastui syvä varten jo pitäneet yhdet iltamat tätä paikkakunnan tapahtumia Jouduin
lcet äärimmäisen raivokkaita ja ve- kalvava murhe kun hän kertoi mi- eanen Näyttää vähän siltä että äskettäin menemään hospitaaliin
risiä ten hänenkin sulhasensa oli viime emme taida saada pakkaa koko haa- jossa olin kuusi viikkoa Tämän
Sihteeri otti taas uuden paperin ja maailmansodassa kolmesti haavuit- Iille Jokainen haluaisi saada haa- kuuden viikon ajalla oli tapahtunut
luki seuraavaa: Sotilasliitto ja So- t(lmit _ viimeisellä kerralla silpou- Iin liki kotia Taitaa olla paras et- kummia nimittäin maita olt myyty
sialistit lähettivät julistuksen Heti tuen muodottomaksi — ja ampunut tä tekee sen pyörien päälle ja sit- kolmelle eri henkilölle joista kaikis
kaikkialla suuria kokouksia joissa itsensä Ja hänen lopettaessaan ten lykätään paikasta toiseen Toi- ta tulee kontrin asujia Siis kolme
hyväksyttiin meidän ehdottamamme soinnahti hänen äänessään sekaisin mikaamme naiset eteenkinpäin innol- uutta asukasta Tämä se on joka
vaatimukset Suurlakko täydellinen syvä suru ja toivo: la oman aatteemme hyväsi Pois "kauntaa" kun kontri kasvaa Toi-
ltallitus eronnut Kaikkien vastus- _ Ejvat tulleet minun hääni en velttous ja itsekkyys Kevään kir- nen vähän ihmeteltävä seikka on
luspuolueiden edustajat ja toiniihen- koskaan saa tuntea äidiniloa Mut- kas ja armas aurinko ikään kuin kun yksi nuori tyttö ja poika ovat
kilot pitivät yhteisen kokouksen ta nyt voin iloita nähdessäni nuor- kehoittaisl meitä siihen uuteen va- päässeet yksimielisyyteen siitä että
kutsuivat eduskunnan kokoon Edus- ten toisiaan rakastavan minä ra- pauden työhön taistelemaan sen 11- alkavat purasemaan yhteistä kakkua
tajut noudetaan huomenna lentoko- kastan toisten lapsia kaikkia lap- pun juurella joka viepi meidät suu- Tämä seikka ei ole mikään Ihmetel
neilla Suunnattomat kansajoukot sia gillä minun ei tarvitse niin- reen proletaari-naisten joukkoon-tävä asia siksi niitä tapahtuu usein
marssivat sotilaiden kanssa kaduilla kuin tähän asti lapsia katsellessani Kun sinäkin kuulut tähän suureen Ei se ole mikään kumma vaikka täl
laulaen Marseljeesia Yleistä riemua yhtäkkiä hätkähtää ja kauhistuen työtätekeväin joukkoon sinäkin Baat läkin kontrilla se rakkaus riivaa
hämmentää ainoastaan toissa yönä kuvitella että heidätkin voiman ja ahertaa yöt sekä päivät kapitalisti- kun se riivaa muillakin farmi-kont
tapahtunut rikos Jos jossakin apua nu0ruuden kukoistuksessa surma- luokan eteen Nuorena olet joutu- reillä Toivotan hyvää onnea nuo-
tarvitaan niin me tulemme ilomie- taan silvotaan muodottomiksi nut luomaan rikkauksia kapitalis- relle parille vaikka ei työläisellä ole
Iin kummituksiksi Tämä päivä on teille Vaikka itse et edes saa kun- eikä tule olemaan onnea ennenkuin
Sosialidemokratinen puolue kaikki muuttanut! Miljoonat tulevat non ruokaakaan syödä Vaan jo3- tämä kapitalistinen riistojärjestelmä
Antimilitaristinen sotaliitto" nyt onnellisemmiksi! kus koittaa päivä että saamme itse on perinpohjin kukistettu
Se olikin viimeinen — lausui (Jatk) riittää työmme tulokset ja juhlia sen Osastomme on edelleenkin vilk-
ihteeri matalalla äänellä kokosi punaisen lipun Juurella jota jo ko- kaassa toiminnassa vaikka jäsenluku
vapisevin käsin paperinsa ja poistui TT "j" konaiset kansakunnat heiluttavat y- on pieni Osastomme Jäsenet har-
puhujalavalta XVlljGltcl H maailman Meidän oma kohta- jottelivat näytöskappaletta nimeltä
Salissa vallitsi hetkisen niin syvä lomme vaatii jo meitä taistelemaan "Roinilan talossa" jonka he näytte-
hiljaisuus että Marcus kuuli naapu- ROSEGROVE O NT CAN Meillä ei ole muuta turvaa kuin liit- livät omalla talolla josta tulot olivat
rinsa taskulellon käynnin hengitys- Ankara talvi sanoo jäähyväisiä tyä yhdessä taistelemaan ja voimia kehuttavan hyvät ja kun se onnistui
ta vain kuului kaikkialla täälläkin Canadan pohjoisessa jo- kokoomaan sillä yksilönä emme ml- tyydyttävästi niin ne menivät Oo-
Silloin näki hän vierustoverinsa ka virkistää työläisenkin mieltä tään saa aikaan Jos yhdessä tais- riin saman kappaleen kanssa sillä
soimisliiton puheenjohtajan nouse- On sitä täälläkin koetettu toimia telemme riistäluokkaamme vastaan mielellä että jos sattuisi saamaan
vaii Ja lähtevän puhujalavalle Het- vointimme mukaan Naistenpäivä niin varmaa on että kerran vielä yhtä hyvän tuloksen kuin ensimäisel
kiscn hän seisoi kasvot kalpeina iltamat pidettiin 11 päivänä maalis- voitamme josta edes olisi lapsillem- lä kerralla Osastomme sai hyvät tu
rykiisi pari kertaa ja sitten lausui kuuta ja 25 p:nä oli iltamat Venä- me hyötyä että lapsemme edes va- lot Oorista huolimatta sateesta Ih
liiktitettuna: jän nälänhätäisten hyväksi joista oli paatuisivat suurkapitalistien ikeen misiä oli saapunut runsaslukuisina
— Ystävät Tällaista onnea ja tuloja $2990 Menoja el ollut yh- alta jossa me olemme itse saaneet joka oli osastolle hyvä siksi me
iloa en ole koskaan tuntenut tään sillä naiset toivat vapaasti ra- vuosikymmeniä tehdä työtä saimme kaikki mitä ovelta tuli
sitä ei voi oikein kaikessa suuruu- vintolatarpeet Soittaja myöskään ei Suuri määrämme on Tänne perustettiin voimistelu-seu-
dessakaan käsittää Ainoa mikä halunnut palkkaa Joten he ymmär- ra johon heti innolla yhtyi kolme-
sltä hämmentää on uhrien suunna- sivät velvollisuutensa kärsiviä tove- Vähät voimamme vaan kymmentä henkilöä mehiä ja nai-
ton paljous Miten paljon heissä reitamme kohtaan eessä kamppailun kaltevan tien sia Voimisteluseura on hyvän joh
olikaan sellaisia jotka olivat tälle Kelirikko näyttää olevan esteenä vaan kenellä on hehkua rinnassaan dannon alla niin voi toivoa hyvää
asialle koko elämänsä uhranneet yleensä koko toiminnalle sillä nyky- hän ei taistossa loitolla lie Naisten ompeluseura piti iltamat
Hellä mainitessa minun täytyy lau- ään on mahdoton päästä kulkemaan Eräs joukosta viime talvena jotka onnistuivat hy
sua muutama sana eräästä merkilll- pitempiä matkoja kun täällä ei ole _ vin Nyt ovat kaikki ompeluseu-
sestä miehestä jonka kaameasta vielä tietä Näyttää siltä että uiko- MARQUETTE M1CH ran tavarat valmiina Iltamaa odotta-
kuolomasta nuori ystävämmme as- maalaiset uutisviljelijät evät ole sen "Nuori luotsi" esitettiin Libertin massa Ompeluseuran kokoukset p
ken kertoi arvoisia että niille kannattaisi tehdä haalin nättämöllä sunnuntana huh- vat joka kahden viikon päästä
Sitten hän selitti lyhyesti miten tietä vaikka ovat täällä korpea rai- tikuun 16 p:nä Kappale oli kolml- Kehitysseura on vilkkaassa toi
Kansainvälisen sotilasliiton nerokas vanneet jo kymmenisen vuotta Vii- näytöksinen sisältörikas ja jännittä- minnassa Kokouksissa on harkittu
toimintasuunnitelma joka on suojel- me kesänä sitä vähän alottivat vaan vä Yleisöä oli haali ääriään myö- päivän tärkeimpiä kysymyksiä ku
lut liittoa urkkijoista ja ilmitulosta aapa nähdä jos sitä jatketaan ten täynnä ten Venäjän kysymystä y m Kyllä
on Antoniuksen laatima hänen kek- siispä farmarit aletaan oikein ii- Sairautta on kaupungissa ollut ny- hän se pikkunenkin joukko herättää
sintönsä avulla voimme tänään var- peästi toimimaan mekin että saa- kyaikana paljon Lääkärit sanovat huomiota kun se toimii yhdessä
masti pelastaa 4000 ihmistä se olisi täisiin olot korjatuksi sillä eivät ne sen johtuvan äkkinäisistä ilmanvaih- Toivo Kangas
ollut tavattoman voimakas miltei korjaannu korpirojua keittämällä doista HANNAN Yhdistyneitten Suomalais-
ratkaisevV ase jos taistelu olisi Meidän on joukolla liityttävä vasta Kalle Mietikka on leikattu Sant ten ompeluseuran kokoukset ovat
kääntynyt tasaväkiseksi Yksilö ei perustettuun Työväenpuolueeseen jo Lucasin hosnitaalissa umpisuolen joka torstai-ilta klo 8 Kokouksien
voi enempää kuin hän teki Sentäh- hon meidänkin osastolla on kunnia viasta Kuuluu olevan parempi Toi- ™nn anmaantansslt lvanvia
den tuntuu surulliselta ettei hän kuulua jonka kautta mekin saamme votaan hänen pääsevän pian pois : ' '
nähnyt tätä jolle oli pyhittänyt ko- yhdessä maan varsinaisen väestön PaiJon on nykyään tapahtunut kuo- JJ JiJ
ko elämiinsä — että hän luuli kai- kanssa toimia oman luokkamme e- leman tapauksia Tällä viikolla on Ahjolassa joka torstai kello 2 Jpp!
ken musertuneen Mutta viime duksi Se Joukko ei halveksi meitä viety kolme hautaan Kaksi kielistä 080te: 3i6_ioth St Hoquiam Wash
hetkelläkin hän oli suurenmoinen siitä että emme ole sattuneet syn- kuoli Michigan kadun varrella Pa- pQRTLANDIN s s 0-n 0Tnpeluseu
Hän tuhosi vihollisensa kuin Sini- tymään tällä mantereella vaan se ri päivää sen jälkeen kuoli Mrs Su- r&n kokoukeet pidetään Joka kuun
B011 — ja senjälkeen sj-öksyi kuin- haluaa että koko maailman työläi- vanlo joka oli sairastanut hivutta- ensjn)äinen ja kolmas torstai osaston
mottavan jylhään kuolemaan sei- set liittyvät yhteen ja toimivat to- vaa keuhkotautia Jäi leski ja kak- talolla klo 8 illalla Osote: 719 Monta-
laiseen jota ei maailman alusta liih- sitarmolla Siten me saavutamme si alaikäistä lasta na Avenue
tien ole tapahtunut työläisten tasavallan jossa työläinen Oletteko tavannut Jani Heikkilää? WAUKEGAN1N 111 S S Osaston
Kaikki nousivat kalpeina ja liiku- itse saa ottaa ohjat käteensä ja pois- Hän on valittu kerääjäksi Venäjän viralliset kokoukset pidetään joka
lettuina seisoalleen kunnioittaaksen- taa sorron ja kurjuuden maailmasta naikää kärsiville tovereille Ojenta- k™karu8fn aTallo 8 UlX
sa sankarin muistoa Silloin voimme ilolla työskennellä kaa auttavaa kättänne Meidän vä- ohjeimakoko'ukset joka toinen ja uel-
Kun Marcuksen vierustoveri pa- ja nauttia täydet tulokset — Maiju linpitämättömyytemme ansaitsisi i- jas torstai alkaen samoin kello S