Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 16, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 20 Tiistaina Toukokuun 16 p — Tuesday May 16th
yhteiskunnallisiin asioihin yhtä hy
via kuin miehet Kuinka siellä
tiydelle annetaan kakki mahdollinen
Z Karjalan naisten tervehdys Suomen työläis- ja Äidille
talonpoikaisnaisille
turva Lapset siellä eivät vetelen- mWfWlKmaimiamc Hiljaa liikkuen kenuivi kehto
di likaisilla sivukaduilla kuten te- Karjaan suomenkielisten naisten e„ Suomen nUstoverit Te olette Jv 'P unelmoi
kevät vapaassa Amerikassa vaan simäi8en konferenssin klrjelmä meitä raskalna aikoinamme rienta a tf'"l"a£ljjj't0
ett heistä huolehtii yhteiskunta "ei KarJalau enslmälnen suomenkieIis neet tukemaan gekä aneellisesti että tuutulauunsa heIst™
omistaen niitä" kuten hän huomaut- tM konferenssi päätti lähet- henkisesti ja siitä olemme teille kil- n!
ti porvareden tahtovan tulkita tätä o „ L j Vt lapseni soisin sun elaa —
" taa seuraavan kirjelmän Suomen tollisla Te olette nousseet yhdessä „-„ s:tS
as aa Äideil ä on tilaisuus seurus- „ „ „ nam ani sun unelmoi
„ c u u d u uo työläis- ja talonpoikaisnaisille: Suomen miestoverien kanssa vieläpä „„ t „ Lai ¬
tetta lastensa kanssa koska tahto- L sulle harppuni armas helaa
Me Karjalan suomenkieliset naiset vetäneet tyolaislapsosetkin mukana „„ i„_ '
vat Venäjän tyolaisädt voivat kay- kokoontuneina ensimaiseen Karja- vastustamaan maansa porvariston tuutulauluni ''Io'"
da teatterissa ja huvitilaisuuksissa an Työkansan Kommuunin alueen järjestelmää ja ylläpitämään "Karj „ _ „
ilman pelkoa etlä pienokaisensa sil- tyotatekevien naisteil konferensslin jan nousua ' £ 1 nousit
lä aikaa karsivat hoidon- puutetta lausumme teilIe Suomen tyolal3naIs Me ugkommei että edelleenkin tu- ' ' „
Siellä kaikki on vapaata kalkille soturU ä imän tervehdyksen Kar lette työskentelemään sinne vietyjen ZkZTtt tL tn
jotka tekevät työtä mottona o len: „„„„ ! i an Palkatta teit taman työn
jalasta ja siellä pakoilevien karjalaisnaisten
"Ken ei tyota tee ei hänen syo- Suomen ja Karjaian työtätekevän keskuudessa kaikella luokkatietoisen v„ua _„„ txux
mänkään nidä " Äura muistavi useita toita
luokan kohtalot ovat varsinkin vii- ja kommunististen naisten tarmolla zt„ „i7„„ t!t
M e enk nnolla kuunteli yleisö _„„„„„„ -„i„„„ t „ „ J j „ 0ta tähteni silloin teit
„ meaikoina läheisesti toisiinsa liitty- ja tietoisuudella u„ „„„ i(S
kun nuhuia teki selkoa Naisten Pu- un Valvoit niin monia Olia
Kun punuja teKi semoa maisten ru neet Suomen porvaristo on nimen olemme vakuutettuja että työ o- tvn kunnialla- voittoon vpiV
na sen Taloudellisen Kansainvälisen „„„ „ t a „ työsi Kunnialla voittoon veit-'
sa ikuistuttanut Suomen ja Karjalan ta te siellä teette saadaksenne tyo-
aessH°tamasmä JS__St_T Iff'" teloitUkses3a Ja ™la" maaha"ne' ™ ää"ä Mua huolsit siksi kun aloin
Z 2k ni r2 Z tlet0lSen tyovdestön vapauspyrkimys jlttaaksemme ja tukeaksemme tuota saada Iapsestas tufvan mie$i
San" SeM ke tof kuuTensa jl Tämän me Kal" ™Itaa- kataa kauniit " a o™ _„ aon
n hneensä ens" e an Venä ä leuu" f3" """f t0t?amme' 'm VarS'n k° mai"nan ™ankum°uks S- 7oin - ä7 multa kotilies
nanneensa ens Kerran yenajdn kuu kouraantuntuvasti aiitä puhuvat hen asti työläisten kansainvälisyys '
iTmTTxS TJTYl meidän rauni0lksl hävitetyt kyläm" °" volma' 3oka Saa uistele äitini siitä
laLtukön keTa sen sijaan että me 'aktota maastaan vled ™ eIävöl"ää toimintaamme ku„ huohk gi„ mufl
oLJt salaisemme ja 'Uhattujen toverien kaikkialla työtätekevän luokan on- faf vft 7Jtafces rj7tÄ
fotat Satatn ians InvLsen " Toteam-e mföski ™' eksl ia enestykseksl s wfa„Ä sue a7fl
loistaa raisien Kansainvälisen kouj eUä kaikesta tasta huollmatta vaI Eläköön Karjalan Työkansan Kom- '
Brnlena-tf meid täylTS" ITT ™™ Yhä meitä sä muistelet huolin
rätt itämaiden nai EläkÖ011 tyÖla'S- 3a talonpoikais itkä on välimme näin
rt toS S saätava katSOmU8 laajene6 KarJaIassa Su°- naisten kansainvälisyys! usei„ £in _ yl aamupuoUn
sia kestäneestä unestaan ja saatava messa Eläköön maailman vallankumous! „„ uaf: Jäntin näin
liedät mukaan" ja kuinka Trozkin ______________ lu°t Katseesi lantenen pam
näitä sanoja lausuessaan turkkilais
ten naisten lähetystö astui sisään den' että evat oIe volneet mIeIln kansajoukon keskuudessa laskettiin Sana ÄITI on ihana taika
matkustettuaan tuhansia maileja oi- määrin aJ'aa omia Pyyteitään läpi veristä pilaa Horlemanin kauhun sjtä unohtaa koskaan en voi
Iäkseen ensi kerran elämässään ' läs- jotka he olisivat tahtoneet asettaa johdosta naisten mielenosoitukseen sen muistavi ain joka aika
nä työläisnaisten kongressissa kuin- kansan yhteisen edun edli"e' Sa' nähden' päivin öinkin se korvissain soi
ka he ensi kerran eläessään toisten maIIa PuhuJa Jw~auttl että ei Em- VUtiopäivämiesten keskuudessa
naisten kehoituksesta poistivat hun- ma enemman kuin ketkään muut- herätti asia erikoista huomiota ja Äiti hoiva on lastensa ylin
nut kasvoiltaan ja katselivat työ- kaan nakertelijat voi vahingoittaa ei väiteltiin siitä innokkaasti Toisessa äiti lastansa halajaa
läistovereitaan kasvoista kasvoihin M saada Neuvosto-Venäjän olemas- kamarissa piti herra Sävström voi- äiti valmisna ain avosylin
Ella Bloor omaa erinomaisen Ju- 6aoloa vaaran alaiseksi sillä se luok- makasta suosiota saavuttaneen pu- äiti toivoo: vieV laps palajaa
vaamistaidon ja senpä tähden vleisö katunne joka Venäjällä vallitsee heen poliisin epäoikeutetusta menet-
aina ehtimiseen keskeytti hänen pu- on 3uurtunut Venäjän työläisiin niin telystä hyökätessään oikeuksiensa Äiti isänkin hoivana Takkahan
heensä vilkkailla suosion osoituksil- että sitä et mikäan sivullinen mahti puolesta mieltään osoittavia naisia äiti lapsensa turva on armahan
la Puheen loputtua puhuja kehoittl kene kukistamaan Huomautti vastaan äiti perhettään huoltaapi
tekemään kysymyksiä Niitä teli- että Jos olisinlTne tilaisuudessa näke- Kuten tunnettua on naisten esitys ainiaan
tiinkin useita joihin puhuja asian mään Pllnasen armeijan sotureita ja yhtäläisen äänioikeuden saavuttami- ÄITI ELÄMÄ ON KOKO
tuntijan tarkkuudella epäilemättä tutustumaan siihen henkeen joka seksi hylätty pienellä enemmistöllä MAAILMAN'
heissä vallitsee niin varmasti tuli- — TUT V Pvötsiä
vastani
Joku kysyi: käyvätkö Venäjällä simme silhen vakuutukseen etta
työläiset koskaan teatterissa johon ™ail™n ensimäinen Työväenvalta V' rfHlhÖaluPPn Oletko tekttVt
puhuja vastasi että he käyvät siellä °" kukistamaton Vaikkakin se jou- f £710011 naiRaaiMen j1
joka ilta tuu taistelemaan naikaa ja lukema t-flpSgf t O IV O Y ikkaita tehtaVUSl?
Muuan tahtoi tietää onko totta toraa muita vihollisia vastaan ku- P
että Bill Haywood omistaa kaiva„ ten ulkomaiden kauppasaarrot ja mo- kd T S l e S S (1 d II Rl fl oietko tänään muistanut tarjota
noita Venäjällä kuten on huhuttu net mliut' niin mitenkin se aina vain Toveritar lehteä tuttavallesi tilatta-
Siihen puhuja naurusuin vastasi et- varttuu & tuIee näyttämään tietä SAMARA (Federated Pressin vaksi?
tä el Bill enemmän kuin kukaan koko maaman proletariaatille har- kirjeenvaihtajan Jessica Smithin 0etko käyttänyt jokaista trial-
muukaan omista mitään tuotantoläh- vojen valtaan Pe™stuvasta nylkyri- tiedonanto) - Lastenkodit täällä suutta hyvaksesi luokkataistelun
teitä vaan että ne omistaa kansa Järjestelmiltä uuteen vapaaseen ovat tulvillaan harmaata ja kuihtu- välttämättömyyden selittämiseksi
Muuten sanot että Bill joskin saira- kansanvaltaiseen yhteiskuntaan mitta lapsuutta joka on surkea seu- nijei jotka eivät vielä ole muka-
loinen on siellä poikain kanssa neu- Hilja _a raus kauheasta nälänhädästä namme7
voskellen heitä vointinsa mukaan- : Ti " Kaikkein suurimman toiveen he 0etko ha„kklnut yhden uuden jä-
vaan että hänestä el ole enää mai- Naisten mielenosoitus rätti meissä neuvostohallituksen genen Työväenpuolueeseen?
näriksi Myöskin paljasti hän sen Tukholmassa johdolla toimiva koulu palauttaen Jos et vielä ole tätä punaisen
valheen mitä porvarilehdet ovat suu- JoMunut kieltolakiääneatyksen kä "I?"6 Jen U°ttamUkn' Jonka "e kuukauden tehtävää täyttänyt niin
Hila otsikoilla toitottaneet että Gorj- kleltolaklaanea ykse" ka olimme menettamaslllanme uuden tee se hetil
sittelysta — Suuri polisivoima talousohjelman tultua käytäntöön
ki oli vastavallankumouksellinen ja „ „_ iui_iw
„„„„„ kertoi i(se nah„eensä lähetetty naisia vastaan Pikku kauppojen avaamisilleen Kou- Kiven "Kihlaus - englanniksi
maanpaossa kertoi itse nähneensä u} selasia tglkeitä väI Aekgig KWen Klhlaukgen on pr(
Gorjkin ja kuulleensa puhuvan ja Kun kleltolakikysymyksen kasitte- neUä ku)n kyniäi paperia oppi- fessori H P Cowl tunnettu Shakes
että Gorjki toimi kaikella tarmol- ly alotettiinl valtiopäivillä huhtk 5 MrJoJ muUa minä en _ etutklja ja esteetikko kääntimyt
laan Neuvosto-Venajan elvyttamisek- p oli valtiopäivätalon edustalle ko- toivorikkaampaa ja omintakeisem- suomenkielestä englanninksi Kappa
si että hän on sama Gorjki luun en- koontunut suur joukko naisia osoitta- paa nuorten joukkoa_ een esiut Lontoossa helmikuun 25
nenkin vain hiukan parempi" maan mieltänsä naisten yhtäläisen 0ppi!aat tekevät kaiIen työn ltSBi plä Ashburton Club" joka kuuluu
Kysymykseen minkä tähden ovat äänioikeuden hylkäämistä vastaan ja ah]a pienjstä puusängyistäi joissa Britlsli Drama Leagueiin" Kulissit
Venäjällä anarkistit suljetut vanki- lähestyvässä kieltolakiäänestyksessä he nukkuvat veden keittämiseen ja puvut oli sommiteltu Suomen Kan-
laan selitti puhuja että he ovat Mielenosoittajien joukko kasvoi eh- BUurissa kattiloisSa teen valmistus- sallisteatterista saatujen valokuvien
elellä koska he toiminnallaan ovat tymättä ja käsitti se pian useita eri ta varten saakka Se on kaulleinta mukaan Enokin esittäjän mainitaan
osoittaneet olevansa rikoksellisia ikä- ja yhteiskuntaluokkaa olevia aatua todeIlista kommunismia käy- varsinkin onnistuneen
vehkeilijöitä Neuvostavaltaa vastaan naisia Mielenosoitus oli syntynyt tänn6ssä Mieliala oppilaitten kes- Englantilainen yleisö suhtautui hy
moneen kertaan rikkoen ne sopi- täysin oma-alotteisestl kuudessa on toivorikas vanheni- vin suopeasti näytelmään joka sitä
mukset jotka he olivat tehneet Neu- Tunnin kuluttua saapui paikalle mat heistä pitävät hellää huolta tuntui suuresti huvittavan
vostovallan kanssa Samalla mainit- suuri poliisivoima — herra poliisi- nuoremmista Kiven kappale lienee ensimäinen
s että kaikki anarkistit eivät ole mestari Horleman pelkäsi kai vä- 0ij parhaillaan leikkituntl kun me suomalainen näytelmä joka on Eng
saroanlaisia ja että vain petturit hintäin vallankumouksen puhkea- koululle saavuimme ja lapset vas- lunnissa esitetty
eli amerikalaista sanontatapaa käyt- mistä! Poliisivoima tarttui naisiin taanottivat meidät laululla He lau- —
täen likaiset 'skääpit" istuvat vanki- käsiksi työnsi heidät torilta ja pa- ]0jvat sangen ihanasti itse sitä tie- — Kenelle ei vielä tule
loissa Kysymykseen miksi Emma kotti heidät kulkemaan hanhenmars- tämättä Jotkut heistä olivat puetut Toveritar kiiruhtakoon tilaa
Goldman on liittynyt vastavallanku- sia siltaa pitkin Poliisiketju sulki tanssipukuun ja he tanssivat Heillä e~ het!
moukselllisiln vastasi puhuja että torin mutta mielenosoittajat jäivät ei ollut riittävästi syötävää mutta '-
Emma Goldman huomattuaan että kuitenkin muutamiksi tunneiksi sei- sittenkin he olivat onnellisia Kat- päämaja kymmenen vuorokautta
hän Venäjälle mentyään et voinut somaan valtiopäivätalon edustalle sellessamme heitä me näimme heis- sitten mutta ankara lumimyrsky
saavuttaa mitään jumalallista suur- Mielenosoitus sujui koko ajan ar- sä Venäjän taatun tulevaisuuden pysäytti matkamme Siellä on avus
arvoa alkoi juonittelemaan ja että vokkaan rauhallisesti joten poliisin Me läksimme Sorochinskayta koh- tettavien luku suunnattoman suuri
hän kuten toisetkin kaltaisensa pot- voimakas ote tuli hyvin nauretta- ti joka on Volgan laaksossa ja eikä avustustyöstä voida lakata ea
kijat ovat karvaalla mielellä sentäh- vaksi Myöhemmin kokoontuneen jossa on Amerikan avustuskomitean nenkuin myöhään kesällä