Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 16, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 20 Tiistaina Toukokuun 16 p — Tuesday May 16th 3
MONESSEN PA vustuskomitean toimintaa kokoukset- kymmentä vuotta sitte ei sitä noin VVOODLAND WASH
ie joka hänelle myönnettiin En- tuostaan sanottu että ohjelman suo- Nuo toiset emännät käskivät mi-
Vappujuhla vietettiin 30 p:nä huh- geloBU mj'tenka venäjällä rittaja onnistui hyvin vaikka se täy- nun maailmalle huutaa ettet täällä
tikuuta Juhlaa oli tarkoitettu viet- miljoon)ttain -nmlsia nälkään dellisesti epäonnistui niinkuin meil- kään nukuta vakka se siltä näyttää
tää täällä kansainvälisenä vaan kun kurjuut(jen Volga„ geuduilla sat- le kävi viime kokouksessa Ainoa Täällä on ollut iltamia tuhka tihe
täällä ei ole järjestettyjä joukkoja tmeeB yiime keaajsen kuivuuden joka onnistui oli puheenjohtaja Ar- ään joissa on näytelty näytöskappa
lein emme saaneet heitä nytkään K!kj aiuoastaan siella kuo yolausetta kiitettävää ei olisi ollut leita neljä eri kertaa Helmikuulla
mukaamme Je tyolaiäia nalkaan muUa sellä on paljon hänelle näyteltiin "Torpparit" ja maaliskuut-
Täytyi viettää juhlat vaan suoma- kn guurl puutfl vaatteistai jo Jos innostus ei lopu alkuunsa niin la "Kaksi morsianta" ja "Koditon"
laisten kesken Juhlat olivatkin ta- ehf]otu kokouksellei eUä meistä voi tulla kuinkakin kehitty- ja huhtikuun 15 p:nä näyteltiin
vallaan kaksipäiväiset Lauvantaina valUsevat kesUuudestaan ko- neitä "Seinä väliä" Näyttelijät ovat e-
29 p:nä oli agitatsiomkomitean ilta- kerafimaan van Kokoukset pidetään joka toinen siintyneet koko hyvin vaikka ilmat
ma Ohjelmasta mainittakoon puhe aaUeita ja ompelemaan uu torstai k!o 3 j p p House of Mas- ovat olleet ja sateiset kun ovat käy
tov Karhulta ja näytöskappale Va- vaaUeiden tfjkoa varten Besil]a olisi hauskaa jos High- neet harjoittelemassa niin että ovat
I0011 ja vapauteen" Sunnuntaina kankalta Frie„da o[ sovlet Rus- lnd Parkin misiksetkin kääntäisivät saaneet vilusta väristä uurastaes-
vietettiin sitten varsinaiset Vappu- kesl(Ugkomltealta Kok0ua ot- töppösensä sinne päin eivätkä viit- saan yhteisen asiamme eteen Ky-
juhlat jossa tilaisuudessa myöskin huomoon ja valitsi sisi kulkea nurkkatansseissa Ei o- lämme kansalaiset eivät ole nähneet
puhui toveri J Karhu Muuten tay- kolmjhenklsen komltea joka tuiee le ihme jos kirkolliset lelliä kul- hyväksensä palkita näyttelijäin val-
tyy paheksua sitä etta osanotto nai- aM ke3kuekomiteal kevat vaan siellä pitäisi osaston jä- voja tulemalla katsomaan suurem-
hin tlaisuuksiin oli kovin laimeata aentenkin olIa ]mlUa„a maila joukolla Esteenä ehkä ovat
Eivät edes osastomme jäsenet olleet nen „e Venäjän työlalsten Te naiset jotka kuljette sellaisis- olleet rapaset tiet Nyt tiet kuivu-
kaikki saapuvilla Juhlamerkkejä oli avustam' työväenluokan uokka- sa paikoissa herätkää ja tulkaa sin- vat niin pitänee jokainen yelvolli-
tilattu sata kappaletta jotka tuli venäjän vallankumouksen ne niissä teitä tarvitaan Nykyhet- suutenaan saapua niihin juhla- Ja
kyllä myydyksi kun merkkien myy- Ukemnen on mstaän merkltyksea ki vaatii niin naista kuin miestäkin huvitilaisuuksiin joita osastomme
jät olivat toimessa koko paivaii aetygtl nalm mtA jlman auraamaan aikaamme eikä kulke- järjestää
myivät paljon nnl ekin jotka eiva tehtavakaeen siIloin kun maan silmät ummessa
olleet juhlissa Tällaisia tilaisuuksia Uhratkaam Emilia Virta _ Ty5ttämyy on nykySen yhteis-
ei pitäisi kenenkään svuuttaa En - ajag_ MBA„T nutn kuntajärjestelmän kirous Kapltalis-
tainkin toveri Karhun puhe olisi cl- Ueventaaksemme Venäjän CONNEAUT OHIO m on shen syypaa
2£Z — 1— '-väestön käimykslä Sen lisäksi vilme tokouses käsitellen
laime aa f kokous velvoitti kaikkia naisia osas- seUraavia asioita: Negauneen ke-
Mahutsen varn etta puhe o enea vanhoja vaat- raysliatojEl el voitll ottaa huomioon 1X1} IIII P f f Vj MTIIIM
ja opettava joka juuri meille oli puhdigtamaan nfi ja tuomaa]1 talokin on koliaUa J[ ] [ L L b M lUN
teryetu u ne House of Masses'siin Venäjän a- va lähitulevaisuudessa Uusia jäse-
komitea paatti pitaa
27 p:n tou kokuuta joho ti paisuu- UUlnttäa ne asianomai8een fafeg ASTORIAAN Itt
teen päätettiin pyytaa toveritar Olga jogta ne yh yappua juhttin osaaton taIolla lUICC nOl YtlntlKI
Ahola puhumaan Senja N muugUa kerattyJon vaatteit hyvällä menestyksellä Yleisöä oli PORTLANDllN
nAiQVTfiWN pa' ten kanssa lähetetään Venäjälle saapunut tavallisen runsaasti Oh-
DAlSYTOVViN r-A jelmaakin oli riittämään asti M CPmAI IdTI
m Tämän jäkeen-olis seurannut K ' arLUIALIÖ 1 1
Lämmin tervehdys Toverittaren teesien lukeminen ja se Kainu oli Puhumassa ia selosteli y-
lukijoille täältä niin sanotusta Dal- J J ° n ajkft oikin j(J ku leensä Vapun viettoa eri osissa maa- lääketiet aJaHa yH H vuoden
uvvna ™-- lmuit sjkg paJon eUä emantlen ol pauo uo
' „ „ lunut siRSt paljon etia emanueu uii '
vaikka ei ole Ky'10 lähdettävä täyttämään "aviollisia" kityksessä Ottaa Vastaan sairaita
kaan mitaan ToverltS' velvollisuuksiaan ja niin teesien tut- Muskaalinen Iltama oli viime sun- Astoriassa maanantaina kesäkuun S
tomme toiminta on vilkkaassa Kayn klmJnen jätettiin seUraavaan kokouk- nuntaina jonka toimeenpani A Kel- päivänä VVeinhard Hotellissa ja
klmtleltTTn aina Bem' K°k°"9 loPetettiin jonka 1M" losalmi oppilassoittajineen joita oli Portlandissa Benson Hotellissa tiia-
Kappaieiui uu am keen juotHn kahvlt josta kertyneet kuusltoista yksin lukien En tahdo taina ja keskiviikkona 6 ja 7
Naiskomitea on perustettu joKa 1 on t luovutettiin Friends of Sovi- ruveta yksiiökohtaisestl arvostele- päivinä kesäkuuta
ollut toiminnassa joitakin v Ukkoja keskuskomitean käytettä- maan vaan sen sanon että on saa- xr l —
Sillä oii i tamat jotka onnistuivat ™ t Ohjaaja käyttää maltilllsuuttaan Vastaanottotunillt: kdlo
von h:ämtähitu— Z- Nai-t Detroitissa niinkuin muual- kuin on sellaisenkin joukon niinkin 10 aP klo 4 iltapäivällä
taa ompeluseura ja sil- lakin ovat perustaneet niinsanotun korkealle musiikin aakkosissa oh-
daan Penis nais-jaoston jossa on jokaisella nai- jannut niin lyhyessä ajassa kun op- Ei mitään maksua neiiVOttel
::kSS T'p Znl Ui-- kehittää itseään He1t- piaatkn kaikki ovat niin nuoria T
s! Hntain muutakin tkää sellaiset ajatukset pois että lot näistä iltamista luovutettiin pa
saamaan aikaan ° a ™uut?km mitä minä slelm optn B onhan Bitä norahastoon Dr Mellenthin on suorittanut oppi
kuin pesemistä ja keittämistä ciinä)(n )[lln kävn haalilla 1a mak kurssin lääketieteessä ja leikkauk
Yksi joukosta Eiinakin kun käyn kaalilla ja malc a on ollut hiljai glen alalla ja 0„ haneim lupakirja 0-
san 50 senttla ovirahaa Mutta me Ptollhusia koko talven On pi- regonin valtiossa Hän on tletopuoll-
DETROIT MICH elämme nykyään ajassa jollonka sessa tou lussa k0™ a''e" sesti osottautunut olevan lääkealalla
DETROIT MCH työväenlike tarvit3ee- aktifvIsia tol detty joka torstai kahvikokouksia kaupunkien ja kaup
Naisjaostollamme oli kokous huhti- mitsijolta nilll naisista kuin miehis- Perheissä ja silla tavoin koottuu va- paIoIden laakareiatä Hän liikkuu eri
kuun 20 p:nä kellon lähetessä koi- tadn en'emmän kuin ko3kaan en- y0' J°illa voimme ostaa ka9ity°a " kaupunkien kutsumuksesta ja suora-
mea alkoi naisia kokoontua lähelle nen ' „iiksl yaln keUltytaan 0pplmi- neita 1™ varten' P" naista apua antamassa Neuvottelus-
kolmekymmentä Kokouksen avasi ™ hautta Tämä nais- aosto on sei- detlläa kaksipäiväiset Kaikki ne o - maksua paitsi mikä
toveritar Tiliie Berg luettiin edeiii- lainen orgaani Workera Partyn yl ZX™Zl t Tä Venettelyihinsä ei sisälly
sen kokouksen pöytäkirja ja hyvak- teyuessa jonlta avuUa naisista koe- "taa käsitoi a ompeluseuralle ie elkkaukset kr0OnillisiBsakaan suoli-
sjttiin Pöytäkirjoiksi yalittiln tetaa„ kehiUaä työväenliikkeeseen klslvat hyvin a ° T "n tulehduksissa- vatsakatarissa eikä
Mrs Lönn ilmapöytäkirjuriksi Ag- aktiivlsia toimitsijoita taloudenhoitajalle Anni Nevalalle en- ii8säan sisataU(legaa
da Honka ja uutisten kirjoittajaksi Tphl[äamm Usemme kvkeneviksi nen 20 Päivaä tata kulta Myyjäiset Häne]la on lhmeelliBia saavutuksia
T pmnl Wick Ohielmassa oli en- Tenkdamme "emme kykeneväsi v„hän toisenlaiset kuln ennen vat8akatarrissa maksataudeissa suo-
r LhT selvittäkäämme itsellemme se giellä tulee olemaan maail„an par- „ iho hermo sydän munuais
k I Pe TUie Berg ilta jos a han mitenkä kapUaIlstinen järjeatelmä nBH te„ tilkkupelte ja virtsarakko- vuoteenkastelu- keuh-
teki selvaa mitenkä me naiset o kuklstetaan ja tilalIe rakennetaan ' tekijätkin olleet kotaudeissa reumatismissa ja perä-
lemme alkuasteella kaikissa yhteis- ma jo8ga e P rhaat ina ovat teUJätk n pukamataudeiaaa
kunnallisissa asioissa kaikissa t e- jokalnen saa S tä rtton vlela "eaa Joa kärsitte jostakin edellasanotus-
toa ja kokemusta kysyvissä tehtävis- e ' J Euroopan 0""en lhmmen' j°ka B6n tUleB 8aa ta taudista taikka Jostakin jota ette
sä oemme olleet vaan nitnkuin JSSf JS Li- ZJ tiedä JT
meitä on oletettu johtuen sita et- tärkea ZTsllZ XT
a n MHä naisilla on vieläkin se p on yhtelakunnallisen vallan HOITAKAA ' Mui"!! päivätloln olette ti
liä vika että me istumme joutoliet- kumollkaen suorittamisessa Venä- T7nirVTTyAfJUI7 laisuudessa neuvottelemaan tällä mat
ket kotona vaan käsityön aaressa j& SHomen työläisnaiset taisteli- J CAT CI 1 J ÄHHli kallani kanssani ja muistakaa että
ja nuolemme kotimme nurkkia taik- vallankumoustalstelussa yhtä rln- Suurena apuna terveytenne hotdos- neUvottelut ovat vapaat
ka sitte jossain naapurissa kahvipöy- „naasti miestovereittensa rin- a on seuraavat lääketieteelliset kir- Namisiasa olevat naiset keholte
dän ääressä emmekä ole käyttä hsU
neet näitä joutoaikojamme tieto klstamlseks Sen jalkeen 0vat nai- i kptiPde L Kuhne $175 k-= —
suutemme kartuttamiseen Tuskin Mt oUaneet tarmokkaasti oaaa Ve pLaaakeydLenKTomo ' ABERDEENIN S S CLUBIN ompelu
olemme ottaneet sen verran kehittä- työväen hallltukaen rakeilta- Johannes Uoti 150 eura kokoontuu joka torstai kello
vää kirjaa käteemme että voisimme mlgeksl jQ osolttautuneet siinä aivan Voimisteluohjelmia - Sauvalilk- 2 lp 713 E First 3t-Tenretuloa
sanoa lukeneemme kirjan "Nainen yaUtamättömäksi tekijäksi joka teh- keitä {25 BRANTWOODIN S S Osasto Box 1
ja Sosialismi" "Valtion Perheen t„yä vaatu najglta yhtelskunnallis- Kaivatus iiman selkäsaunaa Brantwood WIs Osaston kokouk-
ja Yksityisomaisuus" Hän kehoit- ten asoitten tuntemista Ja kokemus- Julian Borchardt 25 set joka 2 Ja 4 sunnuntai Labor Temp-
ti jokaisen naisen lukemaan nämä ta toiminnassaj johonka meidänkin Mitä Tytön Tulee Tietää Mary pelillä kello 2 Iltapäivänä
kirjat ja kasvattamaan tietovarasto- itseämme kehitettavä aIim W°len M CLEVELANDIN S S OTON kir-
aan sillä "tieto on valtaa " Seuraa- Qn Use mu„ettava kah Järjestelmäni mehi e 'JWJÄ
vana oli laulua Martha Lehtiseltä leenga j& Use rakennettava oma yh- Järjestelmäni naisille sidottu 118 äeän jokaisen kuukauden
toivomme toistekin esiintyvän Oli- teiskuntansa _ Se valittu Järjestelmäni naisi le rMMu 90 en ko]mas tiihtalllta haa
si vaan jokaisen enemmän kiinnitet- Jar es e man lapsille 10B 1303 5gth gt Työkok„Usten
tävä huomiotaan työväen lauluihin Detroitin työläisnaisten kasvatus- Järjestelmäni lapsille nidottu jälkeen on keskustelukokous Iltamat
Kertomuksen luki Mrs Lindi ja il- liitolla oli kokous 6 p:nä huhtikuuta Tilatkaa osotteella: toimii Edlstysyhdistys samassa pai-
manövtäkirian Emmi Lehtinen Osanotto oli runsas vaan näytti et- _ V ' „„~~„ "8Sa'
Toveri R Roine pyysi muutaman tä meidän naiset ovat paljon jälessä ToVeTtU KlTjakattppa FAIRPORTIN S S J OSASTON kir-
minuutin aikaa selostaa Venäjän a- vanhanmaan naisista noin toista- Box 99 Astoria Oregon Jevaihto-osote on: 414 New n ou