Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 16, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Toukokuun 16 p — Tuesday May 16th
No 20
Kirjeitä
Amerikan villakomppania johon tä- kilat ja hirsipuut Se puhe olikin mosi ne väitteet että Kolmannen
mä Maynard'ln myllykin kuuluu ei sattuvasti tilaisuutta varten sillä ne Kansainvälisen säännöt eivät sovel
ole vielä antanut taisteluhaastetta iltamat olivat puolustusrahaston kar- lu käytettäväksi Amerikassa niin-
MAYNARD MASS vaan on lähitulevaisuudessa odotetta- Uittamiseksi Miller on puhuja jota kuin Sosialistipuolueen kannattajat
vissa Amalgamated Textile Unlo kannattaa kuunnella puhui hän mis- väittävät Osoitti selvin esimerkin
Harvoin näkee täältä meidän myi- joka Qn teoi[SUUSunio koettaa jär- tä aineesta tahansa! kuinka ne voitaisiin sovelluttaa mei-
lykylästä mitään tietoja "Toveritta- jeam paikkakunnan kutomatyöläl- Huvitoimikunnan kokous oli meil- äänkin oloihin jos haluttaisiin olla
ren" palstoilla S S J osaston om- (vaimaa imi0ta myös koetetaan lä maaliskuun 6 p:nä Iltamista oli rehellisiä työläisiä ja asiallemme us
peluseura on kyllä keskuudestaan va- herfttellä heIlklin)i Amalgamated U- tuloja $2595 menoja $1195 jäännös kollisia Miller on selvästi ja asial
lmnut useampia kirjeenvaihtajia nJo ahetti v)ime kuussa lakkoavus- $14 Lähetimme rahat asianomai- lisesti puhuva puhuja joten häntä
mutta tietenkin luottavat toisiinsa ja tugta $180 25 ylltykaa työläiset ta- seen paikkaan sillä toverit tarvitse- kuunnellessa ei tule uni vähemmän
liiin ollen ei kukaan kirjoita Meil- oudelIiseen Jäjestöön sekä muista- vat rahaa kun he ja me kaikin tais- kään asioista selvillä olevalle Ikä
la on taalla vielä kaksi osastoa A S fcaa yhft edelleen avustaa lakkolaisia telemme nykyistä järjestelmää vas- Vä kyllä että toisena iltana hänen
P kuuluva seka vasemmisto-osasto oyat aktiliviseBsa taistelussa taan Toivon taistelu-tarmoa Tove- puhetilaisuudessaan oli hyvin vähän
joka on osa Amerikan Tyovaenpuo- riigtäjaIuokkaa vagtaan rittaren lukijoille kaikkialla kuulijoita Pelkäsivätkö he tilan
lueesta Osaston Vappu komitea g g j 0sagt011 kokouksia on pi- Anna Rasila pienuutta vai miksi olivat pois? Ja-
suunnitteli yhteisen Vappujuhlan säännöllisesti joka sunnuntai mican naiset kunnostivat itseään
pitämisestä kaikkien paikallisten LauantaMlta8in on ollut aina ilta NEW YORK N Y poissaolollaan niinkuin tavallista
työväenyhdistysten kanssa Ja Jahet- Cooperatlve haalnla Sunmm n sim toises8a puhetilaisuudessa oli
ti kalkille T yhdistyksille kehoftus- taMUana 16 pnft nuhtlkuuta oli las- j(OSto toime'e„ ensiniaisen agl- heitä ainoastaan viisi Ei olisi lii
kirjeen etta lähettäisivät edustajan- tgn 6unnunta)kouIun päättäjäisjuhla tatsionitflaisuuden huhtikuun 17 kaa Jamaican naisillekaan jos kävi
sa yhteiseen neuvottelukokoukseen jagga tilaisuudesga lapset suorittivat paiyanä Se olI' torstaina iltapäi- slvät kuulemassa puhujia ne kerrat
Amalgamated Textile Umo ja ve- arvokkaan olljeiman j engimajnen kerta et- kuin niltä täää onkaan Ajattleli-
näläinen osasto nouda t ivat ku u Haalih„oneusto6U tahtoo olla ™ JZ J™ ™ i ot vat kai niinkuin miehetkin että ei
Snert etU eTt&U vhtetoS PUUt6- 0ikeistolaiset pitävRt lsän" meksi jotain agltaUionltllaisuutta ole paljonkaan oppimista
min 1T He ahett vS kirimän los- nyyttä "T- Y' TaiSt°n" tal°SS8' j0n" New Yorkissa Tilaisuus oli kohta- Ajatelkaapa että meidän työsläissis
rhwttutaTStt e ka Maynard'In työlaiset 0Vat VU081' laisen hyvin onnistunut varsinkn komme Suomessa ja muualla oli-TSTJnoTm-
en VarreUa ¥htel8Volmin rake"ta- ohjelmaan nähden Aluksi oli soit- vat ase kädessä valmiit kuolemaan
t?™JZZl JuL neeU mUtta tä8ta huoIiniatta vasem" toa orkesterilta sitten soololaulua mutta me emme viitsi edes vaivaan
livat Vappua miten parnaaksi naite miBtoIaiset eivät „le vaipuneet toi- A1„ AnttjlaitB runo Regiina Hyrk- tua se" vertaa että menisimme kuu
V3Mlnä Pn Pritvisesti tahdo moittia vottomuuteen vaan he jäävät e- kaäUä hg ngIannillkieieUft Oher- lemaan kun selvitetään asioita jot
heUä siitä euhe nelkSät yhteli teenpäin täydelIä V°imaUa- °" Pe" mayertltä Hän puhui uniokysy- ka niin läheisesti koskevat meitä
Mrtnttotri i™ rU3'ettU haali-yM8tya joka °n 09ta myksestä kehoittaen naisia liitty- idän asiaamme
lilata Tvöväennuolueen lehtiä he ai- maa" P mahdollista nUfjl erikoisegtl perhepalvelijoista taloa maakin on jo ostettu kuin
™tJZ TM?'XY (j°S 61 mitään voittmattomla eätelta huomauttaen että kuinka Workers vaan olisi sitä tekevää että voisi ai
LT' 1a ämä samaset lehtirievut tapahdu) °Sa3t°3Sa °n jäSeniä lahe'" Party oikeastaan velvoittaa jokaisen kaa rakennustyön ensinnäkin kai
fekcvät Barans kuoleZkseen 16 2°°' UUS'a Jäsenensä kuulumaan ja työskentele- saada kivijalka mutta kun ei osas-
helT ne vähäisetkin väSnkumoul 8e38a- TyÖläiSet kaik'Sta mään unioissa Sen jälkeen oli duet- tolia ole rahaa niin toverilainoja pl-
M dTS Z111 huolimatta alkaVat to Rakel ja Violet Nyströmilta puhe täisi saada Aluetoimikuntakaan ei
ä cnnaal Jos' okestoseh? ehdot- l?1? a! vallankumouksellisiin tais SuomjseIta Hän selosti Ko taIda oIIa oiUein sen rakentamisen
taa että uudistaisi eli tilaisi Toveri- ZZt lehti on enin levinnyt mann6n Kan8ainvaIisen kannaIta va" kannalla: k0ska °Uvat ™? T
tr lehden niin he mvöntävät että Eteenpain IehtI on enm levmnvt listustyön tärkeyttä ja välttämättö- meitä jamacalaisia epäkohteliaiksi
ToverUar"' on hyvä leM eikä he 1 lehti Maynardissa sekä yleensä koko myyttä erikoigesti naisten keskuu se alkaa ke9äkin tulemaan
lä 2 sUä vasTan mHään mutta TrZZ laajoilla esimerkeillä han loppuu haalitoiminta ja aikaa olla
koska vasemmistolaiset eivät tilaa Bla "a"k S!a f V k todisti sen että työväenluokka tar- kenttäjullia Ensimäiset Jamaican
R-iivaaiia eikä "Nvkvä" niin eivät ga HautaniemI sanoi' J°ka erityisesti vitgee opulIisessa Vallankumoustais- ja Ne Yorkin osastojen yhteiset
iauHlaa lasem "ehtia! _ T-erittaren asiamiehenä Siis teussa myöskjn naisten kyvyt tar kenUajuhlat olivat k u p:na
Eiköhän todellakin olisi jo aika ru- JJa3™'d 10 ™™ "f? T~ mon ja °8an°t0n- L°PUkSi hM °" Jamaican osasto vuokrasi kentän jo
veta ajattelemaan omilla aivoillaan uuluttePa Sltten olke f 0 eU vaaem" soitti kuinka on välttämätöntä itse tammikuulla pitääkseen kenttäjuhlat
eikä ana menetellä siten kuin keltai- mlsto osas oon 309 ° ' kasvatuksen täydennykseksi ottaa o- ja lisätäkseen pieniä rahavarojaan
set johtajat sekä heidän toimitta- rittaren tlaaJa '"" 86 " " aa osastojen toimintaan Yleensä mutta 6iinäpä oli monta estettä Ol
inansa lehdet käskevät jotka eivät pan kuin on 8l"'en t] alsuus' fa hän onnistui puheellaan kokolailla tlinpa jo vallan epätoivoisia että
palvele työväenluokan asiaa Toveritar on ehdottomasti paras tyo- hyvn ja yieisökjn oU tyytyväinen kenttäjuhla jää kokonaan pitämättä
Lauantaina huhtikuun 15 p-nä oli väen nuolueeu lehti ja lisaksl halpa' Toivotaan että Liisa pitää meille pu- siilä W ja U seura Kaleva oli päät
iltamat Venäjän nälkää näkevien hy- hintainen- ainastaa" $ 1-60 koko heta uaeammin yleensä ohjelma tänyt pitää juhlan samana päivänä
väksi Tilaisuudessa näyteltiin var- vllosilterta V F o„ pirteä monipuoiinen Tuntui uimer puistossa Koetettiin Kaleva
jokuvia Hallialueelta jotka kuvat "hingham MASS että e3ittäjat oIivat valmistaneet oh- saada nuluttamaan juhlaansa mutta
puhuivat lahjomatonta kieltä niistä ' ' jelmaansa tuota ei Kaleva suuressa itsepäisyy
kauheista kärsimyksistä joita nälkä- Jospa otan taas kynän käteeni ia Seuraavaksi toimenpiteekseen New dessään tehnyt Oltiin vähällä pe
alueen asukkaat ovat joutuneet kär- palan paperia ja piirrään jonkun ri- Yorkin naisjaosto hommasi ja vai- ruuttaa koko homma mutta saatiin
simään ja joutuvat edelleenkin jos ei vin meidän oinaan omaan lehteemme mlsti Brooklynin osuusieipomon per- N y osaston myötätunto puolellem
apua tule runsaammin Iltamista oli Toverittareen joka on meille suures- hejuhlan joka oli myöskin arvokas me ja niin ruvettiin hommaan het
puhdas tulo $16100 ta merkityksestä Meidän kaikkien ja monipuolinen ohjelmansa puole3- dan kanssaan yhdessä sillä olisi ol
Kutomatyöläiset kautta U u d e n tulisi muistaa että kuu meillä itsellä ta lut mahdotonta Jamaican osaston
Englannin valtioiden ovat lakossa on lehti että edes joskuskaan siihen 'Toukokuun lopulla jonain torstai- viettää mainittua juhlaa jos ei N Y
muistasi kirjoittaa Niin ei ole mei- iltapäivällä tulee naisjaoston toimes- osasto olisi antanut kannatustaan ja
j dän osaston naisten laita En ole ta olemaan valistustilaisuus eitä ruvennut auttamaan ja nyt saatiin
Vallankumouksellisen traail- vuodeUe naUnyt muiden voitte naiset ottaa sen jo huomioon mekin lopultakin pitää tuo paljon
eionin merkitys kirjoitusta lehdessämme kun mitä it- E S— lä puhuttu kenttäjuhlamme ja vielä
nvn „„n se 'olen kirjoittanut Olisi suotavaa AM-A M v niin vahiilla työllä' etta meldän el
-~~~~~ että toisetkin kirjoittaisivat Tämä JA1Y1AIGA N y tarvinnut huolehtia ohjelmasta eikä
tyyrikuolomaan tastelussa - on on hujalnen pakkai uk3 mutatakaaa tarpeista vaan ainoaa-
mitä arvokkain ilmiö Se edistää yk- o]e Tnnr uo 1 taan metm parikymmentä henki-
Bilöllis-vallankumouksellisen tradl - yaan sUä on yhtft ja toig ve taren k neenv ai joten mem säästyi
sionin muodostamista kasvattaa vai- mem ogastQ kute„ en o e vajyaa kujn saimme ne nUjn
lankumouksell sen rad— hen- kkakunnilla että voi J0" ole 0'anmt mistään järjestetyksi
keen Mutta tama traditsioni muut- nnMta j()tain pakista m 1 8 Brokynin S S osastoa vastaan
tuu ihaksi ja vereksi vain silloin Kirjomaa bina u ' keltaiset veliet ja sisaret nos-
kun vallankumouksellinen taistelu Meillä oli sisältörikas ilta maalis- sempää tapahtunut Taalla oli puhu- ovat ke Ita aet veljet ja
ja vallankumouksen puolesta kuole- kuun 4 p-n illalla Quinsyn S S Clu- massa alueen puhuja tover MUler taloa Eivät osaa
ma esiintyvät joukkoilmiönä jovk- bin näytelmäseura esitti meille kap- kahtena i tana Ensi iltana phux fZ Lainen tusina
kojon suuren sisäisen aateyhtelsyy- paleen "Kun Pönneliini kävelee pa - hän haalii la selittäen Venäjän talot- e ° rouyansa silhe„
don ja vapaan tahdon ilmauksena jäin jaloin" Ja entäs sitte ne pai- dellista polititkkaa joka monelle var- herroja e ™
! nijat Kyllä se oli aika painia ja maankin oli aivan uutta Han seik- ettuina taa to siva x taio
Venäjällä vallankumous voitti sik- rytäkkää kun Janiltakin jalka kat- kaperälsesti selosti ne valheet Ja ZJt
Bi että pitkäaikaisen tuhansia uh- kesi Ohjelmassa oli vielä runo ja väitteet mitä kaikkia meidän % astu - kansan a a J
reja vieneen vallankumoustaistelun pari laulua joista kaikesta lausun tajamme f ° ~ ™ " IriLsiita rähiää
traditsioni synnytti sellaisia toimit- osaston puolesta kauniit kiitokset tai tietämättään bolsh levikkl-halltuk- JPJ w kaymiseen
sijoita kuin ovat Lenin Trotski Si- Tervetuloa toistenkin sesta koettaen uskotella uskoen eh- een ja
novjev Sverdlov Se ei tuonut esille Pääohjelmana oli kuitenkin puhe kä itsekin että Venäjän hallitus on ~™
valu ykstyisiä loistavia henkilöitä John Milleriltä Hän selvitti hyvin porvarillinen ja alkaa taantua ja kel- n~„„ MirI
vaan satoja ja tuhansia muita Le- reippaasti "ja selväpiirteisesti luokka- lastua antaessaan jonkinlaisia myon- JJ§A ROM AAN tJ A
ninejä Trotskeja j n e satoja ja taistelusta mikä merkitys sillä on nytyksiä porvarihallituksille Pai-
tuhansia miehiä ja naisia jotka päi- Otti myös vertauksen Ilkasta Hän nosti sitä kuinka kurjissa oloissa Ve- Rikog Ja Rangajgtug 125
vä päivältä uhrautuen antavat kaik- todella oli urho nämä sanatkin sei- näjän kansa on saanut olla nama Rakkauden oppjkirja 75
ki voimansa heille uskotun tehtä- västi todistavat: "VieV elää Ilkan neljä pitkää vuotta taistellen koko Tiilenpaita Lukemassa 40
vän täyttämiseen ja ovat valmiit työt kenties kauvankin kansan suus- maailman porvareita nälkää ja kur- Turman Talo 60
viimeiseen veripisaraan taistelemaan sa hän eli niinkuin mies ja kuoli juutta vastaan jotka vastustajamme Ma]va 35
allankumouksen puolesta — yksin- hirsipuussa" Samalla mainitsi nils- leimaavat hallituksen syyksi selittä- Vu0Bisataln vaatimus 125
kertaisesti ja hetkeäkään horjumat- tä tovereista jotka parhaillaan van- en kuinka raa'asti ja julmasti se ~ I
ta antamaan henkensä suuren asian kilassa viruvat että ei auta tosi- kiduttaa työläisiä J OV2YM tLlYJURQUppU
hyväksi taistelijoille vaikka tulevatkin van- Toisena iltana hän selosti ja ku- Box 99 Astoria Oregon