Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 18, 1922, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    _8 Tiistaina Huhtikuun 18 p— Tuesday April I8th No 16
r A ST H N OS A S TO Ti£Z£ Työläisnaisille
-— - " Uin sydän maalle Lähin naapuri oli —
„ _ aumoin kuin kevät laukeaa jäisen
3 mailin paassa Sekin ruotsalainen
NORVVOOD MASS millä ja koetetaan saada paljon ar- hyviä hmisia he kylm oIjvat mejtä talven ala ihmismielikin ou keveäm-
Tämä on ensimäineu kerta kun mi- vokasta ohjelmaa Keväinen terveli- kohtaan lku talvesta meni joten- pi 'iloiseml)i' Juhlivampi ja nousee
nä kirjoitan Toverittareen tai mihin- dys kaikille Toverittaren lukijoille' kulen_ jsun terveys oli jo ennestään ronkeana kesftn elementtiä vastaanot-
kään sanomalehteen Täälläkin ele- Edith Haarala nuono _ s'en lgäkg kova työ mlt'is tamaan
tään ja toimitaan vilkkaasti vaikka ei farmilla joten hän joulun jälestä sai- Vappunumerot ilmesty-
kukaan lapsista ole kirjoittanut To- V ROINIA MINN rastul k rcunmtismiiii josta vat erlk°lsestl laajennettuna valikoi-
verittareen Meillä on Ihanneliitto Taalla Virginiassa perustettiin py- h„n kosl(aall parantunut Farmille d a ja kevätjuhlaan sopivalla sisäl
Meillä on nyt kokouksia joka perjan- häkoulu maaliskuun 19 P:nä ja olikin { ' „ jo 4 ' löllä Meidän on alettava ripeästi toi-
taina vaikka ennen oli vaan joka toi- Jo suuri oukko lapsia kerääntynyt &[ mimaan Tehtävä jokaisella paikka-
nen perjantai Viime kokous oli maa- ens' kerraksi Mutta ei vielä viime u vlldeUä raskaaua joU Bitten syn- kunnalla tarkat laskelmat kuinka pal
liskuun 31 päivänä ja kun minut va- Pyhänä ollut muuta kuin yksi opetta- helmikuun lopulH ' Se aika on ion tilataan kullakin paikkakunnalla
Iittiin Toverittaren kirjeenvaihtajat ja Mr Freeman Täällä vallitsee se suruIUsin eI:imafiiii' Olin vanhin vaPaasti Jaettavaksi proletaari-naisiisi
niin täytyy täyttää velvollisuuteni niin kutsuttu "huono aika" että ei lapgigta vaikka en v'ielil taytta 9 'e TOVERITTAREN VAPPUNUME
j kirjoittaa Me päätimme kokouk- saa työtä ja jos maakin niin palkat RO A?
sessa että lapset pitävät huhtikuun ovat mm pieniä etta tuskin isommat k kensi 40takin tekemään siis äidi' Kaikki luokkatietoiset työläisnaiset
29 p:nä iltamat Venäjän nälkää kär- joukot varsinkin pärjää lflWn synnvtyk8es'sä lsälli kun velvoittakaa yhdistyksenne päättä-
sivien lasten hyväksi Silloin tulee Taalla on ollut koko lailla kylmä ef k t vuoteesta liikkumaan mään viivyttelemättä Vappimumeron
olemaan perin arvokasta ohjelmaa talvi Minä olen iloinen kuin pian 0] kulunut kolme palvaa plkku vei tilaamisesta Samalla järjestäkää ko
lapsilta m m tulee kuvaelma Siis tulee kesä Minusta kun kesä on kau- nt äatä jolla aja)]a me gidin miteat jotka huolehtivat siitä että
jokainen silloin kaalille Muistakaa niimpi ja hauskempi - Aili Elo koetmme hoitaa taoutta mut Toveritar tulee hyvin jaetuksi ja sei-
että teidänkin velvollisuutenne on _ — ta sitten äiti galrastul verenmyrky- lalsilIe' jotka eivät sltä muuten lue"
auttaa Venäjän nälkää kärsiviä ja pai- 1 VtOt ja pojat tykseen niin kertoi lääkäri Silloin Selittäkää vielä sivussa oleville työ-
jon kokeneilta raathjih auttamalla i„h „'i„t„n„ „♦: i„iia „„ „„f läisnaisille että Vappu on meidän juh-
Neuvosto-Venäjää joka' on murtanut "a a-a ™ V J amme! Siioin juhii koko Maailman
orjuutensa kahleet ja ottanut vallan ut puit e Uut ää Jauhoja „„ luokkatietoinen proletariaatti Silloin
pois sortajilta Muistakaa silloin saa- k a Ja suolasta sian lihaa Koetin keittää voimme mekin yhdistaä "nklseatl it-
pua suurin joukoin haalille autta- """ „o1Us ioirvii=tö „n 11110 ™aun semme tuohon suurjuhlaan
„„„„ 0lS1c)a tnv„ta Miljoonia miehiä ja naisia ei elä veIIia & lehmästä tuli tilkka maitoa
maan venäläisiä tovereita oIIessaan ilman ruokaa että sain Pikkuveikolle pulloon On pyrkiminen parempaan
vktTi! mTZuSZltZ viskaavat lapsensa jokeen Oli J° ™t kaksi päivää äidin Selittäkää että meidän on joukkona
kPmLr™ 1% mieluummin kuin näkevät niiden kuo- sairaudesta Hän houraili riisti vaat- pyrkiminen parempaan Heräävän
Keräämässä avustusta venäjän nai- näkfiän teet päältään ja riehui kuii villi Me Juhlivan luonnon kanssa yhteisjuh-
TnolV? p°Jat Ja tytöt! Teillä on koti ruo- Pt istuimme yhdessä nurkassa ja laan ja että hänenkin joka vielä on
tvkSnnrZSvltafLn Fn Hn kaa Ja vaatteita Teidän isillä on työ- Ukimme täyttä huutoa siihen asti kun sivussa on tultava mukaan Kuinka
tykönne Kera) siistomeen Jin suin- gijhen nukuimme yhtään ihmistä ei kaunis tajunnanmerkki se olisi jos
kaan muuta kirjoita kuin lopetan tä- MuUa _ mten ]g ne sattunut tulemaan Kolmannen päi- me kaikkialla saisimme työläisnaiset
man ja toiste Iisaan jos näen tämän venSinlis? ' vän aamuna aikaseen heräsin kopu- toimintaan ja liittymään edistävään
Tnvprif tarpeen TnvpntiiHolIn J"1 Ja lyLö V eildjaiia f
loventtaressa lovenjuoeiia Perustnkaa lasten klupi teidän naa- tukseen' Eräs metsämies sattumalta työhön mlelenosoitusjuhlien onnistu-
puristossa kootaksenne rahaa ruo- J°utul kulkemaan ohi ja poikkesi si- miseksi Onhan se Kansanvälisen köy-
DETROIT MICHIGAN kaa nääntyville lapsille Venäjällä salIe lämmittelemään Isä kertoi hä- hälistön kalkista onkaloista ulosastu
' Pojat ja tvtöt toisissa maissa teke- nelle missä tiIassa olimme ja sen hän misen päivä mielenosoituksien voi-
Jospa näkisitte kuinka kauniilta m& A m yolv&t kyllä näki kertomattakin joten ensi mannäyttelden ja uskallusten ja suur
puistot näyttävät tänä päivänä kun lebä& n(m paIjon Ja enempikin! työ oli mienelIä kun käytiin navetassa toiminnan ensiaskeleitten astumispäl
sataa vettä ja on niin kylmä että ye- ja hakkaamassa puita metsästä ja sit- vä! Juuri tuohon juhlaan työläisnai-
si jäätyy puihin jotka sitten kimal- (Russian Famine Relief Bulletinista tgn hän „kgl hakemaan apua naapu set yhtykäa sm keinoa mikä meiMe
televat kuin kristalli jääkorlsteissaan suom Elvi Ethel) rista Pian Baapuikin ystävällinen on mahdollista osoittaa halumme oi-
Mutta varpusten viserrystä el kuufu nainen joka antoi ensi avun äidille ja la mukana!
nyt puitten oksilla Ne ovat menneet Nuoren metsämiehen tarina Pikku veelle joka oli monta päivää Hyvät toverittaret! Innostukaa!
hakemaan suojaa tuulelta ja sateelta maannut vaatekorissa saamatta muu- Älkää herpaantuko! Jokaisen nais-
Meidän koulun "gymnasiumissa" oli Näin tautisena aikana tulee itse ta apua minkä sille maltoa annoin toverin tarmo ja innostus liikkeelle
kilpailut eri "housien" välillä Pie- kullekin asiaa käydä sairashuoneella Xidille apu oli myöhäistä Hän tus- kohdistettuna kiillotustyöhön jolla
nemmät nousit kilpailivat ensin mei- Millä on sukulaisia millä tuttavia kin tiesi enään mitään Iltapäivällä järjestetään suurta osanottoa vappu
dän "house Loyalty" voitti meitä I- katsottavana ja samalla siellä usein saapui lääkäri Naapurin isäntä oli juhlillemme ja jaetaan Toverittaren
somman "house Portian" Sitten meil- tapaa työiäistovereita jotka sinne tuo- käynyt hevosella hänet hakemassa Vappunumeroa
le lähetettiin kaikista "isoin "house daan milloin metsäkämpiltä milloin Mutta apu tuli liian myöhään Tmi- Tilauslippu
Jane Addams" ja meidän "house" rautateiltä usein pahasti loukkaantu- tia ennen lääkärin tuloa oli äiti jo Lähettäkää meille Toverit
voitti senkin Meidän "house" sai neina toisinaan muuten sairastunei kuollut Isälle ei hän liioin voinut „„„„ 'r„„„„„m„„0 ' i '
äo ~ 1 n n „- laren Vappunumeroa josta
4M pointia Fortia 41J p Jane Ad- na mutta upeassa tapauksessa kau- muuta kuin toimittaa sairaalan jos- „ „ „„„„„„ vn„t„ j -n mn
j ~ 01 n ~ seuraa maksuna (Hinta $io0 100
dams 312 pointia OI kuinka me o- kana tuttavista puhumattakaan o- sa hänkin sitten viikon perästä kuoli h
limme iloisia mutta äiti sanoi että: maisista jos sellaisia sattuisi ole- Pikkuveikko kuoli samoihin aikoihin
"Jospa se voitto olisi ollut työläisten maan meidät toiset lapset ottivat hyvät ih- 0saston yhdistyksen nimi
voitto riistäjiä vastaan jotka ryöstä- Nuorukainen Jonka tapasin sairaa- miset turviinsa Joten yksi joutui yh
vät lapsilta isät ja äidit heidän vielä lassa käydessäni oli sairastanut keuh- teen toinen toiseen paikkaan Nuorin
kehdossa ollessaan eikä lapsiraukat kokuumetta joku aika takaperin Siitä veljistäni otettiin varakkaaseen lap-
saa milloinkaan tuntea oikeaa kodin jäänyt jonkunlaista vikaa keuhkoihin settomaan perheeseen kasvatettavat 0sote
lämpöä jossa rakkaus ja yhteisym- ja metsäkämpällä kun työskenteli si Hän lienee ainoa meistä joka '_
märrys joskus edes loihtii lämpöään näin ankarana talvena sairastui uu- nauttii hyvin voinnista
työssä väsyneiden raatajien rintaan delleen ja pelkäsi että tauti voi olla Minusta nuorin oli myöskin kasvatti- Miksi?
Minä olen juuri katsellut Venäjän jo arveluttavaa Siksi koetti vielä na mutta oli vapaehtoisena mennyt Kirj Emil ga[0_
nälänhätäisten kuvia "Labor Newsis- saavuttaa terveyttään sairaalassa sotaväkeen ja sieltä palattuaan hetl-
tä" Mieli tulee niin surulliseksi kat- mikäli se on saavutettavissa Hän miten kuollut Miksi me kuljemme alla päin
sellessa yhtä lasta joka nojaa puu- ei ollutkaan enään kovin 'sairas tällä Siskoni oli tädin tykönä mutta jou- ja elämme armoilla toisten?
hun ja on niin laiha Surulliset sil- kertaa joten hän pyysi jos voisin tuo- tui nuorena naimisiin melkein lapse- Miksi me raadamme aamusta iltaan
mät vain katsovat odottavasti etäi- da hänelle joitain kirjoja luettavak- na ensimäisessä lapsivuoteessa hän- uuvuksiin saakka riuhdomme kilpaa
syyteeu Alla on kirjotus: "Odottaa si kun aika tuntuu niin pitkältä jon- kin kuoli Joten olen ainoa jälellä ko- ja sittenkin — elämme armoilla
apua Venäjällä" Ja niitä on siellä ka pyynnön sitten mielihyvällä täy- ko perheestä Kertoja huokasi ras- toisten?
niin paljon jotka odottavat apua A- Unkin useat kerrat kaasti ja kuivasi silmänurkkansa
jatellaanpa kaikki mitä me voisimme Erään kerran kun taas vein hänelle Hetken päästä hän sanoi: — "Ei kai Mehän luomme kaiken mitä 011
tehdä heitä auttaaksemme Toivon uusia kirjoja uskalsin kysyä hänen minunkaan elämäni liene monivuoti- ja nauttia annamme toisien
onnellista kevättä kaikille kotipaikkaansa ja vanhempiaan oli- nen" Jaossa me kärsimme vääryyttä
Elvi Ethel vatko ne elossa Silloin hänen mielen- Tähän loppui hänen surullinen ker- tyytyen osaamme mitättömään
sä murtui ja hän sanoi: "Hyvä Mrs tomuksensa vain luottaen järkeen toisten
LEBANON N H elämäni lapsuudesta tähän päivään Mieli murtuneena kuulemastani as-
Piirränpä vähän kuulumisia täältä asti on aina surujen sumussa eletty telin sairaalan rappusia alas ja aja- Me toisinaan hävitämme maailmaa
Lebanonista Meillä ei ole täällä i- harvoin siellä on kirkasta päivää oi- tukseni liiteli rikkaan Amerikan sy- jos etu niin määrää toisten
hanneliittoa eikä sunnuntaikoulua lut Vanhempani tulivat Suomesta dän maille missä tuhannet uutisvilje- Työmailla sorrumme tapaturmiin
joissa saisi opetella sosialismin aak- 1902 Olin silloin kolme vuotias ja lijät vaimoineen ja lapsineen saavat Sodissa suostumme veljeimme
kosia kun suomalaisia on täällä niin veli oli vuoden vanha Isäni työsken- kärsiä puutetta ja kurjuutta etenkin murhiin
vähän ettei voi perustaa ihanneliit- teli useissa rauta-alueen kaupungeis- tänä talvena joka on ollut ankaram- Kaikki vaan tahdosta toisten
toa Minä niin tykkäisin siitä Täy- sa täällä Minnesotassa milloin kai- pia Sen lisäksi vallitsee ankara työt-
si talvi on täällä vielä Lunta satoi vannoissa milloin sahamyllyissä ja tömyys että ei perheen isäkään voi Kirottu kuinka tyhmä on työläinen
maaliskuun viimeisenä ja huhtikuun talvisin metsäkämpillä Perhekin 11- lähteä ansiotyöhön Siis yhä uudel- kun elää armoilla toisten
ensimäisen päivien välillä ainakin 15 sääntyi vuosi vuodelta vaikka tilitä leen ja uudelleen uudistuu sama tra- Vaikk' hiillä valta ois' käsissään
tuumaa Kyllä meillä lapsilla oli 1- tuonikin osan korjasi Pieni puute gedia työläisten kodissa asukootpa jos järkeään käyttäisi apunaan
kävää kun tuli talvi uudestaan mut- se oli ainainen vieras kodissa Tuli he sitten korvessa tai kaupungissa eikä holhota antaisi moisten
ta äiti meitä lohdutti että se menee sitten paniikki 1907 syksyllä Silloin Eikä ole toivoakaan sen loppumisesta ' — -~~
pian ohi Olemme iloisia kun tulee ei ollut työtä juuri saatavissa ja niin ennenkuin jokainen mies ja nainen valtaa vastaan Siis enemmän soli
se ihana kevät vanhempani päättivät lähteä homs- liittyy kuin rengas ketjuun yhteisvoi- darisuutta ja yhteisymmärrystä työ
Meillä on Vappujuhlat Korpelan far teedimaalle jonka isä oli edellisenä min taistelemaan kapitalistin hirmu- Iäisten keskuuteen — Sirkka