Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 18, 1922, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 16
Tiistaina Huhtikuun 18 p — Tuesday April I8th
7
KORJAAMINEN Monelta lienee
jäänyt huomaamatta että viimevuo
sien tapahtumat ovat antaneet ai
hetta tämän maan kapitalisteille vii
sailla uuteen uskoon vanhoja pyhiä
historiallisia totuuksia Tämä maa
1ntf nirtiaii TTtio-lannlutn V!)l-
lankumouksen kautta ja sen ajan Palvana keväisenä lapsoset
vallankumousmiehiä on tämän maan Vastahan heidät ottaa riemumielin
kouluhistorioissa kerrasaan jumaloi- hellästi hymyillen vanhukset
tu samalla kuin Englanti on esitetty On auki armaan rakkaan mummon
tylynä sortajana Nyt on kuitenkin syli
jouduttu vanhan "emämaan" kapita- ja vaari vanhuskaan ei heitä hyli
listien kanssa sellaisiin BUhteisiin et
tä tuntuu joutavalta muistella van- He pyytävät: "Ah mummo kerro
hoja pikku riitoja ja muutenkin on jotain
vallankumous asia josta kapitalistit sankarin työstä kuinka kaatui se
mieluummin haluavat olla puhumatta oi kerro taaskin tarinoita sotain
Siksipä onkin otettu tässä maassa mukana joissa oli isämme!" —
käytäntöön uudet kouluhistoriat jois- Soi ääni hymyilevän: "Kyllä lapset!
sa sädekehiä on kopisteltu armotto
masti pois entisten kansallis-sanka-rien
päistä jopa toisia sankareita ko
konaan viskattu roskaläjällekin Se
lnatua täutiJ mial pnlriin Ini anat n histn-
rian parsimisesta on asiantuntijan joit' hoiti armas äiti hellien
Arvid Nelsonin kirjoittama ja kasvaessa lasten suuremmaksi
YLEISKATSAUS NEUVOSTO-VE- hän tietä heille neuvoi oikeuden
NXJÄN HISTORIAAN viime vuoden 01' Juho toisen nimi Kalle toinen
ajalla on kirjoitus jossa aikajärjes- ja muoto molemmilla yhdenmoinen
tyksessä luetellaan taistelevan proletaari-valtion
huoniatuimmat tapahtu- He sovinnossa tasaa leipäpalan
mat mainittuna aikana ja yhdessä myös aina leikkivät
"ESKILSTUNA III" lyhyt kuvaus Vanhempain kirvelevän sydänalan
ruotsalaisen laivan uhkarohkeista parantaa millä voisi miettivät
matkoista Pietariin läpi miinoitettu- Oikeaa tahtoivat he käydä tietä
jen merien karttaen sity mi harhaan aikoi viedä
KYLIEN KUJILTA on kirjoitus
jossa Jack Steele kuvailee kökemuk- Vierivät vuodet Heille Ikää karttui
siaan lehti- ja kirjallisuusasiamiehe- kävivät työhön turvaks vanhusten
nä Siinä on yhtä ja toista onkeen uljaiksi nuorukaisten he varttui
otettavaa jokaiselle vaikkapa ei va- isiksi vihdoin myöskin lapsien
kinainen asiamies olisikaan sillä ai- lapsia heillä suuria kuin tekin
nahan sitä joutuu vanhoillisten kans ja iloisia kuin linnut oli hekin
sa suukopuun lehtiasioista Jackin
mielipide siitä miten missäkin tapa- Vaan vihdoin sitten vuotten ajan
uksessa on paras menetellä ansait- takaa
see ottaa huomioon eroitti veljet toisistansa tie
KAKSI MUISTOA NÄLKÄMAILTA se tie mi monenlaista meille jakaa
kirjoittanut "Lhr'' kertoo raatajarah- ja joskus kauvas toisistamme vie
vaan kovista kamppailuista nälän työ olot vaati Kallen muuttamahan
kanssa Venäjällä ja Suomen nälkä- kauvaksi kylmään kolkkoon
perukoilla Pohjolahan
KOKOT LOIMUTKOOT runo kir
joittanut Kössi Kaatra
KEVÄT KOITTAVA ON Tämä
Henkipaton taisteluhenkeä uhkuva
runo päättää julkaisun sisällön pon-
tevalla tavalla
KUVAT
Lähtemättä yksityiskohtaisesti se
lostamaan kuvitusta mainittakoon
vain että kuvia on julkaisussa NEL
JÄKYMMENTÄ alkuperäisiä Vappua
varten piirrettyjä ja sekä valokuva
jäljennöksiä ja muita kuvia jotka
huolella on valikoitu laajasta käytet
tävissä olevasta kuva-kokoelmasta
Kuvat liittyvät läheisesti kirjoituk
siin ja on niiden painaminen hyvin
onnistunut jo siitäkin syystä että
koko julkaisu on painettu tavamsta
paremmalla sepia-värisella kuvien
" kUVifn
iveltuvalla
painamiseen erikoisesti so
painomusteella
Kansikuva on KaKsi-varnen a-
teluhenkinen sisällöltään ja loistava
Kansikuva on kakst-vannen
näöltään
Suvanto
Sen on piirtänyt K A
JULKAISUN HINTA
o i-i s 0„mnii
on 40 senttiä Se lähetetään samalla
hinnalla myöskin SUOMEEN mutta
I mutia
tehtävä
Suomeen aiotut tilaukset on
niiivääkään viivyttelemättä Lähet
täkää ne heti idässä ETEENPÄIN
lännellä TOVERIN ja keskvalliossa
täkää ne heti idässä ETEENPÄIN
TYÖMIEHEN kirjakauppaan
Osotteet ovat seuraavat:
Tteenpäin 4015— Sth ave Brook
lyn N Y
Toveri Box 99 Astoria Ore
MyOS KaiKKien muilieiiniu „il~h
ten kanssa on kiirettä pidettävä jos vat jo tuhottuina köyhälistön e ineh
1 i„i„„„ 19 b vevs uskonto o-
Myös kaikkien muittenkin tilaus-
ei meinaa ilman jaada suia paino-
sen suuruutta suunnitellessa ei ole
ollenkaan pidetty silmällä sitä että
julkaisuja jäisi hyllyille makaamaan
Pikemminkin painos voi osottautua
„„„„i0i miiäi
nma pieneni num „u™= —
voi päätellä entisistä kokemuksista
Liittäkää raha tilausten mukaan
MUMMON
Kirj Wm
Käy pieneen tupaan laulain ilokielin
luo toisihinsa katseen
harmaahapset
Hän alkaa:
"Tunsin lapsukaista
kaksi
Mutt' Juho tänne synnyin paikkaan
yhä
jäi kotihinsa vanhaan etelään
Kun sitten veljes rakkaus se pyhä
johonkin johti ah niin hirveään:
molempain kuoloon kautta
kavaluuden
sen kohta kerron lapset teille
muuten
Kun kansa alkoi vapauden taiston
sankarit kutsui alle lippujen
kuunnellen ääntä ihmisyyden vaiston
riveihin riensi punakaartien
Juhokin niinkuin muutkin sankar'
innoin
ja vapautta sykkäilevin rinnoin
ny( pyrk val]an pUM
— „„„„ o™™ tuhoa —
toiselleen syösten surmaa tuhoa -
_„ „i „iaan
Kallesta konsaan tiedetty ei mitään
taistossa onni seuras' Juhoa
kontaIosta taru iaa3toi
armMnanM hanfit raagtoi
valkoiset armeijaansa hänet raastoi
Urhona Juho uljas soti yhä
ei vertaa hälle mistään löyttykään
Rakkaus aatteeseensa ja tunne pyhä
Mvmään
jo Lenlpaä
—
Hurmettaan vuodatti jo Lempäälässä
vaan yhä nähtiin hänet ryntäämässä
vierahalta
Mutt s Ilo n mpm m
petoja saaliin suuren jakohon:
ne kutsui rikkaan riistovalta
ja sankarit he lähti pakohon
lähteä täytyi jättää täytyi maansa
Vanhan yhteiskunnan elinehdot o-
- „
vat proletaarikoyhalstolaisista yhtä
monta porvarillista ennakkoluulo
joitten takana yhtä monta porvarills-
ta luoKiiaeiua pco
Karl Marx ia Friedrich angeis
— - - - monif„Rt1„sa (18
Kommunistisesst manifestissa (is
48)
TARINA
Lahtinen
ja katkerana muistaa rakkaampansa
Itähän aikoivat he Liehuin lippu
saapuivat luokse Lahden kaupungin
Virtanaan veri siinä silloin tippui
taistelu oli hurjin ankarin
ja siinä sitten joukko saarrettihin
tie rantavoimin heiltä katkaistihin
Nuo vieraat eestä uhkaa tiensä
sulkee
ja sudet takaa näyttää mahtia
Työläisten joukko kuni myrsky
kulkee
murskaamaan rautaseinää kahtia
Edessä muiden ompi paikka Juhon
hän tuimempahan ryntää alle tuhon
Hän joutuu saarrokseen ja iskee
rintaan
vimmassaan sotilasta valkeain
Kaatuvan näkee vuotaissa
maanpintaan
verensä häntä kummast' tuijottain
ja katse tuo — se Juhon herättääpi
kalvava tunne rintaan hälle jääpi
Ei nähdä voinut siinä hädissänsä
kenehen iski kylmän pistimen
vaan nyt hän siinä yhä iskeissänsä
kaatuneen luokse johtaa katsehen:
On hälle kasvot tutut muoto soma
Voi kauhistus! hän onkin veli oma
On veikko — Viety joukkoon
petturitten
väkisin kuultiin sitten jälkeenpäin
ett' surman saisi tovereilta siten
rivihin ensimäiseks' pantiin näin
kaks' julmuria oli vartioinut
joukkoonsa omaan ettei päästä
voinut
Tuntea häntä ei tuo veli voinutt
kädestä veljen kuoliniskun sai
Mutt' Juho — veljen verin
pur-ppuroinut
kun oli maan — sen ymmärrätte kai
ei kestää voinut kauhea oi' hälle
j i-ti' MYtL ulia
sen kostaa paaiu juuhuu i
Hän karkas kohti raivas kaiken
tieltä
tajusi kaiken ja hän raivostui
Jo saarroksesta oli vapaa sieltä
ja tiensä valkoisista puhdistui
Hän raivoo vihansa ei ketään säästä
virtanaan veri vaikka valuu päästä
Hän iskee hä Sankarin sen tieltä
vihollislaumat sankat väistyy nuo
Vavisten sitten tuskaist' tuntein
mieltä
hän astuu nyyhkyttäen veljen luo
ja tyynnä ottaa irti pistimensä
painaen terän läpi sydämensä"
Vaikenee vanhus Mutta kohta
intknn:
jatkaa:
'Ja Juho sitten siihen kaatuissaan
' iitt tif
UUHI Jici™ j --
matkaa
veljensä käteen tarttuu maatessaan
puristi vielä lujaa kättä vnlien
kuin sovitukseks' konnain kurjan
eljen"
— "AU! Mutta mummo kysyy yksi
heistä
he keitä oli ken tuo veli ken""
Ja mummo pyyhkein silmää
kvyneleistä
katsovi poispäin hiljaa vastaten:
"Hän oli isäsi oi lapsi rakas
kuitenkin mies hän oli kunniakas"
— Yhteiskunnan sosialiseeraus ko- pqjjxLANDIN S S 0:n ompeluseu
ko laajuudessaan toteutetaan vain slZ
työläismassojen sitkeällä ja herkeä- ta]o„a k]o g maila Osote: 719 Monta-
mättömällä kamppailulla kamppailin
la joka ainoassa pisteersii jossa työ
„ t„uuil Uana ia luokkaväliä joka
rau jua
ik""
Työväenluokan vapautuen on uu
iy
MONESSEN PA
Kevät tuulahdukset tuovat mieliin
virkistystä sekä intoa Ne ikäänkuin
vaistomaisesti ohjaavat ihmistä yh
teen tai toiseen tehtävään
Nykyaikana työläisnainen ja mies
saa kokea kapitaalin rautaisen kou
ran lujuutta monella tavalla jonka
kouristuksesta taistelemme vapaaksi
päästäksemme vielä kerran
Vaan on olemassa ihmisiä Jotka tais
televat itseään vastaan ja siten teke-'
vät suuresti haittaa
Meillä oli täällä puhuja joka m m
puhui lyhyesti vaan selvätajuisesti o-
suustoiminnastakin Meillä on tääl
lä kaksi osuuslfikettä suomalaisten
kesken vaan kun on niin hullusti et
tä juuri ne henkilöt jotka ovat tehtä
vissä liikkeessämme kantavat rahan
sa etupäässä suuriin porvariliikkei
siin Meidän pitää muistaa että o
smistoiminnalla 011 tehty suuresti va
listustyötä kansan keskuudessa Sen
kautta on saatu semmoisiakin jouk
koomme jotka ovat olleet toisin ajat
televia Ja näistä on tullut mitä par
haimpia luokkatovereita Toisia on
jotka ajattelevat että porvarin kau
pasta saa vähän halvemmalla vaikka
se ei ole nyt niin tuorettakaan ja en
si luokkaista Onneksi eivät kaikki
ajattele näin eivätkä seuraa tällaista
esimerkkiä
Uusia jännittäviä
ROMAANEJA
Kihlauslaiva —Richard Skowron-
nek -'
$115
TvMvvftii Hjinuilemassa — J P
Raivio ss
Pojat Asialla — M Lassila 65
Ihmislapsia Elämän Saatossa
T E Sillanpää 75
Nuoruuden Tunnustuksia — l'o-
tapenko 25
Tulista Verta — Algot Sandberg 40
Kun Silmät Aukenevat — ltary
Bordeaux '0
Unelmain Tyttö — I ja II osa —
Gene S Porter 175
Uskollinen Sydän — Ethol M
Dell 1 60
Rakkauden Kirous — Harri Kan
gas b'
Elämän Pelko — Henry Bordeaux 175
Ylös Helvetistä — Konrad Lehti
mäki "O
Yöelämää Pariisissa — E H 10
Auvcrgne h('
Kapinapäällikön Pojat — Mayne
Reid 10"
Laulu Tulipunaisesta Kukasta -
J Linnankoski L5t
Tilataan osotteella:
Toverin Kirjakauppa
Box op Astoria Oregon
ABERDEENIN S S CLUBIN ompelu
seura kokoontuu i-jka torstai kello
2 ip 713 E First St— Tervetuloa
BRANTVVOOD1N S S Osasto Box 1
Brantwood Wls Osaston kokouk
set joka 2 ja 4 sunnuntai Labor Temp
pelillä kello 2 iltapäivällä
CLEVELA N DIN "s "iTÖS ASTON kir-ieenvaihto-osoto
on: 4014 VVhitmail
a„ m w rtlnvnland Ohio Koko-
111
ukset pidetään jokaisen kuukauden
cnslmäinen ja kolmas tiistai-ilta naa
lilla 1303 W fiSth St Työkokousten
jälkeen on koskiistolukokous Iltamat
toimii Edistysyhdistys samassa pai
kassa FA1RPORTIN 3 S J OSASTON kir-Jevaihto-QHote
on: 414_Now_4m M
HANNAN Yhdistynoitten Suomalais
ten ompeluseuran kokoukset ovat
joka torstai-ilta klo 8 Kokouksien
jälestä vanUanmaan tanssit Kahvia
Osoite : Box 33 Hanna Wyo
HOQU1AMIN S S O ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla
AhjolasBa joka torstai kello 2 j pp
Osote: 315— lOth St Hoqulam Wash
- na Avenu
WAUKEGANIN 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden
- ' nmnIltnna torstaina
alkaen Keno 8
- koukset pidetään Jok toinen o-
k 1UaHa