Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 18, 1922, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Huhtikuun 18 p — Tuesday April I8th
No '16
YLÖS HELVETISTÄ
KIRJ KONRAD LEHTIMÄKI
(Jatk edell num)
mästyneenä tuota miestä joka ei pu
huessaan lausunut ainoatakaan sanaa
joka ei olisi ollut välttämätön
— Menettelytapa olkoon sama mi
kä jo ennen on päätetty yhdessä kan
sainvälisen sotilasliiton kanssa ja hal-
Kevätjulkaisumme
VAPPU
takysymykset pyörivät ymmärtääk
seen suurvaltojen välisiä riitoja jot
ka vallankumoukselliselle työväes
tölle ja olletikin Ben etujoukoille Ve
näjän proletariaatille eivät suinkaan
ole yhdentekeviä on oltava selvillä
Nykyistä suurten taistelujen aikaa öljykysyinyksestä Se on avain ny-
tävä vankiloissa kunnes kaikki on kuvaillessaan runoilee eräs työläis- kyisen maailman politiikan ymmärtä-
ohi ' toveri kevätjulkaisussamme VaDus- miseen Kyseessä oleva kirioltus
Sitten kääntyi hän etupenkillä istu- sa seuraavasti: luo hyvän joukon valoa tähän kysy-
olijoita on moitittu oikeudentunnon vaa anarkistia kohden ja nyt hän en- "Kuohuu ajan aallot voimakkaina mykseen Sen on lukuisain lähtei-
puutleesta niin kai meidän kuitenkin sikerran muuttui pilkalliseksi: hyöky nousee toistaan mahtavampi den ja tokumenttien perusteella laa-
täytyMi olla oikeudenmukaisia Ja — Täällä on kyllä eräs arvoisa pu- padot paasisetkaan eivät paina tinut Eemeli Parras
fcun tähän huudettiin myöntävästi lu- huja suurella pauhulla ehdottanut riento entistään on joutuisampi" LAULU IDÄSTÄ runo kirjoittanut
Etta aika on suurten taistelujen Mikael Rutanen
Hän koetti näyttää mahdollisimman Utusten jäsenet on mielestäni pidet-
tyynellä mutta hänen silmänsä heh
kuivat sisäisestä kiihkosta Hän huo
mautti ensinnäkin että kun vallassa-
etteli hän kaikki hallituksen rikokset renSt tapettavaksi sentähden että 1-
todisti hallitukset murhaajiksi ja ryö- eäntä oli tehnyt hänelle vääryyttä!
Väreiksi Lopuksi hän vetosi erää- (Naurua) Nykyaikana kyllä useini
seen omituiseen seikkaan: "Kun hai- mat kansakoululapsetkin jo ymmärtä
litus ensin on väkisin ottanut kansal- vat- etteivät jotkut ministerit voi olla
ta kaikki sotalaitokseen tarvittavat sotien aiheuttajia He tietävät nii
varat ja sitten väkisin vie terveim- den johtuvan nykyisestä järjestelmää-
mät miehet solaan teurastettavaksi tä siirtomaapolitiikasta y m Teolli- ikäänkuin esipuhe koko julkaisulleni
niin se liiton nRlrnttan lnsan itp suusherrain täytyy saada markkina- nie
maksanuifm omaistensa tappokulut! Paikkoja tuotteilleen uusia vaikutus
Voiko mielikuvitus keksiä jotain hei- alueita Ja koska rauhanliiton van
velillisempää? Kun ajattelee sitäkin hoillinen suunta on täällä esittänyt
mikä tapahtui toissayönä niin eikö samanarvoisia ehdotuksia niin ei mie-
EDUSTAAKO KOLMAS KANSAIN
VÄLINEN JOTAKIN "UUSKOMMU
NISMIA" 'EIKÄ SELVÄÄ MARXI
LAISUUTTA? Tässä on jälleen kä
siteltävänä yksi tämän päivän kiis
takysymyksistä Kirjoituksessa ku
motaan loistavasti oikeistolaisten
syytökset Kolmannen Kansainväli-
VAPPU 1922 — Mikael Rutasen sen muka epämarxilaisuudesta Se
kirjoittama innostava juhlaruno on Richard Pesolan kirjoittama
TYÖVÄENPUOLUE JA SEN PE- AJAN AALLOT on jälleen Mikael
RUSTAMINEN on tunnetun teoree- Rutasen runonpätkä — Mikollamme
aikaa se kuvastaa myöskin Vappu
julkaisumme koko sisällöstä niin kir
joituksista kuvista kuin runoistakin
Tässä siitä lyhyt selostus: :
VAPAUS KUTSUU MEITÄ! on An
na Kauppisen lyhyt tunnelma-pala
oikeudentunto' pakota jokaista kan- lestäni niillekään kannata antaa huo- Ukkomme E S:n kirjoittama selos- on taito kirjoittaa lyhyitä pienen ti-
naltamaan ehdotustani — että heidät öiiota enempää kuin ne ansaitsevat tus uuden luokkataistelupuolueemme lan ottavia runoja jotka ovat niin
on tuomittava töittensä mukaan!"
Kaikkialla räjähti kiihkeitä huutoja
- Se on oikein
Kuolema murhaajille! Samalla
mitalla!
-- Kuolema lasten pyöveleille!
— Kuolema kuolema!
Väittely kiihtyi yhä tulisemmaksi
Eräs Rauhanliiton vähemmistöön kuu-
synnystä ja syistä jotka sen synnyt- tarpeellisia — julkaisun taittajalle
tivät Tätä kysymystä ei ole vielä koska niillä on mukava täyttää sel
missään käsitelty niin valaisevalla laisia aukkoja joihin on paha saada
tavalla kuin tässä kirjoituksessa sopimaan kuvaa tai kirjoitusta Näin
Tämä kirjoitus on kappale historiaa voi Mikon runoja tulla yhteen jul
siihen tutustuminen on välttämätön- kaisuun useampiakin samalla kuin jo
ta inkaiKplIp taka haluan saaria spj- ku toinen ei saa iniHIRtlia yhtäkään
tivat niitä lopettamaan sotaa joille vä„- kokonalskäSityksen vanhan So- lähettämistään ylen pitkistä ja pai-
sialistipuolueen hajaantumisesta ja jon tilaa vaatimista runoistaan Täs
uuden puolueen synnystä Ja jokai- tä voisivat toiset runontekijät ottaa
— Se on hyvä ! — keskeytti hänet
innostunut ääni
— Hyvä! Hyvä!
— Heidän tarkoituksensa saattaa
kylläkin olla hyvä mutta kun he vaa-
on sodasta hyötyä niin onhan luon
nollista että nämä nauravat takana-
luva toiuon u varoitti vihan ja valu- oimmuuuiva losmsia näet on sen työläisenhän on tästä kysymyk- vastaisuudessa opkiseen
vallan keinoista ja ehdotti että oa etta militarismi niin mahtava kuin se sestä selvillä oltava Kirjoitus ja- 1918 Nämä vähemmän runolliset
ryhdyttävä pontevasti levittämään onkln' on yksi osa kapitalistisessta kaaIltuu seUraaviin osiin: TOIMIN- numerot ovat otsikkona runolla joka
rauhanaatetta yli koko maailman järjestelmästä — sen vahvin tuki ja NAN JA TYÖN PUOLUE ' KOKO pituudestaan huolimatta on ollut kyl-
saatava kaikki vaikutusvaltaiset mie- turva Kun siis tohtori B "vaikutus- RIISTETYN LUOKAN YLEISLIIKE Iin ansiokas saamaan pari sivua vau-
het rauhanaatteen kannattajiksi niin valtaisilta miehiltä" s o vallassaolo- SOSIALISTIPUOLUEESTA KOHTI tivan tilansa Vappu-julkaisussa Ru-
he lopettavat sodat Toinen epäili vilta pyytää militarismin kukistamis- TYÖVÄENPUOLUETTA: A M E R I- non on kirjoittanut tunnettu nimi-
rauhanaatteen menestymistä harhaa"- ta tuntuu siltä kuin pyytäisi hän' ka
rien keskuudessa kosk'ei se ollut lastajaa luopumaan veneistään Luon
levinnyt sivistyskansojen keskuudes- ""isesti ei tämä koske Rauhanliiton
sakaan ja varoitti barbaarien lähden enemmistöä joka tässä asiassa toi
lopettamasta kokonaan sotalaitosta mii 5'hdessä meidän kanssamme
Hänelle taas selitettiin ettei yksikään — Mutta selittäkää kantanne mur
barbaarikansa uskalla hyökätä eu- hiin ja väkivaltaan! — huudahti toh
rooppitjaisteu kimppuun njinkauan tori B nousten paikaltaan
kuin näillä on sellainen räjähdysaine Sosialisti vaikeni hetkeksi aivan
Suurta huomiota herätti eräs suuri- kuin olisi ajatellut ja lausui sitten
kokoinen laiha mies voimakkaine tais- harvaan ja raskaasti:
telijakasvoiiieen joka kylmällä terä-
CAN LABOR ALLIANCE-JÄRJESTÖ
VORKERS LEAGUE WORKERS
COUNCIL OLI TULTU SAMAAN
TULOKSEEN TYÖVÄENPUOLU
EEN PERUSTAMISKONVENTSIOO-
merkki Henkipatto ja kääntää se kat
seemme niihin raskaisiin kokemuk
siin jotka Suomen työväenluokalla
oli mainittuna vuotena kestettävä
llään jolloin Henkipaton sanoja käyt-
NI YDINKOHDAT TYÖVÄENPUO- täksemme se "jätti konnun ja kodin"
LUEEN OLEMUKSESTA TYÖVÄ- "Ja taisteii uljaaammin kuin konsaan
EXPUOLUE TOIMINNASSA kansa
TANSSIJATAR JA KUNINKAAN- mi syössyt on sortovallihin raakaan
POIKA on kaunokirjallinen jutelma ja suureni uskostaan ja uhmastansa
jonka on veistellyt Feidias kuvauk- Kun kuolohon vihkiytyi ei katsonut
seksi eräästä "jumalan armosta" vai- taakse
tanf sijatar-ystäväinsä
Te kaikk-i tntka nlptto □]!: i
väliä äänellä lateli mitä rasl-aimman ko sivistynyt maailma tietää ett " taistuimeIle nousua odottelevan prins- kun kaikkensa viskasi kert' ajan
fäyytöstulvan militarismia vastaan „„ „'„„ ' e slu tämänpäiväisistö hommailuista ankaran vaakaan'
Hän selitti monilta puolilta miten mi- tBilltaini Ta „„ „„
s teiutapoja Ja me olemme nytkin sa-
iuunyi umiBKUunan ma„a kannailai olemme nytkin Me]_
täneet jyrkästi kaiken hävittämisen
kaikki yksityiset murhat ia väk-iv-al
llutrisini on
kehitystä arvaamattoman paljou ja
tukehultanut inhimillisyyttä ja sivis
tystä yleensä
sievasaäristen
kanssa
KORPIT runo kirjoittanut Tikka
Tiainen
AMERICAN ORGAANIN KEHIT
TÄMINEN on kirjoitus jiia teh
dään selkoa siitä mihin laajaperäi
seen puuhiin tämän maan kapitalis
tit ovat ryhtyneet kouluuttaakseen
palvelukseensa sellaisen urkkija-armeijan
jolle "ammattitaidossa" ja
muussa tehokkuudessa mikään aikai
sempi urkkijalaitos ei kykene ver
toja vetämään Kirjoitus on erin-
LEMPI TAI HENKI Paljon or
kirjoitettu kuvauksia Suomen valko
vihan ajoilta mutta ei monasti vai
kuttavammin kuin tässä koruttomas
sa kertomuksessa josa Riku Rouan
ne kertoo erään murhenäytelmän
Mouhijärveltä sen suuren vainovuo
den aikana Kertomus piirtyy unoh
tumattomana jokaisen mieleen Inka
sen lukee
MUISTELMIA FORDIN HIKIHEL
VETISTÄ Fordin satumainen ko
hoaminen yhdeksi maailman mahta
ko ui yiuBiuuGiaimuv antent T tlotiiH
m nV tkl Ja h3mden' Be°n ml on te jokainen olette värisseet
maiitt nut tieteitä se on ryöstänyt kalmu8ta Ja illhosta kuulleManne sen
kan oi ta paihaat voimat - kaikki viimeisen rikoksen Vag
on kohdisie UU murhakoneltten keksi- eikö olisl anleeksiantamon rlkos el
miseen „ lisäämiseen! Ja samalla lemme kayttaisl kaikkia kelnoja gen
han todisti lok-amoan väitteensä niin kukistamiseksi?
terävästi ja lyhyesti että kaikki kuun- _ nini tntfoi „
— olisi totta! — kuului moniaani-
telivat henkeä pidättäen "M Haris- „n„ „„„ T
„ nea huuto Ja Marcus muisti miten
mi on siis ihmiskunnan vaarallisin a A„t
„-„„i „ Antonius oli huomauttanut samas ta
voimakkain vihollinen
seikasta silloin — kokouksessa
- Oikein! Oikein! Totta — kuului — Elleivät siis toverit kaikissa
kaikkialta kiihtyneitä innokkaita maissa voita omin voimin niin lähet
huudnhduksia Marcus kysyi kuiska- täkäämme apua! — huusi puhuja kiih
ten: keästi ja läpitunkevasti — Elleivät
— Kuka hiin on? jle voita rauhallisin keinoin niin käyt-
-— Meidän sosialistiemme puheen- täkäämme sitä keksintöäkin En
johtaja! — vastasi hänen vierustove- tiedä miten tehokas se on mutta jos
rill!f!' se auttaa meitä niin käytettäköön
- Te kuulitte kaikki sen kamalan Nyt on käytettävä kaikkia keinoja!
kertomuksen jonka nuori ystävämme Vuotakoon veri vaikka virtoina —
äsken esitti - jatkoi puhuja ääntään viimeisen kerran Meidän tunnuslau
hlljeutäen - Nittä onnettomia uhre- seemme täytyy nyt olla:
ja emme voi enää auttaa Mutta se Pois militarismi! Pois sota!
velvoittaa meitä pitämään huolta et- Nuo sanat kajahtivat voitonriemu!- ieeu mielisi päästä isännöimään ja Työläisillä on mielenkiintoa taite!
lL1 u„ab Cuaa saa vapantua sena väkevänä huutona 40 tuhannes- ml siinä tarkoituksessa juuri hiljak- siin josta yhtenä todistuksena on se
— Oikein! Alas murhaajat! ta kurkusta silmät loistivat nyrkit koin snanmnt tähän maahan ntsi kin että tuskin lövtvv mnniakaan
mään Amerikan kapitalisteilta tukea työväen juhla-julkaisua jossa ei oli
omainen kuvaus "demokratian kehi- virnaksi raharuhtinaaksi tavattomalla
tyksestä" tässä maassa ' Sen on laa- nopeudella on ilmiö joka kaikkialla
tinut A H — Nen on herättänyt mielenkiintoa Ford
FORT LEANV70RTH runo kir-' on noudattanut omia menettelytapa
jottanut Plebeiji jaan ja osannut mestarillisemmin
"PROPUSKAA" JONOTTAMASSA kuin kukaan toinen riistäjä piilottaa
SEMENOFFIN VALTAKUNNAN riistäjän kynnet "ihmisystävän" han
PÄÄKAUPUNGISSA on erään Sipe- sikkaisiin Fordin menettelytavoista
rian halki seikkailleen suomalaisen bänen rikastumisensa historiasta ja
punikkipakolaisen kertomus "passin komennosta hänen tehtaillaan antaa
leimauttamisesta" valkosen rosvo tässä kirjoituksessa valaisevan kuvan
kenraali Semenoftin alueiden läpi Jukka Salminen joka itsekin on saa
kuljettaessa — alueiden joilta tämä nut aikoinaan tilaisuuden hikoilla
ryöväripäällikkö aikaa sitten on jo Fordin hyväksi
ajettu pois mutta joille hän uudel- UUSISTA TAITEEN SUUNNISTA
— Ajueiuaa etta lamakin on vain kohoutuivat Marcus muisti tuon
pieni murto-osa siitä hävityksestä mi- saman huudon täynnä tuskaa ja epä
tä esim viime maailmansodassa ta- toivon päättäväisyyttä — yöllisellä
Pflhlui: siioin tuhottiin lukemattomia pimeällä torilla fiiitä tuntui olevan
kaupunkeja kokonaisia maita hävitet- kokonainen ijankaikkisuus Ja nyt
tiin Tästälähtieu tuollaiset tapauk- sekin joukko nuo urhoolliset kidu
set tulevat tavallisiksi — jos milita- tetut työmiesraukat olivat kärsineet
rismi uaa elää iSe täytyy siis nyt kiduttavan tulikuoleman He eivät
tuhota saaneet tietää voittavatko heidän
Taas kajahti korvlasärkevä hyväk- veljensä
syinishuuto Ja Marcus kuunteli häm (Jatk)
uusille rosvousyrityksilleen Kirjoit
taja käyttää nimimerkkiä Sparta
cus AJAN KUTSU runo kirjoittanut
Mikael Rutanen
KILPAILU ÖLJYT UOTANNON
HERRUUDESTA Kuten jo tästä
otsikosta käy selville käsittelee kir
joitus sitä kysymystä jonka ympäril
lä suurvaltojen tämänpäiväiset rii
si kirjoitusta taiteesta Vaikkei ol
lakaan tilaisuudessa paljon taiteesta
nauttimaan ollaan kuitenkin tietoi
sia taiteen olemassa olosta ja siitä
että myöskin työväenluokalle on ker
ran avautuva ovet taiteennautlimi
seen Myöskin tässä julkaisussa on
taide-artikkelinsa Sen kirjoittanut
Henry Askeli
YHDYSVALTAIN HISTORIAN