Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 18, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMERICA
K ~m
zsss!fc& II
ov' — - -
No: 16 ain:i Huhtikuun 18 P— TuesJay April 1 Sth " 1922— Kahdestoista Vuosik
„„„„„„ „„ „„„ „„„ „„ „„„ m m un ' mm - m—— mmmmm™—
Yksityistalous ja Vallankumous f
„„ „„„„ „„„„ „„„ m— m ™ - -— 1 "--a
"Sitä minä vain ihmettelen että pitalfctfceata yhteiskunnasta ja Joka moisen tuotannon joka tätä ennen on f!
teista kukin keittää oman ruokansa siksi kaikissa suhteissa taloudellisen suoritettu yhtä monessa Puutalo- £ f JJJ
emännöi omassa keittiössään ja e- sa moraalisessa ja henkisessä vielä dessa kuin on maassa perhettä Mut- g %™£t™
delleen jatkaa yksityistaloutta vallan- kantaa en vanhan yhteiskunnan lei- ta kuten jo edellä on huomautettu on heen yks ''Bn4tBt'S£
kumouksen jälkeenkin" maa jonka syvyyksistä se on lähte- kumouksella omat lakinsa ja vaikeu- Se e! iuo
Niinpä niin Me jotka olemme lu- nyt" (Marx v 1875 n s Gothan oh- tensa hehittyneissakin massa eika täydellä syyllä a je e
ken e ' Ko—stL Manifestin Selmaa arvostetaessaan) Siis ta- niitä voi yksilöt mielivaltaisesti ohja- taan de h= a
Engelsin Perheen yksltyisomaisuu- loudellisesti henkisesti ja moraalisen ta ja määrätä Takapajulla olevasa i loin taydell seU J£
flen ja valtion alkuperän - luetaan- ti on tämä kehittymässä oleva yhteis- köyhissä ja hävitetyssä maassa on se amtok ™
2 e ki ä vielä kerran - Bebelin kunta edellisen sen vääryydellä ra- luonnollisesti moniu verroin vaikeam- kurnii lek oma
'sen ehkla itse Marxin taloudel- kennetun viheliäisen porvarillisen yh- paa Neuvosto-Venäjältä puuttui käy- myöskin pa k tajjal oyhaU J J
liset opitkin meillä oli se käsitys et- leiskunnan perillinen Taloudelliset mässä olevan luokkasodan vuoksi aa- myös se
tä kun se meidän uneksimamme ja o- olot ihmiset ja heidän moraalinsa ja kapineita polttoaineita kujetula J"8 ?„ ra-
dottamamme vallankumous tulee se käsityksensä ovat kukistuneen yhteis- tokset olivat kurjassa kunnossa ei oi- ole van h £m"£
murskaa kaiken vanhan ja sen rau- kunnan perillisiä sen lialla leimat J™ — a "otms sen sijaan et-
nioille alkaa uuden rakentaminen niin ja ° ™t oko kaaumeec nniamma a ts häviäisi tulee lopultakin todelliset
että iloinen kalske vain kuuluu Aina- Vaikka kumouksen alainen yhteis- olivat vieläkin kvaari kourassa Suur to bavia s tulee lopu
kin tulee vallankumouksen vapauttaa kunta olisi miten kapitalistisesi! kor- teoll suus alina m Ussa ett se olisi 1 mielv Mek n
köyhälistö ja siitä sorretuimmat - kealle kehittynyt tahansa siis teknil- muodostunut sosialistiseksi suurtuo 1 välttämällä'
proletariaatin naiset Neuvosto-Venä- tisesti ja tuotannollisesti kalkki oli- tannoksi ei o e vela päässyt ehrtty- luon Uisest kn u ukaa
iällä on tapahtunut vallankumous si huippuunsa kehitetty on selluises- maan Sentahden on tai a yWeku "f"™ J „„„ el HCft
'sitä minä vain ihmiettelen" j n e sakin maassa kumouksen jäkeen uu- nalla Joka elää Bo-lis isen yh te ° ''l tuIfie ihnllll01l
sanovat lukemattomat Suomesta ja den sosialistisen yhteiskunnan syn- kunnan alempaa astetta sen vanhan ™ riippumat-
muista maista Neuvosto-Venäjälle tul- nytystuskat varsin vaikeita Kumo- (siia porvarillisen) yhte skunnan lei- J J
eet toverit yhtämittaa akan tapahtuu luokkasodan ankaran ma m sta se lähte ny L tomak J
Proletaariset puolueet ja yksilöt ke- hävityksen ja rappeutumisen merkeis- Hyvin pa inaVar a 1 ana vallan oi enslmfiiset
hittyvät vain elävässä taistelussa Ja sä ja kautta Yksityistalous nojaa ku- kumouksen Jalkc n esim yy my kn na Ja tn sniljon kalkhv
teorisoiminen lakkaa vasta sitten kistumassa olevan vanhan yhteiskun- edellisestä jhtetskm n8gto perityt t P mukana tulovlt
kun on jouduttu kasvoista kasvoihin nan perustana olevaan ykslty Hom to Humukset a moraali kas amaan tuotantovoimatkin ja kaik
Järkyttävän ankean todellisuuden tukseen ja tuotantotapaan Nanaa n liset kas teet vat n m he po t kasvamaa t rluhaHden mv
köyhäMstön kumouksen kanssa Vuo- semme siitä miten pian kumouksen havia hm is ista El le o e vallit e U yhfc k n
sien kuluessa siinä kyllä mukana ole- jälkeen uudistettu talouskoneisto bo- massa sosalist nen suurtuo anto ta tae tu ev u
väliäkin vilahtaa mieleen ajatus: Toi- sialistinen suurtuotanto alkaa kayda taudellBena nojana ei ykslty stalou Una (M
in minä tekisin jos mestarina olisin riippuu kotitalouden häviäminen En- "vmnen PJ ja naisen yhteiselämän mafira
Mutta historian pyörä pyörii omaa la- siksikin tarvitaan siihen niin hyvin ma sa mi Ua VJ J™™ eerS()3nallinen mLtymys Mutta tiit
tnaan Ja kumous elää eri asteita ja järjestetty ja elnvoinainen tuotanto della kayva t taWJ Mt P nkn Jo „„„ korkeua
niitä vaiheita joita elettävänä o!eva että se voi sijoittaa suurmnan osan n s m£aa'B k°ehittynyt että hän el kaipaa kotot-
ylimenokausi ja ympärillä häärivät työväenluokasta palvelukseensa ja taa vela ™n£S£ kyyöl rulian hajua eikä asuntoa-
"4"r"sr=i - SÄsms ää-st — — -:
sellaisen kommunistisen yhteiskun- ja järjestetty etta se paitsi sita e U ™keuka vksiaviolsuus louden syntymiselle ja olojen mukaa
ÄH5: 5SS =~ —
Kommunistinen nuorisoliike on nyt
saavuttanut jalansijaa myöskin Eng
lannissa Ennen vuotta 1914 ei siellä
löytynyt mitään proletaarisia nuoriso
järjestöjä Tosin siellä jo silloin har
jotettiin sosialistista valistustyötä
mutta sillä oli voimakas uskonnolli
nen luonne Myöhemmin kehittyi täs
tä liikkeestä proletaariset sunnuntai
koulut jotka ovat vallankumoukselli
sen työväenliikkeen kannalla Mutta
el edes tämä toiminta omannut puh
dasta n irxilaista ohjelmaa vaikka
kin opetus kouluissa perustui materia
listiselle historiankäsitykselle ja vaik
ka sen tarkoituksena oli kylvää val
lankumouksellista henkeä Tämä lii
ke rajoittui kuitenkin Skotlantiin
Itse Englannissa ei ennen vuotta
1916 ollut olemassa mitään nuoriso
tai lapsiosastoja jotka olisivat olleet
luokkataistelun kannalla Yksityiset
toverit koettivat sodan aikana nostat
taa taistelun sitä vastaan Sanoma
lehti "The RebeViä" (Kapinallinen)
julkaisi toveri Steward joka Karl
Liebknechtin kirjoituksista oli saanut
oikean käsityksen antimilitaristisesta
taistelusta ja koetti johtaa "Consce
ince Objectors" (omantunnonsyistä fio
tilaspalveluksesta kieltäytyvä) liiket
tä oikeaan suuntaan ja voittaa sen
meidän aatteillemme Kaikki nämä
yritykset raukesivat kuitenkin tyhjiin
"The Rebel'in" lakkauttamisella tu
kahudettiin antimilitaristinen taiste-
KOMMUNISTINEN NUORISOLIIKE
ENGLANNISSA
lu vallankumouksellisen sosialismin
ainoa elämänilniaisu ja ajatus perus
taa nuorisoliike herätettiin vasta so
dan jälkeen
Joukko irrallisia osastoja oli jo vuo
desta 1916 olemassa Lontoossa mutta
ne olivat merkityksettömiä Vasta
aselevon jälkeen voivat ne esiintyä
aktiivisina ulospäin Ne esiintyvät
silloin "Soeialist Young People Lea
gue'na" (Sosialistinen nuorisoliitto)
jonka nimenä oli "Red Flag" (Punai
nen Lippu) Sittemmin muuttivat ni
mensä "Young-Workers League'eksi"
(Nuorten Työläisten Liitto) ja kutsui
vat lehteään "The Young worker"
(Nuori Työläinen)
Liike rajoittui Lontooseen ja kuului
siihen noin 10 osastoa joissa oli yh
teensä 200—300 jäsentä Kansallinen
työläisnuorisoliitto jonka kotipaikka
na oli Mancshester ei ole koskaan an
tanut itsestään kuulla paljoa Todel
lisuudessa oli olemassa siis vain pro
letaarinen koululiike joka oli keskit
tynyt Glasgoviin ja Lontoossa oleva
nuoriso-osastojen irrallinen yhdistys
"Proletaarinen koululiike" käsitti lap
set nuorison ja täysikasvuiset
Kommunistinen Nuorisoinlernatio
nalen Toimeenpanevan Komitean oh
jeiden mukaan työskenneltiin molem
pien järjestöjen yhdistämiseksi yh
deksi kommunistiseksi nuorisoliitok
si Englannin Kommunistinen Puo
lue tuki näitä pyrkimyksiä ja määräsi
erään toverin kutsumaan koolle kon
ferenssin jossa molemmat järjestöt
olisivat edustettuina
Tämä konferenssi pidettiin Bir
minghamissa elokuun 26 p:nä 1921
Tuloksena oli väliaikaisen komitean
asettaminen joka sali tehtäväkseen
luoda järjestöpcrusteet koko maata
käsittävälle yhtenäiselle nuorisoliitol
le Katsoen Englannissa vallitseviin
olosuhteisiin (työläisten yleensä poli
tiikka vierova kanta edellytyksien
puute proletaarisen nuorisoliikkeen
vaikutusalaan nähden jne) ovat tä
hän mennessä saavutetut tulokset e
rlkoisen hyviä Numeroiden mukaan
katsottuna on liitto vielä hyvin heik
ko mutta puitteet ja perusta on luotu
kommunistisen nuorisojärjestön ra
kentamiselle maassa joka muutu ma
aika sitten vielä oli viljelemätöntä
Birminghamin konferensista lähti
en on selvenemisprosessi ollut käyn
nissä Vanhan sunnuntaikoulun aja
tus yhdistää lapset nuorison ja täy
sikasvuiset voitetaan näin vähitellen
Proletaarisen nuorisoliikkeen pääma
jassa on jo muodostettu nuoriso osas
toja GlasgowissB BlrminghamlSNa
Leadsissa ja Lontoossa on piirijärjes
tö muodostamisen alaisena Kommu
nistinen Puolue tukee väliaikaista
keskuskomiteaa kaikessa suhteessa
Liiton sanomalehden "The Young
CommunisteV (Nuori Kommunisti)
molemmat ensimäiset numerot ovat
ilmestyneet 10000 kappaleen painok
sina kumpikin Ihastuneet kirjeet
maan kaikista osista osoittavat etlii
lehti on otettu hyvin vastaan Leuto
lehtiä on painettu suuret määrät
Useita piirikonferensseja on jo pi
detty kuten esiin Glasgowlssa Bir
minghamissa ja Lontoossa Kun suu
ri työttömyys kohdistuu erikoisen an
karana nuoriin työläisiin hidastuttaa
se värväystyötä Mutta kun Englan
nissa el ole mitään multa nuorisojär
jestöjä paitsi sotilaallisia ja uskon
nollisia niin on nuorisoliitolla suuii
työkenttä edessään ja vaikkakaan el
aivan lähiaikoina voidakaan luoiU
joukkojärjestöjä voidaan kuitenkin
toivoa että Englannin Kommunisti
nen Nuorisoliitto kun sen ensiniäineo
kongressi muutaman kuukauden ku
luttua kokoontuu on seisova jarjo-
töllisesti lujana ja poliittisesti JjciJu-