Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 11, 1922, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8 Tiistaina Huhtikuun 11 p — Tuesday April llth No 15
LA m-pm -j — - y s- - A rrt S~ armoton pakkanen jäädyttää koko hä- tekisi kuten meidän esi-lsämme te-
A X V I I V X f nen ""imiinsa Kotimökilleen saavut- kivät meille?"
I fJ JL I J X Y J JLJL A_7 JL V- tuaan hän ei malta heti oveen koput-
taa vaan vilusta väristen suksensa "Moralistit" takajaloillaan
VERMILLION RIVER O NT CAN telmässä proletaarinuorukalnen ollen- seinää vasten pystyyn nostaa ja het- saksan Yleisen ammattiyhdistya-
Eletään sitä täälläkin vaikka ei ole kaan saada jalkojaan oman pöydän ai- keksi miettimään seisahtuu Han kat- johto Qn Iahettiinyt Lenillillo
Ip Tämä kvsvmvs askarteli hänen mie selee selkeää kirkasta tähtitaivasta
ollut Toverittaressa usein pakkakuu- Tana kysymjs ask ar teli na e 6 sahliosanolnan j0 Pyyletaan am-
nan uutisia lessaan Vaikka han tiesi maiiKin tlinasPo iiP(iPI1 lämnimässä nestiaa syytteessaolevillo sosialival-
hyvin että tähän oli ainoastaan yksi nessa tupasessa neuen lämpimässä - j
Osastomme on toiminut ripeästi :enen mnh(joIIisuug tuhatta e- hänen kaunis nuori vaimonsa untaan lankumouksellisille Suukosanoma
tänä talvena Iltamia on pidetty aina pä0nniBtumiBta vastaan päätti häii uinuu yhä luottaen punaisen armei- piiättyy sanoilla: "Verituomio herät-
lauvantaisln koettaa uhmata niitä rautaisia pakko- J'an' ön armeijan voittoon Mutta täisi kaikkien vapauden kamuitta
Tänne on perustettu keskustelu- ja lakeja jotka vallitsevat määräävinä miten käy? jäin suuttumuksen ' Saksan riippu-
puhujarengas Kokoukset pidetään tekijöinä meidän rosvoyhtelskunnas- Vihdoin han hampaat kylmästä ka- mattomain keskus protestec-raa liiin-
joka kolmen viikon perästä Nyrkfii- samme iisten napauttelee pirtin jäiseen la- ikäan kostopoIltlIkkaa vastaan jot
J r „niion ohh vnnripn sih Pian tuleekin Ilmi yöpuvussaan
lehti "Kurittaja" ilmestyy joka kerta J 'en etta Tuoden 5 tarjooja kysyen: "a ™" otteessa omam toveriensa
Toimittajina toimivat Peter Henders- " "'önsä vh een 1a yksissä voi miksi lähdit tuonne kylmään pakkas- Paljastusten nojalla "Vapauden m-
son ja Alex Hänninen min ÄäT ajal takL onnet hy- J-? Tupaan vie Miten hyvältä essä puolustetaan nmrlanj
Meidän osaston talolla pidetään myilevaä hengetärtä Mutta nyt he oman nuorikon ystävyys tuntiinkaan samaan aikaan Iran naiden uhreille
englantilaista kansakoulua ja onhan hetl huomasivat että kovat tulevat Painavien huolien allakin kommunisteille saarnataan ontolla
täällä kirkkokin jossa seurakunta pi- heidän ponnistuksensa olemaan Pö- "Huonoja tietoja tuon sillä tietoja mahtipontisuudella moraalia Mitii
tää toista kansakoulua Onhan tämä lylsen ja savisen tehdaakaupungln kysymään lahdin Valkoinen lahtari- ]aihaai kaksikasvoista oppia! -TKT
koko nerukka jossa on haali kaksi tämän kapitalistisen järjestelmän kur- armeija saa apua ruotsalaisilta ja sak-
koko peruhKa jossa on naan _vt imivat ia m„ut- salaisilta riistäkonnilta Meidän koy- N„„l -f „„of- f 11
koulua kirkko ja onhan pappilakin an tuo teen he nyt jaUivat ja muu häviää siinä ei Neekerit vaat vat yhdenarvoi-
jossa asustaa seurakunnan pappi Jl™" "a enää auta mikään tällä kerralla Pian Suutta etelän rautateillä
Hauskaa kevättä toivoo: raivaaman et 'itsellensä tai mokin joudumme lahtarien jalkoihin NEW YORK 6 p huhtik - Nee-
Pikku punikki JälkUaB„lellBa kaunMksi kodiksi vaan sillä he ovat jo Mäenhaarassa siis kerien Kansallinen Edistysyhdistys
tunnottomalle isännälle tämän maan me dan talomme parooniu tilusten ra- on kehottanut valtodenvalsta kaup-
KALAMA WASH aivoa lisaamaan Pienl tupa heillä iHa asti Sielläkin ovat he kuten pakomissionia joka parhaillaan tut-
Tervehdän kaikkia pieniä Toverit- nyt oli metsän keskessä jonne aino- kaikkialla muuallakin ryöstäneet kii rahdinkäsittelyä etelävaltioiden
taren lukijoita Tämä on ensi kerta astaan pieni mutkainen metsäpolku raiskanneet murhanneet ja poltta- rautateillä sisältämään tutkimuk-
kun kirjoitan Toverittareen Minä o- vei lehmä ja vähän välttämättömiin- neet Mäen haa ran Jy iän MnsaKoa- Mnn myög neekenmatkustaiien epä-
len tänä talvena oppinut lukemaan ia Piä tarve-esineitä mutta velkana jok- Ua on heu an esikuntansa ja minun- oIk tet kohtellm kllll heidät e-
ien lana talvena oppinut lukemaan ja kalkki' Siinä kapitalismin k n Eero-veljenl on siellä ammuttu '„
vähän kirjoittamaan suomenkieltä ™ 2™ jouduttuaan noiden kannibaalien van- ™ taa "' C™w vauulim
Minä olen 11 vuoden vanha Olen nel- ~ 0li pyörittänyt sen groUemyl- giksi Ovat he inhoittavia "sivistyk- "On surullisen kuuluisa ja tunne -
jännessä luokassa koulussa Minun iyai saaaen niissä uhrata kaikki voi- sen" puoltajia Täydellistä mustaa tu tosiasia sanoo yhdistys konnssl-
opettajan nimi on Mrs Bennet Minä maiisa työkykynsä ja saaden niistä raakalaisjoukkiota Parempi olisi mi- onille osottamassaan kirjeessä" että
pidän hänestä Minulla on lyhyt niat- ikuisena muistomerkkinä valkeat ruu- nullekin ollut lähteä heti punakaar- neekerimatkustajien etelävaltioiden
ka kouluun neljä osa mailia Minni- sut poskipäilleen in ja kaatua rehellisenä "maanpettu- rautateillä täytyy maksaa ensiluo-
la on kolme veljeä vain ei ole siskoa Oltiin alussa vuotta 1918 Tilanne rina luokkam puol kan hinta kyydistään ja kuitenkin
Minulla on kissa jonka nimi on Tomi oIi kauhea- YlBluok' en SUl'°taan ePa"1Uka-
iitan ™ ui m ™ ph na Ja suurmaanomistajat kätkivät sen jaijestelman kannattajia vastaan likaisina pidettyihin 'Jim
Minulla on koira jonka nimi on Pia- elintarpeet Hinnat olenhan koko nuoren elaman tomi- Jvallnuihin
W- nousivat huimaavasti ja työttömyyttä nut puoluejarjestoissa sen vahngoit- tr° ™~ana ke esiuä
Taidan lopettaa tällä kertaa Toi- pH niikain laskua alkoi ilmetä tamiseksi etten usko noiden roisto- muists lupaa herata ja esittää
von hauskaa kevättä kaikille pikku Ä%rJllt ien minuakaan säästävän tänne asti todistuksia kauppakomis ionille väl
tytöille ja pojille - Hilda Thompson veät ja kaiken kurjuuden lisäksi por- päästyään Ja elleivät muutakaan toksensa tueksi
„„i0tf vinmteii lnli tarikna vt piaan svvtä löytäisi niin olenhan koyha ja —
varisto vaiusteli lahtarikaartejaan riittäisi kuoleman- tt::naJUJJJKK:KUSJJja
CHISHOLM MINNESOTA työväenluokan pään varalle ja kaikil- sekin puolestaan ruttaisi Kuoleman io1-
Tänne perustettiin ihanneliitto la käytettävissään olevilla roskaisilla tuomion saamiseen lahMa Kiin- HAUSKOJA
maaliskuun 20 n'nä Jäseniä vhtvi keinoillaan yritti provoseerata työvä- han vain sina Ilmi rakkaani ia Ple'" rj A M A tM T I I
maaliskuun 2G pna Jase a ht ase kädsä ottamaan BUIe yhteis- poju säästyisitte noilta pedoilta It- U f 1 M h A M L IA
vasta 13 Jäsenmaksua peritään vii- kuuluvla oikeuksia ja vai- seäni en sure teitä ainoastaan suren I U 171 fi H li El J l
si senttiä jolla voidaan ostaa pape- taasemaa vihdoin kävi porvariston Miten voit tulla toimeen jos minä
ria kyniä ja muita pieniä tarpeita i- palnogtUB ' niill suureksi että työväki joutuisin heidän silmittömän verenja- Ay Ug(m va„ Rema M
hanneliitolle oIell sinä jäsenissään vallankumouk- nonsa uhriksi ja sina säästyisit tata E]amgn manna A Bransen 5{j
Meillä on vasta yksi opettaja Au- selftnen voimantunto otettuaan osaa olen miettinyt Sinulla ei slina tapa- Historiallisia rakkauskirjeitä
gust Mattson Kokoukset pidetään käsikädessä Venäjän proletariaatin uksessa olisi muuta omaisuutta kuin Pimle 12-
loka sunnuntai kello 2 iltapäivällä kanssa sen suurrynnistykseen ensin jalo ja rohkea luonteesi jos a oli jo Hanen salaisuutensa Braddon 60
joka sunnuntai kello i iltapäivänä hirmuvallan ia sitten syk- siellä kaupungin toveripiirissä tun- Hänen äitinsä jumala Runa 115
Virkailijat valittiin: Anni Lehtinen ™ m tola uÄ nettu - Näin on asiat rakas Ilmini Ikionnelliset Boy-ed 60
organiseeraajaksi Martha Juntila ra- pyBlyttl pUkaar- mutta elä silti sure eletäänhän vielä Kadonnut maaUma Doyle 90
hastonhoitajaksi Hnni Mattson poy- v eja itsesaUyty3Vaistonsa pakottama- Ehkä löydämme jonkun ulospääsyn- Keluy Lindan 35
täkirjuriksi Alli Ylinen jäsenkirju- lla Häikäilemättömillä teoillaan sai- kin tästä tilanteesta kun me timme £äin '
riksi Helviä Markkula ja Naney Mat- kjn porvaristo kansalaissodan synty- Vaikka ei valkoisiin rosvoihin ole juu- VaUguarz 50
tila uutistenkirjoittajaksi Ohjelmaa mään itse alottaen sen Suomen työ- ri mitään luottamista sen tiedän var- Lemmenjuoma Stratz koruk 200
jo järjestettiin harjoiteltavaksi Ihan- väen epätoivoinen yritys olojensa pa- maan" Leimattu Helo 30
neliitto pitää iltamat ehkä jo ensi rantamiseen oli siis alkanut Kohta Mfxyke 'M Tassiia 50
kuun aikana Toveruudella: - Hei- Javatkin ™[M Suomen talv1' „ — 7jj7 j Metsolan pojat M Lassla [""l fö
via Markkula ja Naney Mattila S'lla _"S ' ' „ „ KirkkOjetl YlRRaUaei Mustalaistytön ennustus Merimee 125
:! t Ilmillä ja Onnilla oli nyt nimellises- 1 Myrkkypuu Barcley 85
ti oma koti Heidän vastasyntynyt nfllKÖlSfefl CLVUStURS€£fl Vastoin Odotusta 25c
nrhvnvt nnn! esikoisensa päästeli ensimäisiä ään- Viimeinen Ottelu 25e
uumyiiyi uuni nähdvksiään keskellä tupaa olevassa Hunnutettu Nainen 25c
kätkyessä Nuoret vanhemmat katse- Venäläisten kirkonmiesten lausunto Kuudes Osasto 25o
(Tosikertomus y 1918 "Toventtarel- ]a nga eleita lstuen eräänä kirkkojen rikkauksien taka- Daatjen Haat 25c
PLT1 rkvlän vrjä- — tii-iltan pienessä varlkoimisista CUMen : -V: 25c
rienessa saioiorpassa kynn syrjä :Unnimäs8a tuvassaan pakkasen pauk Rij3taa 2öc
kulmala suuren metsän keskellä raa- nurkiBBfti VaUän vaUa kum NEW YORK (F P) - Samalla Ct0 25c
toivat Ilmi ja Onni kaksi nuolta vasminkin 0nnin 0taallo ilmestyi mustia kertaa kun Amerikan kapitalistinen Eiäva Ihannekuva 25c
ta kihlautunutta Proletaaria Nuore- vaikka bU koetti olla Ilot- sanomalehdistö on tulvillaan juttuja Suupaltti 25c
na olvat molemmat ast neet lepaa - 1 huomasl „mt tämä ja kohta 8n kirkkoie„ rikkauksien "py- Kihlauskylpylä 25c
sä ansa tsemaan kapitalismin kaikki- ' „ „„„ T _„h„ l venäjän KirKkojeu i'"1"' f Lumihiutale 25c
nieleviin grotteluoliin joissa he oli- ? n™11 1 e n- hTJl häälonkkaavista" takavarikoimisista vXhme 85
vat tulleet tuntemaan kapitalistisen Äta aht Snerat Kyllä kb nälkäisten ruokkimista varten julkai- HuutoIaiSet 85
talousjärjestelmän ja yhteiskunta- pllna'lne„ armeija lahtaiit ™e Friends of Soviet Russia lukui- KieItämys (naisten romaaneja) 50
muodon nurinkurisuuden mutta jois- murskaa Mekln kun jouduimme tän- sieti venäläisten prominenttikirkon- punaineu Lentohävittäjä 75
sa he myöskin olivat tulleet tunte- M kolkkoon korpeen raatamaan ja miesten vetoomuksen kehottaen PersiaIaisia Kirjeitä (sid) 225
maan vapauttajansa sosialismin 3 kärsimään ettemme voi olla mukana kirkkojen rikkauksia käytettäväksi 200
sen oikeutuksen astua muuttavana kfivhaUatöa voittoon auttamassa ja näiäisteu avustamiseksi Näihin kir- ' 8 1 „-
vai laukumoukKl Mena voimana ho- on ieni ta ettet sinäkaäa w k in tunnettu ™"'™S j"
mehtuneeseen yhteiskuntaruunuisesn iitoa nvf miiikään " ' XT „ Inferno 1U0
Tämä tietoisuus omasta luokka-ase- ™lJ'Men mlhlllk'ial patriarkka Tikhon Nizhn-Novgoro- Hurgkag M ?g
maalaan sai heidät innolla toimimaan a P(u''e "" " dln arkkipiispa Evdokin ja hyvin Kuol]eista Heräunyt 60
Suomen työväenliikkeessä Molem- avi O nnL Han ei vomut tunneUu pietan papp v densk Aarreaitta Eraile Zola $110
mat olivat henkisesti lahjakkaita ja ieftllf( vaimonsa 1 °"va n"a Korkeaoppisetkin ovat hyväksyneet Naunm ioppUi Kolkala 70
innostuneita itsekasvatuksen avulla katsetta vaan laini u 10 s meiuiesaaa 1 näitten kirkolimiesten vetoomuksen Onnistumaton kosinta Eje 90
kohottamaan itseään tavallisesta lau- siepaten suksensa kuutin seinustat- % Rikog ja rangaistu9i Dostojevskij 125
maihmisestä todelliseksi sivistyneek- Han astui sukslleen ja vomak- sanoo r enag ot bov Rakkauden oppikirja Heymen 75
si itsetietoiseksi Yksilöksi jollaisia liaitteu käsivarsien lykkaamaua lylyt Aikkipnspa Evdok min vetoomus Hauha onnellisuua Avebury 70
kai! aa tulXuuden sosialistinen vh- P'™ veivät Iliinet ihml8ten ilmoiUe- oli kaikista tuhsul- 0n hapea ' Sa" Salaperäinen nainen Collins 45
tMJi„ioii!rioaoimi i- un tntonttT Hän meni erään ystävänsä luokse saa- noi hän "että koristelemme itseäni- Tapojen historiaa Westermarck 40
"Kä! VmouSemsot tietoja taisteluista me kulta ja juVeliesineillä kun jo- Tytöistä parhain Alcott _
suuret proletaarijoukot Molemmilla Kun hän sydänyöllä takaisin hiili- kainen esine ei ainoastaan kuivaisi 1 ' 1 1 75
oli sama päämäärä samat ihanteet teli oli hänen mielensä yhä apeam- kärsivien kyyneleitä mutta todelli- Turna voitto Tsheiiov 80
ja tämä oli omiaan kasvattamaan heis- maksi käynyt varsi kumaraksi kou- suudessa pelastaisi miesten naisten Uskollinen sydän E M Dell 160
sä henkistä kiintymistä toisiinsa kistuuut käsivartten liikkeet velttoja iasten henkiä Ja jos meiltä ke- Viisaus ja kohtalo Maeterlinck 100
rakkautta jonka kumminkin elämän Takkanen oli tuolla kymmen kilonet- vaaditaan alttarin uh- 7!™ VrrtllT' Fimle--" Hl
kylmä todellisuus tahtoi murskata risellä metsatapaleella kutonut vai- ka„ssaihmisillemme sen ™ahame' BordeaUX 8°
rautaisella kourallaan MnTinnTkrrk kaikkei kalIein kirk" ™akaa osotteella:
Mutta yritys on tehtävä ajatteli ka han oli antanut kasaa pimaKsi J n nn
Onni Voiko kapitalistisessa järjes- Kuluneitten vaatteiden läpi uhkasi kojen rikkauksista niin emmeko niin TOVERI DX 99 Astoria Ure