Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 11, 1922, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 15
Tiistaina Huhtikuun 11 p— Tuesday Apvil I1th
Nuorten Osasto
ollen on mahdollisuus johtaa yhtenäl- kunnassa Mainitun omituisen yh
nen työväenluokka taisteluun puh- teiskunnallisen ilmiön löysi engluiiti
taasti vallankumoukselliselle pohjal- lainen Himalaja-retkikunnan johtaja
le
Oletko ajatellut?
Nuori työläistoveri!
Oletko ajatellut minkälainen ase
masi on kapitalistisessa yhteiskun
nassa? Ja vielä oletko ajatellut sitä
minkälainen sen tulisi olla?
Jos olet näitä asioita ajatellut näi
hin kysymyksiin itsellesi vastannut
niin mitä olet huomannut?
Oletko huomannut olevasi vapaa ja
onnellinen? Oletko tuntenut elämä
si huolettomaksi? Ja oletko nautti
nut siitä mikä on kalleinta elämäs
täsi? Kt!
Sitä sinä et ole tehnyt Et ole tun
tenut elämääsi huolettomaksi ja va
paaksi Ei ole elämän onni sinun o
saksesi tullut
Mistä se johtuu?
Eikö pitäisi kaikilla hyödyllistä vankiIasta päästyäänkin uudella
työtä tekevillä olla samallaiset oikeu- alkaneet toimintansa aat-
det ja elämisen mahdollisuudet? Mi- teemme nyväksi xikööt nämä mäh
kä on syynä siihen ettet voi tuntea dolllfmudeti niin kaameita kuin ovat
valmis jos perustus on laskettu Itse
rakennus jossa asutaan on vasta mo
nen hien monen vaivan jälkeen val
mis Samoin et sinäkään nuori tove
ri ole sillä vielä suurtakaan saavutta
nut kun osastoon jäseneksi liityt Se
merkitsee samaa kuin tehty päätös
joka on vielä toteuttamatta
Nuori toveri!
Etkö tahtoisi ryhtyä tätä päätöstä
toteuttamaan? Eikö ole jo aika ru
veta valmistamaan ruumisarkkua ka
pitalismille? Mutta työ on vaikea Monet vaa
rat ovat alituisesti uhkana Kenties
joittuu työpaikaltaan poispotkituksi
vainotuksi ja — mikä on pelottavinta
— vankila-helvettiin
Se on totta
Moni joukostamme on nykyisin saa
nut tätä kaikkea kokea Mutta onko
bo heitä lannistanut? Ei! Useimmat
eversti Howard Bury Kashimirin
maakunnassa Himalajan luoteiso
sassa Kumpikin matkailija kuvaa
tiitä tapaa jokseenkin samoin: Per
heen vanhin poika menee naimisiin
mutta hänen vaimonsa miehiksi myös
rupeavat muut hänen veljensä Hima-
Kutka ovat raakalaisia ?
Suy de Maupassonfin kirjasta Sur
L'Ean suomentanut Arvo
Lindovvall
Aln 1rllaao(]til cutiiiii uni voit
Allia nuunoaim m — "
taa minut kauhea hämmennys aivan lajan tiibetiläisten asukkaiden jou-
niinkuin kuulisin jotain kauheaa ta- kossa pidetään mainittua vanhinta
„„ „r!an iriiiiniruiatn koskialalla veliestä kaikkien sellaisessa polyuiid-
eli jotain muuta kauheaa joka on risessa aviossa syntyneiden lasten
rikos luonnon lakeja vastaan isänä kun taas Kashimirin maalain-
Kun me puhumme ihmissyöjistä nan ladakliis-nimisen heimokunnan
niin ylpeästi nauramme pidämme keskuudessa lapset ovat kaikkien sel-
itseämme muka sivistyksessä yläpuo- laisessa aviossa osullisten yhteisiä
lolla noita raakalaisia
Mutta kutka ovat raakalaisia oi
keita villiä raakalaisia? Nekö jotka
tappelevat saadaks uhreillaan sam
muttaa nälkäänsä eli ne jotka tap
pelevat tappaakseen ainoastaan tap
paakseen
Vaimoilla on sitänaitsi vielä oikeus
ottaa paitsi noita veljespualisoita pa
ri lisämiestä naapuristosta Viimek-
simainitulla ei kuitenkaan ole min
käänlaisia "isän oikeuksia lapsiin"
— polyandriaa ei tavata budhalaista
uskontoa tunnustavien keskuudessa
kin sinuakaan lannistako Ja jos jou
kolia innolla toimimme ei näitä mah
dollisuuksia pian ole olemassakaan
Nuori toveri!
Muista että vain toiminta näyttää
— (Nuori Työl M L)
Bulgarian Kommunisti
nen Nunrisoliitto
elämääsi huolettomaksi?
Yhteiskunta JosBa elät et anna kai
kille elämisen mahdollisuuksia saman
laisina ei ja'a välttämlittömimpiä
kään elämän tarpeita tasapuolisesti
— Löytyy vain yksi keino olojesi pa
rantamiseen tässä (yhteiskunnassa
Ja se keino on se kun omistat kapi
taalia rahaa
Raha!
Se on mahti jolla kapitalismi si
nunkin elämäsi kahlitsee Ilman ra-
haa kuolisit pian nälkään ja ne ra- Bulgarian Kommunistinen Nuori
llatkin joita sinulla on ovat lasketut soliitto perustettiin vuonna 1912 A-
riittämättömiksi Rahan on Kapua- lussa se on nyvu kuulilla ja viimein hevosten
lismi tehnyt riistovälineekseen sillä nyt huomattavammin ennenkuin ™l Ku
voidaksesi elää tarvitset sinä rahaa vuonna 1919 Sodan 'J™™ 3' Milc8-he ovat tappaneet hänen pci-
ja saadaksesi rahaa on sinun tehtävä liitto %™™ kansa hänen ainoan toivonsa hänen
„juk w' wvmltsRkBi maksaaka- propagandaa Useita sen jäsenistä „_„__
— — - „ „„„ (kvio„ ylpeytensä — emmau
TSTZZZ oen- so= Hän e voi sitä käsittää Niin to
keskuuteen ulottui tämä agitatsioni toliakin miksi? -
ja sai heissä lämpimän kannatuksen
Satoia sotilaita tuomittiin kuolemaan
agitationin tähden sotaa vastaan ja
Nuo rohkeat uljaat soturit jotka eikä myöskään dalal-laaman kannat-
juoksevat tuolla ovat yhtä vannas- tajien tiibettiläisten keskuudessa
ti tuomitut kuolemaan kuin lammas- Että tällainen omituinen tapa juuri
lauma jota teurastaja on kulottaman- on syntynyt Himalajan seuduilla
sa teurastuspaikalle teurastettavat johtunee siitä että näillä tienoilla
sl He varmasti kaatuvat jollakin on ollut puute naisista
arolla päät pistimien ruhjoamana ja
rinnat kuulain lävistämällä vaikka
he kaikki vielä ovat nuoria miehiä
jotka voisivat tuottaa jotain tälle
yhteiskunnalle hyödyksi
Heidän isänsä ovat vanhoja köy
hiä ja äitinsä jotka ovat heitä pari
kymmentä vuotta kasvattanut ja ra
kastaneet rakastaneet kuten äiti ai
noastaan voi rakastaa kuulevat mah
dollisesti kuukauden kuluttua että se
poika hänen lapsensa jota niin hel
lästi kasvatettiin jn josta jotain suur
ta toivottiin on haudattu jonnekin
kuoppaan aivan kuten koiran raa
tr tultuaan taistelukentällä lävis-
UUSIA ROMAANEJA
Rikos ja Rangaistus 125
Rakkauden oppikirja 75
Tiilenpäitä Lukemassa 40
Turman Talo 60
Malva 35
Vuosisatain Vaatimus 125
Ditalisti sinulle palkan rahassa
Mutta minkälainen on tämä korva
us? Onko se riittävä?
Jokapäiväisestä elämästäsi tiedät
ettei se sitä ole Jos palkkasi olisi
i i~utnn siilot vnUtna
rintava ei f— bolshevismin nuolesta
Siis sinun työvoimaasi rlistamaua -
voi omistava luokka kapitalistit ja Vuoden 1919 lopussa kuulu Uit
koroillaaneläjät elää ylellisesti sen toon 3000 jäsentä 1920 5400 ja
sijaan kun sinä itse saat elää aitoo- Mitä Vuoden 1921 alussa oli sen
sijaan kuu kohonnut 10000 ja saman vuo
maisessa puutteessa ' „ „„„„
Ja vielä! Saat olla kiitollinen siitä don lopussa kuului Hittoon -05 osa -
Jn L „„„ itää tvössä sii- toa ja yli 30000 jäsentä Tämä osoit
tä että saat olla kapitalistin riistovä
lineenä Koska tahansa voidaan si
nut ajaa työttömäin suureen armei
jaan Silloin sinun ei tarvitse työl-
i™iirHSä Vnnitalismia mutta
Toverin Kirjakauppa
Box 99 Astoria Oregon
DR MELLENTHIN
TULEE
PORTLANDHN
SPECIALISTI
lääketiet alalla yli 11 vuoden
Ottaa vastaan sairaita
BENSON HOTEUissa
umasi io 30 vuotta sitten 1890 eräs Keskiviikkona torstaina per-
1- i-t~ Tn TTMIaic lia ncQ hoi !-1 n tn i'lnl-1 ml
saKsaiainen unu a m- uinailla 1 iiuiiuaiiiii
Monimiehisyys Himalajan
maakunnassa
Himalajan vuoriston rinteillä ja
laaksoissa Mount Everstin tienoilla
taa että kommunistisella nuoriso
liikkeellä on vahva jalansija Viime
aikoina ovat porvarilliset puolueet al
kaneet pelätä tätä "nuorison villiin
tymistä" mikä on levinnyt myöskin
mon jonka keskuudessa vallitsi n s J-u]1j]{ 2 ] 3 14 ja 15 Pinil
pUlUUUlltt Cli lliuilimivuj
lers oli ensimäinen europalainen jo
ka kävi Himalajan etelärinteellä ole
vassa silloisessa Neapelin kuiiingas-
Vastaanottotunnit: kello
10 ap klo 4 iltapäivällä
Ei mitään maksuja
:: neuvotteluista ::
ABERDEENIN S S CLUBIN ompelu- Neljä Päivää Ainoast
um lrnknnntmi inka torstai kello
lääi hyÖ!yUää( Tt a vanl etmenää ylioppilaiden keskuuteen jotka suuri- 2 lp 713 E First St-Tervetuloa
mitätöntäkään työsi korvausta et enaa y w Iii(tvnfiftf liittoon Y-
saa eikä sinulla niin olion ole min- ~™ " " " " „ nvqtvvn BRANTWOODlN s a usasio m x
ljiniisipn mahdollisuuksia iiiLim ooumiuv uraniwooa wis uföttstuu nuRun-
kaanlaisia eiamise porvarillifia nuorisojärjestöjä mutta set joka 2 ja 4 sunnuntai Labor Temp- Dr Mellonthin on suorittanut oppi
Totta tosiaankin ei asemasi oie Ka- e 0e kultenkaan vieift tähän pelillä kello 2 iltapäivällä kurssin lääketieteessä ja haavalaäkä-
dehtittava Ei se enää paljonkaan tuloksia NyUyisessä (5l"eVeTÄ1dTn_sT_OSASTON kir- rln alalla ja on hänellä lupakirja Ore-
huonommaksi voi tulla u„iu„i„oan n„ kommunistisella wnv„iltrns()te on: 4014 Whitman gonin valtiossa Hän on tietopuoli-
Onko olemassa mahdollisuuksia a- „„„„„ i0„nvmii(Hn vaatusta- Ave N W Cleveland Ohio Koko- sesti osol tautunut olevan lääkealalla
UUUllouiuiuii '~l'VJ - __„„ l a„lan t : l !: 4 unn
_ t liirHRf ninetaan maist" iuuiuuwi eievainui monien auuuumuu j r
ja Liiton aanenkannauaja seusuiu- k tiistai-ilta haa- „„„„„ iiiiikiirBRliL Hän liikkuu er
semasi parantamiseksi' Loyiyynu
keinoja tämän nurinkurisen järjestel
män muuttamiseksi?
Mahdollisuuksia on Keinoja löy
tvv Ja paras keino on luja järjestäy
tyminen Sinulle nuori toveri se voimakas myöskin kommunisti- FAIRPORTIN S S J OSASTON kir-
iu„„„ omn kuin nuoriso-osas- ' „ „„„ i_ „„„fn m iii New 4th St
blisiuiaiiicn j i""'" puiuiueil uttiniii mDin u""i v
aaan eiia m& yim w bbm al lyunu™™ kiLnnunkion kutsumuksesta Ja suora-
minta lasten keskuudessa on koko- jälkeen on keskustelukokous Iltamat nlfgta apua antamassa Neuvotteluis
naan kielletty Lasten lehtiä ei saft toimii Edistysyhdistys samassa pai- mima maksuai paitai 1Ilikä
Nuorisoliiton kanssa on Kaa°a- menee hoitoon
Hänen nienettelyihinsa ei sisälly
julkaista
MRPOKT1IN s a J uiiMiuii nanen niuiieuLBiyiuuin c o
neii puolue' johoii kuuluu 40000 jä jevaihto-osote on: 414 New 4tn bl icjkkaukset kroonillisissakaan suoli-
seutä Sosialidemokraattista Iiiket- HANNAN Yhdistyneitten suomalais- luienuuKHissa
t=i vnl timkin sanoa olevan ollen- ten ompeluseuran kokoukset ovat missään sisätaudeissa
ta voi tuskin sanoa mlon ™ torataWita klo 8 Kokouksien Hänellä on ihmeellisiä saavutuksia
kaan Sikäläiset ammattiliitot pa- j vanhanmaan tanssit Kahvia vatsakatarrissa maksataudeissa suo-
ria lukuunottamatta kuuluvat Pu- 0solte: Box 33 Hanna Wyo jj_ )ho hermo gydän- munuais-
naiseen Ammattiyldistysinteniationa- 0UIAMjN g g 0 ompeluseuran virtsarakko- vuoteenkastelu- keuh-
leen kokoukset pidetään osaston talolla kotaudeissa reumatismissa ja pera-
Nuorisoliitto on nyt aloittanut voi- Ahjolassa joka torstai kello 2 J lpp pukamataudeissa
maperäisen opiskelutvön sisä-sen Osote: 315-lOth St Hoguiam WasU ij
voimistuttamistyön mikä on aivan poRTLANDIN S S 0:n ompeluseu- n((n ajkää karaikö pitemmälle
välttämätöntä sen voimakkaan jä- ran kokoukset pidetään Joka kuun tarkastettavaksi ja tei-
senmäärän kasvun tähden mikä vii- TsXTZinmX dtn sairautenne poistetaan
meisinä vuosina on liitossa tapahtu- „0A'e„ue_ Muistakaa päivät jolloin olette tl-
nnt Voidaan siis sanoa että kom- ! laisuudessa neuvottelemaan tällä mat-
iyt tty monia tini-iiiit Tuoto m„nitiPn nuoi isoliikkeen on onnis- WAUKEGANIN 111 S S O viralliset kalanl kanssani ja muistakaa elVi
lii" n!!-™ konr m otte tlmut koota nuoriSoa taistelulleen kokouKset P'u j - — neuvottelut ovat vapai
"liiii koska sitä tarvitm-tte varokaa kumbuuki- 11 _ ensimaisena ja kolmantena torsiaiiia Najlni8iSga olevat nais
liläkkplta ja lmrabmmi-toutonua oujeiiiiaua jnin""- j- — - alkaen kello lilana — liantuot"! ~-
toon liittyminen Tämä on ensi askel
"Itse itsesi auttamisessa Se on pe
rustus jolle rakennetaan
Ei ole kuitenkaan rakennus sillä
jliifilipEÄ
9 Pyytäkää VAPAA £
LXAKEKIRJA — No O
Siinä on vi! 25 mi™tin Ja naistrn tuutia adt
cttvnil Knin mjkln taj-Jollin'n lm-ttclo buo
malalsista kotililiikk-lstil Mlsti l Jokainen Toi
(t valita sopiviin lUukkeon tauililleon- samati-n
jiyöskin lilllkkilttin lilnnnt y m
""K i- iniill kk-p t l vaan toai-
nioinalalsla valmisteita jolta Suomessa on Jo
käytetty monia Kymmeniä vuuiw
-lignoirm Aptkkl on_ Bunrln— „„„„ vHvanlnnUka on III Inter- i„„i„„ nlrlntiiiin
-Suom ApteekklUlka lMyvuo— 6" „ „„ 1 niiin Z k„l in 7:S0 lialla
naiionuieii Kaimana julch nmuu ™~ —
!ll VlHLUIUl u "I-"-
xTtntutca f ii av nt naiset kehoite-
"u" taan saapumaan yhdessä miesten
naiiaau
P A LIGJiELL CO Superior Wi