Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 11, 1922, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6 ' Tiistaina Huhtikuun 1 1 p — Tuesday April 1 Uh No 15
JW !5fl ¥in IJlTICn V a kynän Ja antoi ne pormestarille alkavassa kokouksessa Hiukan epä- vuosikausia kestäneestä ponnistelus
Y f H rl Vi I Eli A sanoen lyhyesti: röityään lupasi Marcus kertoa ta Jossa hänen keksintönsä päätet-
-"_J 11-UuU I Li 1 lij 1 n — Hyvä ystävä Olkaa hyvä ja kir- Marcus hämmästyi astuessaan tuo- tiin käyttää vasta viime hädässä mi
_____ joittakaa piirittäjille että me pako- non äärettömään saliin jossa oli 35- ten se varastettiin
KIRJ KONRAD LEHTIMÄKI tamme piiritetyt antautumaan Ne tuhatta istumapaikkaakin — ja se oli Kiihkeät huudot keskeyttivät Mar
(Jatk edell num) jotka eivät yhdy vallankumoukseen sivukäytäviä myöten täynnä Hän cuksen mutta ne kiihdyttivät häntä
vangitaan toistaiseksi palkkajoukko katsahti ulos ikkunasta: laaja tori si- omituisesti: hän muisti kaikki ikään-
Julia seisoi yhä autossa kasvoil- kokonaan Muuta rankaisua ei Mi- vultadut — kaikki näytti olevan yhtä kuin eläisi paraillaan uudelleen Hän
laan selittämätön kaipauksen ja rie- nä kirjoitan piiritetyille ainoata tummaa ihmismerta Uiko- kertoi aivankuin olisi nähnyt jok'ai-
mun ilme Nyt näkyi vain pieni piile- Hämmästyneenä noudatti pormes- maalaisille oli varattu paikat lähelle noan tapauksen edessään Hän ei ol
ku sinitaivaalla ja hänen mieleen- tari käskyä Hetken kuluttua ojensi puheenjohtajaa ja Marcus istahti seu- lut vielä kenellekään kertonut noita
sä välähti: rakastettuni on kuin uljas Marcus hänelle paperin ja lausui ly- ralaistensa ja sotilasliiton puheenjoh- tapauksia ja se tunttfi hiukan lieven
kotka! hyesti: tajan kanssa kolmannelle penkkiri- tävän hänen tuskaansa — ja hän ker-
Kotka ? Oo — kotkakaan ei voi — Hyväksyttekö tähän? — ville toi ihan kaikki
kohota niin korkealle kuin hän on ko- "Sotilaat! Toverit! Puhujalavan edessä hiukan alempa- Hänen kertomuksensa vaikutti jä-
honnut! Kotka ei ole niin nopea ja Miksi te taistelette? Kenen puoles- na oli suuri gramofoonitorven tapai- risyttävästi ihmisjoukkoon Kaikki
rohkea kuin hänen rakastettunsa ta? Hallitusta ei ole Yhtykää vai- nen laite hänen vierustoverinsa se- tuijottivat häneen kuin hypnotisoitui
Nyt nyt katosi lankumoukseen! Jättäkää aseet sin- Iitti että äskettäin parannetun äänen- na Kuului raskasta hengitystä kaik-
Hiljaa huoahtaen katsahti hän kan- ne missä olette ja menkää toverien- lisääjän ja johtojen avulla voidaan kialla näkyi kuolemankalpeita kasvo
sajoukkoon ja sitten istahti auton "e luokse — he ottavat teidät vastaan sen välityksellä ulkona 20 paikassa ja — ja monta kertaa keskeytettiin
pehmeälle nahkaistuimelle ystävinä Ne jotka eivät yhdy van- seurata kokousta yhtähyvin kuin sa- hänet kauhistuneilla huudahtuksilla
Muta huomenna hän tulee! — ajat- gitaan lissakin! Kun Marcus kertoi palaneista lapsis-
teli Julia Hän muisti taas kaikki — Ellette heti tämän pudottua nouda- Äkkiä kajahti parvekkeelta niahta- ta alkoivat monet naiset tukehtunees
ja hän tunsi rakastavansa Marcusta ta kehoitustamme — täytyy meidän van orkesterin esittämänä Marseljee- ti nyyhkyttää mutta kun hän hetken
vielä enemmän kuin ennen käyttää teihin samaa menettelyä kuin si — ja kolmekymmentäviisi tuhatta kuluttua mainitsi mielipuolten lopus-
— Oo — siellä näkyy katoilla pu- eilen I:n palkkajoukkoihin ihmistä ponnahti seisomaan ta silloin sadut ihmiset hypähtivät
naisia lippuja! Olkaa hyvä ja katso- Armeijan vallankumouksellisten Marseljeesi! kauhistuneina seisoalleen
kaa! komitea'" Marcus muuttui liidunvalkeaksi Marcus oli itsekin muuttunut niin
Marcus käännähti ja näki että hä- Pormestari katsoi häneen aivan- kuullessaan tällaisella hetkellä tuon kauhean näköiseksi kuin olisi hän
nen toisen matkatoverinsa käsi vapi- kuin tolkuttomana Sitten hän sanoi tuhansien katusulkujen laulun Hä- vieläkin katsellut noita hirmuisia nä-
si ojentaessaan kiikarin pormestari!- vapisevalla äänellä: nen ruumiinsa kylmeni kun hän muis- kyjä Ja niin se olikin — hän oli siel-
le mutta hänen kasvojaan valaisi — Te olette ihmeellinen mies nuo- ti miten ne työmiesjoukot toissapäi- lä hän näki kaikki Aamulla he
kaunis hymy ri ystäväni! vänä kuolivat tuo laulu huulilla Hä- olivat saaneet tietää että kaupunki
' Pormestari katsoi hetken ja sitten Kirjeet sidottiin pudotuslippuun ja nen aivoissaan välähti kuin tulenliek- paloi edelleen — ja nyt hän aivankuin
huudahti innostuen: Marcus tarttui taas ohjauspyörään kinä: niin ovat sadattuhannet mii- ääneen ajatellen puhui tukehtuneesti:
— Siellä on kaikki hyvin! Jou- — Pudottakaa! — sanoi hän het- j00nat nimettömät sankarit kuolleet — Sellaisia siellä oli ja samalla ta
tlnmmekn menenvifin r-n vii' qieliä' ken kuIuttua- uhranneet henkensä vapauden puo- valla se vielä palaa Ei heistä enää
on nalion Sotaväkeä Ja sitteU hä" yItakkIii antoi ko" lesta maailman vallankumouksissa - mitään ole jälellä - heidän tuhkansa-
' ' noen syöksyä hurjinta vauhtia ylös- eikä kukaan tiedä edes heidän hauto- kin on jo hävinnyt avaruuteen Sln-
— Menemme suoraan smne! — päin ja pian he olivat kilometriä y- jaan Keskiosan synkän surullises- ne ovat hävinneet sadattuhannet pie
vastasi Marcus iloisesti se mitä he lempänä kuin äsken piiritettyjen ylä- sa kohdassa oli hän miltei kuulevi- nokaisetkin
olivat äsken nähneet muutti hänen puolella naan näiden miljoonien kuolinkello- Marcus katsahti tuskallisesti ympä-
mielensa entista kevyemmäksi ja reip He voivat seurata monivärisen pyrs- jen äänen kahleiden kalinan ja o- rilleen ja vaikeni lähtien istumapai
paammaksi tön putoamista sen kierrellessä hil- maisten vihlovan itkun kalleen
Marcus oli nukkunut lähes yhdek- jaa piiritettyjen yläpuolella Sosialistien kansainvälinen sihtee- Salissa kajahti hurja huuto Ja kun
san tuntia ia suta sekavasta kuumei- Marcus katsoi kiikarilla sinne ala3 ri nonsi puhujalavalle lausuen koi- sisällä hiukan heikkeni ärjähti ulko
sesta mielentilasta jossa hän eilen ja pUjluj jännittyneenä pienten väli- mella kielellä kaikki tervetulleeksi puotella ikäänkuin hirmumyrskyn
oli ollut häipyi loppukin täällä puh- aikojen kuluttua Hän selitti lyhyesti että Kansainväli- pauhu ikkunat tärähtiväa sen mahta-
taassa kirkkaassa ilmassa Ja hän — Sieltä näkyy valkeita liinoja nen Sihteeristö ja Sotilasliiton edus- vasta voimasta Tuo kertomus oli ol
oli niin onnellinen kaikki näytti nyt Kas punaisiakin! Nyt nyt lähte- tajat oli kutsuttu koolle uhkaavan so- lut liian kauhea heidän täytyi purkaa
valoisalta va( Nyt n£) aikavat juosta! danvaaran takia mutta kaikki eivät sen vaikutusta jotenkin edes sanatto-
Julia „ Mita enemmän Marcus a- jiarcus katsoi taakseen äänettömä- vielä ehtineetkään tänne kun saapui masti huutaa
latteli sita enemmän hän rakasti ja na tSitteil huudanti innostuneena: tieto siitä kamalasta tapauksesta jo-
ihmetteli Juliaa Han oh min koko- _ piirlttajat heiluttavat lakkejaan ka on herättänyt koko maailman: POIS SOTA
naan toisenlainen kuin muut ylhäisön Hyvä kaikkialla soivat tällä hetkellä vai- Seurasi omituinen näytelmä
Tosin hän oli viettänyt koko ikän- mM -kal 'ff "lielenlllk tutee sta lankumouksen torvet s]ella olivat kaikki Buropan kansat
sä maalla roStÄriane „ KtUr tr°- edustettuina ja puhujalavat nousi
ren seurassa mutta hän oli sittenkin oika?hvvä Ja nvt Ldemme NUd? Pa"tfyat P"hUW mie3 toisensa lkeen: vanh°Ja- nuo"
harvinainen ~ ° h en vauhdin lenToC f °?' hU°maU etJ t&mat °n rla tummia vaaleita työmiehiä ja
Tp„ ™i0t„i mi-i™ oiii0nt0 v tayaen vaunain leiuoKo taistelua elämästä ja kuolemasta ja
Taas muistui mieleen eilis-ilta neeseeni ja kahden tumin kuluttua miiitarismin ja ihmisyyden välillä herran näköisia (naisia oh kokoukses
" „'nJ" lTlTJvn nt he laskeutuivat X:n Pääkaupungin j edelli„en voittaisi olisi se ihmi- sa verrattain vähän) Kaikki olivat
ten™M™¥M 'aa3alIe lentokentälIe- syyden kulttuurin kuolema mutta järkytettyjä kiihtyneitä kaikki pu-
koskaan kurehivi ollut 'kuristanut se TT MARSELJEESI! militarismi tietää että myöskin sille huivat lyhyesti Eräät puheet räis-
oli virheetön kuin kallis taideteos ja Hetken kuluttua laskeutumisestaan on tappio sama kuin kuolema — ja kähtivät tulikipunoina toisten sanat
terve kuin luonnonlapsen ruumis pyyhälsivät he nopeassa torpeedoau- se tulee käyttämään kaikki keinonsa sinkoilivat veitsenterävinä katkeri-
Miten terve tulinen ja luonnollinen tossa kokouspaikkaa kohden Sentähden vaaditaan kansoilta voi- mutta jokainoa sana kuului kuin
han olikaan! Äsken kehittynyt nuo- JS£YJ£ 'iHk ?T' T Pavan täydestä sydämestä ja sentäh-
ri nainen - ja kuitenkin puhdas ja hivihsevien i unisten kasvoissa hik- sUmalla pitaen kehoitetthn kansain- ' mvöskin sinkosivat suoraan
viaton kuin lapsi Marcus tunsi keissä- huudahduksissa - kaikessa vällsen Soslaiistipuolueen ja Sotilas- den ne mohkul nkosnat suoraan
kiihkeän hellyyden ' läikähtävän ole- kuvastui salaperäinen ilo ja innostus IiitoI1 Rauhanliiton Anarkistien Syn- sydämiin kum terävät nuolet
muksensa lävitse — kuumana koske- Miljoonakaupunki näytti yhdeltä dikaiistlen sekä radikaalisten porvari- Ensimäisenä nousi puhumaan eras
Iia ' ainoalta riemun- ja voiman kuohuval- puoiueitten edustajia kaikkien Euroo- etelämaalainen syndikalisti virittäen
— Jokohan pian tullaan C:hen? — ta Py°rteeltä ' pan maiden jokaiselta suuremmalta keskustelun siitä mitä on tehtävä en
kysyi pormestari aivankuin huolestu- Mutta tuo pyörre oli järjestettyä paikkakunnalta saapumaan — ja yli tisiUe hallituksille Karmivan kätke
neona — Mitä harmaata tuo on? voimaa mitään väkivaltaisuutta epä- 200 edustajaa on nyt saapunut tähän ragti ilmoitti hän että he kyllä van-
Murcus ojensi kiikarin sinnepäin ja järjestystä tai rähinää ei ilmennyt kokoukseen Pian saadaan tiedot itslvat hallituksen mutta se oli kis
sanol hetken kuluttua: pahimmassakin tungoksessa pysyi kaikista fc™"1 konut kansalta jokaisen kolikon so-
— Se on C:n kaupunki tarpeellisen leveä ajotie aina vapaa- paattaa avun lähettämisestä y m J
Hän antoi työmiehelle kiikarin ja na Kun monet ehtivät vielä tänään koti- takuluihm ja nyt on maassa satojatu-
katsoi miten tämän kasvot huolestui- Marcus ei ehtinyt ajatella vielä mi- paikoilleen niin ehkä tieto avunsaan- hansia nälkäisia Hallitus on siina
vat tään kun he jo saapuivat suurelle to- nista y m antaa uutta voimaa ja in- kin kyllä koettanut toimia innokkaas-
— Kyllä minä sitä pelkäsin kun rille jonka täytti ääretön väkijouk- nostusta taisteleville ti: vähentämällä nälkäisten lukua —
ei tänne päässyt telefoonilla eikä säh- ko suoraa ihmiskujaa myöten Ien- Kun kokoukselle oli valittu virkaili- sina meidän armeijallamme on hyvät
kösanomalla! nättivät he sen toiselle laidalle erään jat ehdotti kokouksen avaaja että aseet mutta nälkääkärsiviä on vielä-
Pormestarin ääni vapisi hän ojensi palatsin eteen — ja hetkistä myöhem- koskeivät sähkösanomat ole vielä saa- kjn gikgj pa]jon) ettei kannattaisi elät
kiikarin taas Marcukselle min aukaisi heidän oppaansa Kansain- puneet alettaisiin yleiskeskustelu a- niin rikkaita täysihoitolaisia
He olivat saapuneet jo verrattain välisen Sosialistitoimiston oven siasta kokonaisuudessaan Ehdotus "
lähelle ja Marcus näki että taistelu Kun opas ilmoitti tulijat nousi hyväksyttiin Puhuja toisensa jälkeen lausui asl-
riehui useammassa paikassa piydän äärestä vanha valkopartai- Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti asta mielipiteensa ja vihdoin itse a-
ilän hiljensi vauhtia ja alkoi kier- nen mies että oli pyydetty Marcusta selosta- narkistien pääjohtaja nousi puhujala-
rellä alemmaksi Jo alkoi näkyä par- Mutta Marcus hämmästyi nähdes- maan tuota kamalaa tapausta alku- valle
vittain muurahaisen kokoisia ihmi- sään miten kevyesti ja joustavasti tuo vaiheita myöten Ilmoitusta terveh- (Jatk)
siä ja tykinlaukaukset kuuluivat heik- mies asteli häntä vastaan solakka dittiin raikuvilla hyvähuudoilla — —
koina kuin nyrkiniskut oveen Kii- vartalo oli aivan suora — ja silmät Marcus tunsi kansainvälisen komi-
karilla näkyi että suuri joukko oli loistivat kuin nuorukaisen Hän oli tean puheenjohtajan puristavan kät- Jännittäviä pikku
KaiKUta puolilta saarrettu erääseen juun auMinvoii™ f" taan — isaiiiiieu aam nuia'
kaupunginosaan heen johtaja toinen sikäläisen sotilas- — Nuori ystäväni puhukaa vain
He olivat ensin epätietoisia keitä on lohtaja jonka luokse MarcuK- niinkuin minulle — sitten muistatte
saarretut olivat Mutta sitten näkvi sen piti juuri lahtea! kaikki
erään rakennuksen katolta saarrok- Marcus oli jo lentokentällä kuullut Samassa kuuli hän nimeänsä mai- Sokk0silla 25c
sen Ulkopuolella punainen lippu — että kaikki ilmailijat olivat yhtyneet nittavan ja asteli koneellisesti puhu- Alikapteeni Rubnikovv 25c
hallituspuolueen joukot olivat siis vallankumoukseen Nyt hän sai tie- jalavalle Vaihdoksissa 25c
saarrettuja tää että hallitus oli epäillyt näiden Äkkiä hiljeni kaikki ja kun Marcus Kaukaasialainen Tanssijatar 25e
Knnrrotiiilin nli tviHci' i-i oo nrivf uskollisuutta ia salaa harjoittanut eh- nön an tuhatta tuiiottavaa silmää Kaunotar 25c
ti saaneen toisin paikon suurta tuhoa dottomasti kuuliaisen joukon joka tunsi hän hämmentyvänsä Mutta Ketä Jumalat Rakastavat 25c
ROMAANEJA
Kirottu Talo 25c
Tumma Kaunotar oc
aikaan Marcus näytti hetkisen kiih- sitten pani toimeen tuon hävitystyön k valkotukkainen pää samassa roh
keasti ajattelevan ja sitten huudahti Vain muutamat palasivat retkeltään kaisevasti nyökävtti läikähti heti rin- Alaisuus 25f
reippaasti: ne vangittiin laskeutuessaan kentälle taan jotain rauhoittavaa Väkevin 7 77 ' 25c
— Ahaa! Nyt tiedän! Toveri! — ja kaksi heistä oli menettänyt jär- Ensimäiset sanat lausui Marcus vir- jaocu Ortisin' Viimeiset kirjeet 80
Tulkaa ohjauspaikalle kensä heellisesti mutta muistaessaan ystä- Doiorea parka 25c
Marcus vähensi vauhdin sitoi oh- Valkopartainen mies kysyi järky- vänsä Antoniuksen unohti hän kai- Erään Kommuunin HisYorip 25c
jauksen ja kone alkoi säännöllisessä tettynä miten kaikki oli tapahtunut ken muun — hänen puheensakin su- THVFRIN KTIR lAkTAI IPPA
ympyrässä kohota ylöspäin mutta vilkaistuaan kelloansa pyysi jui yhtähyvin kuin äidinkielellä Hän lUVtKUN MKJANAUr fft
Marcus otti nopeasti esiin paperia hän Marcuksen kertomaan kaikki nyt alkoi kertoa tämän uupumattomasta BOX 99 Astoria OfC