Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 11, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Huhtikuun 11 p — Tuesday April 1 1th
No 15
i ja yleinen vallitseva maailmankatso-
yappuonniUelU hallintoon ja kehitykseen
Toverittaren palstoilla ei taltan J J '
„„„„„(„„i„ic lian niin kovin heikosti voi osaa ottaa
saakka vielä ole ollut onnentoivoluk- xt
sia köyhälisUin kansainvälisenä päi ovat vonnakkaamma hanta Ne tuot
vana - Vappuna Tänäkään vuonna tavat puutteen kotiin ne tuottavat
ei sellaista ole varsinaisesti järjes- sairauden ja kuoleman ja ne voivat
tetty Siitä huolimatta voivat ne to- saattaa osan lapsista ehkäpä kaikkiin
verittaret jotka haluavat lausua on- vielä pahemmankin kohtalon alaisek
nittelunsa Vanun johdosta lehtemme ' bI Ja äitiparka usein kalkkien nai
noiatMiio tohria n l iiii et t ii mä H ii ai- den mahtivoimien edessä ja niitä vaa
la olevan listan täytettynä mukaan- taan ponnistelussaan itsekin sortuu
liittämällä siitä tulevan maksun Mak Äidiltä nykyinen yhteiskunta vaatii
su nimeltä on 25 senttiä Siinä tapa- enemmän kuin mitä hän on mahdolli
uksessa että onnentoivotus ei ehdi nen täyttää Kuvaannollisesti sano
suoranaisesti Vappunumeroon ju- en hänen vaaditaan väärällä viivot
laistaan se sitä seuraavassa nume- timella vetelemään suuria viivoja
rossa Hänen vaaditaan kasvattamaan kun-
Proletaarinen Vapputervehdyksen! nollisia lapsia mutta häneltä kielle
taistelutovereille kaikkialla! tään taito sillien sekä työvälineet mi
tä tässä kasvatustyössä tarvittaisiin
Nimj _ Mekin voimme viettää äitien päi
vää vaikka ei samassa merkityksessä
Paikkakunta kuin porvarillinen maailma Tuona
päivänä jolloin yleisön huomio on
Mukana seuraa maksuksi $ kiintynyt nimeen "äiti" ja jolloin it-
' sekin äidit ovat helpommin ulotetta-
vissa voisimme me tehdä yleistä agi-
AltlCn pQlVQ tasionia äitien työläisäitien herättä-
miseksi Me voisimme kutsua heitä
Äitien kaikkien äitien päivää viet- työmaa-taisteluun"
tää porvarillinen maailma tässä maas-
Äidin työmaa sikäli kuin han ei
sa kerran vuodessa jonkinmoisena
„ kay ansiotyössä on kodissa ja siellä
kunnian osoituksena äitiä kohtaan
„ lian voi taistella vanhentunutta ja
Silloin rikas mies ostaa äidilleen tai
„ turmiollista maailmankatsomusta vas-
lastensa äidille suuren kimpun kallis-
taan ja vanhoja lasten kasvatustapo-
arvoisia liljoja Köyhempi mies ostaa
„ ti ia vastaan Siellä han voi myöskin
vihkon valkoisia nelikolta Joka ta- '
„ taistella porvarillista koulukasvatusta
pauksessa kokoovat silloin kukkais-
: vastaan lastensa eduksi
ja makeiskaupat ja vieläpä kirja- ja
'juveelikaupatkin rahaa ja sehän se Ja J° hereillä olevat äidit voisivat
onkin pääasia vaikka perustaa keskinäisiä renkaita
Sillä sen enempää huomiota ei por- & silon aina määrättyjen aikojen ta
värillinen maailma ole taipuvainen kaa Paa kokouksia joissa voivat
äideille anjlamVan Monella äidillä tehtävistään keskenään neuvotella
lienee vielä jaVsvneekin tuoreessa Tällaiset äitien yhdistykset olisivat
muistissa se särkynyt toivo äitien a- myöskin suureksi avuksi pyhäkouluil
vustuskysymyksestä äitiyden turvaa- Iemme 5a ihannelistoillemme
misesta joka uudelleen ja uudelleen Myöskin tällaisen toimintansa avul
esitettiin maammo korkeimmalle lain- la voisivat he ulottaa vaikutuksensa
laatijakunnalle neljässä eri kongres- yleisiin ltansakouluihin ottamalla o
sin istunnossa — ja joka aina joutui saa vanhempain ja opettajain kokouk
sivuun sysätyksi Ja sitten viimein siin (Parent Teaehers Association)
kun naisetkin voittivat Itselleen ylel- Ylläolevat ovat vaan muutamia viit
sen äänioikeuden ei tuota esitystä tauksia siitä mitä äidit voisivat jär
voitu aivan syrjäyttää mutta sen si- Iestetyn toiminnan kautta tehdä Esit
jaan — sen käytännöllinen puoli ta- täisin siis että äitien päivänä teh
pettiin täisiin alku äitien renkaiden perusta-
Kuten muistamme oli alkuperäinen miseksi jotka voisivat toimia kuten
esitys se että käytettäisiin hallituk- toisetkin osastojemme alaosastot mut
sen varoja neljä miljoonaa dollaria ta joilla olisi moninkerroin suurempi
vuodessa hoidon ja avun antamiseksi merkitys kuin muilla alaosastoilla
' syrjäseuduilla asuville sekä vähäva- Nämä renkaat myöskin kehittäisi
raisille äideille lapsen synnytyksen vät äitejä yhteiseen toimintaamme
aikana sekä joku aika ennen ja jäi- enemmän kuin ompeluseurojen koko
lleen Mutta kongressimme vihdoin ukset kykenevät tekemään luonteen
kuin se lakiesityksen hyväksyi kat- sa vuoksi Äitien kokouksissa jou
kaisi vuotuisen rahamyönnytyksen tuvat äidit suoraan käsiksi yhteiskun
puoleentoista miljoonaan dollariin nallisiin kysymyksiin jotka kysymyk
joilla varoilla saadaan antaa neuvoja set eivät kuitenkaan tältä kotoiselta
äideille ja käytännöllistä apua kannalta alkuun lähdettäissä — ole
Onhan katkeraa ivaa työläisäitiä heille vieraita ja käsittämättömiä
Icohtaan se että kerran vuodessa hän- Äitinä tuntuu minusta jonkinmoi
1ä oikein juhlallisesti kiitellään siitä nen äitien yhteistoiminta aivan väit
että on elämänsä raatanut orjana e- tämättömältä Tällaisessa maailmas
läintäkin vielä halvempana — (halli- sa missä lastemme kasvatus on koko
tuksemme suojelee käytännöllisillä naan meidän hartioillamme sälytetty
keinoilla eläinten karjalaumojen ter- nä ja missä yksilöinä olemme niin ko
veyttä) ja synnyttänyt ja kasvattanut vin heikkoja ulkonaisia voimia vas
orjia kapitalistiselle vblöolle joilla taan ponnistelemaan tarvitsemme
ei mitään oikeuksia ole 'kaikin toistemme apua tukea ja tur-
Nekin vähäiset oikeudet ja vapau- vaa Tarvitsemme jokainen toistem
det mitä äideillä nykyään on on hei- me neuvoa Tarvitsemme ajatusten
dän täytynyt katkerien ja sltkeitten vaihtoa rohkaisua toinen toiseltani
haistelujen kautta itselleen voittaa me tarvitsemme elvyttää toiveitam
ja ne kaikki valtiollinen äänioikeus- me innostaa ja terästää omaa hen
kin kapitalistisessa ja porvarillisessa 'kistä minäämme joka -raskaan työn
maailmassa hupenevat hyvin pieneen raadannassa useinkin tahtoo turtua
Siitä on yllämainitsemanl lakiesityk- ja väsähtää
sen kohtalo elävänä esimerkkinä Ja yhteisen toiminnan kautta aino-
Ajat illessani työläisäitiä nykyises- astaan voimme me toivoa todellisen
sä maf ilmassa johtaa se aina mielee- äitien päivän joskus nousevan päi
ni kanm joka poikinensa on joutu- vän jolloin lasten kasvatuksen talou
nut ulos rankkasateeseen Emo suo- dellinen taakka on nostettu pois äl
jelee siivillään ja ruumiillaan poikasi- tien hartioilta ja jolloin hän on va
aan mutta sade laukeaa raskaana paa tekemään todellista kasvatustyö
se likoo läpi höyhenten valuu siipi- tä järjestämällä yhteiskunnallisen
enkin alle ja pienokaisista kastuu ja kasvatuksen siten että äidit voivat
kohmettuu yksi toisensa perään olla siinä osallisena eikä kumminkaan
Työläisäitl uurastaa lastensa eteen tarvitse suorittaa mahdottomia tehtä
tekee kaikkensa suojellakseen heitä viä — päivänä jolloin äideille anne
kaikesta pahasta Mutta ulkonaiset taan suora viivotin
voimat yhteiskunnalliset ja taloudelli- Samalla kun lähetän toveriterveh
set tekijät yksinpä kasvatustapakin dykset kaikille äideille kautta maan
TOVERITTAREN VAPPUNUMERO
ilmestyy laajennettuna ja runsassisältöisenä —
Kiirehtikää tilaamaan!
että työläisäidit tarttuisivat kynään
ja kirjoittelisivat näistä kysymyksistä
Toveritar lehteen jossa ne otetaan
mielihyvällä vastaan Sen kautta me
voimme selventää niitä kysymyksiä
joita meidän edessämme on ratkaista
vina ja jota tarkoitusta palvelemassa
lehtemme onkin olemassa — Toiin
"RISTILLE
JOHTAJAT!"
(S S T P:n toimitsijain vangitse
misen johdosta)
Iskivät kyntensä ihmisen poikaan
Tyrmähän johtajat raastettiin
Huutavat sortajat vaahtovin huulin:
"Ristihin hautahan helvettiini"
Iskivät kyntensä kansamme rintaan
Keuhkot jo ruumiista riistettin
Pyövelin veitsi jo sydäntä tähtää
Myrkkyä valavat vaatteisiin
Raastivat luoliinsa kansamme
parhaat
Vartijat rauhan jo teilattiin
Huutavat tyrannit janoisin kurkuin:
"Lauma myös roistojen vanteisiin!"
Iskivät kyntensä Ihmisen poikaan
"Laki" ja "oikeus" täytettiin
Vartijat rauhan Ja ihmisyyden
ristille riistäjäin nostettiin
E— tl H— le
toivon että he tarttuvat kynään ja lau
suvat julki mielipiteensä esittämästä
ni asiasta
Selma-täti
Edelläolevassa Selma-tätin kirjoi
tuksessa kosketellun äitien renkaiden
perustamisajatukseen emme voi yh
tyä siltä syystä että äideillä on tilai
suus keskustella kasvatus- y m kysy
myksistä nykyjään järjestön keskuu
dessa ja sangen laajalti käytännössä
olevissa naisten kokouksissa joiden
ohjelmistoon voidaan ottaa juuri sel
laisiakin kysymyksiä jotka kiinnittä
vät työläisäitien mieltä ja joita he
äiteinä harrastavat Useiden erini
misten renkaiden alaseiiroj perusta
minen johtaa tarpeettomasti eri ryh
mittymiin rasittaen meillä vielä san
gen niukasti olevia toimintavoimia y
livoimaisella työllä Yleiseksi ja laa
jemmaksi toimintamuodoksi emme
niin ollen voi hyväksyä emmekä suo
sitella tällaista ryhmittymistä Mutta
sikäli kun luokkalilkkeelle erikoiso
loissa voidaan tällaisella toiminnalla
tehdä palvelusta voi sekin tulla kysy
mykseen Mutta sellaisessakin tapa
uksessa on renkaan työ liitettävä kiin
teään yhteyteen paikkakunnan osas
totoiminnan kanssa ja sen välittö
mään yhteyteen Niillä paikkakunnil
la missä osastoja ei ole olemassa on
oltava yhteydessä lähimmän osaston
tahi puoluekeskuksen kanssa Yhdym
m„ Snimatiitln kohoitukseen siinä
STATEMENT OF THE OVVNERSHIP MANAGEMENT CIRCULATION
ETC REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24 1912
ot TOVERITAR" publishod veekly at Astoria Oregon for April lst 19
STATE OF OREGON SS
C0™lYre0me"aANotary Public In and for the State and Couny aforesaid
nersonally appeared Geo Gratchef who having been duly Bworn accordlns
?o law deposes and says that he is the Business Mgr of the Toveritar and
thai the folloving is to the best of his knovvledge and belief a true state
meVof6 tte Äh!p management (and if a WvWttoW
etc of the aforesa d publication ror wie uaie 7 n Ii
reauiied by the Act of August 24 1912 embodied in section 443 Pos ai
Law and f RegulaUons prinfed on the reverse sido ot th a orm o wU:
1 That the names and addresses of the publlshor editor managing
editor and business manager are: j„tnr„ nro
Publisher Western Workmen's Pub Society Box 99 Astoria Ore
Editor Anna Leppänen Box 99 Astoria Ore
Managing Editor Anna Leppänen Box 99 Astoria Ore
Business Manager Geo Gratchef Box 99 Astoria Ore
2 That the owners (holding 1 per cent or more of the total amount
°f Ä loclallst Local Portland Ore 719 Montana Ave
Finnish Socialist Club Astoria Ore 262 Taylor Ave
Finnish Socialist Local West Berke ey C aL Wl-10th St
Finnish Pociallst Local Cumberlaud Wy o L Bo x U
Fnnisa t ocialist Local SRett Mont Box 164
Finnish Socialist Local Bingham Utah LBA 681
Finnish Socialist Local Aberdeen VVash 713 E Fiist St
Finnish Socialist Local Hoqmam VVash 315-10th St
FinniäH Socialist Local Tonopab Ne Box 84
Finnish Socialist Local Rock Spriugs VVyo LBox 137
Finnish Socialist Local ~B"tte' "'h Box A
Finnish Socialist Local Wilkeson W ash : Box A
Finnish Socialist Local VFlro Ä 12 '
Finnish Socialist Local Winlock Wash Box : 237
Finnish VVorkera Association San Francisco Cal 20 I nt St
Finnish Socialist Local Dlamondvi e Wyo LBox 18-
Finnish Socialist Local --Fort Bragg Col Box M
Finnish Socialist Local "rt '? TtMvd'
Finnish Socialist Local Seattle VVash 636 VVash Bldvd
Socialist Local :Z=
q f Osasto Box lu45' Ray™01"1' Wasl1'
S S Osasto Box 397' Mullan' ldaho-
3' That the known bondiioldors mortgagees and other Security holders
owning or holding 1 pa- cent or more of total amount of bonds mortgages
or other Securities are: Pacific Development Society Astoria Ore
01 othci mcu paragraphg next abov6i glving the name8 of the
0Wners stockholders and Security holders if any contain not only the list
of Btockholders and Security holders as they appear upon the books of tne
SÄi bn aito in cases where the stockholder or Security holder appea
upon the books of the society as trustee or in any other ciary re aUon
the name of the person or the corporations for whom ach trustee is
acting is given also that the said two paragraphs contain statements
embracing affianfs full knowledge and belief as to the circumstances and
conditlons under which stockholders and Security holders ho do not appear
upon the books of the society as trustees hold stock and secuntles in a
capaclty other than tbat of a bona tide owner and this affiant bas no
reason to bclieve that any other person association or =orPorationtha8a°y
interest direct or indirect in the said stock bonds or other Securities than
118 S5 Thtt the average number of coples of each issue of this publication
old or distributed through the malls or othervvise to psud subscribers
during the six months preceding the date shown above is 9875
GEO GRATCHEF
(Signature ot Business Manager)
Sworn to and subscribed before me this 6th aJ aGEE
(My Commission expires Dee 17 1923)