Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 11, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Huhtikuun 11 p — Tuesday April Mth
No 15
s i
Kirjeitä
RUDYARD MICH
Ajattelin piirtää jonkun rivin näitä
nnikUnUltltt)imn liiitiain Irnalrnna n
ole nähnyt kertaakaan uutisia täältä niistä SUUrista juhIista' 3otka ovat 3° vaIUtiin tarvittavat virkailijat kuten vielä sillä lailla että
tämän luhdon nniatniiin inan ovelIa- Asia on siten että nä- puheenjohtaja ja kirjuri ja Toveritta- jotain "keksiä" saadal
Tämä on iso farmikylä suurin osa
nnskkfliatfl nn snnninlnisla mnnnvillp
liiöitä 'Lienee Dimein nerukka koko kanssakäymistä keskenään ja mitä tiin uutterammin täyttää vuoro vii- kataistelussa kun miehetkin Niinpä
Vhrivvnllniqn Täällä t tiptäairaonf kaikkea siItä onkaan seurauksena koilla klikin kerrallaan onkin "keksitty" että joka toisen oh-
ole mitään tvövfieniäripstnlä Mun
tamia poikkeuksia lukuunottamatta Taman kirjoittajalla el ole vähääkään näille asiamiehtlle silloin kun he tu- tä lähtien Nyrkkilehteen on myös
ovat kaikki suomalaiset vanhoillisia' tietoa milla kaikella he tulevatkaan levät teiltä ottamaan Toverittaren ti- perustettu naisten osasto Kaikki
uskovaisia Täällä onkin useita us- meitä yllättämään vaan jos entiset lauksia uusia tai uudistuksia että naiset velvoitetaan kirjoittamaan sii-
konlalikoja Suomi synodalaisia la- merKlc Pa'K"ansa pitävät niin saam- saamme lehtemme leviämään palkka- hen Kirjoitukset pUaisi olla agitee-
' ma Ilo vavmDf nttK oiitn cimtirir Uv i li- : ij„ „ „H l„„ci „ „ l „„llt„l-„
1110 laiuiuu cbva oin njiiij lj nunnalta ruiloatiuilil lu Kutu Lanan aau l iiuv iu lattuuiiaaii vattu liiimui limnju
sipalnoista joten silloin riennämme Tämä asia on ollut asiamiehillä — sa- on tilaa kuinka siinä sitten onnistu
sankoin joukoin kuulemaan ja näke- noisinko sivuseikkana — josta onkin taan tuonnempana nähdään Siis
mään — E L johtunut että osaston naisillekaan ei naiset mukaan! — Äyrämöinen
tule omaa äänenkannattajaa tuskin
utiKuu Mii-n joka kolmannelle Tämän epäkohdan
Detroitissa perustettiin naisten kas- 0n naiskomitea päättänyt korjata
vatusliitto Sen järjestelmän luomi- kerta kaikkiaan Huutomme on: "To-
järjestelmällistä työtä nousevan su- MON ESSEN PA Sanoohan vanha sananlasku: "Ei ku-
kupolvemme kehittämiseksi vallanku- Osastomme agitatsionlkomitean ta- kaan ole seppä syntyissään"
mouksellisten työläisten riveihin jo- holta perustettiin osastomme naisista Toivon että naiset harkitsisivat tä
ka on yksi ehkä meidän tärkein tehtä- naisjaosto johon kuuluu viisi henki- tä asiaa oikein vakavalta kannalta ja
vämme löä Tämän valiokunnan perustava yhtyisivät lukurenkaisiin Sitä tietä
Uskaltaisiko tässä vähän mainita kokous oli 27 p:nä maaliskuuta jossa voimme parhaiten kehittyä Nyt on
miesten täytyy
saadakseen naiset mu
nii meidän ukot ja tytöt ovat taas relle asiamiehet sekä uutistenkirjolt- kaan koska nähdään että naiset on
oikein tositoimella alkaneet pitää tajat Ensi alussa kuitenkin päätet- yhtä tärkeitä olemaan mukana luok-
sen tulemme pikapuolin näkemään Olkaapa Monessen naiset avuliaita jelmalltaman hommaavat naiset täs-
estadilaisia metodisteja ja uudesti
kastajia Nämä kaikki taistelevat
vallasta keskenään Kaikkia työläi
siä eli työväenjärjestöihin kuuluvia
henkilöltä pidetään roistoina ja ros
voina Heidän ansiokseen luetaan ny
kyinen huono aika y m Yleensä koh
dellaan heitä kuten pahantekijöitä
Jos joku henkilö teket jonkun ereh
dyksen niin luetaan se koko työväen
luokan syyksi Työväenjärjestöt lei—
' mataan epänormaalisiksi laitoksiksi
joista tulisi karttaa ja kiertää
seksi jonka eteen niin paljon on uh- veritar joka perheeseen!"
rattu ja yhä edelleen luokkamme jou- Varjpujuhat tu)ee paikkakunnalla
tuu uhraamaan tarvitaan kaikki työ- olenaan ensimäisiä laatuaan jos tu
väenluokan voimat järjestyneinä yh- ee niin olmistumaan kuin osastom
deksi mahtavaksi jättiläisvoimaksi kokoukaessa tehtiin suunnitelmia
Tuon voiman kasvattamiseksi 1a ko- _ i
Herätkää toki tuosta pimeydestä ja knnmipliq nn Tvöväpn„nlueen tnl Monessen -a ""'s'"" 1
katsokaa asioita vähän svvemmältl koomlseltsl on Työväenpuolueen toi- k t yUtelst0imintaan ja juhlat jär-
Jtatsokaa asioita anan syvemmaiti meenpaneva komitea muodostanut WofaL iiii rhniernit nlpvassa
Ettekö näe ettekö tunne kuka teitä naistolmiston tarkoItukselIa kasvat "l!"
JlUIltttjJUlBl-tJOöCfc 111 laot wi v"""""
nlonistit y m pitäneet juhlia Tämä
paikka on välimatkalla näiden maini
tuiden osastojen jotka pääasiallisesti
tulisivat juhlat toimeenpanemfcan
Mutta tarkoituksena on että saada
koko tämän ympäristön työläiset mu
kaan niin järjestyneet kuin järjesty
mättömätkin Siltä toisten kun nä
kee asian kehityksen
— Kenelle ei vielä tule
Toveritar kiiruhtakoon tilaa
maan sen heti!
sortaa ja kiristää? — Eivät suinkaan
taa naisissa luokkatietoisuutta ye-
I -iäi-lpcitvtippt Iviläiapt pilrä nitron in r
— "- "" - taa helta mukaan luokkataisteluun
jestöt vaan tuo vallassaoleva luokka opagtaa Jr kasvattaa jarjesteiytyosgä
Se pusertaa ja raastaa teitä Se se ou sjis taag kuin uutena luokkataIgte
ryöstää sinulta viimeisen hikipisaran Iuhaasteena työväenluokan naisille
ja kaikki työsi tulokset - Sinä uur- Detrnitin „ s osaston nalaet tuohon
rat ja herrat pellollasi päivästä toi- haasteeseen ovat vastanneet perusta-
seen Mita saat paiKansu - vaivat niaJIa työläisnaiSten kasvatusUiton
ja riutuneet voimasi Tuskin voit
Liiton perustava kokous pidettiin
maksaa korkoa maastasi pääomasta maliskuun 23 p:nä iLiiton ohjelmana
puhumattakaan Sillä maa ei ole vie
lä sinun jolla aseet se on maakomp
pauian Kun saat maasi auki ja huo
neet päälle niin voi tulla toinen mies
joka ajaa sinut maantielle — niinkuin
on usein tapahtunut — jollet voi suo
rittaa hintaa maastasi
on kasvatus ja järjestämistyö naisten
keskuudessa toimien osastojen kehi
tysseurojen tapaan Kokouksissa suo-
rltptnan nhiplman vplvnitptnan iflsp-
„pt v„™riiiiiwii „„mno n asioihin ja työläisten
aipenaan jai jeLtuiittuu ja &unnnivi
Venäjän teollisuutta ja taloutta yios-
Marttl setä (Hendrickson) oleili ky
lässämme viikon ajan ja puhui sekä
näytteli kuvia viitenä eri iltana Pu
heet kohdistuivat etupäässä Venäjän
siirtymisestä
rään ja kokous sitten arvostelee
Iplmfin pVä peitvkapn flHifllll&pqH la
Kaikki mitä tarvitset elääksesi ja toverilIisestl josta ei suinkaan kenen- rakentaessa Mutta kerkisi hän näinä
kään tarvitse ottaa loukkaantuakseeu Illoma P"""'""" — - —
sillä mitä perinpohjaisemmin arvos- tä a3ioista' kuten sovitellen työväen
ainaisempua nisionaa bcu ci ittiBLo1
'perheesi eteenpäin viemiseksi on si
nun ostettava Elintarpeet ovat hui
keissa hinnoissa Mitä annetaan si
nulle farmituotteista? Ei paljon mi
tään Kuka on tähän syypää? Ei ai
nakaan toiset työläistoverit
Etkö jo huomaa että se on vallas
saoleva luokka Sitä vastaan tulee
tcilu tafialitiiii öitä diiiromni hvfitv ar
vosteltavalle Tällä on tarkoituksena "nuotioissa ja uBla juuuu -kasvattaa
naisia ensiksi itsetietoiset Päiväiset erimielisyydet niin poliitti-
tlilMiHalllcii4nlriin rRihmiin
si ja toiseksi kasvattaa ja opettaa 3"" " f
käytännölliseen toimintaan että voi
taisiin jakaa osastojen toiminta pa-
nähden jotka ajavat opportunistista
suuntaa Puhuja selvitteli Kolman-
sinun taistelusi kääntää eikä järjes- _„__„ „„„ vs„n etua nvi-v en Kansainvälisen ja Amerikan Työ-
tynyttä köyhälistöä vastaan Vaikka ftän työvoimalli tel ehkä itseluotta- väenpuolueen periaaatteita ja osoitti
sinä kuinka kirkossa kuljet ja rukol- „„_ „„„„„ nsnstnlpn toimin- kuinka se on selvää ja tinkimätöntä
let el asemasi muutu Yhä lujemmin t && yaln muutamien harvojen jä- luokkataistelua että sitä ei voi vas-
_t__ i i _ J _1 j i 11: mmtt lm n nflraio
kiristää porvarillinen yhteiskunta
kahleitasi Herää ja sinäkin rudyar
dilainen farmari oikeuttasi puolta
maan Älä enään kannata tuota por
varillista yhteiskuntaa ja sen tukipyl
senten hartioilla ollen ylenmäärin lii-
kakuormitettuna toisten jäsenten ol-
tustaa eikä hylkiä muut kuin oikeis
tolaiset Yksityiskohtainen selostelu
1tln tllrnlrDi 1lta TftVöti 1 1 0 rPll
lessa toimettomina lu"a' !""""" t'
Henkisenä kasvattajana liiton ko palaat eivät salli Puheen sisällöstä
i„iDDno ppprttmn u-Mm„nnpn meni monta tosiseikkaa jotka viit-
väitä kirkkoa ja pappeja - Mitä ne KanBBlnvallaen teesit Niistä luetaan taavat että Venäjän vallankumouk-
ovat sinulle antaneet mitä eteesi uh
ranneet — Ei mitään Sinua ne ryös
tävät ja kynivät ainoat sentit taskus
tasi Liity jo työväen joukkoihin
Repäse rikki nuo vanhat säännöt jot
ka siima kahlehtivat Nosta pääsi ja
katso ympärillesi niin näet mitä olet
puoltanut ja ketä olet vihannut —
lOmia luokkaveljiäai jotka katsovat
— „„1 — t ~11iAt omii-potg TnprVi
kussakin kokouksessa osa jonka jäi- ""a uu - "-"
keen siltä keskustellaan niin pitkälle tyksestä josta meillä on vasta alku-
aakkoset opinnon alaisena iuiusiu-
kuin pystytään Myöskin päätettiin
ottaa joku päivän tärkeimpiä kysy
myksiä kokouksessa keskusteltavaksi
Liiton kokoukset pidetään joka toi
nen torstai kello 3 iltapäivällä Olisi
toivottavaa että kaikki naiset joilla
vaan suinkin on tilaisuus kävisivät
kaamme niihin Toverittaren y m
kirjallisuuden kautta
Lempi Moksen
sinunkin parastasi Älä epäröi Liity nälgsa kokouksigsa Ei tarvitse olla
jäseneksi S S J silloin voit vanitei
len ravistaa päältäsi tuon porvarilll-
PEABODY MASS
Lämmin tervehdys Toverittaren lu
kijoille täältä nahkurikylästä Jos
sen painajaisen Ja saat kerran sen
ncnctnn i-icCin K"nVrlllf Qpf nVflt OVni-
mia kaikille siellä sitten kyllä sei- nyt taas parilla sanalla mainitsen mi-
_„„ itt„„ o tä me täällä hommaamme koska o-
minin nvuii uu nituiuiiav mu-
mikä sinulle kuuluu nimittäin työsi tahuuiolnme on: naiset riviin ja olka Ien saanut kunnian olla kirjeenvaih-
tulokset — "Punikki"
QUINCY MASS
Maaliskuun 25 päivänä oli osastom
me ihanneliittolaisten iltamat jossa
pikku toverimme esiintyivät kerras
saan tunnustusta ansaitsevasti Volni-
mepa sanoa että monet ohjelmanume
rot suoritettiin sillä taidolla ja var
muudella ettii vain harvat meistä ai
kuisistakaan pystyvät siihen Erit-
olkaa vastaan miesten kanssa taiste- cajanu
lemaan uuden järjestelmän luomiset Joukkomme on kyllä vela pieni
j mutta yritteliäs Osastossamme nn
Kokouksessa keskusteltiin myöskin lukurengas vaan siinä ei ole kun 5
"pisneksestä" jonka tuloksena juo- Jäsentä vielä Kuuluu moitteita kun
daan pullakahvit Kokousten loput- ei meitä naisia saa lukurenkaisiin
tua keskusteltiin mihin tarkoitukseen Eihän niitä näy saavaan koska me
naiset emme ole vieia syventyneet
käytetään kahvista kertyneet varat
Kaikkein tärkeimpänä pidettiin Neu
vosto-Venäjän avustamista koska e-
nemmistö oli sillä kannalla että luo
täin mainita ansaitsevat voimistelu vutetaau kahvitulot Venäjän näläu
esltykset ja ue kauniit laulu- ja soitto- hiUaisten avustamiseksi
numerot ja näytöskappale jonka pik- Kokouksen puolesta:
kunäyttelljämme esittivät kerrassaan Martta Serenius
onnistuneesti ja vielä monet runot
kertomukset ja tanssiesitykset Täs- — Ken vaivojansa valittaa on väi
tä kaikesta täytyy antaa opettajille vojensa vanki ei oikeutta maassa saa
tunnustus eitä ovat tehneet hyvää ja ken itse sit' ei hanki — Jaakko Iikka
sellaisiin Ja jos jotakin naista ke
hoittaisi sinne tulemaan uiin saa vas
tauksen: "En minä kykene" Se nyt
ou kumma kun ei kouluun kykene ja
kumminkin me käskemme lapsemme
kouluihin Olemmeko siis kykenemät
tömimpiä kuin lapsemme? Olen ollut
mukana lukurenkaassa muutaman
kerran en siksi että minäkään kyke
nisin sen paremmin kun toisetkaan
vaan siksi kun haluan joskus kyetä
Kaipauksella ja surulla ilmotan
tuttavieni tiedoksi että
äitini
ANNA VVESALA
kuoli Kymissä 21 p:nä helmi
kuuta 1922 Vainajaa lähinnä
jäi suremaan yksi tytär ja poi
ka Suomessa mieheni ja minä
täällä Amerikassa
ALINA PL1NKMAN
Superior Wis
En enään koskaan
Saa kättä käteen
Äitini rakkaan puristaa -Ei
neuvojasi äiti rakas
Voi lapsosesi unhoittaa
Jos joskus joudun kulkemaan
Luo kummun jossa hän uinahtaa
Niin ruusuja äiti sun haudallesi
Kaivattu tyttösi istuttaa
Täten saamme surun valtaama
na ilmottaa lähellä ja kaukana
oleville sukulaisille ja tutta
ville että tuoni sääliä tunte
maton tahtoi pois viedä meil
tä rakkaan äitimme
WALPURI LAITISEN
joka nukkui kuolon uneen Mu
hoksella O L 10 p maaliskuu
ta 1922 Kuollessaan oli äitimme
57 vuoden 7 kk ja 2 p Lähin
nä suremaan jäi puoliso 5 tytär
tä ja 2 poikaa joista 3 tytärtä ja
1 poika tässä maassa 2 tytärtä
ja 1 poika Suomessa ja 1 sisko
tässä maassa sekä paljon suku
laisia ja tuttavia täällä ja Suo
messa Nukkuos rauhassa synnyinmaa
si mullassa muistosi säilyköön
mielessämme
L1ZZIE LAITILA
22 Douglas Av Maynard Mass
Sammunut on äidin silmä
Käsi hellä kylmennyt
Loppunut on äidin vaivat
Sydän kun on jäähtynyt
Muiston hellän jälkehensä
Meille jätti elämään
Kiitos siitä äitikulta
Olkoon sulle ainiaan
Tyttäresi Annie Grandell
Miksi vuotaa kyynelvirrat
Miksi rintamme vaikeroi
Onhan äitimme rauhan saanut
Tuskat vaivat iäksi ovat
laanneet
Toivossa aina elimme
vielä kerran tavata toisemme
Vaan niin ei ollut sallittu
Täällä elon ajassa
Tyttäresi Lizzie