Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 28, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 13 TIISTAINA MAAI1SK 28 P — TUHSDAY MARCH 28 3
luseuran naiset ovat olleet jo monta koilisimme ja pyytäisimme apua ja cnslmäflsen kpngresp!n päätöslauset TYÖL: Olen tehnyt "työtä Ikäni
viikkoa valmistushommissa armoa ylhäältä ei sitä meille sieltä mia Siellä mmm muassa sanotaan vieP kuljen miltei paljain jaloin
Naistenpäivää täällä vietettiin vii- anneta ellemme itse ala olojamme o- että naisten on persoonallista agitat- ISÄN: Mutta aikahan vain para
mekuun 22 päivänä oli koko hyvin maila voimalla yhteenliittymisen kaut sionia levitettävä sellaisten naisten nee ja hyvään päin kulkee!
järjestettyä ohjelmaa ja K Tuominen ta huojentamaan Meidän täytyy yh- keskuuteen jotka eivät vielä ole mu- TYÖL: Se ei voi niin kauvan kuin
oli silloin täällä paikkakunnalla niin tyä järjestöihin joiden taisteluhuuto- kana järjestöissä käytävä vähintäin se Venäjältä markkinat sulkee
hän piti puheen OH se vain ikävä na on: Yhtälaiset elämän mahdollisuu- 10 eri naisen luona kerran viikossa ISÄN: Todellakin tiedättekö Ve
asia kun silloin sattui olemaan kova det kaikille! selittämässä ja ohjaamassa häntä nä- näjänkin nälkäisiä Amerika auttaa
lumipyry että oli saapunut vähänlai- Mela on osaston perustava kokous kemään asemansa porvarillisessa yh- „ TYÖL: Se tapahtuvi ehdolla —
Besti ihmisiä kuulemaan ja näkemään maaliskuun 19 päivänä Toivon että teiskunnassa Ajattelin kuinka moni tsaarin velkain maksun kautta
sen illan ohjelmaa Tulot siitä illasta siiioin saavuttaisiin runsain joukoin meistä antaa luokkataistelulle sen ar- ISÄN: Niiden bolshevikien Johdol
luovutettiin Venäjän nälkäisille lähe- Eikö olisi j0 aika ajkaa ajattelemaan von Ja merkityksen että edes kerran la nälkään kuolee kansa
tettäväksi ettii eikö tanne Baatalsi haali jossa vuodessa uskaltaa mennä lähelle ke- TYÖL: Eikö imperialistein tahdos-
Miehet ovat perustaneet nyt voimis- voitaisi suuremmilla joukoilla toimia nenkään järjestymätömän asuntoa- ta? — He jatkaa saartoansa
teluseuran tänne saa nähdä pysyykö 0nhan täällä saatu pystyyn kirkkoja- k"- ISÄN: Mutta rikkahat ne kaikin
innostus kauvan niin korkealla kun ](in ja iiyvjn taajaan sillä niitä on N't kuin kylämme miehet nauttivat tavoin köyhää kansaa tukee
se on nyt Olen kuullut naistenkin monta tällä paikkakunnalla Jopa on sitä kapitalistien antamaa loma-aikaa TYÖL: Vankiloissa luokkavangit
intoilevan että jos johtaja saataisiin aluttu pappaakin rakentamaan työttömyyttä niin voivat "helpata" tiilien päitä lukee
niin ei oltaisi mekään huonompia sii- Totta e(les yhden haalin saisimme emäntiään liikuntoina tiskissä y m ISÄN: Mutta onnenhan määrää
Häkään yrityksessä ' Lauluseuraa ei rakennettua jossa meidän sopisi hom- ja kehoittaa heitä menemään luke- kaikkialla kunkin oma järki —
täällä saatu pystyyn vaikka yritet- mata utamia ja ylläpitää agitatsioni- maan sillä olette ehkä huomanneet TYÖL: Todellakin! kaikkialla vä
tiin kun ei ollut johtajaksi pystyvää tyiita yhteisen asiamme edistämiseksi niitä "Aapisessa" sanotaan miehille- lähtelee pistimien kärki
sielua Tavataan sanoa että joukossa Liian pienet ovat tilat yksityisten a- kin että ei pidätellä naisia ottamasta ISÄN: Meidän virkakunta avustavi
on kaikkea mutta eipä vain ollut tääl- sunnoissa Kaalilla voitaisi esittää osaa luokkataisteluun Niinmuodoin vanhaa että lasta
lä johtajaa laulajille Toveruudella: muutakin eikä vain runoja lauluja ja meidänkin naisten luktirengas tulisi TYÖL: Mä tunnen teidän virka
Miina Sankari kertomuksia Nyt jo lopetan ja jatkan täysin tarkoitustaan vastaavaksi kun herrat olen saanut kapulasta
toisen kerran Tosi-toveruudella: kaikin voisimme säännöllisesti olla ISÄN: Kukaan ei vain teihin koske
RUDYARD MICH Yksi joukosta mukana— A K ellei ole pakko
Näin ensikertalaisena alan vähän auc _ TYÖL: Mä työläisille puhuin vain
kirjottamaan kuulumisia täältä Isolta WEST CONCORD N Y PHELPS VVIS saln kapulaa — ja — sakko — ?
Rtiduardin farmikontrilta Olen odotel- Naistenpäivän iltamaa vietettiin Kevät tekee tuloaan Lumi sulaa ISÄN: No pelkästään puhumises
lut että joku paikkakunnan toveri tai maaliskuun 11 päivä Väkeäkin oli yhUi pian kuln se tlikln' Kevään tako ne teitä sitte löivät?
toveritar sen tekisi mutta eipä ole nä- saapunut kohtalaisesti eli kaikki ne tunteet teltee ihmismielen keveäksi TYÖL: Siitä juuri tovereita am
kynyt Rudyardin nimeä paikkakunta- jotka osastomme kannatusjoukkoon km katselee ympärilleen niin huomaa puivat ja meille isännöivät
uutisten joukossa Niinpä nyt siis pa- yleensä kuuluu Puhujaa oli pyydet- sitä vireyttä muussakin suhteessa ISÄN: (Lujemmin) Tään kansakun
kisen vähän ty keskusvirastolta vaan emme kui- ainakin meidän osastomme toiminnas- nau rauhaa suojelijat vahtaa!
Täällä ei kyllä ole erikoista kerrot- tenkaan onnistuneet saamaan kuiten- sa sllä osastomme onkin alkanut toi- TYÖL: (Lujemmin) Joka lakkojen
tavaa vaikka paikkakuntamme onkin kin tämä asia tuli korvatuksi sillä J" ™aan °lkei" 'P"8"- on aitana ain työläisiä jahtaa
iso Ei ole saatu edes osastoa pys- toveri Oiva Kangas piti puheen se- la lf iltanni kahdeksi pyhäksi pe- ISaN: (Nousee ylös kävelee ki
tyyn Iltamia on tosin ollut tänä tai- lostellen työläisnaisten asemaa ennen fakka'- Näytöskappaleita harjoite!- vaast) Sa saastainen lurjus sa us
vena neljäkin kertaa Ensimäiset pi- ja nyt Miten alhaisena ja orjuutettu- laan kumpaankin itämaan 19 p:na kallatkin solvata meitä jo ka alino
dettlin osuustoiminta puhujan Alan- na on naista pidetty ja pidetään niin- maaliskuuta pidettiin Iltamat kulissi- maan olemme ela taneet telta Bo
teen matkakulujen korvaamiseksi kauvan kuin kapitalistinen riistojär- en 'alt am e by™]i- „ ♦ T01Bl°: 8t „ Y t ni'
Sitten iltamat olivat E Malinin hy- jestelmä vallitsee Naisten velvolli- 26 f P™™ tolmi' osastomme me aina olemme koetta eet parantaa
„ „„„„ „„ it„- „na„ „0„imo0n oiiimnn naiset iltamat siioin näytellään kap- sun hyvaa elämääsi Mina kukistan
vaksi Tulipalossa sanottu toveri me- suus on itse alkaa vaatimaan elaman ' ' !„„ „„i„„
„„„„„i0in i„ iohuiim!san itossn pale "Kun piiat ovat lakossa' sinut nyt kynsistäni et paase pakoon
netti kaiken omaisuutensa ei jaanyt parannuksia ja kehittämään itseään " „ i „
tiii1 „!iio tooniio ini „i 12 p : na maa iskuuta oli haalillam- — mina muserran sinut maan rakoon
muuta kun yöpaidat paalle ja onni oli tietoisuudessa sille tasolle joka sei- „ „
kun henki säilyi Tulipalo alkoi puo- ventää nykyisen asemamme yhteis- e vapaa keskuste lukokous-UUuna (aikoo hyda kasiksi)
Ien yön aikana jolloin koko perhe oli kunnassa ja luokkataistelun tärkey- ssa penis et iin urheiluseura Osan- TYÖL: (Hypähtää istualtaan viit
rauhallisessa unessa Ikävä vahinko den naisten osalla Viitaten puhees- ot ajia olikm hyvä joukko seuran joh- taa uhmaten) Pysy loitommalla! ME
työläisperheelle ja juuri alkavalle far- saan miten Venäjän työläisnaiset o- taaksi valittiin John Saari Osastoin- olemme e kttaneet teitä vuosituhan
marille Sitten pidettiin iltama J vat ottaneet vallankumouksellisen me aikoi perustaa oman soit okunnan ne
Matsonin farmilla Ei ole päätetty vie- luokkataistelun tosikannalta taistel- Ja Johtajaksi lupautui AVikki Maki meitä uhannut Sa ikinä ct ole eh
lä mihin käytetään ne varat kun siel- leet urhokkaasti vapautensa puolesta Näihin molempi n seuroihin voi ottaa nyt eluaksesi tyota vaan työläisiä
lä kerääntyi Tulot oli vähän yli 15 ja yhä vieläkin toimivat tarmokkaasti ulkopunlel a olevat yhtymällä sortanut ja sortanut Vain myötään
dollaria Siitä oli vähän menoja joten kaikissa eri toiminnoissa ja hallinnoi- osastoon jäseneksi Toivon puolesta- Nyt vihdoinkin LOPETTAVI suita
kassaan jäi vain $1283 Ohjelmaa oli lisissä laitoksissa Siis yleensä luok- innostusta ja runsasta osanottoa nuo mässäilysi puivat ORJAT jotka
runsaasti kuten runoja kertomuksia kataistelu on yhtä tärkeä naisille kuin "älliin vasta alkaviin seuroihin ikänsä osattomiksi jaivat Nyt kaa-
ja lauluja Kun tällä tavalla esiin- miehillekin ja nainen voi toimia nils- MarL tuvi mahtui mila käyttänyt olet vaa-
nvmme toverit ja toverittaret niin ke- sä tehtävissä tasa-arvoisena miehen '' Jo taynna ovat maljanne ja vuo-
hitvmme ja meistä tulee ajan ollen rinnalla kun vaan me itse oivallapa- f- „„mc taa yli aarin Sä kirottu vain keka-
vielä todellisia luokskataisteijoita me sen todellisen merkityksen ja o- VU!1 F" leita olet kantanu mteidan kekoon
Me olemmekin kyllin kauan olleet tamme sen sydämen asiaksemme „ v „ Nvt ?a J°udut toistasl l:l0lIle tililte-
„ (Kuvaelma Klrj V Pyotsia) koon
nukuksissa tallakin kontrilla vaikka Lukurenkaita tai keskustelurenkai- „
kyllä lehdissä olemme lukeneet mi- ta on osastossamme toimimassa koi- Tapahtuu tehtaan konttorissa ka- (Ukoa kuuluu kansamvalisen save
ten muualla päin maailmassa toimi- rae kaksi miesten keskuudessa ja k- Iusto sen mukainen leet) _ Sisään astuu nainen nauha
taan ja taistellaan työväenluokan etu- si naisten keskuudessa vaikka tätä Tehtaan isännöitsijä Ylvähinen otsassa johon on kirjoitettu sanat:
jen puolesta Monet ovat saaneet najsten lukurengasta koottaessa tun- tuu pöytänsä ääressä kirjoitta- "UUSI VAPAUS"
vuodattaa verensäkin aatteensa puo- tut siitä että el tule mitään ikävä en tehtaan työläinen Vaivoinen ISÄN: (lähestyy häntä- — Mikä o
lesta taistellessa monessa maassa kyna sanoa että niin on mutta koke- astuu sisään: let sinä?
Mutta sellaista uhrautuvaisuutta o- mUB on sen osoittanut todelliseksi TYÖL: Oletteko kutsuneet minua VAPAUS: Mina olen vapaus mi
lemme ihmetelleet Muuten toivoisin että meidän naisto- saapumaan tänne herra Ylvähinen? nä olen oikeus ja minä olen voima
Kvt kaikki mukaan! Ruvetaan oi- verit ottaisivat tämän asian tosikan- ISÄN: Olkaa hyvä ja istukaa: (Työ- ISÄN: Tilasi ei ole täällä! Poistu
kein todella näyttämään että mekin naita ei siksi että me käymme siellä Iäinen istuu) (Isäntä jatkaa:) Te o- taalta! (Uhkaa hauta)
voimme jotain tehdä kärsivän työvä- tavan vuoksi tai että meille koituu lette hävinneet lakkonne täydellisesi 1YÖL: Sivuun saastaiset sormesi
enluokan pelastamiseksi kapitalismin siitä joku kunnia-asia vaan siksi et- nyt tulon sopimaan työläisten! pii- (Heittäen isännän sivuun)
painajaisesta Ruvetaan kulkemaan tä me olemme auttamattomasti kehi- kasta jokaisen kanssa yksi kerrallaan ISaN: (Uhkaa molempia arka 1
luokkataistelijain rinnalla ja toimi- tyksen tarpeessa On ymmärrettävää Suostutteko? Ien huomaa telefoonin pöydällä yrit-
maan kaikella tavalla että jokainen tehtaassa päivän oltu- TYÖL: Lakkomme el ole lopussa tää ottaa sita jonka työläinen estaa)
Voi meitä työläisparkoja Vaikka aan on väsynyt mutta on myöskin rikkurilaumanne on pieni joka pyssy TYoiL: Kellä on voima silla on
kuinka selvästi näemme oman ase- ymmärrettävä se seikka että työläis- hurttien vahtaamana työskentelee ei valta (viitaten ulkona kuuluvaan au
mamme ja viistojärjestelmän tuhoa- naisilla ei tule olemaan koskaan sei- mitään sovittelua yksityisesti vaan lun säveleeseen) - kuulkaa voima
van vaikutuksen niin sittenkin an- laista aikaa ettei olisi työtä loppumat- voitte esittää sovitteluvaatimuksen u- lähestyy ja nyt poistukaa täältä sen
namme ralttua itsemme kehittämisel- toiniin Meidän on pyrittävä luokka- nion kanssa maaraa voima Hettaa isännän ulos)
le ja itsetietoisuuteen pyrkimiselle ja tietoisiksi ja kehitettävä itseämme lä- ISÄN: Mitä! sanoitteko hurtta (Jatkaa: Uudelle vapaudel e) Olen
vain olemme sivustakatselijoita kun hemmin tutustumaan yhteiskunnain- Hiljaa sanon minä! He eivät ole sen kuullut teista vahan kertokaa itses
toiset työläiset rientävät eteenpäin siin kysymyksiin voidaksemme ottaa kummempia kuin muutkaan ihmisrt tänne enempi
Pienet joukot ovat järjestyneet mut- osaa työläisten yhteiseen vapaustais- ovat työläisiä kuten sinäkin VAPAUS: Olen vain nuori olen
ta eivät voi sellaista tehtävää suorit- teluun ja sen kautta tulemme myös (Maltilisesti) lakkoon meno teillä Uusi vapaus
taa siihen täytvy osaa ottaa koko tunteinaan sen merkityksen kuin oli aivan suotta? TYÖL: Oletteko yksin
työväenluokka Jos me kaiken tämän myös sen ala-arvoisen asemamme TYÖL: Leipä nousi palkka laski VAPAUS: Minulla on ylka myos
käsittäisimme niin me heti liittyisim- missä joudumme olemaan kapitalisti- aina pitkin vuotta TYÖL: Ja missä on nan ja Kuka
me niihin riveihin jotka taistelevat sen hallituksen aikana Moni vetoaa ISÄN: Te sanoitteko etlä emme on han?
koko maailman vallankumouksellisten siihen että elämme vapaassa maassa köyhiä huolla? (Sisään astuu mies nauha otsassa
riveissä 'Liittykää jo yhteen sillä ai- ja meillä on vielä hyvät olot koska TYÖL: Se tosi on te suotte neidan sii„ä sanat: "Kolmas Kansainväli
ltä vaatii taisteluun ei yhtä eikä kah- emme ole olleet vielä todellisessa elä- nälkään kuolla uen")
ta vaan kaikkia työväenluokan jäse- män kouristuksessa emmekä vielä ISÄN: Mutta onnellisna elelee tä- VAPAUS: Tuolla tulee han
niä Ei meidän sovi kuunnella mitä nälkäkuoleman partaalla Se ei mer- mä uljas vapaa kansa Laulavat kolme yhdessä FUNA-
vanhoilHset uskonnolliset isämme äi- kltse sitä että me olemme jo kyllin TYÖL: Jotkut vain toiset taas istu- LIPPU" Kuoro ulkopuolella yhtyy
timme ja anoppimme sanovat meidän tietoisia kun ajattelemme että mitä vat kadun kulmassa ja myyvät kyniä säveleeseen
touhuistamme ja pyrkimyksistämme me naiset välitämme kun meillä on hatustansa? (Esirippu laskee hiljalleen)
meidän täytyy jo itse ajatella ja jou- miehet jotka käyvät kokouksissa ja ISÄN: Tällä kansalla suurella ovat _ —
tua mukaan Työväenpuolueen toimi- ajattelevat meidän edestämme meillä aatteensa ylväät — Luokkataistelua ei ole se joka
viksi jäseniksi Ei meidän sovi ihme- naisilla ei ole luokkataistelun kanssa TYÖL: Todellakin Hirtetyillä san00 s)lä 0ieTansa vaan Be joka to
tella vanhoillisia naapureitamme ja mitään tekemistä Nämä ovat aivan neekereillä koristetaan pylväät di3taa sen teoillaan Hankkimalla uu
sukulaisiamme jos heissä onkin sy- harhaan johtavia ajatuskantoja meil- ISÄN: Eikö silti onni odota taalla tilauksen Toverittarelle on todis
vässä taantumuksellisten ajatelmat le naisille kuuluu velvollisuus olla sekä vanhaa että nuorta edistät luokkataistelua
sillä he eivät ole koskaan muuta luke- luokkataistelun rintamalla eturivisssä TYÖL: Ei ole onnea millä jotka unnoIlisuute8j säilyy ikuisesti
neet kun virsikirjaa ja katkismusta ja sillä eturivissä me on kuljettu kur- nätissänsä järsivät kuorta Toverittarelle uuden tila- '
kirja kainalossa kulkevat kirkon ja a- juudessakTn ISÄN: Köyhä olin kerran minäkin kun hankit Toverittarelle uuden ma
sunnon väliä Vaikka me kuinka ru- Ottakaapa ja tarkastakaa P T K — vaan rikastua aioin uksen