Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 28, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
TIISTAINA MAAL1SK 28 P — TUESDAY MARCH 28
No 13
Kirjeitä
Tulkaapa tekin naiset mukaan Siel- dl Hannula Hiin on myös yksi innok- sionikursseille ja pyysi osastolta suo
la jos missään on paljon opettavainen kaimpia tovereitamme osastossamme situsta joka päätettiin hänelle antaa
ja kehittävä tilaisuus — Mandi Siren joten menetämme hänessäkin luote- Luettiin Tyiimiehestä tullut kirje jos-
tun toimihenkilön Niin siis onnea sa kehoitettiin valitsemaan asiamies
BROOKLYN N Y FINLAND O NT CAN vain matkoillenne ja täyttäkää tehtä- ottamaan ilmoituksia liikehuoneista
Naistenpäivää vietettiin täällä maa- J?k"T teveld'ks(eksi- Eletaan vänne tarmokkaina työväenluokan ri- Valituksi tuli Emmi Lehtimäki
liskuun 11 päivänä Ohjelman snh S täälläkin touhutaan vain hil- veissä edelleenkin mihin vain asetut- Nuorisoliitto oli myöskin keskuste
teen olimme hyvin tvvtvväisiä ohiel' jakseen näin kevättä odotellessa r O- te olemaan — Moteri lun alaisena kokouksessa Päätettiin
maa ei tosin ollut nalion mutta se dottaesaa luonnon Ja myöskin vapau- panna asla aluflle ja vaIittiin kolme
oli hyvin valittu tarkoitustaan vas- ?8? kfe8tt0: K°ska °"at vapautuvat NEW YORK NY henkilöä sen alottajakst Päätettiin
taava Ja katsottuna siihen nuoleen kahIeiiitaan? Kl tule vapauden kevät Eteenpäin on elavan mieli Se on tilata 100 kappaletta englanninkielisiä
että nämä iltamat toimeenpani aEi' 0Iottalnalla vaau taiatelulla se täy- tosin monesti lausuttu mutta ei silti kuukausijulkaisua vapaasti jaettavak
tatsionitoimikunta johon ei kuulu yli tyy saavllttaa- Täytyy toimia ja kellit- liian vanha uudistettavaksi Koska- si jonka julkaisun nimi muistaakseni
tään naista joten aivan miesten toi- tiiä itseamme- eta olisimme kyllin pa täälläkin on taasen otettu parisen on Tne Young Worker Ei siinä ole
mesta oli tämä tilaisuus meille -vii- kykenevia tarvittaessa roimaa askelta eteenpäin Ensiksi on kaan mitään sisällä että me vain toi-
mistettu niin emme voi muuta kuin Pia" 0n luonnon kcvät' arink° J° tänne perustettu nuorten työläisten mimme ja jätämme nuorison syrjään
kiittää agitatsionitoiniikuntaa ia olla pääs6e piIvislä Ptamaan että se liitto suomalaistenkin keskuuteen slUa he ovat sfianeet porvarillisen kas
tyytyväisiä siihen mitä he tähän til-ii lumm'ittäa aikalailla Tekee jo mieli tarkoituksella saada myös parhaat vatuksen kouluissa eivätkä käsitä a
suuteen valmistivat kuin me kerta joskUS hetken Päiväpaisteessa seisah- voimat nuoret työläiset mukaan jot- sioita aamalla tavalla kun me Nuo
itse emme huolehtineet iltamiemme tamaan ja miettimään asioita Tuntuu kat vielä kevyesti leikkien ja huvitcl- risolla tulee olemaan kovat taistelut
hyvin onnistumisen eteen Mikä vie- että am'inSonsateet virkistävät karsi- Ien kuluttavat parhaimman opiskelu ja edessään sillä tämä yhteiskunta on
lä ihmeellisempää kun osastossam- Vää ihmisklmtaa mutta sitäkään iloa kehitysalkansa Vielä nyt jolloin „yt jo kehittymäisillään huippuunsa
me on noin neljänsadan vaiheilla jä- ei 8lloda kaikille' Billä suurkaupunki- muiden maiden nuorison maine on jo jota ei voi sietää enää kovin kaavan
seniä ja niistä ainakin puoleksi nai en Iikaisissa komeroissa elävät työ- tunnettu vallankumouksellisten työ- ei pitkäkorvainen aasikaan Toivotta
sia ja kuitenkin näissä naisten omisa liliset eivat näe edea auringon valoa Iäisten historiassa Jokaisen mielestä Vaa olisi että vanhemmat inostaisivat
Iltamissa oli ainoastaan jotain kolmt Maailmassa 011 nim hirvittävän pai- on tämä epäkohta ehdottomasti pois- lapsiaan toimimaan nuorisoliitossa sil
senkymmentä naista Siitä näemme }on kurjuutta Ja valottomuutta mut- tettava "Nuorten työläisten liitto" ui siellä voi jokainen toimia vuoron
minkä verran naiset 'antavat arvoa" ta kaikki työläiset eivät sitä vielä tarjoaa näin ollen nuorisollekin paik- sa mukaan Eikä tule murteellinen
oman toimintansa eteenpäin viemisel- lluonlaa- Kuu'ee vain sanottavan et- kansa luokkataistelu rintamassa jos- suomikaan käytettäväksi sillä siellä
le vaan jos on hanuri-tanssit tai joku tä mitäpä me siIIe sitten voimme sa meidän kaikkien yhteisiä voimia tullaan toimimaan aivan englannin
muu sellainen muoristinen tilaisuus Venäjälläkään ei ole sen parempaa tarvitaan Iloksemme onkin riveihim- kielellä Kehoitukseni on: kaikki nuo
ltiin kyllä silloin on naisetkin mukana oikeln tekee kipeätä kuullessa tuol- me liittynyt jäseniä jo kiitettävästi ret nuorisoliittoon!
aivan tarkasti niin nuoret kuin van- Iaisia Puheita ikäänkuin siellä jo pi- Toiseksi askeleeksi tahdon merkitä Lapsilla on iltamat 26 päivänä maa
liatkin Pysähtykäämme ajattelemaan täisi olla Paratiisi' kaiken sen vas- naisten hommat E-ilisessä osaston Hskuuta Venäjän nälänhätäisten hy
mitenkä tämä asla olisi korjattavissa' toinkäymisen jälkeen mitä siellä ovat työkokouksessa t k 13 p:nä valittiin väksi
Viime osaston työkokouksessa (a- työläiset saaneet kokea viisi-henlclnen naisten agitatsioniko- Hutikuun 2 päivänä näytellään taas
Jan vähyyden tähden) jäi pöydälle ky- Koska ihmisistä lähtevät pois kaik- miten joka tulee työskentelemään pitkästä aikaa isompi kappale nimeä
symys naisjaoston perustaminen o- ki harhakäsitykset? varsinaisen osaston agitatsionikomite- en tiedä varmaan — Beth
sastomme keskuuteen Kuten olem- Ainoa pelastus lienee se että saada an valvonnan alaisena Valvoen jär-
me lukeneet jo lehdistä että aluetoi- nouseva nuoriso hereille ja taisteluun iestäen ja johtaen naisten yleisen va- GOLDENDALE WASH
mikunta on jo ruvennut eritoten vai- tämän nurinkurisuuden poistamiseksi listustyön reippaaksi ja tuloksia tuot- Kesä tekee tuloaan mutta vain ni
vomaan naisten valistustvöstä alueel- Vanhoihin eivät uudet opit niin hei- tavaksi Uasti Pakkasia 011 ollut vielä ja on
lamme ja useassa osastoissa onkin posti pysty kun heille sitä niin kauan - Onko tämä tarpeellinen? kysyi eräs pa täällä kestetty kova talvi sillä jo
jo perustettu sellaisia naisjaostoja on saarnattu: kärsi täällä niin kirk- toveri Ei kenkään voi epäillä ettei- marraskuun puolivälistä alkoi sataa
joiden avulla koitetaan saada naispuo- kaamman kruunun siitä saa kö tämä ole tarpeellinen ja vieläpä lunta ja satoi puolikolmatta vuoro
liset jäsenet enempi mukaan toimin- On kuitenkin ilahduttavaa ajatella välttämätönkin juuri täällä New Yor- kautta ja sitä lunta tulikin 30 tuti
nassa On toivottavaa että meillä- että on niitä sentään työläisiä joille kissakin Kuinka paljon täällä on maa Se on ennenkuulumatonta näil
ltin ensi kokouksessa perustetaan on jo työväen taistelutavat selvillä ja suomalaisiakin naisia ja kuinka pai- lä seuduilla sillä neljäänkymmeneen
naisjaosto Muistakaapa silloin kaik- jotka ovat uskollisesti mukana toimin- Jon niistä kuuluu meidän riveihin? Se vuoteen ei täällä sellaista lumen pal
ki naiset tarmokkaasti ottaa osaa va- nassa Täälläkin on piskuinen jouk- on pienoinen määrä joten ei ole liian joutta niin vähässä ajassa ole näh
listustvöhön Tarkoituksena ei ole se ko toimessa yhteisen asiamme edis- aikainen kiinnittää huomionsa nais- ty Joidenkin asukkaiden eläimet sat
että nie naiset lähtisimme aivan eril- tämiseksi Toisinaan se tuntuu pienel- tenkin valistukseen ja kehitykseen tuivat olemaan poissa kotoa joten ne
lämme vaeltamaan kohti vallankumo- tä ja vähäpätöiseltäkin mutta siitä Sunnuntai-iltana pidetty naistenpäi- saivat olla lumisateessa syömättä En
usta ja jättäisimme miehet kulke- emme saa lannistua vä iltama onnistui hyvin Innostus oli neukuin niitä löydettiin olivat ne niin
maan omia teitänsä ei vain tarkoituk- Lukurenkaan kokouksia on meillä suuri ja yleisöä täysi haali Jaan o- menehtyneitä että reellä täytyi ajaa
sena on saada naisetkin mukaan yh- ollut vaikka ei joukkomme ole tosin dottamaan toista tämänlaatuista ti- kotiin ja osa hukkui kokonaan Koko
teistoimintaan sillä vielä tänäpäivä- suuri ollut Toivomme että lisää laisuutta — Essu talven on ollut kovat pakkasilmat ja
näkin etenkin täällä Amerikassa on joukkoa saamme kun taas miehet ko- — se on saattanut farmarien kaanta
naiset hyvin heikosti edustettuina tiutuvat rahan etsinnässä Raha näil- ISHPEMING MICH mään pussin pohjia nurin monet kor
luokkataistelussa Nimellisesti kyllä lä korven asukkailla on hankittava Kova myrsky joka raivosi täällä "at kun 011 loppunut eläimiltä eväät
naisetkin kuuluvat järjestöihin vaan muualta Ei voi olla pois kapitalis- helmikuun lopulla oli työttömien työ- On täytynyt niitä ostaa sikäli kuin on
heidän tehtävänsä jää vain pieniin si- min piiskattavista ei pääse niin kau- iäisten mielestä hyvä asia Jtun he si- ollut rahaa Heinät ovatkin nyt kal
vutoimiin kuten ravintolaan ompelu- aksi että se ei yletä ten saivat edes vähäksi aikaa työtä liitä $1750 tonni ja nisuheinat $20 :
seuroihin y m pikku tehtäviin ja Piit Söderholmin perhe on lisäänty- tänä talvena nimittäin lumen luonnls- Ja siitä ylöspäin
kaikki vakavampi ja johtava asema nyt Pikku tyttö ja äiti voivat hyvin sa Kuulin kun miehet katuja luo- H"" °n °llu täälläkin vaivana Jot
jää yksinomaan miesten käsiin U- William Lampin perhe on lisäänty- aessa tuumailivat että kun tulisi vielä ta koulutkin suljettiin kolmeksi vii
seilla miehillä onkin sellainen varma nyt kahdella pikku tyttärellä Onkin toinen samallainen myrsky vaikka oli koksi eikä sittenkään vielä kaikki
ennakkoluulo naisten kykenemättö- uutuus tämä 'cun edellinen nuorempi iunta niin paljon että pienimmistä lapset kyenneet kouluun
myydestä että eihän ne naiset mitään 011 kolmetoista vuotias huoneista ei näkynyt paljon muuta Mrs Wm Datti kuoli taalla Ja saa-
ymmärrä heidän paikkansa on vaan Tovereiksi toisilleen ovat yhtyneet kuin savutorvet Ja joistakin huoneis- tettiin viimeiseen lepoon maaliskuun
yksinomaa keittiössä jne Vaan mei- Thomas Mäki ja Lily Korpi Pitivät ta oli mahdoton päästä ulos muualta 10 päivänä Ed Dätti sairastui myös
dän pitää saada lyötyä alas nämä täi- hauskan illanvieton asian kunniaksi kun toisen kerroksen ikkunasta Rau- fluuhun mutta kohta kai lienee han
laiset ennakkoluulot ja nousta yhtä Olkoon onneksi elämä tatieliikenne oli kokonaan seisauksis- terve
rinnan miesten kanssa toimimaan ja Korven eläjä Sa Töitä on alettu tekemään kauniin
taistelemaan köyhälistön voitoksi ja Tuli hävitti Mrs ja Mr I Heinon tiellä mutta alennetuilla palkoilla
siksi juuri onkin ruvettu perustamaan HOQUIAM WASH talon ja huonekalut helmikuun 22 p Eraa Pankki äskettäin sulki ovensa
näitä tällaisia naisjaostoja että nai- No voi Belltään kun olin jo aivan iltana aivan poroksi Se oli ikävä va- siinäkin taas moni työläinen menetti
den kautta saataisiin ikäänkuin ensi unhoittamaisillani' että olin tähän teh- hinko kun ei voitu pelastaa paljon Pienet säästörahansa
askel kohti yhteistoimintaa Naisko- - „tt entiaen poig eronneen mii ään vaatteetkin paloivat kaikki May me Niemelä Ja Cicil O Pembro-
kouksissa rohkenee paremmin kaikki niin että yö pukineissa Joutuivat juok- ke on alkaneet syomaan samaa leipaa
naiset tuoda julki omia mielipiteitään 'tt vietettiin Naistenpäivää eli semaan naapuriin Olkoon onneksi Tervehdys kaikille
oppii käyttämään puheenvuoroja ja pi(jottuI1 naisten agitatsioni-lltamat 19 Kuoli silmänräpäyksessä 12 vuotias YKS1 JOUKOSia
päättämään ja harkitsemaan asioita piUvälla maaiiBkuuta aberdeeniläisten italialainen poika joka oli menossa —
oman käsityksensä mukaan ja siten kanssa yiltei3et kun nimittäin meillä koulusta kotiaan ja aikoi ottaa kyy- CLOQUET MINN
vähitellen tuomaan ulos ajatuksensa ptkän aikaa tapana koota tiä veturin keulalla mutta sattuikin Tervehdys Toverittaren lukijoille
yleisissäkin kokouksissa y m tilui- voimamme yhteen ja viettää iltamat putoamaan sen alle Ja veturi meni täältä kylmästä talvimaasta Täällä
suuksissa Minä toivoisin että kaikki vuorin Aberdeenissa ja vuoroin tääl- pojan kaulan yli irrottaen pään ja kä- on ollut ankara kylmä ja luminen tal
naiset ottaisi tämän oikein sydämen 1& Hoquamissai että saataisiin tällai- den ruumiista vi vaan nyt alkaa Jo luonnon kovuus
asiaksi ja koittaisivat yhteisvoimin agitltsonjt'jiäisuudet paremmin Matti Tenhunen Superiorista puhui antamaan perään On jo ollut Joita
viedä eteenpäin tätä naisliikettä sillä tal!oitU9taan vastaavaksi Ohjelmaa täällä 13 päivänä t k melko suurelle kin kauniita päiväpaisteisia ilmoja ja
tämä on meille aivan välttämätön teh- o]ik!n meinä ]iViiksi yhden illan osal- kuulijakunnalle Puhe näytti tyydyt- lumikin on jo jonkuni erran sulanut
tävä sillä työväen riveihin tarvitaan n yleisö" naytti lähtevän tyyty- tävän kaikkia koska ei kukaan ha- Siis on ainakin kevään enteitä Pit
tarkasti kaikki voimat mukaan taiste- v~laIn~ kukin kotiaan kohden tallus- lunnut tehdä Jälkihuomautuksia Työ- kalliset kylmät ilmatko lienevät vai
lemaan kapitalismia vastaan telemaan Vaan paha kyllä että ei miestä olen kuullut moitittavan hyvin kuttaneet vai mistä johtunee kun ih-
Puhumaseuran kokoukset pidetään vjlkcä 'ol]ut saapunut niin paljon kun usein sen takia kun täältä ei näe un- miset paljon sairastavat ja enimmäk
osaston talolla jolta tiistai ilta kello 8 oljgi toivomus saada tällaiseen tisia toisinaan kuukausi määriin niin- seen keuhkokuumetta
"™ # tilaisuuteen Niin jopa olisi meillä- kuin ennen vanhaan kun täällä oli Täällä on toiminta koko vilkasta
IfiO AI FTTI7 UTDUX kin naisilla aika edes niin paljon vai- Matti Tenhunen uutistoimistoineen paljon täällä hommataan Ja monella
JUu ULliI IL lillElÄ veutua että sopisimme edes samojen niin silloin täältä uutisia oli Ja silloin tavalla mutta tanssit Ja näytöskappa-
m Pvvtäkää VAPAA I- seinien sisälle kaikki yhdessä juhli- täällä myöskin Työmiestä tilattiin leet ne parhaat tulokset näyttävät
LÄÄKEKIRJA — No O maan meille naisille kuuluvaa muisto- Nykysin niitä on kyllä ollut kerran tuovan Nytkin on suuria hommia tu-
mirt o„ Tiia mmtr Ja naisten tautia u " juhlaa viikossa joka on ollutkin Jo hyvin lossa Lapsilla on 2 näytöskappaletta
tettruii Kuin myöskin tuyuviiiiicn luettelo mio- Suomeen aikovat lähteä täältä Ida mieluinen asia harjoiteltavana ne näytellään Kai J
5S"!S£ ÄÄkkicnteÄlSLSJ Ja Frank Vartio ja heidän tyttärensä Osaston kokous oli taas 15 päivänä päivä huhtikuuta Ja silloin on paljon
jiyöttkln liliikkr-ftten Munat y m Irma Heissä tulee osastomme menet- t k jossa keskusteltiin ja päätettiin muutakin ohjelmaa lapsilta
Ätta ISÄMir "ft tamään tarmokkaimmat ja toimeliain- osastoa koskevat asiat Osastoon taas Pääsiäis- aattoillan valvojaiset ne
kujti-tty monia kyiuiii-niiL vuosin mat toverit joten jäämme suuresti yhtvi 4 uutta jäsentäkin joille lau- pitäisi kuulojeni mukaan olemaan en-
ÄÄ"J2!iZS!Ä "t™ heitä kaipaaman Toivon että he suimme tervetuloa joukkoomme Pää- nenkuulumattonat siellä tanssitaan
docin koska itu tarvitsette vnrokaa humbanki- joskus vielä palaavat takaisin ja ot- tettiin ruveta noudattamaan Ameri- ja siellä saa tietää elämäkertansa sin-Mk-iVeUMrAÄkl0ratonrlii-
tavat osaa yhtä innokkaina kun tähän- kan Työväen puolueen sääntöjä ja ne tulee povari ja trullinoita ja mitä
—suom Apteekkiliike "uuvaiioisBa— kin asti kurinpitoa Toveri Nestor Sangelo kaikke asinne tuleekaan vaan isoia
P A LICELL CO Superlor Wl Karjalaan myöskin lähtee täältä E- ilmoitti menevänsä Superioriin agitat- Juhlia niistä hommataan sillä ompe-