Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 28, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH WORKING VVOMEN IN AMERICA
' ==
TOVEB
No 13
TIISTAINA MAALISK 28 P~ ' v o' MARCH 28 1922— Kahdestoista Vuosit
a-aH V — „— mami inu
''iii'111'NiiiimiimmiiiiMiiMiiiiinitiiiiiiMiiiiifiiiiniitiiiimiimiiiiim miiniMimiimiiiiiiiimiiiiimiiiiitiimiiiimiiiiiiimiiiimiiiinit mmit miimi iimiimim iimiiiimiiiiiimiiimimmiimmim i imuni iiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiii
:IUtl!!l!1llltl!1(lll!IIIIMIIIIlllllllll)lllllltll1IIIMIilllll!IK!lllli if
Kollontayn oppositsioni ja I W W
:nilllllllHlllllltltllilllll!llllllllllMllllltlIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIMIIlllIIMI!illlllNIMI]IIHIIM!illtllllllllllllllllltllli:
llliiiiiiiimiiiiiiiiiiuuiiiiiiimiiiinmiiiiiiiiiiiii iii iiii iimiimii luultiin lliiiiiiiiiiiiiiiiiuimmiimiimimiiiii nm
Viidessä ja loisessa yhteydessä on sel
ville käylynyt että tunnettu venäläinen
vallankumouksellinen Alexandra Kol
lontay on ollut jatkuvasti oppositsioonis
sa Venäjän kommunistipuolueen vallit
sevaa politiikkaa kohtaan ja hän on mo
nissa kohdin esittänyt arvosteluja sitä
taktiikkaa vastaan niitä vallankumouk
sen kehityksessä yleensä on noudatettu
Venäjällä V 1918 Kollonlay voimak
kaasti arvosteli holshevikien menettelyä
Brest-Litovskin rauhansopimuksessa jos
sa reunavaltiot jätettiin oman onnensa
nojaan Hän vastusti sitä Toiselta puo
len olisi luullut tämän hänen näkökan
tansa vaativan sotilaallisessa suhteessa
-yhä agressiiviscmpaa toimintaa Mutta
niin ci ollut asian laita Hän paheksui
nähdessään sotilaita asestcttuina vappu
kulkueessa Sen sijaan hänellä oli alun-
asia Kuka hyvänsä voi todeta olojen
olevan puutteellisen Mutta tälle sei
kalle löytyy historiallinen tausta kaikis
sa niissä vaivaloisissa vaiheissa mistä
vallankumous on läpi viety ja niissä se
yhä edelleen on
Kollontay oli mukana erään ryhmän
muodostamisessa jo 1918 joka nimitti it- on syntynyt? Kollontay on kirjoitun ui
sensa Jeppymattomien puolueeksi" tämän kokonaan vallankumouksen ii
Vaikka hän sen jälkeen on ottanut osaa kentavassa tarkotuksessa itsekritiikiksi
erikoisesti naisien järjestämiseen ja tun- ja oli se yksinomaan tarkotetlu yhdok
netuilla kyvyillään tehnyt paljon rakon- sännen neuvostokongressin edustajiston
iiililiitiiititiimuniiimmmiiniiiiimiimiiiimiHmriiimii L!
kautta lisätä arvoaan kollchakilaisina
agitaattoreina Kuten - tunnettua on I
V V painattanut Kollontayn kirjoluk
sen "työläisopposilsionista" ja levittää
sitä nyt täällä likaisessa vastavallanku
mouksellisessa tarkotuksessa
Mikä on tämä kirjanen ja miten ve
tavaa tyola niin pitemmän päälle ei
kuitenkaan hänen crikoisharraslukbiaan
ole voitu sietää ja nyttemmin tänne
saapuneiden tietojen mukaan on hän c
rotetlu Venäjän kommunistipuolueesta
puoluekurisäädösten rikkomisen takia
Olemme tälle kysymykselle antaneet
huomiota erikoisesti siksi kun täkäläi-
piläen voimakkaita' taipumuksia huonos- set IWW:n vastavallankumoukselliset'
ti määriteltyyn joukon ihailuun Hänen
sanansa uhkuivat aina tulista innostusta
"työväen puolesta" mutta jokaisessa
käytännöllisessä kysymyksessä hän joko
kevyesti hyppäsi yli edessä olevien käy
tännöllistcn tehtävien ja mahdollisuuk
sien tai sitte jätti ne huomioon otta
mana iKaanKiun luuucn tulisten sano
jen voivan parantaa ja muuttaa niitä
vaivaloisia ja usein puutteellisia oloja
missä kansajoukot vallankumouksen vai
heissa ovat joutuneet elämään ja taiste
lemaan Tähän monessa suhteessa peräti epä
määräiseen arvosteluun ja vastustuk
seen suhtauduttiin erittäin ankarasti Ve
näjän kommunistipuolueen yhdeksän
nessä kongressissa Mutta vaivaloiset olo
suhteet työläisten aunsto-olojen ja ravinto-olojen
puutteellisuus ynnä muut
lukuisat epäkohdat ovat sen jälkeen ja
kaikesta huolimatta tehneet mahdolli
seksi useanlaisia arvostelevia piirteitä ja
ryhmittymiä Kollonlay on ollut näiden
mukana Hän on voimakkaasti tuonut
esiin vallankumouksen vaaroja useissa
tärkeissä kohdissa Hän on repinyt vir
tauksia jotka ovat sisältäneet siemeniä
Ncuvostokoneislon byrokratisoitumiseen
Hän ei ole muuten ainoa joka virka
valtaa vastaan on tapellut Lenin lienee
tätä tehnyt vieläkin voimakkaammin
Kollontay on tahtonut vetää suuria työ
läisjoukkoja osanottajiksi hallintokoneis
toon n 011 väittänyt tämän proses
sin käyvän liian hitaasti Tilasto osot
taa että tässä suhteessa on jatkuvasti
kehitys kulkenut siihen suuntaan että
rjeuvostokoneislo yhä enemmän joutuu
rippuvaiseksi työväen keskuudesta nou
sevista toimitsijoista Mutta kehitykselle
tässä siitä huolimatta täytyy olevien olo
jen ja joukkojen valistuksen tilaan kat
soen jättää lisää ottamista
Ne kohdat joissa Kollontay hyökkää
vallitsevaa taktiikkaa vastaan työläisten
kurjien olosuhteiden vuoksi ovat laa
jimmat hänen arvosteluissaan Mutta
juuri tässä on kysymys myöskin laajin
henkiset vaivaiset rääpivät täällä Kol
lontayn kirjotuksia ja yrittävät niiden
TULES PALAA
Tules palaa Venäjä Punainen!
Se sammunut ei muremereen
Yhä loirnuavammaks sä lietsoit sen
kun määrä sen tummua vereen
kun saarsivat vainoojas
sun susina maita ja merta
niin nälkäisinä pyytäen ainootas
jota puoltaen nousit sä kerta :
vapauttasi niin vapauttasi oi
joka kiskurikorvaan niin kolkkona soi
vaan sulle mi kaikessa kaikki
Mut' soihtua suita ei temmanneet
yön harmajan joukot hirvet
Ne syistään on sua rangaisseet
sua raateli kostonkirveet
kyyt pisteli syytäen myrkkyään
papukaijain ilkkua siesit
kun kalleimmastasi koiteltiin
kun vaalit sa valkeuttasi niin
titaanina aikamme ankeen
Ja korkeammalla kuin konsaan on
nyt soihtus ja viittas ja viiris
Universumi aatteesi aaltoa on
yli sen pyhä piirtyvi piiris
Tekos heijastuu yli merten ja maan
Työs raatajamaailmoja lumoo
ne laillasi katkoo jo kahleitaan
ja kuoleman kaiteita kumoo
ja laillasi kohta ne rynnistää
et yksin sa jää et yksin sa jää
kun nyt olet seissyt ja lyönyt
Tules palaa näät Itä Punainen
kuin konsaan aurinko taivaan
Lahon yhteiskunnan sä hiillät sen
joka vaivutti ihmisen vaivaan
ja elämän uuden puhjeta suot
joka kukkii ja kantavi heelmän
ja uuden taikatarhurin luot
joka korjaa kättensä teelmän
ja siunaa sinua: lunastajaa
okakruunuista ruoskien runtelemaa
ylösnoussutta ihmeistä suurta'
— Henkipatto
tietoon ja niiden harkittavaksi Se ci
ollut tarkotetlu palvelemaan Venäjiin
vallankumouksen vihollisten asiaa jol
laisena sitä täällä käytetään Se ei ol
lut tarkotetlu yleisölle 'Jos sc olisi tae
kotetlu yleisölle olisi sen kirjottuja lia
linut sen toisen luontoiseksi enemmän
selittäväksi ja olisi siihen myöskin so
vellutettu selityksiä niistä syisiä joitta
useita epäkohtia johtuu ja olisi siihen"
myöskin sovellutettu niitä saavutuksi
ja voittoja mitä kansan syvät rivit vai
lankumouksen kaulia ovat jo tähän men
nessä saavuttaneet Kollontayn kirja
"työläisopposilsionista" on kirjolettu täs
sä mielessä ja tässä tarkotuksessa Mul
ta kuinka on käynyt? Muuan tuplajuu
lainen on saanut kirjan Venäjällä kä
siinsä ja menetellyt sen kanssa kuten
katuvaras ainakin Ilman lupaa ilmnu
valtuuksia kirjaa ryhdytään täällä levit
lämään ja jokainen nuislasolnialaisella
hengellä täytetty keltainen petturi re
postelee sitä lainaa siilä selittää sitä
ja tuiki Isee sitä oman pahan mielensä
mukaan Ja näin Kollontayn arvokas
maine ja nimi asetetaan palvelemaan
kaikenkaltaisien williamsilais(en henkis
ten raajarikkojen ja luopioiden asiaa
Tänne saapuneen luotettavan selostuk
sen mukaan on Kollontay tämän me
nettelyn johdosta ilmailut tulisen suut
lunniksensa ja selittänyt tuplajuulaisleu
ja syndikalistien menettelyn mitä kata
limniaksi rikokseksi Näinä oval täy
dellisesti väärentäncel koko Kollonlayu
larkoluksen joka väärennys on mitä vi
heliäisintä Tämä seikka tulee täkä
läisien työläisten ottaa huomioonsa ja
antaa IWW menettelylle tässäkin asi
assa sille kuuluva arvonsa
Kollontay on ollut opposilsionissa
mutta hän ei ole milloinkaan ollut kel
tainen vastavallankumouksellinen Eri
mielisyydet ovat johtaneet hänet eroon
puolueesta kuten kerrotaan mutia kau
kana siilä eitä häinen tarkolukscnsa
olisi sama kuin täkäläisten keltaisten
keinottelijoiden Juihu toiminta lai että
nämä juudakset saisivat Kollontayn
suostumuksella käyttää ja repostella hä
11111 kirjöluksiann kokonaan vieraisiin
farkotuksiinsa Se on tästä syystä va
rasteltua tavaraa ja varasteltua loistoa
mitä I VV W nyt Kollontayn nimessä
näytteille asettaa mutta kuten tavallista
joutuivat nämä räpisVlijät Iässäkin he li
kiinni -- Eteenpäin