Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 14, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 11
Tiistaina Maaliskuun 14 p — Tuesday March 14th
3
Ne suuret akkain iltamat on nyt oi- asiamiestä Ja tämänkin seikan on WARREN OHIO tä hän toivoo saavansa paljon tilauk-
leet ja menneet jotka pidettiin liel- miehet hoksanneet ennen kun naiset Ompeluseura on ollut täällä toimin- sia Toverittarelle nyt kun on usein
mik 18 p:nä naalillamme monipuoii- Tuskin olisi naiset sitä vielä pitkään nassa jo pitemmän aikaa vaikka o- uutisia täältä Hän nimittäin arveli
sella ohjelmalla Lienevät olleetkin aikaan hoksanneetkaan Kiitos mie- sanotto kokouksiin on ollut kovin lal- että nyt on usein uutisia Mutta asia-
ensimäiset lajiaan Faynosvillen hislo- hille nyt on kumminkin "Toveritta- meata Mikä lieneekään ollut siihen mies makaa nyt sairaana niinkuin
riassa Yleisöä olikin saapunut usko- rella" tilausasiamies ja kirjeenvaihta- syynä velttousko vai ovatko osastoni- moni muukin En tiedä mitä lienee
mattoman paljon ja ohjelman suoritti- ja osastossamme — Äyrämöinen me naiset jo niin kehittyneitä että kun useat ovat sairaina ja lapsissa
vat yksinomaan "akat" Ohjelmaa o- 1 ajattelevat tällaisten yksinomaa nais- on ollut tuhkarokkoa Useita vanhuk-
likin paljon ja arvokasta huolellisuu- MON ESSEN PA ten kokousten olevan jo niin vanhan- sia on kuollut sydänhalvaukseen
della ja tarkkaavaisuudelle kokoon aikaista porvarillisten naisten matki- 'Iltamia ja huveja on ollut tuhka tf-
kyhättyä Esitettiin kappalekin "Mi- erve My kset Monessista mistä että joutaa jäädä pois luokka- heään Helmikuun 5 päivä näyteltiin
ten aviosiippa saadaan" jonka esitys " J? pl' aika' kun taalta on na- tletoisten nalsten toiminnaata "Herra Dupontin kolme tytärtä" 20
sujui hyvin Akat sekä miehinä että k rjoltuk9!a- to8lu salsi klr" Mvyjähet jotka pldettiln 18 Biiiva P: Allen Broms luennoi ja esitti
lisinä eaiintvivät roinnaasti ia var- Jolttaa jo neljaä vilkkoa ennen- joa Z ? Pidettiin 18 palva- ya Venäjän nälkäalueelta y
naisina esiintyivät reippaasti la ar ntnmiota i v„ na helmikuuta onnistuivat kuitenkin
muudolla Paljon oli myöskin muuta f 3sa otam iltamsta ta ke- kerääntvnvt m" OIi 1UaVaa naMa heidaD UUPU"
ohjelmaa joka tulisi liian pitkäksi f ksi kun °n niin Pltkä matka' SSto paljon kas L£TÄ Van j& kU°'eVan taipaIeel]a-
' „ etta ei kerkiä niin pian k rjeet per - Konralalsen VWon Käsitöitä jotka oli- Lapset olivat puol alastom a luuran
tassa luetella ka kki oi hyvm h r- vat kaikkl lahjoituksina kerattyjä
' f Täällä on työolot taaskin hyvin huo-
Enempikin kyllä olisi saanut olla kauheampaa kuin nälkäkuolema Il
me tällaisia iltamia silla muutokset PeUimylly el käy kun kakgi piii koska menivät niin hyvin kaupaksi sein saa lukea leMBta että täällä
__( t„ vää viikossa ja lankamyllyt silloin
Puhdas tulos näistä myyjäisistä oli rikkaassa Amerikassa kuolee ihmisiä
innostamaan meitä ripeampaun toi- m g7 dollarla) joka on hyvanlainen tu ainakin kärsii nyt
m !? ?a"- (? ?T t '™isketa' kaan Huhutaan kyllä että se rupeaa Ios tällaisena huonona aikana Tove- kun on yleinen työttömyys
etta "ukotkin lähitulevaisuudessa ai- fa Kun e yaan taag ri Pyötslä Clevelandista oli saapu- Luo„to antoi työtä kaikille työttö-
kovat hommata niamat PyBtyya No t kkänäan nUn ge m teh nut tähän tilaisuuteen selostamaan mille muutamaksi päiväksi kun täällä
källattT ia haluaUe meidät "pUtatä"' monena keväänä Sitte kesällä Järjestön edustajakokousta ja selos- vallitsi ankara lumimyrsky Helmik
Ankara lumK™ Ä kun on oikein kuuma sitten siellä on tikin Ml sen yksityiskohtia myöten lopulla Kalkkt liikenne oll selsauk
„ ui™ Silitteli vähän meidän naistenkin päi- KiKn v inat katiivnnnut ia autot
kin kuten se näkyy melkoisen laajalle kiire sanomalla että: "naisia pidettiin L "? Äta
ulottuneenkin seisauttaen junaliiken- Haalihommat taalla on koko vilk- aremmassa arvossa kun tarttuiVat klnokslm'
teenkin aivan kokonaan pariksi vuoro- kaat Iltamia on usein ja kappaleita siellä paljon paremmassa arvossa kun Agitat8!0onikomitea hommaa yhdes-
Ttan Z ™™? on jokseenkin joka lauvantai Onkin mf la at 1 ~l a ku'te"kin toiskielisten kanssa suurta työttö-
elämä on ollut taistelua ei ainoastaan tullut lisävoimia useita Warrenista m'ten? Myöskin esitet to yksinay- mäill kokotlapäiväa Saapukaa JoukoI
toksinen kappale "Kyopeli joka tuu- i„ Ma Hu
olemassaolon puolesta vaan myöskin Suur kappaleita on ollut useita a olevan olkea _ la- Malja
luonnonvoimia vastaan Ainoat kul- taaskin on harjoituksen alla muis-
kuvälineet on olleet sukset ja lumi- taakseni nimeltä "Isku" Naistenpäivää vietettiin täällä 26 TACOMA PARK D C
kengät Soittokunnan johtaja toveri Eklund P:"ä helmikuuta ja onnistuivatkin ai- Tuskinpa aman n mistä palkka-
Seuraava kapP?i joka tullaan näyt- meni nyt täältä pois kun ei voitu ny- van yli toiveitten Yleisöä oli saa- kunnan kirjettä on vielä tähän men-
tämä"n s s osaston haalilla 18 p:nä kyään suostua korottamaan palkaa Punut iltamiin niin paljon ettei ole nessa Toverittaren palstoilla näky-
maaliskuuta on "Eläviä kuvia" Se kun on näin huono aika ja suuret me- ollut koko talvena ja ohjelmaa oli
on hauska kolminäytöksinen ilveily not nykyään Olisi se ollut hauskaa myöskin paljon ja arvokasta jollaista J™0" lt2 punX
ja kaikinpuolin katsomisen arvoinen pitää soittokunta koossa parempi oli- ™ emme ole olleet tila suudessa u- £1 nmt£a Z£
Hauskaa vuoden jatkoa kaikille To- si ollut jos-johtaja olisi einkaan kuulemaan Aluksi soit i Washl ngto JjJJ
verittaren lukijoille toivoo: Nuorisoliitto täällä toimii myös ja LaU Kauppinen tunnetulta taido - J"
Fnilrert'ilainen se kai näyttelee kappaleen 11 päivä laan Anna Jamsen lauloi tekemänsä itse presidenttiä Suomalaisia on no m
Ensikertalainen se Kai näyttelee Kappaleen il paiva „ Puheen nitl Auro- 6— 6 perhettä ja parisen poikamiestä
tätä kuuta nimeltä: "Hetken lapsi" tervetunaisiauiun runeen piu Auro i IU „f„„ 4!ia„a „
PEABODY MASS Kokouksia sentään eivät tahdo saada ra Hill selostaen työläisnaisen ase- Minkäänlaista yhtei oimintaa taalla ei
Heippä hei Toverittaren lukijat nyt enää kokoon niin kuin ensin" Mistä maa kodissa ja tehtävää luokkata ste- ole ja tuskinpa tulee Z"
taas pftkastä aikaa Toimitaan sitä vika? Innostusta oli ensin ainakin Puhe oli lyhyt mutta asialli- kaan sll la
äälläkln yhteisen asiamme hyväksi koko hyvin Kuulin vähän moititta- nen ja yleisö näytti olevan hyvin tyy- mielipidettä Kirjavaa sakk a niin
vaikka ei siitä Toverittaressa usein van puheenjohtajaa että pitäsi olla tyväinen sillä meillä tällä paikkakun- kuin 'totoY
näykään uutisia On meillä ollut suu- kurssikkaampi niinkuin ensin olikin na"a ei useinkaan ole ollut tilaisuut- tankumouksel ista mielipidettä omis
riakin iltamatilaisuuksia Venäjän Joka maanantai-ilta kello 7 j p p ne ta kuulla naispuhujaa kuluja esit- taa meistä ainoastaan pari perhettä
naÄ~ pi- pitäisi olla vat Ellen Luuri Laila Kauppinen Toiset kuuluu "Mäkelän" seurakun
detty täkäläisen venäläisen toverio- Ompeluseura se täällä kuolla kop- Benella Sarjanen ja Lyyli Mäenpää taan toiset keltaisiin 1 w w:laisiin
saston kera monta yhteistä iltamaa sahti ainakin nyt se el toimi Siitäkin Runon lausuntoa: Hanna Selkämaa Onpa tässä yritetty me takin vietellä
jotka onkin aina muodostuneet mahta- puuttuu innostusta Hilja Peltonen ja Roosa Kivimäki pyhittämään seitsemättä paivaä ja
viksi joukkonäytteiksi Nyt taas on Naimisiin ovat menneet osastomme Aurora Hill lauloi tekemänsä kuple- kunnioittamaan Suomen nuorta tasa
tulossa yksi sellainen Maaliskuun 12 jäsen Ratfael Pättintemi ja Martta tiu Yhteisnumeroina esitettiin kuva- valtaa
p:nä Paikallinen Neuvosto-Venäjän Mäki Siis onnea nuorelle parille
ten sauvaliikkeet kappale: "Kadotet- täälläpäin Esim pari viikkoa sitten
p korrto % ZI MaKI- tu koti" ja lopukBl mölykööri esitti oli maa kokonaan vielä lumen peitos-
iaisuus tulee olemaan iltapäivällä ai- WARREN OHIO kakS' naiste" varkkäamaa ▼"na: sa kun taas viimepäivinä on ollut al
kaen kello 2 Peabodyn teatterissa Y- WARREN OHIO Pyykkiakat ja miesten saboteesi Jar- van keväiset ilmat Lamponen aurin-
leisöä tulee tällä Vertaa olemaan en- Ompeluseuran myyjäiset oli meillä Jestys näissä iltamissa ei ollut kiitet- gonpaiste on jonkunverran virkistä
tistä enempi sillii nyt on toimintam- lauvantaina Helmik 18 p:nä Ensin tävä sillä täkäläinen oikeisto osaston nyt raatajankin mieltä Useimmat
me laajentunut sitä paitsi venäläistä alussa piti puheen toveri V Pyötsiä yksi järjestysmiehistä oli päihtynees- työmaat jotutuivat suljetuiksi myrs
ja suomalaista Wcrkers Partyn osas- Clevelandista selostaen S S Järjes- A tilassa (mukanaan kaksi muuta kyilmojen takia joten nyt heillä on
toja ottaa siihen osaa myös kielisiä tön edustajakokouksen menoa Sit- juopunutta) saapunut paikalle räyhää- jälleen toivoa elämiin ansion saarni-
työväenyhdistyksiä ja järjestöjä ten seurasi käsitöiden myynti Kä- mään ja yritti tulla sisullekin omilla sesta
Naistenpäivää juhlittiin v k 26 p sityöt näkyvätkin olleen haluttua ta- avaimillaan Oliko mies omilla asl- Toivon tosi-innostusta luokkatle
ollen pakoitettuja sen juhlimaan niin varaa Olisi mennyt enemmänkin oillaan vai oliko hän osaston lähet- toisten naisten keskuudessa naisten
aikaiseen huonepulan vuoksi Täällä kaupaksi Niistä saatiin lähes sata tämänä tullut tänne järjestystä valvo- agitatsionityön kehityksessä seka jo
Beabodyssä niin kuin monessa muus- dollaria joka on nätti summa näin huo- maan ei meillä ole tietoa kainen työskentelemään kykynsä mu
sakin kylässä oltiin jouduttu lähte- nona aikana Esitettiin myös kappa- Häätökäsky en tiedä kuinka mones kaan Terveiset kaikille Toverittaren
mään "noskelan kasarmista" huoli- le: "Kyöpell" joka olikin oikea nau- lähetettiin taas meille A S-puolueen lukijakunnalle - S K-o
matta siitä jos haali jäikin heille Slk- rupilleri osastolta viime vii'- la Kaikesta huo- acttjmAA IA
si toimintamme jossain määrin kär- Naistenpäivää me myös vietimme matta ma wln -nimme niinkuin VAr AAS 1 1 AMHMAAJA
sii huonepulasta Vaan eiköhän pian Helmik 26 p:nä Ovatkin mainitse- ennenkin ja joukko- me yha vain pai- NUHAA KARSIVILLE
meidän "nckemme" huomaa että y- misen arvoiset iltamat sillä ne onnis- suu Vapaa Koemenettely Jota Jokainen Voi Käyt-
leisö se on josta riippuu iltamien oti- tuivat oikein mainiosti kaikin puolin Voimisteluseura on taas alkanut ri- tää liman Ajan Hukkaa Tai Epämukavuutta
nistuminen eikä haali joka tyhjänä Ohjelmaakin oli aivan riittävästi ja peään toimintaan Liikkeitä harjoitel- Mlmä „„ raenettcly jonka avulla voi hoitaa
ollen hyvin vähäu tuo työväen voit- aivan melkeinpä saa sanoa ensi luok- laan oikein tulisella kiireellä sillä il- Ajehm "SJJ feh'Ä
toa lähemmäksi Niinpä tässä hUjan- kaista Yleisöäkin oli aivan tungok- tamat on päätetty pitää 18 päivänä V!ikka sairautenne on pitkäaikaista toi juun
iinm0f„ ityj alkanutta Olkoonpa kroonillista Astumaa tai
Uin kävi kun "mskot" oli pari kuuta seen asti joka onkin ihmeteltävää maaliskuuta ja naista iltamista puai- nunaa_ niin t(idan „isi tiata vipaa koe-me-
ilmoitelleet ja "diivailleet" naamio- syystä kuin oikeistolaiset oli kaikin sikin tulla ennenkuulumattomat Nai- JVfÄÄftl£
"karnivaaliansa" saivat he joitakin mokomin yrittäneet estää ja boikotee- siakin on nyt seurassa enemmän kuin ammattlnnc on jos teitä vaivaa Asthma tahi
ihmisiä uskomaan että kai siellä nyt rata näitä iltamia vaan ei meidän on ollut vuoteen ja ottavat he kuulem- a'md„e"timcncttcl'mrae tulee edat pa"
jotain "suurta" on Vanhoja sekä joukot näy vähistä säikähtävän eikä ma osaa kaikkiin ohjelman suorituk- e Sen"ila™n htoi"Xne joovki'
nuoria oli saapunut katsomaan "Ma3- ole syytäkään Olemmehan jo kyllin siin niin pyramiideihin kuin muihin neil kaikkensa eivätkä ol'e parantuneet Me
keraadia" vaan pityivätpa tällä ker- tulleet tuntemaan heidän pikkumaiset kin liikkeisiin Siis jokaisen paikka- ZnZi St
taa kuin ennenkin Ei ainoatakaan yrityksensä ja valheensa Siis anta- kuntamme naisen velvollisuus on saa- iee lopettamaan vaikean henBjtyksen laaha-
naamiota ollut "iuaslcuraadissa" kaamme heille anteeksi sillä he eivät pua näihin iltamiin — y — a ' 'yi?äinä)avapaatar%UiiksemmeaonSlniin tärkcl
Toveri Miller puhui täällä 27 p:nä tiedä mitä he tekevät SUPERIOR WI8 SJfÄÄ nÄSÄ
v k Kuulijoita cli kohtalaisesti Tulevia huvitilaisuuksia kuuluu o- öukhkiuk wio dan menetcivamme heti Älkää lähettäkö ra
vaan teille naiset haluan sanoa: herat- levän hommassa monta eri lajia mai- Jospa tervehdän taas Toveritarta tkirM
kää tekin unestanne! Nyt on aika nitsen niistä joitakin Olen tassa vahan laisKotenut ja oaoi
jolloin naisen pitäisi olla miehen rin- Voimisteluseuran iltamat on pika- tanut sen toisen virallisen kirjoitta
Halla taistelemassa oikeuksistaan puolin vaan en ole varma monesko van kun osasto valitsi joulukuussa
vaan ikävä kyllä sanoa Peabodyn nai- päivä Näytelmäseura hommaa vau- meitä kaksi Maijaa kirjeenvaihtajak
set hyvin vähän antaa tälle seikalle deville iltamia kovalla kiireellä jotka si Mutta näyttää siltä että mitä use
huomiota Niinpä esimerkiksi el "To- mahdollisesti pidetään ensi kuussa ampi kokki sitä huonompi soppa ku
verittarella" ole tähän asti ollut osas- Seuratkaa ilmoituksia Eteenpäin leh- ten sanotaan Toinen toiseensa luo
tossamme kirjeenvaihtajaa eikä nas- destä — i R tetaan Asiamies sanoi minulle et-
VAPAA KOE KUPONKI
FRONTIER ASTUMA CO Room 112-G
Niagara and Hudson Sts Buffalo N Y
Liihettäkää vapaa koe-menettetynne os :