Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 14, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Maaliskuun 14 p — Tuesday March 14th
No 11
kalkkien maiden kapitalistit pelkää
vät sitä kaikkein pahemmin että jos
he avustavat Venäjää tässä nälkäti
lanteessa niin he pelkäävät siten tu
kevansa Neuvostohallitusta Ja hei
dän kapitalistien hartain toivo on
juuri Be että Neuvosto-Venäjä kukis
tuisi ja siksi ovatkin tehneet kaik
kensa ltoko sen 4 vuoden ajan min
kä se on seissyt pystyssä kukistaak
seen sitä joista yhtenä kukistamis
yrityksenä oli juuri tämä porvari
lehtien hartaasti toivoma "Kronstad
tin kapina" yritys monien muiden si
sältä ja ulkoapäin hyökkäävien vas
tavallankumouksellisten yritys ten
kanssa mutta jotka kumminkin tä
hän asti ovat päättyneet Neuvosto
Venäjän voitolla Ja jos koskaan
niin nyt Neuvosto-Venäjän niilkätilan
netta hyväkseen käyttäen se on ko
ettanut sitä kukistaa ottamatta huo
mioon aikoinaan kadon seuraamaa
kurjuutta ja siitä seuraavaa ihmis
hengen hukkaa Jos Neuvostohalli
tus eli "kommunistinen liike" olisi
vain "nousevan supurkapltalismin lii
kettä" kuten edelleen kirjoituksessa
sanotaan niin mikBi he kaikin voi
min yrittävät sitä nälällä sotasaar
rolla Ja valheellisilla uutisilla kukis
taa Ei toverit jos me haluamme olla
rehelisiä työväen vallankumousliik
keelle älkäämme yhdessä porvaris
ton kanssa jatkako tätä kurjaa vää
ristelyä sillä ainakin silloin tahrit
te kätenne työläistoveriemme vereen
jos edelleen teette samaa vastaval
lankumoustyötä kuin tähän asti Ve
näjän tovereita kohtaan jotka 7
vuotta ovat saaneet kärsiä sodan seu
rauksista jotka neljä vuotta ovat yk
sin taistelleet valtansa säilyttämisek
si ja jotka vielä kadon kauhujen kes
kelläkin ovat pitäneet pystyssä val
lankumouksen tulisoihtua siten in
nostaen meitä taisteluun- vapautem
me saavuttamiseksi
Siis jos meidän rinnassamme syk
kii rehellinen proletaari sydän on ai
ka lakata tiedottomuudessaankin niin
alhaisia vääristalyitä edelleen lasket
telemasta kuin on tämä Kronstadtin
kapina y m vastavallankumous yri
tysten ylistäminen
Siis vielä kerran jos el Venäjän
neuvostovalta ole kyennyt Venäjän
teollisuutta kehittämään niin pitkälle
kuin so meidän mielestämme olisi pi
tänyt tehdä ei se ole heidän syynsä
vaan niiden syy jotka eivät ole rau
hassa antaneet heidän tehdä työtän
sä taloudellisen elämänsä elpymisek
si — Olga Laine
Kirjeitä
ASTORIA ORE
Naistenpäivää viettää Astorian S
S Osasto sunnuntaina t k 19 p:nä
alkaen kello 8 illalla Ohjelmasta huo
lehtii naisagitatsionijaosto Kaikki
ohjelma on huolella valittua ja kun
sen esityskin luonnollisesti on ensi
luokkaista niin eipä luulisi ainoan
kaan suomalaisen naisen eikä mie
lienkään malttavan olla pois tästä
harvinaisesta juhlatilaisuudesta
Koko maailman Iuokkatietoinen
köyhälistö viettää kerran vuodessa
keväällä erityistä Naistenpäivää juh
lana Näyttäkäämmo naiset toimin
nallamme että olemme tuon huomion
ansainneet ja ettei aika mikä kulu
tetaan naisten luokkatietoisuuden ko
hottamiseksi ole suinkaan puolueelta
hukkaan kulunut
Viime perjantaiseen naisjaoston ko
koukseen oli saapunut naisia ilahdut
tavan runsaasti Tällä tavalla kun
jatketaan Joku aika niin totta vie
perjantai-iltapäivisin on naalilla vä
keä kun helluntain epistolassa Siis
ensi perjantaina t k 17 p:nä tulet
te taas Jokainen ennen ollut Ja tuot
te yhden uuden naapurin emännän
mukananne ja älkää suinkaan antako
minkään pikkuseikan "fuulata" itse
änne jäämään kotiin Ohjelma ensi
kokouksessa on: puhe Saima Saari-
nen runo Katri Saarinen ja Ida Ni
kula ilmapöytäkirjan lukee Alina
Jämsä ja keskustelukysymyksen alus
taa Maissi Heikkinen Edellisessä
kokouksissa ovat aina kaikki ohjel
manesittäjät olleet saapuvilla ja niin
tulee varmasti olemaan tässäkin ko
kouksessa — Raportteri
SAN FRANCISCO CAL IF
Tervehdys täältä suurmyllästysten
kaupungista Ei suinkaan kukaan
sakota minua jos jonkun sanan tääl
tä mainitsen vaikkapa en ole tähän
tehtävään virallinen Niin harvoin
näkyy kirjoituksia Toverittaren pals
toilla näinkin mahtavasta paikasta
kuin San Francisco
Ilmat täällä ovat olleet hyvin ra
juisat ja sateiset vaan nyt on luon
to alkanut hymyilemään metsä pu
kee yllensä juhlapukuaan Todella
kin on ihana kevään alku
- Niin tuossa muistin minun pitikin
kuiskata joku sana niistä ukko- ja
tyttö juhlista että ne vasta juhlat
kuuluu olevankin Kovalla innostuk
sella tytöt ovat liikkeessä Ei mat
kan pituuskaan näytä tulevan kysy
mykseen Pitävät kokouksia ukkoin
kanssa jonne akkain on jyrkästi kiel
letty menemästä Jos tuota innos
tusta riittää saavat akat varoa itse
ään sillä ukot ja tytöt näyttävät hy
vin suhtautuvan toisiinsa Juhlat tul
laan pitämään puolivälissä huhtikuu
ta josta tullaan tarkemmin iluioit
tamann tuonnempana Tietysti kaikki
ovat uteliaita sinne menemään kat
somaan mitä he ovat aikaan saaneet
Siellä sitten "träffataan"
"Torstai päivän juhlijatar"
REEDLEY CALIFORNIA
Kesäjuhlat Reedleyhln Ensikesä
nä kun Californian valtiossa pidetään
kesäjuhlia joka paikkakunnalla mis
sä on järjestettyä toimintaa tulee
näin ollen meillekin tänne juhlat Ne
myöskin onnistuu sillä täällä on kyl
lä juhlalntoista väkeä ja oikein luon
nossa juhlijoita Täällä on tapana
mennä kesällä kaikki lomahetket to
verijoukolla viettämään yhdessä
luonnon helmassa joen rannassa jos
sa voi aina välillä uidakin Täällä
onkin luonnonihana paikka joen
ranta tuuheain tammipuiden verhoa
mana Kas siinä mainio paikka juh
lia kesän lämpimänä ollessa Alue
toimikunnan kanssa kun meillä on va
littu juhlakomitea tulee olemaan
luonnollisesti toiminnassaan kirjeen
vaihdossa niin sieltäpäin ehkä ollaan
tilaisuudessa saamaan ohjelma apua
kin joten voimme odottaa toveril
lista juhlatilaisuutta tänne ensi kesä
nä ja paljon juhlavieraita muualta
ympäristöstä
Klrjallisuuskomlteammo osa jäse
nistä on jo täyttänyt velvollisuutensa
ja kulkenut aluekierroksensa sanoma
lehtiä ja kirjallisuutta kaupalla ja ko
ko hyvällä tuloksella se osoittaa
kun jokainen tekee vähän karttuu
siitä joukolla paljon Joukkotoimin
ta tässäkin elpyköön
"Kansan Liitolla" joka omistaa
suomalaisten kokoushuoneen täällä
oli viime kuussa vuosikokouksensa ja
siellä valittiin virkailijat johtokunti
neen Toivottavasti nämä valitut tu
levat toimimaan uutterasti rahallis
ten tulojen kartuttamiseksi ja samal
la meille huvia ja kokoontumistilai
suuksia valmistellen Ensimäinen ti
laisuus on kai Kansanliiton johto
kunnan toimeenpanema
Sairautta on tännekin kesämaahan
yllähtänyt ei tosin paljon suomalais
ten keskuudessa toveri Kaarin Hart
on ollut sairaana viime aikoina toi
votaan pikaista parantumista hänelle
Toverijoukko kymmenlukuislna yl
lätti uuden kodin valmistumisen joh
dosta tov Gustaf Frakin perheen t
k 5 p:nä Tuoden tullessaan syömi
set ja juomiset sekä iloisen toveril
lisen tuulahduksen Tämä oli kaunis
toverillinen teko beikä Tämä vai
kutti hyvin toivorikkaastl uutlsasuk-kaisiiu
Olemme saanet paljon sadetta tun
nekin joten maanviljelijät ovat ko
vasti mielissään tämä helpoittaa tie
tysti vaan keinotekoista kastelemis
ta jota täällä ollaan pitkin kesää pa
koitettu tekemään On ollut harvi
naisen kylmiä ilmojakin vaan ei niin
kylmä ole ollut että se olisi häirin
nyt ulkona nukkujia Täällä on use
ampia jotka pitävät terveydelleenkin
sopivana nukkua sihti verannalla ja
teltoissa
Osasto on valinnut minut viralli
seksi Toverittaren kirjeenvaihtajak
si joten on parasta käyttää siitä joh
tuvaa nimeä kirjoituksien alla syys
tä että täällä on ilmestynyt joiden
kin yksityisten kirjoituksia ei tähän
lehteen vielä vaan Toveriin ja nämä
kirjoitukset ovat salanimellä varus
tettuja ja katkeruutta kylvävää laa
tua joista on syytetty osastoa vaan
osasto viime kokouksessaan ei hy
väksynyt esim "Neuvottu" nimimerk
kiä käyttävän kirjoitusta joten ei
sovi siltä syyttää osastoa vaan yk
silöitä jotka taasen sellaiseen pian
väsyvät sillä sellainen henki kirjoi
tuksissa ei tyydytä itse kirjoittajaa
kaan kuin hetken — Osaston valitsema
McKEESPORT PA
Ensi kerran tervehdin Toverittaren
lukijoita kun minut valittiin vuoden
alussa kirjeenvaihtajaksi mutta teh
täväni on fähän asti tullut laimin
lyötyä Osastomme toiminnasta voin mai
nita että se on ollut tavallisen vil
kasta siihen katsottuna kun meitä on
niin pieni joukko toiminnassa ja ne
kin asuvat kahdessa kaupungissa Vä
li on siksi pitkä että on pakko katu
vaunu komppaniaa rikastuttaa Kun
pa senkin rahan voisi laittaa valistus
työhön minkä kapitalistit tässäkin
suhteessa työläisiltä keinottelevat
Jokainen koettaa täyttää tehtävän
sä osaston toiminnassa On tultu jo
selvemmin huomaamaan mihin toi
miin meitä työläisiä kutsutaan Olo
jen muuttumista paremmaksi kaiva
taan mutta olosuhteet eivät suinkaan
parane ellei niitä tositeolla aleta kor
jaamaan Siispä työläisnaistenkin on
oikein tositeolla alettava miesten rin
nalla toimimaan työväenluokan va
pauden saavuttamiseksi vapaaksi riis
tosta ja luokkasorrosta Se on tä
män päivän kutsumus ja sitä kutsua
kaikin kuulkaamme
Meillä oli oikein kansainväliset il
tamat osaston talolla Classportissa
helmikuun 25 p:nä Osanotto ilta
miin oli tällä kertaa vähäinen Siihen
oli useitakin syitä Oli samalla aikaa
useampia kielisten kokouksia Ohjel
man suorittajatkin osasta sattuivat
sairastumaan
Lukurenkaita täällä on toiminnassa
Classportissa yksi ja myös MsKees
portissa kaksi Kokoukset ovat joka
sunnuntai ja niihin osaaottavat mie
het ja naiset
Naistenpäivää vietetään yhdestoista
päivä maaliskuuta täällä Monipuoli
sen ohjelman suorittavat naiset
Maaliskuun 25 p:nä vietetään Class
portin osaston haalilla suuret iltamat
Karjalan työläisten hyväksi Saapu
kaa suurella joukolla antamaan kan
natuksenne näille iltamille
Ompeluseura on ripeässä toiminnas
sa ja töitä valmistetaan kovalla kii
reellä vaan ei ole vielä päätetty myy
jäisistä Niistä ilmoitetaan tuonnem
pana — J K
HIGH BRIDGE WIS
Talvi on nyt ankarimmillaan On
ollut pari sellaista päivää että ei hää
vin ole ovesta ulos voinut mennä To
sin pahin myllerrys on jo ohi mutta
olemme kuitenkin nyt aivan eristetty
nä sillä vain suksilla pääsee naapu
riin mutta kellä niitäkään ei ole saa
pysytellä seinäin sisällä Saamme nyt
kaiketi odotella lumien sulamista ja
koettaa elellä alkuihmisten tapaan
Kyllä köyhän elämä on kurjaa maalla
ja kaupungissa Aina saa elää kädes
tä suuhun Jos saa tipan kermaa niin
pitää sitä heti lennättää kauppaan ja
vaihtaa tarvikkeihin joita ilman ei e
nää pysty korpien raatajatkaan toi
meentulemaan EI tarvitse ajassa pa
lata takaisin muuta kuin miespolven
niin silloin tiedämme ihmisten tulleen
toimeen kotitekoisilla tavaroilla mut
ta nyt on kehitys ottanut suuria as
kelia mutta kuka siitä on hyöty
nyt? Ei suinkaan suuressa määrin
työnraataja — kun ei ole tietoa millä
milloinkin tyydyttää tarpeensa Ei o
le leipää jota ojentaisi pienokaisten
sa käsiin eikä ole vaatteita joilla
voisi verhota lapsensa hennot väri
sevät ruumiit eikä kenkiä antaa hei
dän jalkoihinsa Ne ovat kysymyksiä
jotka joka päivä astuvat työläisvan
hempien eteen niin teollisuus — kuin
maailaisköyhälistönldn keskuudessa
Tietenkin on ihmisten tarkoitus elää
se on luontainen halu mutta sitä em
me täysin määrin voi noudattaa kun
kätemme ovat sidotut raatamaan riis
täjien hyväksi He vain edelleen tah
tovat korjata suurten joukkojen työn
tulokset omaksi hyväkseen Sitä ei
vät kuitenkaan kaikki jaksa nähdä
vaan antavat kaikellaisten puoskarien
ja taivaan luotsien kääntää huomion
sa unelmien maille Meitä muka o
dottaa joku ihanuus tämän elämän pe
rästä Sillä tavalla meitä vielä aio
taan huumata horrostllaan että em
me näkisi sitä huutavaa vääryyttä
mitä meitä kohtaan harjoitetaan Mei
tä pimitetään kalkin keinoin ettem
me vain nousisi riistäjiämme vastaan
taistelemaan jotta heidän olisi hel
pompi meitä edelleen keritä Me vain
sillä aikaa odotamme maailman lop
pua ja sitä "ihmisen" pojan uudelleen
tulemista
Helmikuun 12 p:n Illalla oli jäähy
väisillatsu osuuskaupan huoneustolla
Tov Vainlonpäät muuttavat pois Il
ta kului hyvin pirteästi kun suori
tettiin joitakin ohjelmanumeroita ja
ompeluseuran puolesta oli kahvipöytä
laitettu Samassa tilaisuudessa kerät
tiin myös avustusta Venäjän nälkää
kärsivien hyväksi
Ompeluseuran kokouksessa tullaan
keskustelemaan osuusliikettä koske
vista kysymyksistä Tottapa siellä
selvenee asioita joista nykyään on si
vupaikoilla jauhettu Tulkaa mukaan
ja lausukaa siellä jokainen ajatuksen
ne ilmi niin jäävät takanapuhumjset
pois — Muori
PAYNESVILLE MICH
Harvoin täältä Paynesvillestä nä
kyy uutisia Toverittaressa Eikä lie
ne osastokaan kirjeenvaihtajaa Tove
rittarelle valinnut ja kuitenkin täällä
s s osaston toiminta on ollut koko
vilkasta verrattuna pieneen jäsenmää
rään osastossamme Tämä on suu
rimpia maanviljelysseutuja täällä
Michigaanin yläniemekkeellä asuk
kaat ovat enimmäkseen suomalaisia
Vain vanhoilliset eivät näy vieläkään
käsittävän yhteiskunnan nurinkuri
suutta vaan "ylhäältä" apua anoen
he elämälleen parannusta toivovat
Venäjän neuvostovalta on heille
kauhistus eivät he salli siitä edes
puhuttavankaan Valistustyötä olisi
täälläkin vielä paljon tehtävä
Helmik 11 p:nä pidettiin iltamat
Venäjän nälkääkärsiv hyväksi mutta
yleisöä oli suvainnut tulla liian vä
hän yllämainittuun tilaisuuteen
Sisäänpääsykin oli kovin halpa aino
astaan 10 senttiä hengeltä vaan lie
neen ollut sekin syynä ettei tieto il
tamista ehtinyt kaikille
JOS OLETTE KMÄ
9 Pyytäkää VAPAA E
LÄÄKEKIRJA — No %J
BHn on yli 23 miesten jfl naisten tautia seit
tetfynä Kuin nivaskin täydellinen luettelo suo
malaisista kotiMillikeistä Mistä jokainen voi
Use valita sopiviin liiiikkeen taudilleen' samaten
jiyöskin lääkkeitten hinnat y m
Lääkkeet eiviit olt pa ten ttlliliik keltti vaan tosi
imouialalöia valmisteita joita Suomessa on jo
käytetty monia kymmeniä vuosta
Tämän kirjan saatte vaiiaasti ja pitäisi Ben
olla jokaisessa Btiomn la laessa kodissa siliä ette
tiedä koska sitä tarvitsette varokaa humbuuki
lääkkeitä Ja lmmbuuki-tohtoroi ta
— LiRneirin Apteokki on suurin—
— Suom Apteekkiliike yhdysvalloissa—
P A LIQNELL CO Superlor Wi