Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 14, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U ORGAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMERICA E m
-- ' — — LI!1 i-hii ii i C
11
TiistaLa Maaliskuun 14 p — Tuesday March 14th 1922— Kahdestoista Vuosi' k
r iv- — — -=r
Berlinin kansainvälisen
proletariaatin mielenosoitus
Neuvosto-Venäjän edustajan
puho
Idän Nälkätaistelu
Kirj Mikael Rutanen
Näen aatoksissani urhean maan
väen uhraamisalttiin tapaan
Valtaisessa mielenosoituksessa Ber- "J"")"1 väikkyvän murhehuulillaan
linissä piti 'Neuvosto-Venäjän edusta- av°katsehen suoran ja vapaan
ja muudan naistoveri seuraavasisäl
tölsen puheen:
Tuon teille Venäjän työläisten nais
ten ja miesten lämpöisen tervehdyk
sen Arvoisat toverit! Kaikkien mai
den proletaareilla on elettävänään
raskaat ajat Ajat ovat raskaat mut
ta myös tavattoman tärkeät Emme
ainoastaan me proletaarit me vallan
kumoustaistelijat keskitä voimiamme
Tää kansa paljon kokea ties
kovan kohtalon ollut on kansa
mutt' kaikkensa uhraten nainen ja
mies
nous' vapaaksi sorrostansa
Alas mahtavan tsaariusvallan kaas
omaan luottaen voimahansa
si in' uhrasi paljon ja uhrasi taas
vihamieliset saarrollansa
yhä tiukempaan: myös kapitalistit to- kun tahtoivat tyhjiksi ehdyttää
maan ylvään — äitien nisät
ett' kansa kuolonuhriksi jää
kevät niin VVashingtonissa menevät
he Cannesiin ja Cannesista nyt Genu-
aan minne on kutsuttu meidänkin — verileikkihin vaativat isät
kasainkomissarioita Luonnollisesti el
heitä siellä katsella hyvillä silmillä
Neuvosto-Venäjää vastaan yritetään
afäärijutkua Kalkkien maiden kapi
talistien mielestä pitäisi " Neuvosto
Venäjästä tehtäraän siirtomaa mutta
kuin pyövellvaltojen mahti
ja suuri on surtava luonnon ies
yhä jatkuu — tuonen lahti
On nälkä ankara jäytävä oi
se aatoksetkin turtaa
myös ihmisen villiksi muuttaa voi -
ja äitien lemmen murtaa
Ja kuoleman kanssa kamppaillen
— kuin veitsi se viiltää viiltää
— epätolvohon kourissa vaipuu sen
nälän houru silmissä kiiltää
Se murtaa mielen vahvankin
ja ihmistuntehet ratkoo
kiin tarttuu se elämän kuituihin
ja verisitehet katkoo
Mutt'
Voi kuinka tään kansan kauheaa
kesti — Ei horjunut usko sen on taistelu elämän tähden:
hyvän voittoon urhean rahvaan
ja kalleintaan suojaten
se tarttui miekan kahvaan
Mutt' juuri kun toive oi' ihanin
kansankomissariot eivät ole mitään taä" uhraamisalttiin kansan
pikkupoikia ja tulevat he selviyty
mään Genuassakin koska heidän ta
kanaan on työväenpuolue Neuvosto
Venäjä koko maailman luokkatietoi
set työläiset He eivät lähde yksinään
Genuaan vaan teidän kanssanne ja
teidän ja koko maailman proletariaa
tin nimessä Ja koska he puhuvat
proletariaatin nimessä lähtevät he
Genuaan kevein mielin istuakseen sa
man pöydän ääressä kapitalistien
kanssa Kaikkialla on nyt vaikeata
kaikkialla on pakko taistella mutta
juuri nyt ei ole lainkaan aikaa hukat
tavissa Nälänhätä Volgan alueella on hir
muinen Meillä on teidän aptmne
ja sen nojalla me kestämme Me ko-
Nyt suurempi cessä on vihamies
se nälkäkuolohon sortua saa
nyt "sivistyskansojen" nähden
Saa äiti lapsensa kallihin
nyt vietäväks' virran heittää
ja nälkäuhreja miljoonin
saa maaemon pinta peittää
lllllillllll!llllilllllll!llllllllllllH!llllllllllilllllllilll!lllllllllllllllllllillllllllllllillllilMI
Auttakaa kaikella voimallanne
Nälänhätä tulee yhä kauheammaksi
Nälänhätä on levinnyt ja tulee yhä
kauheammaksi Neuvosto-Venäjällä
Ihmissyöntikin on alkanut nostamaan
päätään Seuraavanlaisia julmia —
mutta luotettavista lähteistä saatuja
— kertomuksia on levinnyt maail
maan: '
Kaksi naista Haval Rugatschev ni
misessa paikassa ovat syöneet parin
etamme myös itse auttaa itseämme lapsen ruumiit Houkuttelivat myös
ja minä mielin teille muutamilla esi
merkeillä osoittaa mitä Venäjän työ
tätekevä kansa saa aikaan varrotes
saan hetkeä jolloin se ei enää ole yk
sin Meidän punainen armeijamme
antaa joka kuukausi yhden päiväan
noksensa pikkulasten hyväksi Tämä
ei ole vain aineellista vaan myös suur
ta moraalista apua Armeija tietää
että senkin on nähtävä nälkää jotta
maa kestäisi
semme ovat niinikään rientäneet a
puun ja aherruksissa joihin meidän
lapsemme ovat ryhtyneet auttaakseen
toisia lapsia olisi monilla meidän to
vereistamme oppimista
Aika on vakava Me olemme Venä
jällä toistaiseksi kestäneet mutta äl
kää antako meidän liian kauan sie
tää Työttömät ja nälkäiset joka
maassa Saksassa Englannissa Rans
kassa ja Amerikassa ovat raskaissa
kärsimyksissä Me venäläiset voim
me vieläkin kestää koska olemme va
kuutettuja siitä että yhteenliittymi
nen ja taistelu on lähitulevaisuudessa
takaava voiton kaikkien maiden työ
väenhallitusten voiton maailman neu
vostohallituksen Saksan Ranskan
Englannin proletariaatin voiton yh
den ja ainoan: maailmanproletariaa-
tin voiton!
majaansa erään vanhan vaimon jon
ka he tappoivat ja söivät Eräässä
loisessa kylässä on ruumiita otettu
haudasta ja niitä on paloteltu ja syö
ty Eräässä kylässä muuan talou
poikasvaimo antoi lapsilleen kolmen
toista vuotiaan tyttärensä ruumiin
syötäväksi
Miten hirveätä miten sydäntänär
keviä nämä uutiset Milloinka
Meidän äitimme ja Iap- Venäjän työläiset miehet ja naiset
sivuuttavat tämän hirveän onnetto
muuden!? Nälänhätä tulee vain kau
heammaksi Miljoonia ja taan mil
joonia tulee sysätyksi samaan kau
histuttavaan nälkäkuolemaan ellei
heille saada pikaisesti pelastusta a
pua! Katkera talvi joka lisäksi koh
tasi Neuvosto-Venäjää lisää sadoilla
ja tuhansilla kerroilla kuolonkello
jen scittoa Kuolemaa kuolemaa
kaikkialla
Ilman kapitalistiset hallitukset syyl
lisiksi Venäjiin nälkään Hän on tu
hansin kerroin oikeassa sanoessaan
että nälkä olisi kokonaan vältetty
jos eiut kapitalistiset hallitukset ah
neudessaan olisi asettaneet valtiolli
set vehkeilynsä edelle ihmisyyttä
Hän oli miljoonakertaisesti oikeas
sa kun hän sanoi että silloin kuin
nämä hallitukset myöntyivät autta
maan niin heidän apunsa saapui lii
an myöhään Miljoonat jo siihen
mennessä kuolevat
Työläiset ovat kymmenin miljoo
nin kerroin oikeassa kun he kuullos
saan nälänhädästä Neuvosto Venäjäl
lä viipymättä ryhtyivät keräämään
avustusta Neuvosto-Venäjän työläi
sille ja talonpojille
yoiiiHBi: maanviljelijät rioll nousua suurkapitalismiin
meriitassa tyoiaismiehet ja naiset
sekä Amerikan lapsukaiset! Mitä
(e aijotte tehdä ajaalssenne nälän
hädän pois Venäjältä? Mitä aijotte
tehdä saadaksenne Venäjän pieno
kaisille ravintoa? Ryhtykää toimen
piteisiin nyt heti! Siilien velvoittaa
ihmisyys ja siihen eritoten velvoit
taa se tunne että he ovat juuri mei
dän veljiämme ja sisariamme — työ-Iäisiä
Syyt ja seuraukset
Mitä tiedottomimpia olemme sitä
herkempiä myös olemme tuomitse
maan oman luokkamme jäseniä sen
Tiet ovat täynnä pakoilijain ruu- eturivin miehiä tienraivaajiamme
miita niiden jotka ovat lähteneet heidän teoistaan jos he eivät aina
pakoon saadakseen syötävää vaan 0ie panneet joka paikassa oikeaan
ovat nääntyneet tiellä kuolleet nai- ja suorinta tietä kulkea päämääräin
kään Hautausmaat ovat täynnä niit- me saavuttamiseksi Jos kukaan
ten ruumiita jotka vaistomaisesti et- „„ juuri meidän venäläiset love
sivat viimeistä lepoa ovat toivossa rimme ovat saaneet arvosteluita ja
joko pelastua tahi kuolla Lannoit- tuomioita pyrkiessään pois kapitulin-
taa hautausmaata se on tämän jul- tisen sorron alta Sanon kapitalistisen
man järjestelmän näkökanta Ne sorron alta pois pyrkiessään siliä
Tilaisuudessa puhuivat lisäksi Tsek j°tka kontrolleeraavat maailman suu- jos he ovatkin jo saaneet osaltani!
koslovakian Englannin Ranskan ja ria vilja-varasloja sallivat kaiken tä- kukistettua omaa maan-a riistäjä
Puolan edustajat — kaikki tulkiten niän tapahtua mahdin on heillä vastassaan kaikki-
solidarisuuttaan Saksan kovasti koe- Dr- Nansen — eräs Neuvosto-Ve- en maiden kapitalistiset hu tilukset
teltua proletariaattia koko maailman näjän ystävä — on oikeassa tuhat ja vastavallankumoukselliset Sikni
proletariaattia kohtaan — TKT kerroin oikeassa julistaessaan maa- pä meidän olisi harkittava olisimme
ko itse voineet järjestää Venäjän ta
loutta Ben paremmaksi kuin se nyt
on cttaen huomioon ne olosuhteet
joitten keskellä heidän on täytynyt
tehdä tätä tienralvaustyötään Eikö
aina ensiinäisillä tienraivaajilla ole
kin vaikeammat vastukset voitetta-
vanaan Jos haluamme olla rehellisiä
niin meidän täytyy myöntää että niin
on Tällä en tahdo sanoa etteikö
venäläisiä tovereita olisi ollenkaan
saanut arvostella vaan tarkoitukse
ni on että me jotka nyt niin re
hevinä arvostelemme harkitsisimme
olemmeko osuneet oikeaan arvoste
luissamme Tässä tuon esille joitain
pääasiallisia Byitä joista ven toverei
tammo ei ainoastaan arvostellaan
vaan suorastaan tuomitaan Kukapa
ei olisi lukenut niitä kauhun juttuja
joita kaikkien maiden kapitalistiset
sanomalehdet tietäviit kertoa Neuvosto-Venäjältä
vallitsevasta hirveästä
"diktatuurista" Heillä on tietysti
syytä siihen sillä jos se ei olisi niin
lujaa ja tiivistettyä niin aikojahan
siellä olisi ollut taantumus uudel
leen vallassa
Muta se ei tuntuisi niinkuun rikok
selliselta jos yksin porvaristo käty
reilleen rääkkyisi työväen tasavallan
olemassaolosta mutta kun sitä teh
dään vielä työväestönkin taholta niin
poliittisten kuin taloudellisten opnoi
tunistien Mitkä syyt pakoittavat
työläiset tätä tekemään? Ei mikään
muu kuin tiedottomuus sillä tietoi
sesti ei luulisi kenenkään työläisen
tätä tekevän
Tässä joitain otteita taloudellisten
" opportunistiemme häväisemiskirjol
tuksista "Venäjän neuvostoista" "Tie
vapauteen" maaliskuun numerossa
kirjoitus "Kronstadt Dusseldorf ja
Chicago" sanotaan ettei Venäjällä
työväen valtaa olekaan van n että nä
mä kiimmunl- polit Hiukset ovat Ve
näjällä "hävittäneet proletaarin dik
tatuurin nimessä tietoisen ja vallan
kumouksellisen leollisuusköyhälistön
vallankumousliikkeen teurastamalla
teollisuustyöläisiä jotka ovat pyrki
neet sotimaan kommunistista liikettä
vastaan joka liike ei todellisuudessa
ole muuta kuin Venäjiin pikkuporva-
Sii-
nä sen kuulitte Kun Venäjän puna
sotilaat kukistivat Kronstailtin kapi
nan vastavallankumoukselliset jot
ka leimataan "teoliistuistyöväeksi"
niin ovat he saaneet suurkapitalis
miu nimen Samaisensa kirjoitukses
sa sanotaan ettei maailman teolli
suustyöväestö halua tahrata käsiään
työläistoveriensa vereen Mutta täs
sä tapauksessa se on sen ainakin teh
nyt jos se oli teolilsuustyöväestöä
joka Kronstadtin kapinansa yritti
horjuttaa Venäjän pioletaarihallitun
ta sillä kaikista vastavallankumouk
sellisten vääristelyistä huolimatta
siellä on proletaarihallitus ja joa
siellä on ankara "diktatuuri" niin se
ei ole heidän syynsä vaan juuri nil
den syy jotka eivät anna heidän rau
hassa työtänsä teollisuuden elpymi
seksi tehdä Siis te arvostelette hei
tä seurauksista vaan ette katso pi
temmälle Hiiliin syihin joiden pakoit
tamana heidän täytyy diktatuuriaan
ja puna-sotilas joukkojaan yllä pitää
Ja :e että punisotilailla on "tiiyt'i
läinm vatsa" kuten kirjoituksessa
edelleen sanotaan todistaa sitä että
he liiloin paremmin voivat taistella
niin sisäisiä kuin liikenaisiakin vihol
lisia vastaan joten siinä ei luulisi
olevan mitään kadehtimista
Ja mitenkäs se on sitten kulu