Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 07, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 10
Tiistaina Maaliskuun 7 p — Tuesday March 7th
5
Liikkeenhoitajan Nurkka
tösten mukaisesti Edustajakokouk- harjoituksia varten ja voimakkaan
sen yksimielisesti hyväksymä päätös- agitatsionin harjoittamista kaikkien
lauselma pyrkiikin suoraviivaisesti vaali- y m taistelujen aikana
toteuttamaan näitä kansainvälisten Lasten kasvatukseksi päätti kokous
kongressien päätöksiä ottaen luonnol- että naisosastojen on tarkasti seurat-
lisesti huomioon Suomessa vallitsevat tava oppilaitosten toimintaa painosta- Os(l$toiU£ j(l AsiCLITliehlllcTllTne
erikoisolot ja kysymyksen asteettain en kurssien järjestämistä ja järjestö-
toteuttamisen välttämättömyys K03- nuorten opettajien valmistamiseksi Idän tovereitten äänenkannattajan ETEENPÄIN levityskuu
ka' "ainoastaan kommunismin voitto Asuntokysymyksessä oli kokous si- kausi on nyt kohta loppuun kulunut Nyt muistelkaapas osastot
tekee mahdolliseksi naisen vapautta- tä mieltä että loistoasunnot ja tar- osastojen valitsemat asiamiehet kuin myöskin ne asiamiehet jotka
misen sorrosta ja orjuudesta" ja kos- peettomat huvipaikat on takavarikoi- olemme järjestäneet suoraan konttorista päin kuinka monta Eteen
iä sen toteuttaminen koko proletari- tava ja kunnan laitettava ne asutta- päin tilausta olette hankkineet? Oletteko tehneet mitään Eteen
aatin päämääränä on yhteistä ja erot- vaan kuntoon työläisten palkkatasoa j äin levittämiseksi' Oletteko tarkastaneet edes sitä koska luku
tamatonta niin erikoinen naiskysy- vastaavalla vuokralla työläisille luo- tuvastanne katkeaa Eteenpäin tilaus? Ellette ole sitäkään tatkas
mys ja erikoiset naisliitot tämän kysy- vutettavaksl Verotuskysymyksessä o- taneet tehkää"5e pian
myksen ajamiseksi ovat tarpeettomia maksui kokous kannan jonka mukaan Työläistovereille kautta koko laajan Lännen
ja haitallisia Naisten edustajakoko- työläiset on veroista vapautettava ja Teille enjmrnäkseen on tuntematon tämä taistelulinjalla seiso-
uksen päätös merkitseekin poliittises- ne sälytettävä rikkaiden niskoille vien Idän tovereUen äänenkannattaja Eteenpäin Te ette ole ol-
ti ja taloudellisesti itsenäisen naislilk- palkoista ei saa veroa ryöstää eikä eet ti]aiSUU{jessa siihen tutustumaan kuin hyvin jokunen Se on
keen lopettamista vaikkakin naisliit- valtion eikä kunnan varoista saa por- Idän yhdistyneitten vallankumouksellisten työläisten puolustaja
to "edelleen säilytetään siksi kuin uu- värillisiä luokkalaitoksia avustaa ge talstelee sekä kapitalismia että Idän noskelaisjoukkoja vastaan
det järjestömuodot ovat kyllin seiväs- Käytännöllisten (toimintaohjeiden! o- Teette itsellenne parhaan palveluksen tilaamalla Eteenpäin
ti jokaiselle osoittaneet paremmuuten- soittaminen kummankin kysymyksen Euä jokasei]a on tilaisuus tehdä itse tilauksensa sillä eiväthän
sa ja liittorakenne niin ollen tarpeet- puolesta käytävän taistelun järjestä- asiamehet 0ie ana ympärillä esitämme tässä tilauslipun jossa on
tomana lakkaa" Liiton entistä nimeä miseksi jätettiin puolueneuvoston ko- Eteenpäin tilaushinnat Tehkää siis tilauksenne itse ellette tapaa
ei myöskään muuteltu Entisen 7-jä- kouksen tehtäväksi asiamiestä '
senisen Liittotoimikunnan asemasta Tov Eklund esitti alustuksen vai- Eteenpäin tilaushinnat Yhdysvalloissa:
johtaa naisten toimintaa 5-jäseninen tiollisten vankien vapauttamisesta ja g oQ
puolueen hyväksymä Naissihteeristö yllii kiihtyvästä valtiollisesta vainos- TMV " 3 '2
jonka jäsenillä on päätösvalta puolue- Vdi jossa osoitettiin tuhatkunnasta v ° kk" 2 00
toimikunnan [kokouksissa kaikissa 1918 vallankumousliikkeen johdosta 3 kuukautta 3
naisten toimintaa koskevissa kysy- tuomitusta vangista yli 900 häpeämät- Eteenpäin tilaushinnat Canadassa:
myksissä sekä sihteeristön yhdellä jä- tömisti tehdyn yksityisrikollisia sekä i vuosikerta $700
senellä läsnäolo- ja puheoikeus kai- kuinka "uuden kapinan valmistelusta" 6 kuukautta $3-75
kissa muissa kysymyksissä Piiritoi ja työväenpuolueen sanomalehdistöön 3 kuukautta - $225
mikuntien yhteyteen asettaa Naissih- ja toimitsijoihin kohdistetun luokka-
teeristö yhdessä puoluetoimikunnaun koston johdosta useita satoja henki- TOVERIN KONTTORI Box gg Astoria Oregon
kanssa naisjaostoja jotka taas yhdes- lfiitä otl tuomittu jotka seikat vaatl-
sä pliritoimikuntiensa kanssa huoleh- Vat työläisiltä hellittämätöntä tatste- Lähettäkääpäs se Idän työläisten taistelutoveri ETEENPÄIN
tivat jaostojen perustamisesta kunnal- lua nykyisen järjestelmän tuhoami-
listoiinikuntien yhteyteen Puolueja- sei(sj Sos Työväenpuolueen riveissä vuodeksi josta $ seuraa maksuna
ostojen yhteyteen on myöskin mikäli taistellen ja Suomen porvariston peto
mahdollista perustcttnva naisjaostoja maisuuden tunnetuksi tekemistä uiko- tfimi ~
ellei ole olemassa naisosastoa jonka maisille tovereille Hän totesi sosia-
jolitokunta voi sellaisena toimia sa- ndemokraattien kerta toisensa jäi- Osote
moinkuin jaostokin puolueosaston joh- ]{0Pn pettäneen työläiset armahdusa-
tokumian valvonnan alaisena ja yleen- s[assai jossa sos-demokraattien ja por-
sä ylempien orgaanien ohjeiden inu- varjen välillä on vallinnut hyvä yh- — —
kaisesti kuten kaikki jaostot Jaos- teisymmärrys Valtiollisen sorron lo- ne sitä teei on iietdät paljastettava sen ja itsenäisen naisliikkeen avulla
tojen jäsenmäärää ei päätöslauselmas- pettämiseksi ovat he kieltäneet työ- vankien avustaminen 011 tehtävä mah- vaan että se on kiinteästi yhdistettä
sa määrätä mutta tarkoitus liene-3 ] iiisiä ottamasta osaa mielenosoituk- dollisimmHn yleiseksi avustuskomite- vä koko työväen yhteiseen vallanku
pyrkiä kolmilukuun pjjn ja ilmiannoin edistäneet valtiol- ojta on perustettava sinne missä nii- moustaisteluun Tämä kokous toi e-
Vastaisen valistustyön järjestäml- lista vainoa Mutta sosialidemokraat- tä ei vjeiä 0]e — Kokous hyväksyi sille paljon huomioonotettavaa ja uut
seksi tehosti kokous työvelvollisiin- teja on edelleen vaadittava toimimaan yhteenvedon laajasta alustuksesta ja ta Suonion työväestön ajatustavan ke
den täytääntöönpanoa luku- ja opinto- vankien vapauttamiseksi ja valtiolli- ijsaksi kannatti erikoisen vankien a- hityksessä sitten viimeisten poliittis
solujen perustamiseksi etenkin puhe- sen sorron lopettamiseksi ja elleivät VU3tuspäivän viettämistä viime vuo- teu edustajakokousten Se osoitti et-
ZZZZ den viimeisenä päivänä tä kommunistinen liike maassamme
SE— 5—5—? mttmmnmmammmmnmam de™rpoJen jääpäivää päätettiin on voimistuva ja vaitavasti laajeneva
Nvkvään on Astoriassa vain kolme myyttään vaan on tahdottu sen oh- edelleen viettää heinäkuun ensimäise- liike joka kerran on päättyvä ratkai
luku're„Basta Niitä pitäisi perustaa jcjmatt avulla Jota täällä Uinä iltana sunnuntaina punaorpojen avusta- sevaan taisteluun poliittisesta ja ta
vähintäin kymmenkunta lisää Uusien _ Mnttv klIuU kaatuneiden toverien kunni- loudellisesta herruudesta
lukurenkaitten perustamisesta ei tu- tuUaan °ltim stUtaa k uU oittamisen ja niiden aatteiden eteen- —
le vähimmässäkään määrässä kärsi- aw mielim nilta luokkatamteluto- pai„vjemisen merkeissä joiden puo- Apmtll ApUUtl!
mään Kluhin muut hommat kunhan tuuksia joita lukurenkaissakin on ka- iesta he henkensä olivat uhranneet r
säännöstellään Klubin toiminta tar- sitelty Me haluamme siirtää voin- Kansainvälistä naistenpäivää paa-
peen vaatimalla tavalla Tähän asti timme mukaan hankkimiamme tietoja tettiin pitää maalisk 8 „ jolloin "työ Neuvoslo-Venaja on pulassa Kaks
on kuulunut lukurenkaisiin etupääs- teille toverit sillä vain tietoinen köy- kohdistetaan taistelutyöksi kapitalis- tai kolme seuraavaa kuukautta latkui
sä sellaisia Klubin jäseniä jotka yi- hälistö on kykenevä kukistamaan ka- tisen järjestelmän tuhoamiseksi sekä sen kohtalon Avustustyö on ytm
läpitävät muutakin toimintaa Klubis- pitalistisen järjestelmän ja luomaan työksi sosialismin toteuttamiseen köy- voimakkaammaksi laajennettava jot
sa eikä lukurenkaitten tähden olo sosialistisen yhteiskunnan Tieto on hälistiin diktatuurin ja neuvostojärjes- ta Venaja tulisi auteuiKsl
muut tehtävät vähimmässäkään mää- valtaa ja yksimielisyys on voimaa! telmän toteuttamisen puolesta" Neuvosto-Venajan Ys avat Jan -
riissä kärsineet Ennen kaikkea nii- Tuo lause pitää paikkansa kaikissa o- Kieltolakikysymyksessä hyväksy- on toimeenpaneva komi ea on paat
den jotka pitävät tapanaan pysytellä loissa mutta se saa erikoisen kanta- tyissä ponsissa sanotaan että vasta tanyt järjestää asiaan innostune a
käytännöllisestä toiminnasta erillään vuuden silloin kuin on puhe proletaa- työväenvalta pelastaa ja suojelee työ- työväenluokan naisista ja eston oka
olisi liityttävät lukurenkaisiin sillä riatin taistelusta kapitalistiluokkaa tä tekevän kansan väkijuomien kirouk- tulisi taalla Amer kassa tyosKente e
uskon että niin tehden saisitte uutta vastaan Kun me olemme tietoisia sesta Mutta kieltolain voimassa py- maan jarjeslamalla ompeluseuroja
intoa ia uskallusta rintoihinne Syr- tehtävistämme ja suuresta päämää- sydämistä on kapitalistisessakin jär-:keraysreka1ta sarausapureikata
jässä pysytteleminen on kaikista vaa- rästämme niin meidän ei synkimpi- jestelmässä vaadittava ja kieltolaki- (Äitien ja lasten sairausavustusta var
rallisinta sellaiselle joka on liittynyt mikään aikoina tarvitse vaipua epä- rikokset paljastettava 'koska sillä o- ten Neuvosto-Venajat a)
jäsenenä työväenjärjestöön Siten hän toivoon sillä me tiedämme että tuo- soitetaan kapitalistisen valtiokoneis- Järjestön nimi on: VVomen Friends
lvö laimin ennen kaikkea oman kehi- koot tulevat päivät tullessaan mitä ton perustusten mätäneminen ja rap- of Soviet Russla
tvkspnsä Siitä seurauksena on en- taliansa köyhälistö sittenkin voittaa peuturainen" Rose Stokes Pastor on valittu sik-
nakknluulojen svntvminen ja vähän Se voittaa sen tähden koska se on Neuvosto-Venäjän nälänhädän lie- teeriksi Kaikki kirjeenvaihto on osoi
ajan päästä tuollaisen jäsenen mieles- ainoa luokka yhteiskunnassa joka on ventämiseksi velvoitettiin avustustol- tettava hänelle osotteella:
tä alkaa koko sen järjestön toiminta kykenevä poistamaan yhteiskunnain- mintaa kaikissa muodoissa harjoitta- 201 West llth Str New York City
johon hänkin on jäseneksi liittynyt sen kurjuuden ja mädännäisyyden maan ja sosialidemokraattien ja por- "Neuvosto-Venäjän Ystävät" pyytä
mutta jossa hän ei toimi mitään näyt- svyt ia ainoa luokka joka on kyke- värien katalat vehkeet paljastamaan vät jokaista naista jolla on asiaan in
tää nurinkuriselta ja väärältä Toi- nevä jatkamaan kehitystä eteenpäin Edellisten lisäksi oli kokouksessa nostusta kirjottamaan nimensä ja o
mettomuudesta ei mitään muuta voi- siitä mihin kapitalistinen järjestelmä joukko muita kysymyksiä kuten lehti- sotteensa nllaolevaan listaan ja la
kaan olla tuloksena-käytännöllisestä sen jättää Totisesti yhdenkään meis- kysymys ja "Työläisnaisen" tukemi- liettämään sen meille niin pian kuin
toiminnasta erfään oleminen aina tä ei saa toimettomana värjötellä syr- nen' tuomitseva päätös sos-dem kan- mahdollista Jos tiedät yhdenkään
taannuttaa Kävtännöllinen mukana jässä nyt jolloin työläiset kaikissa sanedustajien menettelyn johdosta Ah naisen jonka sydän lämpimästi ja
oleminen sitä vastoin kasvattaa ke- maissa järjestävät rivejään tehdäk- venaamaan kysymyksessä tervehdys osaaottavasti sykkii taman julman
hittää rohkaisee ja kannustaa yhä e- soeu viimeinkin lopun niin suunnatto- poliittisille vangeille y m asian-nälkää näkevien naisten ja las-
teenpain nia kärsimyksiä työväenluokalle ai- Suomen sos-dem Naisliiton X:s e- ten— vuoksi niin vetoa häneen
Toivotan yleisön tähän lukurenkait- heuttaneesta kapitalistisesta yhteis- tlustajakokous on merkittävä rajapyl- Järjestä hänet sekä sisarensa heti
ten ensimäiseen iltamaan tervetul- kunnasta Siis hereille jokainen! väs Suomen työläisnaisten liikkeen miten toimimaan asian hyväksi Jo
Ieeksi Lukurenkaitten jäsenten tar- Tietoja hankkimaan ja taitoja ke- historiassa sillä tässä kokouksessa hän ei voi auttaa mutta kuitenkin eh
koituksena tämän iltaman toimeenpa- liittämään lukemisen tutkimisen ja vallankumoukselliset työläisnaiset to- kä voi tietää jonkun joka sen vo teli
nemisen kautta ei ole ollut kevytmie- käytännöllisen jmikkotoiminnan kalit- tesivat sen seikan ettei heidän vapa- dä niin keholta puhumaan hänelle
lisesti näytellä taitoaan tai eteväm- ta! ustaistelunsa ole mahdollinen erikoi- Suurin avustus on saatavissa niiltä