Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 07, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Maaliskuun 7 p — Tuesday March 7th
No 10
tilaisuudet suositeltavat tarkoituksen- Kokous lopetettiin sillä toivomuk- on elinkautinen tuomio Jos sallit ei kuulunut Tulvi oli tulossa ja pak-
mukaisina toimenpiteinä sella että ainakin edustajat ottaisi- niin autan sinua pakenemaan Ke- kanan kiihtyi ja rengin perhe oli ai-
5) Kokous velvoittaa osastoja a- vat toimiakseen naisten valistamisek- väällä en voinut enempi eduksesi teh- van paleltua Eivät voineet edes
slanomäisten tolmikuntiensa kautta si kaikella tarmollaan ja koettaisivat dä kun minut siirrettiin täältä pois keittää kun oli savuun tukehtua jos
muiden lehtien levityksen ohella kiin- saada kaikkia naisia innostumaan sa- Etkä sinä apuani tahtonutkaan Nyt tulta piti kauemmin
nlttämään erikoista huomiota Tove- maan asiaan Kokouksen loputtua olen päässyt vartijaksi tähän vanki- Usein otin rengin vaimon keittopa-
ritar lehden levittämiseen kuului joku kysyvän koska taas pide- laon ja voin päästää sinut pakene- dan herrasväen keittiön uunin pääl-
Myöskin on osastojen valittava kir- tään samallaisia kokouksia ja se to- maan sekä toimittaa sinut kahden le Siitä sain muistutuksen että sii-
Jeenvaihtaja Toveritar lehdelle joiden (jjstaa että naisten valistamistyö on muun pakenevan mukana Venäjälle tä on heti lakattava Puolustauduin
paikkakuntaklrjeissä on sivuutettava gaanu asiaan ÄITI: (Miettii hetken) Olen vai- ja selitin että siihen on pakko kun
kaikki kuivat kokousselostukset ja sii- _ mis Tee mitä voit niillä ihmisillä ei ole uuni kunnossa
hen sijaan selostettava tapahtumia neita toverittaria mukaan Kokous oli VAHTISOTILAS: (Aukaisee oven niin pitää kai heitä auttaa Erään
Ja seikkoja jotka koskevat yleisiä laatuaan ensimäinen alallaan ja niin ja najnen pukeutuu jonka jälkeen kerran taas myöhään illalla kun
työläisnaisten rientoja ja harrastuk- ollen merkkipäivä järjestyneiden suo- lähtovät varovaisesti Näyttämö het- kaikki oli keittiössä puhtaana ja val-
sia paikkakunnalla malaisten naisten historiassa Jatku- ken tyhjä mies tulee takaisin hen- miina sattui rouva tulemaan ja huo-
Ponsivaliokoniitea: innnihntn ValMlo nukille — gästyneenä) masi jälleen saman mustan koittopa-
— Nyt vihdoinkin saan rauhan syda- mn tulella niin rouva vihasta kihisi
Hulda Helve Tyyne Kaivola
Anna Leppänen
Julia Mäkivirta
Nikolai Leninille
Proletaari urho uljain orjaluokan ystävä
miljoonien rakastama ihailema olet sä
Eihän sua tänne tuonut ryysyläisten joukkohon
pakko säädystäsi sun työn aateloimaan arvohon
Ei sun johti suuri sydän jalo ihmisrakkaus
sorrettujen huokaukset miljoonien kidutus
Ethän voinut vaiti olla syyttömien sortuissa
Ei sä nousit huusit: "Kansa pelastus on taistossa!"
Nähtiin sinun meidän eestä pakolaisna kulkevan
kuultiin sinun toivon sanat kärsineille kuiskivan
Nuoruutesi elämäsi aatteelle sä pyhitit
valonlipun alle nostit sanoin sadat sankarit
Sulle kaikuu kiitosvirsi sielu jemme kätköistä
sulle tunteet tulvii sulle sydämemme sykintä
Sua kiittää sorronlapset hiljaa joka salossa
tarinoidaan aina illoin pienen päreen valossa
Emmehän sun rakkauttas' muuten voine palkita
kuin: me sinun rinnallasi tahdomme ain' taistella
että ennen elos' iltaa ihanteesi ihanan
nähdä saisit voittajana yli suuren maailman
-Wm Lahtinen
melleni Saatoin hänet tuonne ran-ja meni menojaan että silkkihameet
taan Käsikädessä juoksujalkaa Tien- kahisivat Siiliä tuokiossa oli herra
simme ja kevyttä oli kulku kuten en-' edessäni uhkaavana ja torui minua
nen nuorena Nuoruutemme ensilem- tottelemattomuudestani Puolustau
pi leimahteli povessani vaan sen tun- duin entisillä väitteilläni etteivät
teille ei ollut aikaa ei edes sanoja ihmiset siellä voi asua ellei heitä ku
haaskata hyväilyjä sitä vähempi kaan auta Miksi ei ole korjattu uu
sillä henki oli kysymyksessä se ai- nia :a savutorvea? Herra mahtipon
noa mikä enää pelastettavissa oli tisesti huomautti että palvelijan asia
Katajanokan rannassa odotti venhe ei ole huolehtia sivullisten asioista
kaksi pakenevaa siinä istui soutimis- eikä heidän puolestaan uiyötäänsä
sa Sigrit sai peräsimen ja synkkään napista Tulee ainoastaan huolehtia
syys-yöhön katosi venhe aaltoilevalle isäntäväen hyvinvoinnista ja pitää
merelle huoli oman talon järjestyksestä ja
Ja nyt minä riennän tiedottamaan siisteydestä ruuasta ja puhtaudesta
että yksi vanki oli taas ikkunan kaut- olin ollut samassa paikassa neljä
ta paennut (Menee)
Esirippu alas
Ne Pietarin puutalot
Niistä Pietarin puutalojen poltta-
vuotta keittäjänä ja olin oppinut kun
nioittamaan isäntäväkeäni kunnon ih
misinä mutta tämän väittelyn peräs
tä silmäni aukenivat He riisuivat
itseltään sen "sivistyneen" ulkokuo
ren ja seisoivat edessäni kuin alasto
mina raakalaisina Silloin tulin sei-
7 °r västi huomaamaan että heissä ei ui
uania etiu Kumua lypena ovat doi
sevikit ne vain polttavat ja hävittä
vät Kun tässä muistuu mieleeni e
räs pieni tositapaus noin kaksikym
mentä vuotta sitten joka tavallaan
puhuu niiden "bolsujen" puolesta täs
sä asiassa niin kerronpa sen
Iut hituistakaan ihmisellisyyttä eikä
velvollisuuden tuntoa — Eivät käs
keneet minua pois Ja vaikka olisivat
senkin tehneet en kyllä olisi men
nyt anteeksi pyytämään käytöstäni
Tunsin että olen oikeassa ja silloin
ei sovi anteeksi pyyteleminen An-
Palvelin Pietarissa eräässä perhees- noin -vaimolle patansa enkä puhunut
sä eli niinkuin heitä sanottiin "her- mjtään koko kinastelusta Jos hän
rasväessä" Tämä perhe omisti erään sen 0iisi saanut tietää niin olisi hän
pajan josta luonnollisesti saivat voit- aikanut surkuttelemaan minua että
toa eli toisin sanoen herrastelivat Byyttä jouduin heidän takiaan saa-
työläktensä työn tuloksilla Ostivat- maan harmia Lopputulos kuitenkin
n ltanksi rautasulimnn toiselta nuo- „u i n -n:: KMit onat™i_
Oletko poikaasi ennen nähnyt? (Kat- leu katua ja gen mukana saivat isou rkpaivana asunnon ka
(Mukaellut "Työläisnaisessa" julais- sele nyt katsele tarkkaan Katsele V„„„B ' to Qiihon tvW™ t„„ sena arK1Palvana rellSn isunnon Ka
„vt „a„o)OBf r ttj n n s „= kaPPaleen maata Siihen tyhjälle ton- tolIa mUurari korjaamassa savutrrr-
r ii a to b-aprnm Vcaoia I Wi 1 Tl Vt licirn Rl' 1 H Jl 11 An On Tl ATI aa xrt-i
KOHTALOITA
lemmestä Kuin koiran sinä minut
petit ja jätit köyhän tehtaan tytön
tusta kertomuksesta L W) nyt saalistasi! (Hänen äänensä vä- tnle he rakennuttivat ltSelleen ko-
(Näyttämö Punavankeja tuodaan rlsee vinasta ja Kätensä puristuvat
ammuttavaksi ja toisia tuodaan kat- nyrkkiin Ja silmät iskevät tulta)
somaan tuota julmaa murhaamista YAHTISOTILAS: (ottaa äitiä hel-
Naisia ja miehiä ja keskenkasvuisia lästi kllnnl Ja D09taa nfinet ylös) hen kaunligeen taloon sitten muutet
poikasia kaikki seisovat haudan par- "" t„n aaumaan ympäristössä asuvat ih-
taalla Viimeisenä tuodaan nuori rei- hm- muua f -BHU u"ua naiam
pas päällikkömies Elonvoimaa uh- sinun pelastamiseksi
kuu hänen jäntevä vartalonsa Muuta- Xlri: (Kohottaa nyrkin) Elämässä
nila valkokaartilaisia seisoo pyssyt pakenit sinuako kaipaisin kuolemas-
mean asunnon Kaikki sen ajan mu
kavuudet otettiin huomioon tätä her
rasväen asuntoa rakennettaessa Sii-
mettelivät kuinka herrasväki tulee
asumaan niin lähelle tehdasta
Tällaisia hökkeleitä ovat ne Pie
tarin puutalot joista sitä melua on
pidetty Ne ovat olleet ihmisten ki
dutuskammioita Ja juuri ovat omiaan
lämmitysaineiksi Ei ole pahimmak
si vaikka ne pois hävitetään ja nii
den tilalle laitetaan puhtaita kenttiä
Koko suuri talo oli tämän yhden ja kauniita kasvitarhoja
kädessä)
(PUNAPÄÄLLIKKö: Paljastaa rin
tnnsa Ja seisoo reippaana ja rohke
ana lausuen sanat:) Päin aurinkoa
kirkkaan taivaan alla ostan mä va
pauteni kuolemalla Nyt ampukaa le
kurjat konnat! (Silloin pamahtaa
jolloin tuo uhri kaatuu ja kuolee
katselijaiu joukosta kuuluu huokauk
sia ja nyyhkytyksiä)
sa? Pakene näkyvistäni konna!
(Vahtisotilas taluttaa hänet pois
näyttämöltä)
Esirippu alas
ainoan perheen asuttavissa Aistik
kaasti oli kaikki laitettu ja käytän
nöllisempää huoneustoa tuskin voi
tiin osata kuvitella Keittiökin oli
kaunis ja tilava puhumattakaan
muista huoneista joita oli kuusitois
Toinen kuvaelma a ja sen iisak3i kaikki muut muka-
(Vanldla kuliisit joissa on ikkuna vuudet ruoka- ja vaatesäiliöt y m
Äiti lepää vuoteella joka on kurjan Kelpasi siinä oleskella sen kauneu
näköinen Hän nousee ylös ja käve- aen keskellä
lee levottomana aivan kuin odottaisi Sanotulla maakappaleella oli pari k„ voineet itse„een vaU(jit
Venäjän työläiset ovat valloittaneet
ne kauniit kodit asunnoikseen ja nyt
hävittävät ne kurjat hökkelit koko
naan maan tasalle Mitä siihen on
kellään sanomista Eikö se ole juuri
niin kuinka sen asian pitää olla
Muistelen tässä myös niitä venä
läisiä tyttöjä jotka olivat niin nöy
riä ja ystävällisiä Nyt hekin ovat
nousseet vaatimaan osansa Ja min-
iÄITI: (Saaliinsa kääriintynyt vai- puuiaioa luujta asui Duimui u- gfjn he my„g pystyvät ltsellääii
mo vaipuu maahan kukaan ei koske — Milloin on koittava se päivä vahti ja ajuri Talossa oli kolme ha- aäll'yttämaän _ kuten on nänty Näis-
häneen Vangit seisovat ja odottavat Jolloin koko maailman työnorjat he- vosta vain vartavasten huviajelua t„ kunnon ihmlslstäi uhrautuvasta
komennusta) räävät vaatimaan oikeuksiansa Sen varten Toisessa puutalossa asui ren- työtätekevästä kansasta on maailman
VARTIJA : (huutaa) Vangit kään- päivän toivoisin näkeväni Kunpa ki tahi sanokaamme kadunlakaisija siImissä tehty raakaiaisia ja heidän
nös eteenpäin mars! (Kaikki mene- työn tasavalta olisi maailman herra- Joka teki kaiken puhdistustyön uiko- paäUeen on kajl!en!ajnen likatulva
vät paitsi äiti jää paikoilleen) na (Huokaa miettii) Milloinkahan na Hänellä oli vaimo ja kaksi 'as- kaadettu_
VAHTISOTILAS: (Keski-ikäinen minä pääsen vapaaksi tästä helvetil- ta Ja vielä lisäksi äiti hoidettavana päinvastoin o]koon heidän tekonsa
mies ottaa äitiä käsivarresta ja ve- lisestä pesästä jossa ei kuule muuta Mitättömän pieni oli se puutalo jossa maailman työläisille hyvänä
tää ruumiskasan luo johon on juuri kuin tuon kirotun ktiularuiskun räti- näin monta ihmistä asui Siinä he kki nä innostakoon se meitä
ammuttu useampia samaan joukkoon) nän niin kaameana kuin tuomiopäi- söivät ja nukkuivat nuo viisi hen- vaatimaan oikeuksia itsellemme Kun
ÄITI: (Aukaisee siimansa ja ru- van pasuuna se nnuaa eun viljaa Kea Kiiuivai ja kcuöivui
koilevasti katseensa lähettää mie- rivi riviltä kaatuu punavankeja sy- Muistan eräänkin kerran kuinka
lioen Sopertaa:) Älkää häiritkö an- viä kuulen huokauksia Sydäntä rengin vaimo kerran valitti että hoi
takaa minun kuolla Minä tahdon vihlovia avunhuutoja voihketta Ja dän keittiön uuntnpilppu ei lainkaan ]iav(tetään kaikki hökkelit ja työläis-
kuolla poikani luo sallikaa se edes! kuolon korinaa Ki parhainkaan veda vaan kaiKKi savu imee siaai:--
VAHTISOTILAS: (Jonka kiidet pappi kykene kuvaamaan helvetin ja heidän pieni lapsensa aivan tukeh-
hervahtavat hän änkyttää vavisten:) kauhuja sanoillaan niin hirveäksi tuu savuun Pyysi minun puhumaan
Sinäkö Sigrid siinä! Sinäkö lap- kuin Suomen valkosudet laittoivat herrasväelle kun ei itse uskaltanut
euuteni lemmitty täällä punavankina voitettujensa elämän ja teurastuksen mennä valittamaan niistä epäkohdis-
xttt- 1-Trbn oi tuntenut miestä VAHTISOTILAS : (tulee ikkunan ta ioita heillä oli vastuksina Toivoi
katsoo hetken hämmästyneenä ko- taa ja koputtaa kalteroihin kysyy:) että puhuisin asiasta rouvalle ja hän sanoo sitä olevansa vaan se joka to
ljottaa sitten kätensä poikaansa koh- — Sigrit oletko vielä elossa? saisi puhua vuorostaan herralle jon- dlstaa sen teoillaan Hankkimalla uu
den ja lausuu:) Niin minä! Ja tuos- ÄITI: Olen ka velvollisuus olisi toimia jotakin den tilauksen Toverittarelle on todis
sa makaa jätteet nuoruutemme ensi- VAHTISOTILAS: (puhuu) Sinulla heidän hyväkseen Mutta parannusta tus että edistät luokkataistelua
kaikki työläiset ymmärtävät seurata
heidän esimerkkiään niin jopa kcr:
ran koittaa sellainen aika jolloin
ten kidutuskammiot ja rakennetaan
uudet ja ajanmukaiset kodit tilalle
Katri Heikkinen
— iLuokkataistelija ei ole se joka