Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 28, 1922, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Nol 9
Ja kokouksissa joihin tilaisuuksiin -o- munistiseen Nuorisoliittoon Vaikka
vat ottaneet osaa kymmenet tuhannet ne organlsatoorisestt orat välittömäs
inkeriläiset talonpojat työläiset ja ti venäläisten - keskuselinten yhtey
varsinkin nuoriso : Nykyisen taiste- dessä on suomenkielisillä järjestöillä
lukauden aiheiset näytelmät nuorten vielä omat kielelliset keskuselimensä
tovereittemme esittäminä ovat olleet ilsälstä opiskelutoimintaa ja: ulospäin
omiansa synnyttämään ja lisäämään suomenkielellä i harjoitettavaa valis
alotekykyä luomisintoa ja taistelutar- tustoimintaa varten V K N L:ssK
moa laajojen nuorisojoukkojen - kes-- on nimittäin kaikille vähemmistökan
kuudessa ja nuorisoliikkeen nopeaan sallisuuksille myönnetty oikeus JLii
leviämiseen Inkerinmaalla on nuorten ton sääntöjen puitteissa Järjestää itse
punikkien tekemät ""ristiretket" vai- järjestötoimintansa ja valita keskus
kuttaneet edistävästi elimensä joten nyt esim Pietarin
Karjalan Kommuunin alueella o- läänissä on paitsi suomalaisilla myös
soitti kommunistinen nuorisoliike ti- virolaisilla ja lättiläisillä omat keskus
lahduttavia Jaajentamispiirteitä Yli elimensä samoin puolalaisillakin o
puolitolstakymnientä suomenkielistä mia järjestöjään
nuorlsokollektiivia on toiminnassa ja v K N L:oon kuuluvia suomen
liittyy näihin varsinaista karjalaista kielisiä järjestöjä on nykyään Inke
nuorisoa yhä enempi mukaan Siellä rinmaalla yli neljäkymmentä Suu
on tovereittemme rauhallisluontoisemr rin wa näistä on Pietaria ihlakun
pi kasvatustyö nyt hieman sivummal- nassa jossa toimii 26 nuorisokollek
lar siksi kunnes saadaan tarkoitettua tilvia Sitäpaitsi on Pietarin kaupun
pois ne Karjalan työtätekevän rah: gisea kaksi suomenkielistä kollektii
vaan viholliset kapitalistit ja kulakit Via mutta ne eivät ole inkeriläisiä
jotka orat tsaarivaUan ajoilta asti niissä kun jäsenistön muodostavat e
kyllin tuttuja katalista - sortotoimis- migrantlt Ja : Pietarin suomalaiset
tansa kansaa kohtaan Ja kätyripalve- Kollektiivien yhteinen jäsenmäärä ny
lukslstaan Venäjän kruunupäille Ja kyään on Jo toista tuhatta Ja yhtä
kultapoletttisille kenraaleille Näiden mittaa suurenee
herravallan Pylväiden Ja kätyreiden MuutamigBa kunmssa) jofssa on „
kapinan" hkvidoiminen häiritsee ko„ektUveja „n uomenkielisil
kasvatuksellista nuorisotyötäkin kos- la järjestöillä yhteinen järjestäjä jo
ka nyt on raivattava Kols tieltä toi- ka hBolehtl tnuttnUa) katnii
mintaa ehkäisevät esteet ja lyötävä opiskelutoiminnan ohjaamisesta ja a
mustat voimat Tässäkin "kapinan" gitatsloni ja Propagandatyön harjoit
kukistamisen:! suorittaa nuoriso van tamisesta uomnwn
hemplen tovereittensa rinnalla tais- keskuudessa Niissä kunnissa missä
Tiistaina Helmikuun 28 p~-Tueaday February 28th
9
rajan
taasen venäläisiä järjestöjä on vähem-
asesusMua vaino mHn tai „iito„„ uu
telirtehtäväänsä taistelemalla
takaa hyökkäävää
laista -vastaan mutta tästä päästyä MUlteQ valitsema 3-henkinen kun-
lulco ot1CmLu mumuueB nuo- nankomitea ja venäläisillä vain yksi
nson kasvatustyö lpymään Karjalan järJestaja Nykyaän k „a b
Tyonkansan Kommuunin alueelle niin tuu usel8ta kunnista kunnankomitea'
hyvin karjalaisten suomalaisten kuin eI fi)ta vastaava järJestajät joten ko
venäläistenkin keskuudessa sillä edel- lektflvlt ovat suoraan kihlakuntakes-'
lytyksiä siihen on kukge„ kanSBa ynteyQeSBa Kahdes
Inkerinmaalla on suomenkielellä sa kihlakunnassa nim Pietarissa ja
harjoitettu kommunistinen nuoriso tryysissä ovat suomenkieliset 'järjes
tolminta perin nuorta sillä vielä Neu- töt valinneet kihlakjunnankomitean
vostovallan aikanakin yrittivät tynnit johon kuuluu 3 vakinaista ja 2 vara
peräläiset' parkkiset ja muut alkio- jäsentä Kihlakuntaa käsittävät kon
laiseen nuorisoliikkeeseen tutustu- farenssit kokoontuvat kerran kolmes
neet Inkeriläiset mensheviikkiherrat sa- kuukaudessa Detskoje-Selossa Ja
jotka nyt ovat lähes poikkeuksetta Pietarhovissa loissa ltnllnktHvAln ™
siirtyneet imperialistien pfclkkaren- vähemmän ei ole vielä valittu komi- nuorlso oppii helP°sU- Ja Opiskeluun koapäin mahdollisesti järjestettäviä
geiksi htoda erikoisen inkeriläisen teaa vaan on suomenkielinen Järjes- 0B Neuvosto-VenäJällä työläis- ja ta- "nousuja' 'tarmokkaasti torjumaan
'puolueettomuudella" verhotun nuo- täjä joka täyttää komitean tehtävät ''"f"'"" " umuumiui ja jok paiva suurenee kommunisti-
n?All„tlnn XT™-„-tKi„„i -11 _ ~
risoiumceen
Toukokuun
Kotppanassa
PELLOLLA
V 1916 klrji Ilja Sadovjev
' Kyläu päässä metsän vierell! Makaar vanhus harmaahapsi
avopäin avojaloin! p vita riekaleinen yllään
: hytkytellen aurallansa kynti kynti kaurapeltoaan
laihalla pienellä takkukarvalsella hevosluuskallaan
"Luoja avuksesi Makaar vanhus!"
"Kiitos kiitos ystäväisein"
"Kauraako kylvit tuohon?"
' "Nähnet sen itsekin poikasein" -
Huonoksipa olet mennyt vanhus köyristynyt harmaantunut
muistan kuinka :olit vahva-milnkuin honka huojumaton
—"Eipä ihme! Huonoks menet Nääs yksin olen jäänyt:
Paikani Mikeesh ja Vlaas— vei sota uhrinaan
Mun vaan on yhä elettävä: Ja orpoja viel' ohjattava
Ooh rakkaani Murskasivat meidät kokonaan musertivat
Miten tässä enää elää? Hukka perii! Mustaks maailma muuttui
Vaikka narun kaulaan sais— ja hirteen! Taikka kiven kanssa
Veteen vai
"Eihän toki vanhus! Ällös syntiä sä tee Luohan katseet -
luomakuntahan
Siinä: Päivyt palstaa linnut Binitaivas avaruutta valtavaa!
"Ooh— siitäkös sinä! - Minäpä tulle elämästämme
talonpoikain kurjuudesta tuhotusta kansastamme
Katsos! Ketä näet pellolla? Vanhus Safon ja minä
'ja poikasia yksinomaan poikasia Katsos sitä kauneutta!
Eikös nää oo kyntäjiä?— Oh hoh poikaseni
nälkävuos' on edessämme ' Maakamarakin tuskan tuntee -
kuule kuinka vaikeroi se kyntäjiään kaivaten—
-Mustaks' nunnaksi so jäädä aikoo
Älä naura rakkahani!' Se on kuin nuorikko
kantaa heelmää sille vaan ken kunnollensa sitä hoivaa
Mutt' mitäs me? — Tyhjää Mitäs meistä— vanhoiBta ja lapsista f
Tässä vielä vanlia pahan merkki Peltovaris Kaihomielen tuo
Keväällä kun ei nää peltovariksia — niin syksyllä ei lyhtehiä
-Ooh! Et tunne nään ma talonpojan kurjaa kohtaloa
et tiedä siltä jaa — ah„ mitäpä sitä
Makaar heilahutti piiskallansa
— "Hoo — hoop! luuska ka kun tupertui - '
Hooi! -Lähetkös siitä"
(Venäjänkielestä suomensi Nikki)
— Pietarin läänin knmiton m! edellytykset Nuorisojärjestöt sellai- sesti ajattelevien lukumäärä Inkerin
24 p:nä v 1918 oli sä on suomenkielinen läänintoimisto Baan °wt jo ' opiBkelujärjestöjä U- maalaisväestön eritoten nuorison
edellämainittujen her- johonka suomenkieliset järjestöt ker-
selmmissa suomenkielisissä kollektii- keskuudessa"
roien inhtama "Ttibrln NitnrinnHita ran kuudessa lnmVanrtoa m) veisaa Onkin jo poliittiset kirjalliset Toveri Aallon selostiia nantiaa nttä
perustava kokous jossa laadittiin kolme vakinaista ja 2 varajäsentä ytemat ' m' pli"t ty08kentelei inkeriläinen nuoriso toimii -uutteraa
säännöt ja lähdettiin komein Juhla- Ensimäinen tällainen konferenssi pi- mäBBil' ohjaajina : puolueen agltaatto- ti ollen Ben toiminta päivä päivältä
fraasein taipaleelle taistelemaan "e- lettiin elok 30— syysk 2 p:nä 1921 reita m" tietoisia kommunisti- organisaattorisesti lujittavaa ja ko
lähyttävien aatevirtausten ja jalosta- — Tällöin valittiin jäsenet läänintoi- MU PuoIueen Va- — ' "nn BUO" hoavaa sekä valistus- ja kasvatustyö
vien ihanteiden puolesta ja epäkan- mistoon ja luotiin varsinaiset suunta- enkleji8ten- nuorisokJlektiivien kon- ulospäin innostavaa ja herättävää e
sanvaltaisten voimain vaikutusta vas- viivat suomenkieliselle kommunisti- 5ereM' ! Pätoksen' mu" kä sisäänpäin syvällistä kasvattavaa
taan"-kuten sääntöjen l:ssä pykä- selle nuorisotoiminnalle Inkermmaal- an laanlntoImiston '"lee Järjestää luovaa ja rakentavaa Kohti krmmu
Iässä anotaan Tämä sääntöjen py- la seuraava lääniä käsittävä konfe- PietarIm muutaman kuukauden kesta- ni8mla kuljetaBIl nuorl8olle omlnaisel
kälä jo sellaisenaan asetti tälle "In- renssi tullaan pitämään helmi- tai Tf?7 kouluuJetfan BUO" la reippaalla tavalla
kerin NuoriHitolle" vastavallanku maaliskuulla " " ~ : °rJB°~""
„ „ „ ' taan Tähän mennessä el naita kurs-
mouksellisen tehtivfen s o taistele- Inkeriläinen nuoriso on innostunut- Mja vlelä ole vjltu totamtatotä syis
Z7LTT i lv 7 ' : Äl"T suurena ™ tä järjestää sen sijaan on useita ve-
T ' T Z „ " u™ pysyvien onjaajaroimien näjänkieltä taitavia auorisoliittolai-
SlU ne puo ueettomat' seuraherrat puute Monessa uudessa kollektiivi- Petetty liiton venäjänkielisiin
ovat tehneetkin Höysteenä on ollut sa on toimihenkilöistä niin suuri puu- kouluihln Samoln paagee joku maä
™ TT TnMta' H"d t6' 6ttel tahd° 1ÖytaÄ pUheen- rä Juorisoliittolaisia vuoden alussa
Käkikoski-palvelusta 'Nouse Inkeri" johtajaa tai sihteerin toimeen täysin MAVaan BUOmonkleliBeen pHoIue„eu
Kuula
YLÖS HELVETISTÄ
niiden toimia llikin vapaasti mut- on se ettei nuorisolla ole kokemusta
ta väestö itse Ja aemmän Juuri nuo- järjestötoiminnassa Ensimäiset suo-
Tällaisia kursseja
ja luentosarjoja eri osissa lääniä tul
laan sekä nuorisojärjestöjen että puo-
KIRJ KONRAD LEHTIMÄKI
(Jatk edall num)
KORKEUTEEN
riso? alunpitäen kammot Ja vieroksui menkleliset koUekUivit perustettiin tohu iavHmaa ' wn
noita seuroja sillä niiden - iohtoher- vaata 191 la 1920 miui niri - -
„ — — nmienKin auiia vomaan nuorisoini-
rat vähin erin siirtyvät rajojen ta- vasta tänä vuonna Oli tosin kyllä tolaUia kouluuttaa Marcus ohjasi ensin loivasti vlis-
kaisten emälahtariem laokse ottivat jo aikaisemminkin Inkerinmaalla ole- ' toon mutta kun eteen tuli näkymätön
sielttkäsin osa judenitshien ja elf- massa nuorisoliikettä-josta vielä oli Vaikka kommunistinen nuorisoliike savumuuri eikä hän viitsinyt enää
vengrenian - rosTouaaoramiin omia merkkejä havaittavissa Neuvostoval- Inkerinmaalla onkin varsin nuorta kiertää pani hän koneen täyteen vauh
"veljiäas" vasaan Näin ovat ne lankin aikana vaikka se nyt Jo alkaa on se Jo kuten edellisestä käy selvil- tlin ja tarttui lujemmin peräsimeen
harvalukuiset "puolueettomat" nuori- kokonaan hävitä — kommunistisen le saavuttanut varsin huomattavan Julia oli urhoollisesti koettanut olla
eosenrat usein alkuunsa nukahtaneet liikkeen tieltä Tässä h s "puolueet- kantavuuden ja merkityksen Paitsi kylmäverinen ' mutta kun lentokono
ja varsinainen nuoriso on liittynyt tomassa" nuorisoliikkeessä olivat joh- tietenkin nuorisolle itselleen Ja Inke- yhfäkkiä hurjasti syöksähti ylöspäin
Kommunistisen Nuorisoliiton -riveihin dossa Ja toimihenkilöitä pää-aslassa rin työläis- Ja talonpoikaisväestölle r-silloin pakeni veri hänen kasvoil
taistelemaan ihmiskunnan vapautu- opettajat ja yleensä jo keski-ijäu saa- o suomenkielisellä ktommunistisella taan hän tarttui äkkiä subnenvedon
niisen — kommunismin puolesta im- vuttaneet henkilöt Joten kyseessä ei nuorisoliikkeellä valtiollistakin mer- tapaisesti Marcuksen käsivarteen
perlalismin kukistamiseksi siis ollut mikään varsinainen nuori- kitystä sen kautta katoaa pohja kai- Hän rauhoittui ' tosin tuntiessaan
Inkerinmaan suomenkielisen nuo- son ltsetoiminta kuten nyt kommu- kelta vastavallankumoukselliselta ja tuon jäntevän käsivarren järkkymät
risotyön nykyisestä tilasta kertoo si- niatisessa nuorisoliikkeessä Vaikka natsionalistiselta mielialalta Hyvin tömyyden Hän hymyili hiukan sul
käläinen nuorisotyöntekijä toveri nykyisin onkin kommunistisissa nuo- suurin osuus siihen etteivät mitkään kien silmänsä hetkeksi ja muutaman
Väinö Aalto seuraava: nuorisokollektiiveissa toimlntavoimis- sisäiset "Inkerinnousut" ole mahdol- silmänräpäyksen aikana lennähti hä-
"Inkerinmaan suomenkieliset nuori- ta puute ei tämä pula silti tule ole- lisiä kuuluu kommunistiselle nuoriso- nen mieleensä kokonainen sarja iha
Bojärjestöt kuuluvat 'Venäjän Kom- maan kovinkaan pitkä-aikainen - Sillä liikkeelle kasvattaen se nuorisoa ui- nia kuvia: he kulkevat käsikkäin