Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 28, 1922, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 9
hityksen kuli mah elottomaksi pitklk- kin — näkemään uuden yhteiskunnan kain sellaistenkin kanssa Jotka nyky- Hämeen eri kuntien vaalituloksia Ja
sl ajoiksi Yhteiskunnallinen kehitys synaj a äin eivät tule meidän kokouksilmme mitä no osoittavat? Ne osoittavat
liikkuu euonenvetoisissa tempauksia- Tällaisten asioiden edessä siis ja harrastiiksilmme enempi kuin me että miltei Jokaisessa Hämeen kun-
sa llaailmansodan synnyttämä her- tuntuu oudolle että vieläkin saa lukea heidän Silloin kaikista kipeimmin naaaa on työväestö valinnut puolet)
mostuneiBUUs hallitsee -vielä yleensä "turhista käsityönypläyksistä" jne me tarvitsemme ymmärrystä ja tie- monin palkoin enemmänkin kunnain-
ihmisten tunnemaailmaa Pieninkin ja kehoituksia että naiset hankkisi- taa sista edustajista
sysäys voi - saada ja saa kansajoukot vat itselleen tietopuolisuutta "tulisi- Meillä on myöskin lapset kuletet- En ole ensinkään taipuvainen yli-
liikehtimään vat mukaan" tava rinnallamme ja vieläkin enem- arvioimaan näiden vaalien tuloksia eli
Ja mikä on vieläkin voimakkaampi B1 naisilta työläisnaisilta ensin- män' mlll'n Myy hoHMt lähettää antamaan suurtakaan merkitystä nil-tekljäT-r
kapitalismin taloudellinen- Jää nypläys mutta nypläykslst de'1""'" — siis meidän täytyy saa- hln osaa-otolle ensinkään siinä mle-
„pohjas p nykyisen -yhteiskuntajär- huolimatta voi saada innostuksen jo- dtt neidftt ltoetaM korkeammalle tie- lessä että niiden avulla mitään pa-
jeatataäni pohja-horjuu taloudellisen teln tietämään voi saada — anoisi doissi j taidoissa sekä käytännöin- rannuksla luokallemme saataisi pu-
vararlkon r partaallakSen lujittaml- ho _ henkisen tartunnan 869111 elämässä että aatteessa Ja teo- uumattakaan todellisista voitoista Ei
seksi käytiin äskeinen maailman sota Mfta tunnen nykynetkeIla ltM Bt ri"BR- Ymmärrän tämän toiminnan vai
Sen lujittamiseksi uutta verikylpyä tunteTat toisetkin vaikka eivät kalkki TentaT8mme el ol Pienl ™häpä- ikäänkuin Jonkunlaisena voimain mit
puuhataan Ja parhaillaan vähemmis- tietoisesti Kuten Jo alussa mainit- t!Den emmek4 me olIa liian taukftent- ärkyneitten taistelurlvien
sä erissä-verta vuodatetaan siellä ja g- ylejnen hermostuneisuus toisin B' täyttämään omissa eikä muit- uudelleen laskemisena todellisen tais
tiiliin ' tenkaan silmissä Oman arvon tun- telun varalta Ja kavahtakoon Jokat-
u""1- sanoen levottomuus tai maltlttomous „ „ - m
8en lujittamiseksi syntyy kuin kuu- TaI1Itsee kaikkialla g6 Gn kallitse- ' itseltinloltus J itseluottamus en- nen tälle manööverille sen enempää
meen nostamia paiseita erilaisia yh- Tana tekljänä fhmlaten siemllBesea ™ Sea lken kalkkl h "tantta paitsi mikä
distyksiä ja Järjestöjä Joista hyvin e„ n6nkisesga maailmassa lä käy kuin itsestään Kun oppii itse- sillä on edellämainitun Iisaksi hei-
kaikin tunnemme ainakin nimeltään kunnioituksen sillein voi antaa kun- kompien epätoivoon Joutuneiden roh-
"legjonan" ja "klu klui klanin" 01en ollut mukana monenlaisten nioltukaen toisellekin Ja turha "kuk- kaisIJana Uutta Juuri näiltä näkö-
Tämä "kln klnx klan" on iäriestö uskonnoIlialssa kokouksissa hlhnlien koUu„ m ByrjjUn Toverillinen ter kannollta katsottuna se onkin suu-
lohkaisunkin huoiTo tulis eritot telttakok°uksista Iahtlen U8ko11 - vehdys kaikille lukijoille - Belma- remmeistä Se on todella rohkaise
johon naistenkin huomio tulisi erikoi- rantajien kokouksii n spiritistien Is- titt _aa innoBtaTaa s on kiertämättö-
sestl kiintyä sillä sen periaatteisiin tlnthln ulltaialt(n RTnaBOOeiin ' lnno9taTaa Se °n Kiertämatto
kuuluu nMCi "vUolsen rodun ikui- tuntolhin Ja iutalaistcn synaBOORlln man4 Takuutena gllta etta puna„en
kuuluu paitsi valkoisen rodun ikui- kk olen „ut mukana erllaieis- Ha_ tllM v„kttg„aa UOPltet
sen- ylivallan- säilyttäminen kaikkien ga kansankokouksissa ja myÖ8kill erl LS-ift-f-pf f ™™ d V„kT„ vttämään kun
muitten rotujen yli" myöskin "nais- tyÖTaenrynmien kokouksissa jt ke9 MUttMtSeti J"""
Lmn"lan 3 k0l"n PyhTy(len kUUdeS9a' T"mekSi kaUkana mM"U- Jo & Ikaen Jolloin varsinainen työväen luokkataWelurlnUmaa mä
lemmen dulla eristettynä kokonaan muusta te- tyÖTaenHIke suomessa alkoi on Hä- päivänä Jolloin vallankumouksen tor-
Päättäköön itsekukin nainen ken ollisuus-maailmasta Ja myöskin olen me ollut lkaänkuln kehtona Si- vt kutauvt - viimaiseen Uittoon
on lukenut alnton klanin menette- oUut tilaisuudessa seuraamaan ensi- kaU kH„ soMalistnen iuokkatalstelu- Amerikassa olevat hämäläiset tove-
lystä tahtooko hän sen suojelemaan käde„a ke3kiUol[an s ö pikkuporva- 1lk Suomessa kehlttyl ja iaajenli rlt ja toverlttllret! Tämän yhteydes-
kunniaansa Ja kotinsa pyhyyttä vai rgton ja henkisen työntekijäi elä- 0Tat namaIaI((et alna kunoi8kkaasti haluaisin myös täällä keskuudes-
uskooko sen tehtaan mieluummin it- mää_ja kaikkialla on Ihmis-psykolo- tai9telleet sen etuvartkriveisä Täi- amm alkuun saada tuontapaisen voi-
selleen - Bamanlmsta suojelusta on gia BUUroatl samallaista Eron tekee m kaikella on ?Mt ede„Ttyksen(!a mlen tarka8teinil joukkoJen laskun
ennekin tarjoiltu ja annettu mutta Tain ae mitka ulkonaiset vaikuttimet Samaan aikaan kuIn ealm ponjan lnTenUrIon tal mlkal Bita nyt nol-
tiedämme kyllk minkälaisessa suo- mitakIn ryhmäa mmo„kin johtavat mMainen _ 8uhteellisesti enemmän simme Olisi erittäin mielenkiintois
Jassa" naisten erittäinkin tyolaisnais- Ja kaikkaila olen tavannut kaksi TapaaksI ja t„niSsek8l ltsensä tun- ta saada numeroilla mitatuksi minkä
ten kunnia Ja kexiän kotinsa pyhyys läheistä ja vaarallisinta vihollista - teTa _ talonDolkllsTae8tö hitaammin Terran tälle puolen valUmeren oa
on oIlut tietämättömyyden eli tyhmyyden ja emak8ui B08iRlistlsen el&mänymmär- eUrtynyt tuota sitkeätä hämälälsyyt-
Meillä työläisnafeilla samoin kuin suvaitsemattomuuden nuo kakesot ryk8elli oII mtmeessä tälle Jo valmis tä taistelutarmoa uhrautuvaisuutta
miehilläkin on nykyhetken historlal- Jotka suurimman pahan maailmassa 8Uotuil8 maaperä satoine suurine j aseman tärkeyden käsittämystä
line tehtävämme ja so on — turvata aikaan saavat Ne ovat mukana myös- herraskartanolneen joista useat hai- mikä ilmeisesti kannuBtaa synnyin-
lastemme (ei ainoaiitaan lasten las- kin työlUisten keskuudessa kaikkialla jyat melkein kokonaisia pitäjiä maaB8a olevia veriin poljettuinakin
temme ja tulevteit sukupolvien) omi- Tähän lähimpbän viholliseemme on jkymmenfä jopa jotkut satoja torp- Tle!a taisteluhalulsia veljiämme Ja
en laatomtr tulevaisuus Vapauttaa meidän ensiksi iskettävä kaikella vei- pareltai mäkitupalaista muonamiehiä luettuanne loppuun tämän vetoomul
heidät orjan kuhleisU ankarammis- mailamme ottamalla itsekukin eman y m enemmän tai vähemmän kiinte- 8en käsittänette miksi tuo tolmeH-
ta näkyvämmistä kuin mitä itse olem- itsemme lähtökolidaksi Ja sitävas- ästl Birtottuja alustalaisorjia Näiden plae juuri tällä hetkellä käytäntöön-
me saaneet kantaa Vapauttaa heidät taan voimme me taistella "nyplätea- erjuutettuJen joukkojen keskuudessa pantuna olisi arvaamattomasta mer-
vainailta kärsimyksiltä Ja kidutuk- sämmekln" Ja vaikkapa virkistävä öy(y mitä klltoIIsln maaperä sosia- kityksetä kotimaisille tovereillemme
silta Ja valmistaa heidät uuden on- vaihtelua Ja huviakin nauttiessamme gmln iuokkataisteluopellle Kun täi- terästäen ja lisäten heidän talstela
nellisemmttu yhteiBkunnan ohjaajiksi Yhteiskunnalliset mullistukset ko- a maHntieteellisellä alueella sitten kykyi8Tyttään ja tarmoaan
ja kehittäjiksi Ja ehkäpä vielä useat ten valtava kuohuva virta tempaa- Tiela BijaItBl _ lukuunottamattakaan Koko laajassa Hämeessä ei alas-
meistä saavat - olla kyllin onnellisia vat mukaansa kaikenlaisia aineksia monIa pienempiä teollisuus- ja liike- lyödyillä vallankumouksellisilla tova-
ltäkomään uuden päivän sarastuksen- ja me voimme joutua siellä rinnak- ke8kuksla _ suomen suurin tehdas- reillämme nykyään ole minkäänlaista
lökohtalsta valmistelua paljon Inhl- Taistelukentän oloissa ei voi olla mah- mä kaikki yhdessä muodostivatkin Ta "Kansan Lohtl" Ja Hämeenlinnas
- millistä työtä ja uhrausta Ei riitä se dollieta Be että jokaisessa eteen as- Punaisen Hämeen — Suomen työvä- Ba ilmestyvä "Hämeen Voima" ovat
että me silloin tällöin äänestämme tuvassa kysymyksessä joku viisas neu- enliikkeen Gibraltarin nykyään kumpikin porvariston saap-
työväen omia ehdokkaita virkoihin ei voisi toiselle miten on meneteltävä Mutta sodan sattuessa joutuu pää- paiden nuolijaln noskelaisten sosiali
riitä - sekään etlä me lakkoudummo taikka että se joukkopäätöksellä tar- linnoitus aina vihollisen ankarimman demokraattien tiukasti kontrolleeraa
työmaalla silloin kun meillä ei olo kasti määriteltäisiin vaan on jokai- tulen raivokkaimman hyökkäyksen mat ilman pitempiä puheita on jo-enälln-mitään
muuta mahdollisuutta sessa kyettävä omintakeisesti rat- pisteeksi Niinpä Suomen luokkaso- katselle selvää mitä on vallankumo
eikä vielä sekään riitä että me kuu- kalsemaan tehtävänsä Joukkopää- dassakin v 1918 joutui Punainen Hä- ukseiijnen joukkotoiminta sellaisissa
lumme johonkin luokkatietelseen työ- tökslllä vain viitoitetaan tie jota me kantamaan ehkä raskaimman uh- „i0issa 8e on samaa kuin aseetta
väenjärjestöön ja maksamme sille myöten on kuljettava ja määritellään rin luokkataistelun alttarille Eten- man taistelua hampaisiin asti asestet
säännölllsesU jäsenmaksumme vaan minkälaisia kulkuneuvoja käytetään kin Tampere Pirkkala y m lahiseu- tUa vihollista vastaan He ovat mel
meid&n pitää lakkaamatta työskennel- mutta kaikkia matkan vaiheita Ja vas- dut kirjaimellisesti sanottuna lainen- ke!n täysin avuttomia porvariston
lä järjeotöjemme lujittamiseksi että toinkäymisiä ei voida etukäteen mää- vat työväenluokan verestä Juuri raa'an väkivallan ja vainon alaisina
niistä muodostuis' kyllin kykeneviä rätä vaan ovat ne ratkaistavat sil- siellä miteltiin luokkasodan tuimiin- gekä noBkelais-petturien katalien 11
täyttämään Ben suuren tehtävän mi- loin kuin ne eteen astuvat Meidän mat taistelut Joissa tuhannet työläis- miantojen y m törkeyksleu uhreina
kä niiden edessä on : Meidän pitää pitää kyetä ne ratkaisemaan oikein miehet Ja -naiset saivat sydänverel- Tamperelaiset toverit ovat nyt
kyetä osoittamaan työväen suurille Ja ae edellyttää että meidän pitää lään maksaa Suomen verenjanoisen hommassa uuden oman lehdon perus
joukoille taloudellisten ja yhteiskun- kyetä-ymmärtämään Jokaisen yksityis- porvariston kaameat veritalkoot Ja tamiseksl jonka leviämisalueena tuli
nallisten epäkohtien oikeat syyt Mei- tapauksen erikseen osana suuresta ko- Joukottain kituu vielä tänäkin päivä- 8l 0iemaan koko Hame ja Satakunta
däu pitää kyetä Järkiperäisesti selit- konaisuudesta Ellemme me siihen nä Punaisen Hämeen sankarillisia ja joka tulisi täydellisesti Suomen So
tämääit kohtalotovereillemme mistä kykene niin me olemme huonoja poikia ja tyttäriä Suomen valkoisen 8iau8tisen Työväenpuolueen kontrol
Johtuu työttömyys köyhyys kurjuus luokkataistelulta hallituksen vankilahelveteissä ja oh- lin aiaiBeksi TäBsä hommassaan ve-
ja kaikki se mätä jota kapitalistinen Juuri tämän tähden meidän on ko- ranan kidutuskammioissa luokkaso- „_
yhteiskunta on Ihan tulvillaan ja mei- hotettava tletoisuustasoamme mah- dan ja siitä aina näihin asti jatku- r n f T T A DCV
dän pitää kyetä osoittamaan millä ta- dollisimman korkealle Meidän pitää neen hirvittävän valkoterrorin uhrei- [ () y fc fti [ J A K L IS
valia pitäi työväen toimia jotta epä- hankkia korkea tietomäärä ollakseni- na # #
kohdat -saataisiin poistetuiksi Meidän me kehittyneitä luokkataistelljoita ja Mutta — se pyörii sittekin! Kai- f oimif f fl ifln tOlMl
pitää myös-kyetä nopeasti Ja itsenäi- kunnollisia sosialisteja sosialisteja kesta tästä Julmasta verikostosta nuo- I
sestl ratkaisemaan Jokapäiväisessä Jotka käytännössä pyrkivät toteutta- limatta Punaisen Hämeen sydän vie- j]mofe{aan Htn haettavaksi
luokkataistelussa eteemme astuvat maan sen minkä periatteessa omak- läkin sykähtelee Kuuletteko veljet „ „„jt„an pm uSn
sellaiset-kysymykset Joista ei voida suvat Sillä korkeakaan tietomäärä ei raatajatoverit sen yhä voimakkaam- MaKljaiia VaaUliadll Clld lldu
etukäteen yksityiskohtaisesti päättää merkitse yhteiskunnallisesti mitään maksi kiihtyvää valtimontykytystä! on vähintäin VUOdetl ICUUlUIlUt
Ja Jotka vaativat pikaista ratkaisua jos me sulkeudumme omaan itseemme Niin veriin tukahutettna vainottua S S Järjestöön ja Omaa SUO-Tällaisla-kysymykBiä
nykyaikana on emmekä pyri valistamaan ympäristö- kuristettua ja puolittain maanalaista men ja fnglanilinkielen tai
paljon ja niitä tulee olemaan yhä e- ämme Kunnollisten luokkataistelijain kuin joukkotoiminta siellä nykyolois- Hakemukset palkkavaa-
nemmän sikäli knfn luokkataistelu Ja sosialistien et milloinkaan saa mat- sa voikin olla saa sen olemassaoloa- lähetettävä tu-
kärjistyy - Luokkataistelu on armo- kia niitä taiteilijoita jotka harrasta- ta ja elpymisestä kuitenkia Handutta- ™U"
tonta sotaa - kaikissa ilmenemismut vat taidetta talteen vuoksi eikä niitä van havainnon katsellessa esim vii- ICVaii maailbKUUll iMivaan
doiaaan sotaa jossa toinen luokka tieteilijöitä jotka harrastavat tiedettä me Joulukuulla yli Suomen toimitet- mennessä OSOtteella:
koettaa päästä toisen määrääjäksi tieteen vuoksi vaan on meidän aina tujen kunnallisvaalien tuloksia Tä- TrwpR[N inHTDkTI INT4
Näin ollen-luokkataistelussa mukana Ja kaikkialla pyrittävä sovittamaan man kirjoittaja on erikoisella mielen- 1UVEKI1N JWn I y ruiN i rt
oleminen on taistelukentällä olemista aatteitamme elävään elämään (Jatk) kiinnolla tarkastellut juuri Punaisen BOX 99 AStOria UregOIl
Tiistaina Helmikuun 28 p
— Tuesday February 28th
kaupunki Tampere tuhansine teolli-
suusorjineen niin onko ihme jos nä-
Taiitys- ja yhdyssidettä s o omaa
sanomalehteä Tampereella ilmesty-