Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 28, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No- Tiistaina Helmikuun 28 p— Tuetday February 28th 5
tää luokkien oluiiasoaolon ja missä a- remmat tulokset asuu vain TYÖLÄI- ja Manda Ranta Tervetuloa Jouk- vaisia Lapset on varattava niin et
semassa n kumpikin tänäpätvänä o- SIX Työläinen ymmärtää lähemmin koomme! tel ne saa vilustua eikä liikkua kotoa
vat — Siis alkakaamme työ viivytte- sen mitä on TODELLINEN NÄLKX Ja ne jotka ovat taloudellisesti mak- mihinkään On tämä rutto jo joitakin
lemättä ~ kuin sellainen henkilö joka et kos- kyvyttömiä vaatikjoot Jäsenkirju- saanut saaliikseen ja vie ehkä enem-
Sam MSki joka voitti palkinnon kaan 06 nähnyt puutetta tahi joka el riita vapaamerkkejä ja seisokaa edel- pl jos ei sitä saada estetyksi
viime lauantai iltana t k 11 p:nä UBk Joutuvansa puutteeseen Sen to- leen jäseneni köyhälistön rintamassa Toisella kertaa enempi : Tervehdys
' "Kiinniottopäivän" iltana Montecello distaa kaikki kerääjien saavutukset "Charlsyn täti" on harjoitusten alla eatflelaisllle ja kalkille Toverittaren
naalilla Ironwoodlssa $400 on lah- "Ta8 D?" klinniottopäivänä On Ishpemingln ja Negauneen yhteisillä luki joille Toveruudella : Saimi Erlck
jdittanut tuon palkinnon VEJNXJÄN merkille pantava se seikka että ne voimilla Täällä näytellään Helmik son
NXlXNHXTXISTEN AUTTAIMISEK- Jotka olivat kiertämässä paremptosais- 28 p:nä Ja Negauneessa heidän mää- —
SI Hän antoi tuon rahan Alex Puis- ten kaupungin osaa Josta luultiin saa räämällftän ajalla FORT WILLIAM ONT„ CAN
tolle joka oli yksi "kiinniottopäivän" tav suurimmat tulokset - olivat- Tytöt pitivät Valentine tanssit t k Jo nyt Ft VVIIIlamln ompeluseu
kerääjiä Tämä summa on jo niissä kin tuloksiin nähden pienemmät Esi- 14 p:n& Haalin sievästi koristivat rasaa herätUin kun Toverittarelle
Puiston keräyksissä otettu lukuun Jo- merkiksi nuo kaksi keräyssakkia jot- Ja väkeä olikin runsaasti pyörähtele- valittiin kirjeenvaihtaja ja kun minä
ka ilmeni yleistä keräystä koskevassa ka kiertelivät kaupungin piirissä Toi- mässä hyvän musiikin soidesBa Sillä sen kunnian satuin saamaan niin ru
raportissa Kiitos lahjoittajille! solia -oli tulokset $395 ja toisella sa- lailla tytöt edelleenkin Koskas eukot pean kertomaan paikkakuntamme tou-
Savnuel Nyqulet 75 vuotta vanha kWa kokonalnen 100-' Mahdollisesti taas tanssittaa yleisöä? huja ja kuulumisia
kuoli t k 14 p:n& kotonaan 934 New- ™loUa STyna sekln- etta namä kerää- Täällä porvaristo tohisee Karjalan Osastolla el ole ollut tällä kertaa
port lukeesilla Samuel Nyquist on Jat ollTat kokemattomia nuoria tyt- keräyksen kanssa kovasti Entiseen muita alaosastoja kuin ompeluseura
asunut Ironwodoissa 20 -vuotta Hä- töJa 3otka ehka uJ°8tellTat esiintyä malliinsa tietämättömiä työläisparko- ja sunnuntaikoulu toiminnassa Om
neltä kuoli vaimo kolme viikkoa sit- aslallaail Jokaisella joka tavalla tai ja narrailevat niinkuin ennenkin peluseuran naiset sitä ovatkin tä
ten Heiltä jäi kaksi lasta Ina ja The- toiB6lia' oli avustamassa tätä keräystä Luulisi tämän ajan opettavan ajattele- män talven aikana parhaiten toiml--odore
Molemmat vanhukset kuolivat oIial Pltänyt oIla SYDÄMEN ASIANA maan omilla aivoillaan Ja eikä anta- neet V k 8 p oli ompeluseuralla
samaan tautiin (Phneumonia) tamä asia- Ironwooain liikemiehlltä van porvariston yksin hommata Eikä naamiohuvit jotka onnistuivat yli toi-
John Tolonen kuollut Hänet tuo- keräsi Jack Steele yhteensä $18630 luulisi työläisten kiristävän nuoraa veitten Nettotulot iltamiBta olivat
mittiin joku aika sitten Iron kauntin Tftmä 8umma tosin ei tullut päivässä enää omassa kaulassaan- yli $4000 Tämä summa olikin kai
oikeudessa Vaubunin linnaan kärsi- eikä kahdessakaan kerätyksi Mutta Laki Ja Järjestys Poliisi Joseph parhaimpia saavutuksia tämän talven
mäan viiden vuoden vankeusrangais- Steele uhra81 alkaa tahan keräykseen Agrello West Division kadulla C C iltamista
tusta tytarpuolensa raiskauksesta kahdeksan päivää Liikemiesten jou- Comp peräänkatsoja raiskasi 13 vuo- Seuraava Isompi kappale "Marttyy
Oltuaan vankilana ainoastaan 21 vuo- kos9Ä on UBeita 10'00 Ja 500 lahJ°u- aan tytön $5000 takauksen ' puut- rit" 5-näytökslnen esitetään näytel
rokautta kuoli hän vankilaan Tolo- taJia' mutta uurm osa °n 8aatu ko- teessä piti mennä Marguetten linnaan mäseuran toimesta En tiedä vielä
nen eli 51 vuotta vanha koon $200 ja $100 ja siitä alle aina Näinä päivinä on asia edessä miten yarmaan milloin se esitetään mutta
15 vuotias Italialainen tyttö yritti 25 S6ntln laWoltiksiin asti Mahdol- sitten päättynee Näyttää siltä että seuratkaa williamilaiset paikallisia il
varastaa turkin Joku päivä sitten llsostl ollal liikemiehet lahjoittaneet lain- valvojat itse alkavat tallaamaan moltuksia "Marttyyrit" on työväen
tuli Style Shop kauppaan tämä tyttö enemmänkin mutta heillä on nykyään lakia joka tavalla näytelmä aihe Suomen luokkasodas-
ja osti sieltä $25 00 arvoisen takin kireät raha-ajat kuten heistä moni va- Mr ja Mrs Kosken tytär Impi kuo- ta Kenkään en voi sanoa että: En
Mutta kun ""''""nnan silmä vältr kuutU- Se on uskottavaakin sillä u Tammik 8 p:nä keuhkokuumee- minä mene se näyteltiin täällä silloin
tyl pisti mukaansa $6000 maksavan työttömien työläisten taskuista ei he- Been 15 vuoden ljässä Mr ja Mrs ja siilon Jne sillä tämä on ensi ker
turkin ja käveli ulos kaupasta Kun ru paljon liike-elämän vilkastumisek- Flilus Knuuttilan tytär Aili kuoli ta kun kappale Canadassa esitetään
huomattiin mitä tyttö oU' tehnyt lä- si- Sen kahdeksan päivää jonka uh- Tammik 28 p noin 6 kk vanhana silloin kalkki Plrtillle!
hetettiin p"!fM hrnen jälkeensä joka rasin tälle keräykselle liikemiehlltä Mrs Nels Palomäki kuoli Helmik 9 xäänjj 0n osaston toimintaa koh
sat tytön kiinni ja loi-turkkineen päi- tein sen havainnon että toiskielisten pna kauvan sairastettuaan syöpätau- taan kova boikotti Ei yksistään van
vlneen tytön kauppaan takaisin Mitä liikemiesten keskuudessa oli paljon tia 47 vuoden ijässä hoillisten taholta vain myöskin mei-
tytölle tästä tulee ei ole mainittu " Pienemmässä määrässä niitä jotka Kupletti-mestari Tanner pyysi haa- dfei "teollisen vapauden puoltajilta"
Uutta kirjallisuutta' on saapunut kokonaan kieltäytyivät antamasta ml- iia 8 S Osastolta saadakseen esittää jokaista huvitilaisuutta mitä toimeen-
Steelcn Jaskalle myytäväksi Ostakaa taän t&b&n keräykseen kuin suoma- sillan-rakennus-kuplettejaan täällä pannaan osaston talolla boikotetaan
jos suinkin on siihen varoja — Jack lal8ten liikemiesten keskuudessa vaik meille Mutta emme tahdo rakentaa mitä Ukeimmin Olipa kysymys Ve-
Steele p inrumuu ocuii-m cu ouuiuo!!- biueu ittiiiariBu a ijuiuniou a- najan naittamien ivarjaian nommuu-
sia liikemiehiä on vähemmän tässä mie vaan haluamme repiä nekin vä- nin tat muiden sen tapaisten avusta
kaupungissa kuin toiskielisiä hät sillat mitä välillämme vielä mah- mmcn Pitkin ruokatalon nurkkia
TULOKSET KERXYKSESTX Komitean puolesta lausun kiitokset taa ollakkln eikä niitä enää rakentaa nn8t& märehditään Ja kritiseerätaan
'2 IRONVVOODI88A MICH myöskin kalkUle liikemiehille Jotka — Anna Wiitala että Binne Ja sen taskuun ne rahat me-
Venäjän nälkääkärsivien hyväksi ovat joko suurempia eli pienempiä ' njVät eikä kenenkään nälkäisten hy-
"Kiinniotteptlivänä" buvantaina Hei- lahjoituksia tehneet Kiitos ei kuulu PORT BRAGQ CALIF Tksl
mtkuun 11 p:nä niille Jotka olivat kylmiä tälle asialle Koska olen ompeluseuran toimesta Hiljattain täällä esltottlln 3 näy-
Neljätoista kerääjää oli järjestetty — olivat kylmiä — Miksi? — Ehkä tu!lut TftlltIikgi tähän virkaan niin toksinen hyvä työväen näytelmä "Lo
kaupankimme eri osiin lauvantalna siksi että heillä on pian omat kerä- tahdon tehtäväni täyttää Ompeluseu- Weilin lakko" Katsomon puolella oli
keräämään avustusta Venäjän nälän- yksensä toimitettava Ja edessään o- rft on pitänyt kokoukset säännöllises- ainoastaan noin kolmisenkymmentä
hätäisten avustamisfiVsl Kerääjien mat "jalot elämäntehtävänsä" Knn t( joka tolnen torstai Mielestäni o- henkeä Samana iltana naapuri ky
nimet ja" saamansa tulokset on tässä lukijat silmällette tätä allaolevaa 111- Banotto kokouksiin saisi olla vllk- lässämme Port Arthurissa laulaa ren
allamsrkittynä: kemlesten nimilistaa jotka ovat ta- kaampaa katsoen paikkakuntaan kutettiln Jonkinl skandaali kuplet-
Alex PuisUj :$ 2298 vallaan auttaneet Venäjän NXLKXI- Täänä ei 0]8 pitkät matkat esteenä ei- tia Ja sinne riensivät "tosivallanku-
Mrs Turri ja Mrs Lindh 2455 SIX tAPSIA huomaatte itse kuka lii- M tarvitse katukaaroja odottaa Tääl- moukselllset" että "hlpnjjjat vinkui"
Mrs Paananen ja Mr3 Jiemies on kieltäytynyt tästä tehtä- i& oa Bikgi paijon naiBia Jolla on ai- Joka oli kai hyvin ylösrakentavaa Ja
Kauppi 1240 västä Tehkää itse johtopäätös kuka kaa klm yaan haiuaTat käydä koko- teolllsvapautta kohottavaa
Mrs Murto 4970 on ollut myötätuntoinen ja kuka ei - uksisBa Toivon että kaikki naiset ot- T k 11 p:n "Vapaudessa" alkoi Ca-
Mrs Lahti 3485 Silloin kun nämä "kieltäytyneet" odot- jgitöltä tehdäkseen että saa- nadan puutavaratyöläisten Joe Knigh-
Mrs Mike Mäkinen 2347 tavat saavansa teidän kaikkien kanna- talsljn 0ikeen i90 kasa Biksi kun on ttn P I I Kongressissa olleen vl-
Fanny Mäkinen ja Mlsa ' tustä puolellenne silloin on meillä myyjäiset Koetetaanpas joukolla ralllsen edustajan raportti Seurat-
n_lt2_t: 9 QK 4— HlKtm:: KnLntn valirnlHaTlllo tnnta j_ I T Tir
jaiusinuu iuin™ mu™ o näyttää mitä aisaan saaaaan Me saapas larKaneea ja Terrnnan i vy
Miss Mäkinen ja Gabrlelson " 100 taa niitä ensin jotka myötätuntoises- Tarmasti aamme Jotain suurta kun W:n edustajan Geo Williamsin proto-
Mrs Jack Steele '""1808 ti ovat suhtautuneet tähän keräyk- Taafl kajkin yhdessä yritetään Käsi- kollaan- Molempain niin VVllliamsln
Jack Steele 18S30 seen "Tässä on mainittu nyt ne lii- töita 0n saatavana Mrs Aino Juvo- kuin Knightin raportit ovat myöhästy
kemlehet Jotka ovat lahjoituksia teh- Belta neenä tulleet moldän eteemme WilH-
Tuloja yhteensä $37723 neet Ennemmin on Jo ollut liike- ompslussuran toimesta oli iltama ams-illa ei ollut "riittävää ainehistoa"
MeneJa "Tag Day" lappuihin jä miesten nimiä Edellinen rahallinen t k 12 paiTanft Yleisöä oli saapunut Ja Knlghi ullut kova kiire muu-
nauhaan yhteensä 10-75 tulos oli $4500 Julatoto TrSmlelies- vhänpnoletoitl Joten tulot oli sa- sa hommcs No parempi myöhään
sä ja samoin julalstu Työmlehessä maa mukaa Ompeluseuran naWUa on kun ei milloinkaan!
Puhdas jäännös $36648 nämä $141 30 Lahjoittajat yhteensä alkomus iaittaa kartiinit Toverituvan Nyt lopuksi huomautan osaston nel
Tämä summa on lähettetty Priends $18630 — Jack Steele akkunoihln Viime kokouksessa va- toksisille ja muulle akkaväelle: Om-
of Soviet Bussia 201 West 13th St Iittiin kolmi-henklnen komitea btta- peluseuran kokousaika on muutettu
New York City Tämä Venäjän Ys- ISHPEM1NG MICH maan selvää ajokustannuksista ja pidettäväksi maanantai iltasin kello
tävät niminen yhdistys huolehtii siitä Osaston kokouksessa Helmik 15 p päättämään minkälaista vaatetta ote- puoli kahdeksan Tulkaapa kaikin
että rahat käytetään ruokatarpeiden 0li paljon asioita käsiteltävänä M m taan Johtokunnan miehet olivat an- mukaan sillä niistä jos haluamme
ostoon Venäjän nälänhätährllle ja tnl- lui ja puhumarenkaan alustava ko- taneet sellaisen evästyksen että ne pl- saamme muodostumaan hauskoja Il
iaan e kuljettamaan suorinta tietä kous päätettiin pitää Helmik 19 p:nä tää naisten laittaa hyvät joten koe- lanviettoja Toveruudella — Maiju
nälkäalueelle ja kehoitettiin kalkkia Joille jostakin tetaan parastamme ~
Vaikkakaan tulokset eivät olleet arvosta on itsensä kehittäminen niin Näytelmäseura on vilkkaassa käyn
niin ssuret knn edeltäkäsin toivottiin saapumaan kokouksiin joita tullaan nlssä ollnt kappaleita on aina joka ia ä pnjirnri BTinP '£
tahtoo IrrTiwocdin pka!linen keräys pitämään jäsenistön valitsemalla ajal- kahden Ja kolmen viikon kuluttua JJQ UjUJu 1 1 Li llli ti A
komitea lafHua vilpittömät kiitokset ]a — joka keskiviikko-ilta kun ei ole Maaliskuun 18 p: nä ön tuo kuuluisa Pyytäkää VAPAA m-
kalkille niille Jntk uhrasivat tämän osaston kokous Ja olipa Be syntynyt näytös "Tuhlaajapoika" Silloin taas LAXKEKIRJA No 5-
asian hyväkcl sen kuin voivat ja ko- toinenkin lapsi jota myöskin olisi Toverttupa täyteen katsomaan esitys- mini on ril 28 minttn ja nabtes tann
mitea lausuu kiitokset Venäjän nälän- täsTatettava nlm lausuutorengas O- tä niin siten palkitsemme näyttelijäin nj!:toK0ul„7Siilftatt'Mi" a" '?S
hätäisten puolesta niyöskin Jcaikille lisl suotava että jäsenistä ottaisi tä- vaivat 'tm ™ut opiTi tukkeen toudiUMu mutea
herääjille jotka työskentelivät päivän män nyt omaksi asiakseen ja alkaisi Kurkkumätä raivoaa paikkakunnat- ' uub''" MmTukkeiti tus toal-
tämän jalon asian eteen ' Tosin suu- käydä Itseään kehittämässä joka olisi la suuressa määrässä Koulut on pan- ta„ J' BoomM m
rin osa (Tag Day) Kllimiottopäivänä jokaiselle tarpeellinen tulevia aikoja tu kiinni ainakin kahden viikon ajak- Tims Irjan tutu muä Ja pittial e
saaduista rahoista on kertynyt TYÖ- varten tn Koululapset on tarkastettu Ja huo- $5 "Sti "SUJittt™ Trota hnLbDaUk
LXtSTEN TASKUN POHJALTA VII- Osastoon yhtyi 4 uutta JäsenU Tk- mattu että niissä on paljon sellaisia 1'1J!u!™pjiia0'tt- „ B r
MEISISTÄ LANTEISTA' sillä mainl- si jäi hyväksymättä kun ei ollut saa- joissa on kurkkumädän basillia Näl- — soou Aptkiujfai ihdjriiaiioiaaa—
lukeesilla joissa kerääjät saivat suu- puvilla Hilma ja Jack Hill sekä Elias den suhteen on määrä olla hyvin varo- p a LIOJIELL 00 8uprlor Wl