Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 28, 1922, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Helmikuun 28 p— Tuesday February 28th HZiJt
BERKELEY CALIF osaston sekakööri loka harjoittelee on valvoa opetusta ja jonka on ny- Ja — vaikka näin selvästi on edes-
i täydellä höyryllä i kevät : konserttia väksyttävä tai hyljättävä osaston Jä- eämme työn Ja pääoman välinen rls-
Spartacus tuo suuremmolnen hls- Tarton jotka on päätetty pidettävät senlksl hakijat Osastoon Jäseneksi TaIkka näemme Jö kouraantun-
torialllnen näytelmä esitettiin Toveri- gi Pääsiäisen aikaan — Hilja S : hakijan täytyy olla kahden osaston tUTast meJaän toimeentulostani-
tuvan näyttämöltä t k 19 pa iltana Jäsenen ehdottama ensin- sitten käy- me e{ nuoiendr kukaan mUut kuin mo
täydelle katsomolle Sateinen ilma- SEATTLE VVA8H aä kokouksissa ennenkuin edsllämal- nJta Bittenkäan emmo jak8a ha
kaan ei kyennyt estämään yleisöä tu- nSkyrat pltkaan alkaan nittu komitea voi Joko hyväksyä tai eitm teoiUi ristiriitaa joka on
lomasta sitä katsomaan Joten ne p naistöillä kirjettä Seatt- hy"ätä hakijan- Luonnollisestapa- päXOMAN välillä Me vaan
suuret vaivannäöt mitä sanotun näy- Tg™"£™ S2Lw Wta vL kijalle kuuluu tilaisuus käyttää pu- yM oman
telmän näyttämöllepano kysyi el oi- Wemyaibtaiam Towtta- "oroja kokouksessa siten - kehlttfinlBfeUe ja itsetietoiseksi tule
lut mennyt hukkaan Ja juhlaylel- W1 tftnee täyttää velvollisuu- malsU kantallsa' mlBelle ja päästäksemme ymmärtä-
eön suosion osoituksista voi päättää mXnmMtl aitä et- Osastoomme valittiin myös
mään ja käsittämään asemamme jo-
että se oli tyytyväinen esitykseen fJJd UUI TaTvan nuotta- komitea edellämainittua tarketusta hon yhft syvemniallo vfljhamme eI
Ne kuuluisat valko-Suomen filmit yftn Bniä' toimittu' täällä kyllä on Ja Tarten- ' lemme Itsekukin kohdaltamme ota a-
orot jo klerfokulussaaa ehtineet tän- 'iBell rtvakast Iltamat Venäjän nälänhätäirten a- Blak8emme JiHJESTYX niihin työ-
nekin koska on ilmoitettu niitä näy- OBaston toImmta yleensä tänä tai- vustamlseksl tuottivat 9785 josta on väen joldeu taisteluhuuto
teltävän täkäläisessä liikkuvakuva te- wg Qn vllkasta( oa näytelty Ja mmo Ukl Parikymmentä dollaria nft on YHTÄLAISET ELÄMISEN"
atterlssa Niin Ja onhan tulossa vie- eM toimlttu multa iltamia vuokraan y m pieniä eriä taIen MAHDOLLISUUDET KAIKILLE Pie-
läiin suurempaa oikeaa taidetta ku- My0Bkln'olemroe parhaamme mukaan onnistumista avustivat monet yksilöt Mt Joukot jotka ovat järjestyneet
ten on Ilmoitettu Suomen suursävel- koettaneet rahastaa paikallista piiri- lahjoittaen kahvileivät sekä makeiset jo Heittäneet aaemansa mutta
täjä ja Suomen paras laulurastas tu- &mme myÖ8 yleBtä agltatslonia Ja ' kukat y m huutokauppaa varten eyät yol ykgJn at& tehtävää suorlt
levat antomaan musikaalisen illan pl- Venajan naikää kärsivien tovereitten J°ka oa tavallista tänä aikana seiiai- taa gnnä tehtävässä tarvitaan koko
akkoin Useat kyselevät toisiltaan h_akgl olemme pitäneet sekä erikois fllSBa tUaisuuksissa El sott ruveta työväenluokka mukana Ja
taiteilijoiden värin laatua että nrfhta ' _htelBntamja toisten asiaa har- kehumaan tämän kaupungin yleisöä jog n än-usekukln kohdaltamme
nevatkohan olla valkoisia sillä pu- regt„len 1 me liittyisimme
naisia eivät he ainakaan mahtane oi- kla ogagtomine naiset ovat neuloneet 011 vain 80 hengen paikoille Ja siitä- jogsa tolwt tovorit meUa
la Toiset taasen napisevat? rahan Taatteita venäjälle lähetettäväksi jo- kään Joukosta el tule 2 dollaria hen- tavat Silloin kun ollsimmo paikkam
suuruutta että kun pitää kokonainen hQn ogaato ta0TUttt rahaa kankaiden keä kohU tuloja Ja kun ottaa huoml- me tBekuMn ottaneet( sUloln se teh
dollari uhrata ovlmaksuksl r Mutta ogtoa Tarten ja llBsk8i vielä Dsastom- oon että moni uhraa kymmeniin dol- m& jonka työväenluokan on PAKKO
los sentään pitäisi mennä kuulemaan me Q willlam JärTl yk8itylsenä lareihln asti ulis Jää prosentti uhrau- gnorittaa ennemmm tai myöhemmin
koska ne meidän omalla naalilla ker- lahjoitu 10 8amaan tarlDoitukseen tuvatsuutta Jaettavaksi pieniin esiin o]l8j neipompja Bltä aahempänä olisi
ran esiintyvät Ja noille kyselijöille KIUog toverUle Käsitöiden myyjäiset pidetään pian me1]e ge aka joloJn_ gorrelHlta ja
sanon minä että 'go to lt" Sillä on Uku ja keekutalurngas tulevaisuudessa jos kenellä olisi ti- puatottoMrelviä et tunnettaist--Aika
toki Jo aika että luokkatietoinea työ- Qn myÖ8kln säännöllisesti toiminut ja laisuus oikeammin suuri halu tehdä }QlMn jokalnen lnminen maailmassa
väki tietää mitä he tahtovat Vai pl- oyat Bllhea tervetulleet kalkki Jotka lahjoitus voisi lähettää osotteella O toUg hyodyllllta työtä — Meillä I
tääkö meidän käydä saman tullkas- kuuluvat työväen jfirjestynelsUn jouk- Palo 6233 Mesa dr Hyde Park tai tuo- ronwooaln työiäiBiiiäkin oliBi aika ru
teen läpi kuin Suomen työväki on saa- kojhm Myöskin olisi suotavaa että' da maaliskuun 18 päivän iltana haa- yeta Mlo!t3 vaka7asti: harkitse-
nut käydä ennenkuin opimme välit- nalsej' lukulgammln ottaislvat osaa m 604 Labor Temple maan Liittykää osastoon tutkikaa
semaan Suomen valko-hallltuksen tl- s(lhen gmä emme me naisetkaan ole Workers Partyn Keskuskomiteaan ty6y&ea jurjalllsuutta Ja sanomaleh
nanssl asiat ovat huonolla tolalla & jUakg mg iuokkataIsteltt oh--edustamaan osastoamme valittUn tov tlä NIltten BvulIa voimme -valveu-Rrtmu
tviiviikl on monivuotisten E Salo hän myös edustaa- osastoani- ina
f iin fom aan ♦ ii m 'C n niirinlriinlfiart
kärsimysten alla nääntymäisillään e " kn„lwln avurtuyhdle- me-Frienda of Soviet Russia kokouk- järjestelmän joka saattaa niin-ääret-
KjaraimjniBu nm ui-— — -- venäjän teknlllieen - avuatusyhaie- "— — - — — jarjesieunan jona saaiiaa nim-aarei-
slltä el voida enää mitään lypsää Se lkaIllnen Bnomaialnen osas- 8lssa' Joka torstai Uta Jos kenellä pa]jon kärBlmykaiä aikaan Me
tietysti on supistanut porvariston tu- vaImiBtelee parhaillaan Venäjälle oUsI' ialu lanjolttaa vaBtteta'' rahaa Järjestyneet työläiset jotka jo käsittä-
lolähteltft ja he taasen vuorostaan ei- mij& lah)mmässä tulevaisuudessa ' V- m- venäläisille voisi kääntyä hänen ynteisen tehtävämme joll-
vät voi antaa niin suurta kannatusta Sanottu oga8to jo on lähettänyt kolml- puoleensa — H A le on aeivjjiä miksi tänäpäivänä vielä
"Maan parhaille" kuin olisi suotavaa henkiaeI1 komitean Venäjälle otta- "" maailmassa on kaksi toisilleen vas-
Ja nämä taasen joutuvat luomaan kat- mMbUi BeiVää katselemaan so- IRONVVOODIN' UUTISIA takkaista LUOKKAA joittenka edut
seensa yli valtameren joutuvat jättä- plyaa paikkaa ja tekemään mahdolli- 8al tuhannen dollaria Edvard Ekst- sotivat toinen toistaan vastaan niin
mään "rakkaan synnyinmaan" Ja pur- alkuvalmlstuksia Yhtenä heidän röm Joka loukkaantui joltakin kuu- juuri häiden työl on mentävä sellaisen
jehtimaan Amerikaan missä Takkaan lähti osastomme monivuo- kausia sitten North Western' rautatien työläisen luo joka ei ole vielä muka-
heimomme lapsia elää hiukan sledet- tlnen ja toimiva Jäsen Hugo Enholm ratapihalla työskennellessään on teh- namme Selitettävä hänfillo toveriin
tävimmissä olosuhteissa Ja heiltä tolyomme haneIle edelleenkin innos- nyt vahingonkorvausvaatimuksen _ sa- gesti tämä luokkien olemassaolo ja e
vielä voidaan jotain1 koota kun vain tmt j& tojmmta tarmoa siellä aino- nottua rautatieyhtiötä vastaan ja hll- roavaisuus Xlkäämnie menkö' hänen
on kyllin hyvä pyydys Vai luulette- xäb&n asti tunnetussa maassa Jattain on llmotettu että Ekströmin luokseen siinä mielessä että lausum
ko rakkaudesta heimolaisiamme koh- mlgsa työväen luokkataistelua voi toi- lakimies on sopinut Jutun rautatieyh- me vain joitakin sanoja siitä mitä it
taan noiden suuruuksien tänne par- mlntanga aittaa käytännölliseen tiön kanssa siten että yhtiö maksaa se käsitämme ja loukkaavalla tavalla
veilevan? Ei ne ovat työläisten ko" muotoon_ Ekströmille $100000 loukkauksesta tuomaan ilmi sen käsityksen mitä tuo
valla työllä ansaitut dollarit Jotka 8(rautta on tällä paikkakunnalla Frank ' Varfla syytettiin neljännen toverimme Joka ei lukeudu vielä rl-'
heitä tänne houkuttelevat Suomessa & talvena enemmän: kuin ta- kerran kieltolain rikkomisesta T k veihimme tänäpäivänä omaa Jos
on vielä paljon suuruuksia Jotka tän- TalUsta n(npä nytkin useampi Osas- 11 päivä Harry Bay'n oikeudessa nos- hänen maailmankatsomuksensa on
ne tiensä löytävät kun vaan tämän tomma 'jäsen on sairaana ' Jotkut at- tettiin syytös Frank Vargaa vastaan-kin vielä hatara ja että hän luottai
maan suomalaisilla työläisillä dölla- Tnoteen omana Toivomme heil- siitä että on rikkonut ' kieltolakia sikin vielä johonkin muuhun kuin
reita riittää! Luokkarajat selviksi fe kalkllIe yhteiBesU plkalsto paran- Häntä syytettiin siitä että hän on oi- työläisten omaan voimaan ja itsetie
työlälBtoverlt Sillä kaikesta mitä tllmgta lut osallisena "moonshinen" valmis- toisuuteen niin älköön sanontatapani-
ValkoSuoml meille lähettää lemaa- Tuev'0 nuveja Ensi sunnuntaina tulcsessa Tulipa oikeuspaikalla Ilmi me olko sellainen että se synnyttää'
taa kalman tuoksu olkoonpa ee ver- 2g t k esitetään osastomme että hän on ollut vakituisella kuukau- toisin ajattelevasta toveristamme it
eottu kuinka kauniiseen talteen hun- nayttamöita jiolminäytökslnen luokka- Bipalkalla olevia iloliemen keittäjiä sellomme vihamiehen Päinvastoin
tuun tahansa! No Jotka eivät ole knvaava näytelmä "Salailit- Tämä "moonBhine" keittiö on Fargal- olisi meidän ensin rakennettava soli-
meidän kanssamme ovat meitä vas- joka keskiviikko-iltana on tans- la ollut viime kesän aikana Marenls darisuutta välillemme ja sitten pu
uan glt' Snnnuntaina 6 p:n ensikuuta co kauntiBsa lähellä Gogeblc järveä huttava niistä kysymyksistä jotka o-
Juurta klua on paikkakunnan a- on'ohJelma1IUma Ja muunmuassa esi-' John Perämäki Joka on ollut yhtenä vat tänäpäivänä POLTTAJA KYSY
sukkaille tätänykyä tehnyt tuo nltn telUa näytelmä "Maitopula" Ja lopuk- tässä kelttotouhussa on ' saanut Far- MYKSIX kaikille työväenluokkaan
kutsuttu neljän päivän lentsu 81114 gl UnBBla eltä seuraava näytelmä on galta 000 kuukaudessa jalkkaa Ja kuuluville kerroksille Me voimme
banra on se koti Jossa et ole sairaus- nlmel(ja i"KuhejTUsmaek)" Ajasta vapaan ruuan ' Fargatle - asetettiin olla luokkatietoisia mutta me emme
tapausta ollut Tauti kuitenkin on tuonnempana ilmoituksissa 2000 takaus olla vapaalla Jalalla saa olla tyhmän ltBekkäitä tavates-
lievempää laatua kuin edellisenä vuo- Kvaän merkkejä on kai e että Takauksen täyttivät Abe ' Ladln Ja-samme tiedottomia tovereitamme Tä
tena niin selittävät lääkärit kaupunkimme isät herrat porvarit Harry Barr Niin — että ei sitä tääl- män seikan on hyvin mohl tietoinen-
Ne tuohi vlraut Joista ilme kirjees- kauppakamaPin jäsenet urakoitsijat lä meidän Ironwoodissakaan ole oltu kln työläinen Jättänyt sivuasiaksi On
näni mainKaln on näytdraäsenramme Ja koko konkkaronkka yhteisesti ai- aivan kuivilla suin vaikka onkin ollut röyhkeilty vaon omaUa itsetietoisuu
jpäättänyt luovuttaa Jukolan veljeksi- kaTat kohottamaan työläisten leipä- kieltolaki della Ja silloin kun tätä tietoisuutta
en käytettäväksi Maaliskuun 6 p : nä Tarra8ta vieläkin korkeammalle kun Ikävänlaneh tlmoltue' niille Jotka o- olisi pitänyt levittää ja Jakaa tiedot
Jolloin esitetään AlekBis Kiven viisi- ga on olIuti aientamalla palkkoja nyt dottavat toiBin Oliver Mining Co tornien luokkaamme kuuluvien tove
näytöksinen huvinäytelmä "Soltse- kun kev&t 'on tulossa Ja työt alkavat superitentti Henry Rowe Joka pala- reiden keskuudes nn sensijaan e
män veljestä" Kappale on siksi kuu- ohka Tähan vilkkaampaan käyntiin st liikeasioiltaan Dulnthista ilmoitti siintymisemme toisinajattelevia koh
lulsa jo entuudestaan että on turhaa Useimmiila työaloilla on aikomus a- täkäläisille kaivosten johtajille että taan ollut tympfisevää Tällä tavoin
ruveta Bitä puffaamaan Jokainen siis Ientaa paikkoja dollarista kahteen minkäänlaista tietoa oi hänellä ole sii- kuten eräs toveri hiljattain lausui o
Maaliskuun 5 p: n iltana Toverltuval- jopa koimenkiin dollariin Vaikka tä tai edes toivoakaan että Oliver lemme rakentaneet "Kiinan muurin"
le kuulemaan mitä veljeksillä on sa- gehan on luonnollistakin muutenhan Mining - Co kaivannot Ironvroodissa itsemme Ja tiedottoman luokk&tove
nomlsta Esitys alkaa kello 6 Illalla työläiset rikastuisivat — H ö— 1 pantaisiin käyntiin piakkoinJoitakin Teidemme välille sillä näihin asti o-
Lasten soittokunta on taasen herän- saman yhtiön kaivannolta kyllä tul-! lemme kammoneet heitä ja he ovat
nyt henkiin Ja hyvä henki siinä kuu- LOS ANGELES CALIF laan panemaan käyntiin Iron Moontai- kammoneet meitä Me olemme odot-
lostaa olevankin koBka siellä on pa- Osnton kokouksessa Helmlk 12 p nlssa mutta se el koske ollenkaan tä- taneet että he tulisivat meidän luok
rlsenkymmentä pientä Ja suurta las- 0I1 saapuvilla lähetti Wbrkers Partyn män alueen kaivantoja Diävä uuti- semrae mutta koska he eivät ole tul- '
ta aina harjoltusiltolna kaikella tark- Keskuskomiteasta selittämässä W nen nälkäiselle kaivostyöläiselle Jo- leet ehkä tämän kammon perusteella
kuudella Jankkaa musiikin aakkosia p ja K K toiminta tapoja ka on lähes kymmenen kuukautta ki- niin menkäämme heidän luokseen ja
päähänsä Se vaan todistaa että kyl- Olisi siis edullista Los Angelessin riBtänyt suolivyötään siinä" hyvässä kasvattakaamme heistä tosi-tovereila
lä ne pohjajoukot taidetUkln rakasta- suomalaistenkin yleensä tutustua K toivossa odottaen että ehkä e nyt itsellemme' ja ennenkaikkea tietoisia'
vat ja luovat sitä myöskin joskaan el K:n järjestys ja opetusmuotoihin Hä- piankin laukeaa kiristäminen Ja saa luokkamme Jäseniä Nyt on meillä :
hivan pilviin ulottuvaista mutta mel- nen selityksensä mukaan on joka o- kyllikseen syödä kun pääsee puske- juuri siihen hyvää aikaa ja maaperä
kälälsten ymmärrettävää kuitenkin aaton valittava keskuudestaan komi- maan noihin rapakuoppiin oikein "täy- -on muokattua sillä kapitalistinen jär-
Pirteässä toiminnassa on myöskin tea 6 tel 7 jäsentä Jonka velallisuus dellä ajalla" Voi meitä työläisparko- jestelmä on antanut selvästi ymmär-