Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 28, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 9
Tiistaina Helmikuun 28 p— Tucsday February 28th
3
parlamenttari&mi kokonaisuudessaan
kaali viejä oi poliittisesti ylieletty
Kysymys siitit oratko porvarilliset
parlamentit olleet olemassa kaiun
taikka lyhyen ajan ei ole tässä pää
asia raan ee mlM& määrin joukot -vat
valmiit vallanJtumouksell poliit
tisesti ja käytännöllisesti
Job ylenpalttisesti lliotellaan par
lamenttarismin tarpeettomuudesta
kun tuo liioittelu ulotetaan todellisen
olosuhteisiin aoveltuvaisuuden rajo
jen ulkopuolelle roidaan vetää jär
jettömyyteen saakka ulottuvat johto
päätökset Bo on karhunpalveluksen
tekemistä todelliselle vasemmistolai
suudelle työväenliikkeessä
Lydia Qratchef Ivailee että "kapita
listien piikkien ylitse" voidaan pa
remmin puhua muilla keinoin kuin
parlamentista" mutta kun sattuu sel
lainen tilanne kuten Saksassa oli
suursodan aikana niin silloin on par
lamentti vielä viimeinen puhujalava
josta työväestölle "piikkien ylitse"
voidaan puhua Sieltä Liebknecht'
kin puhui kun muualla suut oli tu
kittu Nykypäiväisiä esimerkkejä voi
si luetella kokonaisen sarjan
Parlamenttiakin on käytettävä aina
tilanteen mukaan ja on' turhaa men
nä niin pitkälle että tuomitsee val
tiollisen toiminnan yhtä muotoa sil
loin kelpaamattomaksi kun se ker
ta on kylliksi tehokas osottamaan
työläisjoukoille että parlamenttarie
ml on kansanvaltaisuuden naamari
joka on revittävä rikki Se sellainen
"äkkijyrkkyys" on penikkatautia jo
ka aina pakkaa vaivaamaan sellai
sia aineksia jotka hiljan ovat tehneet
kääntymyksen
Sitten L G siteeraa seuraavaa An
naa Leppäsen kirjoituksesta: "Työ
väenluokka nykyajan edistysmielisem
pänä luokkana taistelee ylesen nais
ten äänioikeuden puolesta koska Ben
tarkoituksena on vapauttaa naispuo
linen ihmiskunta moninkertaisesta
orjuudesta" Ja siihen L G lisää
"paksusti sanottu Ja erheellisesti:"
Oikojan tulisi taatkln tarkistaa oiko
misen — Ensiksikin irrallinen lau
se ci ole mikään todistus siitä että
A L olisi halunnut osottaa sitä et
tä naisten äänioikeus vapauttaisi ke
tään orjuudesta Alkuperäinen kir
joitus osottaa selvästi että mitään
sellaista A L ei ole sanonut Luke
kaa e uudestaan ja huomatkaa että
siinä tarkotetaan työväenluokan eikä
naisten äänioikeutta jonka tarkoituk
sena on vapauttaa nainenkin monin
kertaisesta orjuudestaan Jos siinä
olisi ajatusvirheelle vivahtava lause
rakenne niin itse kirjoituksen muu
osa puhuu kyllin selvästi tällaista kä
sitystä vastaan joten L: G: n taker
tuminen tuohon kohtaan osottaa et
tä vastaväitteille ei löydy mitään
asialisempaa pohjaa kuin saivarte
lua lähentelevää jankkailua
Jos jotakin "sairautta" olisikin olemassa-
edustajakokouksen "istumisen"
takia jossa ei ollut ainoatakaan nais
ta niin luulenpa että se alkaa kaik
kialla niin vakavaa laatua että sitä
tuskia kannattaa lähteä naisten ta
holta polkemaan Siinä voi polttaa
käpälänsä Ei olisi pahitteeksi vaik
ka alue-edustaja y m kokouksiin
niitä "trimminkejä" vähän lähetettäi
siin koskapa Europan maiden työvä
enluokka puhumattakaan Venäjästä
ovat noita "trimminkejä" vastuuna
laisiin tehtäviin asettaneet -
Ennakkoluulojen pois kitkeminen
miehistä ei ole tehty kädenkääntees
sä Se on historiallisen kehityksen
tulos sillä vanhat traditsioonit "is
tuvat" ihmisissä vielä vuosikymmeniä
senjälkeen kun taloudelliset Beikat
ovat jo aikoja sivuuttaneet oman it
sensä — Kunpa nuo ennakkoluulot
saisimme ensin kytkettyä niistä nai
sista jotka typeryyksiä laskettelevat
naisten "kykenemättömyydestä" niin
aika kyllä ja etenkin olosuhteiden
kärjistyminen tässä suhteessa mie
histä huolen pitävät
Maissi Heikkinen
- Saakoon vielä tämäkin edelläoleva
kirjotus tilansa jotta ne joilla
on nähtävästi kova sanomisen halu
saavat sanottavansa julki Tosin on
tilan haaskausta ja kuolleen tonki
mista väitellä naisten ääniolkeustais
telusta nykypäivinä jolloin Ameri
rlkassa ja myöskin Suomessa — por
varit antavat naistenkin äänestää ja
jolloin luokkataistelu on Jo siihen
mittaan kärjistynyt että muita tär
keämpiä ja voimakkaampia taistelu
muotoja on etutilalle asetettava On
sopimatonta että M H tahallaan ha
luaa vääristellä kun hän rakentaa
parlamentarista taistelua koskevan
vastaväitöksensä väitökselle jota L
G ei ole tehnyt sillä siteerauksessa
han on nähtävänä ettei L G puhu
"parlamentarisen taistelun ylielämi
sestä" vaan äänlolkeustaistelun yli
elämisestä jonka seikan pitäisi jo
olla selviön täällä Yhdysvalloissa ja
kaikissa muissakin maissa joissa
porvarillinen demokratia antamalla
äänioikeuden naisille on saavuttanut
"kansanvaltansa" viime asteen — val-koterrori-asteen
jos suvaitaan niin
sanoa Tähän juttuun ei kannata e
nempäii kajota sillä vääristelyä ja
saivartelua voidaan jatkaa lopppumat
tomiin — Toim
Kirjeitä
REEDLEY CALIF
Heillä täällä järjestettiin kirjalli
suusasioitsijain toiminta siten että
jaettiin kylämme eri piiriin ja kul
lekin komitean asiamiehelle ja nai
selle annettiin oma tolmintapiirinsä
Täten toivomme tämän toimenpiteen
vaikuttavan Toverittarenkin levityk
seen edullisesti sillä el kai kovin
monta kotia löydy niin ahdasta
ettei Toveritar sinne voisi kotiutua
Toveritar tulkoon kylämmo naisille
rakkaaksi kaveriksi joka tuo heille
muualta maailmalta toiminnan ' ja
innostuksen tuulahduksia
Naisemme toimivat suuret naisten
iliatsit 11 p maaliskuuta Kansan ta
lolla Siellä sitä tulee ohjelmaa pu
heita runoja lauluja kertomuksia
kuvaelmia näytöskappaleita y m
Kylläpä silloin on touhua haulilla
Ravintolakin kukoistaa kotitekoisino
kahvileinineen Sieltä ei silloin mal
ta olla poissa ei kerrassaan ku
kaan '
Lukurengas myös puskee toimin
nassaan eteenpäin lisääntynyt on
vaan osanottajat renkaassa Tehkää
pä päätöksenne muutkin ja tulkaa
mukaan El oppi ojaan kaada sanoo
sananlasku
Farmareita huiputettiin vähäsen
täällä Viime kuussa oli tässä lä
hellä Fresnossa eräs nainen jolla
oli useampia mieskavereita liikekump
panina Liike harjotti ihmisten pa
rannusta taudeista kuten esim kuu
romykkiä tehtiin terveiksi samaten
sokeita rampoja jne Kaikki tämä
homma tapahtui uskon voimalla ja
Jeesuksen ' nimen mainitsemalla
Kaikki paikkakunnan uskovaiset ja
tietysti uskonnolliset samaten olivat
aivan innossa tämän homman suh
teen Kolehdit joita koottiin siellä
runsaasti soiton ja virsien kaikues
sa tuottivat rahaa Ja kylläpä in
nostuskin lisääntyi rahan kukkaroi
hin kilahtaessa Liike tuotti kym
meniä tuhansia sillä moni pani
useampia kymmeniä dollareita Vä
hän arveluttavaa se parannushomma
oli kun ei kukaan tuntenut näitä
terveeksi tulleita "sairaita" ja eihän
uskovaisen sovi sellaisista seikoista
ottaa selvää sehän osottaisi sulaa
epäuskoa jota ei saa uskovainen
päästää luokseenkaan Meidän suoma
laisiakin sairaita vietiin sinne paran
nuksille vaan samanlaisena ne siel
tä tuotiin takasin Tämän sanottiin
johtuvan sairaan liian vähäisestä us
kosta joten ei parantajissa ollut
kuulemma mitään moittimista Hu
vittavin puoli tässä oli se kun ter-
veetkin lainasivat tosihuomiota mai
nittuun humpukiln sairaita emme
voi iilin ihmetelläkään sillä luonnol
lisesti 'ymmärrämme että sairas on
menettänyt useasti harkintakykynsä
ja hermosto työskentelee epänormaa
lisesta Sen havainnon tästä paikka
kunnasta saa että täällä vielä voi
varsinkin uskonnon nimessä tehdä
rahaa yksityiset keinottelijat
Uskontoon itse asiassa ei tee mie
leni kajota sillä tosiasia on kun tie
tä loppuun niin usko alkaa ja tieto
kun alkaa niin usko loppuu Tie
toisuutta on levitettävä ympärille
Tiedämme että esim Venäjällä an
netaan vanhusten uskoa ja käydä
kirkossa eikä heidän tunteisiinsa e
rityisemmin kajota mutta ei sitä
eteenpäinkään viedä joten se itses
tään nuoremman polven tultua vai
kutusvaltaan kokonaan häviää Tie
de koulussa ja ylipäänsä totuuden
tunteminen ja tutkiminen heittää
varjoon haaveilut ja tositoiminta as
tuu varmana ja voimakkaana esille
Tietoisuutta on lovitettävä voi
makkaasti ympäristöömme!
Yksi naisista
TIMMINS ONT CAN
Täälläkin "Timeksessä" toimitaan
oikein ripeästi Osastossa on vilkas
toiminta alaosastoja perustetaan ai
na uusia
Niinpä ompeluseuran naisissa he
räsi ajatus että perustaa naisten puhuma-
ja keskustelurenkaita naisten
kasvatukseksi Edellytyksellä että
me naiset voimme kasvattaa itseäm
me näissä keskustelurenkaissa päi
vän polttavimmissa kysymyksissä
sekä loihtia yhteisymmärrystä jota
meiltä naisiltakin nykyaika vaatii
Meitä naisia tarvitaan mukana kaik
kialla miestovcreiden rinnalla tais
telemassa etujemme puolesta Ku
kaan ei katso toisen etuja Jokai
sen nykyaikaisen köyhälistönaison tu
lee olla itsetietoisen asemastaan Nyt
Jo naisienkin pitää ryhtyä Johonkin
vakavampaan asiain käsittelyyn mies
tovcreiden rinnalla ettemme olisi ai
van tietämättömiä tuuliajolla olijoita
Toivon onnistumista näille luku
ja koskustelurenkaille naisten kes
kuudessa Toivon että jokainen jä
sen voi tuoda ajatuksensa julki
ilman minkäänlaista pelkoa ja vä
hemmän puhuvatkin voivat sanoa a
jatuksensa julki ilman häikäilyä
Siis lujaa toimintatarmoa Timmin
sin naistovereille! — Joku joukosta
Tlmmins'issä on myös pyhäkoulu
lapsilla Näissä lapsissa on uusi
UUSIA ROMAANEJA
Petetty
Tumma Kaunotar
Kun Sydämet Eroavat
Kevytmielinen Avioliitto
Aviovaimo I ja II osa
Repeytynyt Akkunaverho
Suupaltti
Kihlauskylpy
Mustalaisen Rakkaus
Punainen Akkunaverho
Tulista Verta
Salaperäinen Nainen
Salattu Komero
Nämä ovat kaikki juuri Suomesta saapuneet ja ovat siel
läkin vasta kustannettu Siis kaikki aivan uutta romaa
nistoa Tilataan osotteella:
Toverin Kirjakauppa Box 99 Astoria Ore
sukupolvi kasvamassa Nämä lap
set ovat koko hyvällä alulla kehi
tyksessä sillä useat osaavat lukea
ja ajatella lukemansa Näin ollen
näistä lapsista voi toivoa jotain tu
levaisuudessa Niinpä lapset ovat säästäneet ma
keisrahat Karjalan nälkäisten lasten'
avustamiseksi eli bondien ostamisek
si Keräys tuotti $544 Vaan tämä
keräys olisi kestänyt kauan ennen
kuin he olisivat voineet ostaa yhden
kään bondin niin opettajat toimivat
lasten iltamat 6 p helmikuuta jos
sa ovella kerättiin kolehti sanottua'
tarkolusta varten
Ohjelma oli kokonaan lapsilta Mai
nittakoon niistä kaksi näytöskappa-1
letta runoja lauluja ja kertomuksia
Lapset esittivät ohjelmansa maini
osti toiset oikein kiitettävästi Ovi
kolehti tuotti näissä iltamissa $7728
Lapset keräsivät yhteensä makeis
rahojen kanssa $8272
Timmlnsin pyhäkoululapset ostivat
7' Karjalan bondia Tätä keräybtä
jatketaan edelleenkin tämän asian
eteen
Tekee mieleni oikein iloiseksi näh
dessäni lasten innostuksen heidän
tehtävissään Ajattelen jos meillä
aikuisilla olisi yhtä suuri halu op
pia kuin on näillä lapsilla niin voi
simme pian Bflada jotain 'suurta ai
kaan Siis eteenpäin lapset teissä koit
taa uusi aika! Täti
VAPAASTI ASTHMAA JA -NUHAA
KARSIVILLE
Vapaa Koemenettely Jota Jokainen Voi Käyt
tää Ilman Ajan Hukkaa Tai Epämukavuutta
Meillä on menettely jonka avulla voi hoitaa
Aslhmaa ja me toivomme teidän kokeilevan
sillä meidän kustannuksellamme Ei haittaa
vaikka sairautenne on pitkäaikaista tai juuri
alkamitta Olkoonpa kroonillista Asthmaa tai
nuhaa niin teidän tulisi {ilita vapaa koe-me-ncttelymme
Ei haittaa missä ilmanalassa tc
asutte tai kuinka vanha olette tai mikä teidän
ammattinne on joa teitä vaivaa Asthma tahi
nuha meidän menettelymme tulee teidät pa
rantamaan heti
Erikoisesti me haluamme lähettää tätä niil
le joiden tila on toivoton jotka ovat koetta
mat kaikkensa eivätkä ole parantuneet Me
tahdomme näyttää jokaiselle meidän kustan
nuksellamme että meidän menettelymme tu
lee lopettamaan vaikean hengityksen läähä
tyksen ja kovat taudin kohtaukset
Tämä vapaatarjouksenime on niin t arkea
eitä sitä ei sopisi sivuuttaa yhtään päivää
Kirjottakaa nyt ja ruvetkaa käyttämään mei
dän menettelyämme heti Alkaa hiilettäkö ra
haa vaan yksinkertaisesti postittakaa allaolc
va kuponki — Tehkää se heti
VAPAA KOE KUPONKI
FRONTIER ASTUMA CO Room 112-0
Niagara and Hudson Sts Buffalo N Y
Lähettäkää vapaa koc-mencttetynne os:
25c
25c
25c
Oc
: 30c
25c
25c
2c
25c
25c
40c
45c
5oc