Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 28, 1922, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
Tiistaina Helmikuun 28 p — Tucaday February 28th
No 9
LASTEN
MARQUETTE MICH
Halloo kaikki pienet Toverittaren
lukijat Tämä on ensi kerta kun klr
jotan suomea Minä olen kymmenen
Tuoden vanha ja olen viidennessä luo
kassa koulussa Minulla on yksi Teli
ja sisko Meillä on koira ja sen nimi
on Rena ja minä ajan sillä joka päi
vä No voikaa hyvin toveruudella—
Vilho Mäki
SOUTH RANGE MICH
Halloo toverit Toverittaren lukijat
Tuli mieleeni että kirjotan Toveritta
reen jonkun sanan Meillä on täällä
sunnuntaikoulu ja minä käyn Biellä
siskoni kanssa Minä tykkään käydä
siellä Minä olen neljäntoista vuoden
vanha ja minun opettajani nimi on
Miss Knodt hän on hyvä opettaja
Minun äitini ja isäni ovat osastossa
Minäkin olen joskus näytöskappaleis
sa Naiset ovat perustaneet ompelu
seuran ja pitävät kokouksia aina vä
hän väliä Pitivät kokouksen viime
torstaina Meidän haalilla pidetään
tanssit joka lauantai-iltana ja pyhinä
on kappaleita tai muuta ohjelmaa
Minä lopetan tällä kertaa ja toivon
hauskaa kevään tuloa kaikille Tove
rittaren lukijoille — Hilma Kyllönen
BINGLEY ALTA CAN
Kirjotan ensi kertaa tfiältä Canadan
korpimailta Täällä el ole paljon lun
ta eikä ole oikein kylmä Minä olen
kymmenen vuoden vanha Minulla on
kaksi siskoa ja kaksi veljeä Kolme
on minua vanhempaa ja yksi nuo
rempi minua Isä Ja äiti on raatanut
jo täällä farmilla yksitoista vuotta
Ei täällä ole ihanneliittoa eikä sun
nuntaikoulua joissa saisimme kehitys
tä vaan mitä kotona opetetaan —
Oppi on meille kaikille lapsille tär
keää että tulemme tietämään mihin
kä riviin kuulumme silloin kuin tar
vitaan Minäkin pikku sosialisti toi
votan intoa Toverittaren lukijoille ja
työläisraatajille pienille sekä suuril
le tänäkin vuotena Kerran se aika
koittaa jolloin meitäkin tarvitaan Ei
meillä ole täällä-kansakoulua nyt —
Toivon että maaliskuussa taas alkaa
Minulla ja veljellä on lyhyt koulu
matka — Laimi Rantala
ROSLYN VVASH
Halloo Toverittaren lukijat Nyt on
aikaa kulunut ja olen katsellut Tove
ritarta enkä ole nähnyt täältä kirjo
tuksia niin ajattelin piirtää jonkun
sanan että näkee ettei täällä nukuta
kuten näyttää Täällä on suomalai
nen sosialistioeasto ja iltamia pide
tään usein Täällä on ollut paljon
suomalaisia tämän talven aikana
mutta nyt näyttää rupeavan vähene
mään kun kevätpuoli tulee Kun taas
kesä tulee niin ei taida 'olla paljon
suomalaisia Itsekukin lähtee työn
etsintään muualle päin Jos täällä tu
lee lakko niin täällä on huono aika
Minulla on kolme veljeä ja kaksi käy
koulua Minäkin käyn koulua olen
kolmannessa luokassa koulussa
Hauskaa kevättä toivotan teille pik
ku lukijat — Sylvi Laine 10-vuotias
KEENE NEW HAMPSHIRE
Halloo Toverittaren pienet ja suu
ret lukijat Minun tekee mieli kirjot
taa kirje ensin aluksi kun ei täältä
toiset näy kirjottavan vaikka täällä
on toisiakin lapsia mutta el ole nä
kynyt heidän kirjotuksiaan Äiti mi
nua auttaa vähän tätä kirjottaessa
kun olen huono suomenkieltä kirjotta
maan mutta minä koetun toiste kir
jottaa paremmin Olen 13 vuoden
vanha ja käyn koulua kuudennessa
luokassa Minun opettajani nimi on
Mrs Powers Minun ainoa siskoni
käy toisessa luokassa koulussa Hän
on kuuden vuoden vanha ja hänen ni
mensä on Helena Meillä on kissa
jonka nimi on Malu Ehkä nyt lope
tan tällä kertaa ja toivon hauskaa
talven loppua — Ida Kleimola
OSASTO
KENT WA8H
Halloo pieDet Toverittaren lukijat
Tervehdykseni teille kaikille Minä
olen syntynyt täällä sekä kasvanut
Asun aivan lähellä koulua Olen seit
semännessä luokassa Olen 11 vuotta
Tanha Minun opettajani nimi on
Mrs Sarah Benson Meillä on kyllä
kaikkiaan kolme opettajaa yksi on
suomalainen Minun isäni on kuollut
kolme vuotta sitten Minulla on isä
nyt vaan olisin tykännyt että oma isä
ni olisi elänyt Olkaa pikku toveritta
ret iloisia että teillä on isä Minun
äidilleni tulee Toveri ja Toveritar Äi
tini luki Toverista että Venäjällä
kuolee lapsia nälkään ja äidit syövät
lastensa ruumiita Minun oli paha ol
la kun niillä on niin nälkä Tahtoisin
antaa heille leipää Minulla on kaksi
veljeä ja kolme siskoa Meillä on 2
Valkosta kissaa ja Valkonen koira —
Lopetan kun tämä tulee lilaa pitkäksi
Sanon kaikille pikku tytöille terveisiä
— Eva Brickson
Olisi sopivampi jos vanhemmat an
taisivat lastensa enempi omintakeises
ti harjotella kirjottamaan iLasten o
sastoon Vaikka se alussa käy huo
nostikin niin he vähitellen siihen
tottuvat Ohjeita ja neuvoja voivat
vanhemmat antaa mutta lasten tulisi
kuitenkin itse kirjoittaa omaan osas
toonsa — Toim
BEECHVVOOD MICH
Kun en ole nähnyt kirjeitä täältä
pitkään aikaan niin minä ajattelin
kirjottaa Täällä ei tule Toveritarta
muille kuin meille kun täällä on a
nemmän niitä vanhoillisia Täällä ei
ole ihanneliittoa mutta minä olen op
pinut lukemaan ja kirjottamaan suo
menkieltä eikä täällä ole sosialisti
osastoa kun tämä on niin "puipuli"
kontri Kirkkoa vain hommaavat nuo
uskonnolliset Käyn koulua ja olen
viidennessä luokassa Minä olen kym
mennen vuoden vanha Meiltä on 1
maili kouluun Tänään oli "Valentine
paraatit" koulussa Täällä on paljon
lunta Minulla on sukset ja minä tyk
kään lasketella niillä Meillä on koira
ja sen nimi on Princie En tiedä enää
mitään kirjoittaa niin lopetan Toi
von hauskaa ' talvea kaikille — Paavo
Carlson
FRONTIER WYO
Tervehdys kalkille pienille tove
reilla Minäkin innostuin kirjotta
maan "Lasten osastoon" Minä käyn
koulua ja olen neljännessä luokassa
ja olan 9 vuoden Tanha Minun opet
tajani nimi on Miss Strauss Minä
tykkään käydä koulua En ole ol
lut koulusta yhtään päiTää poissa
vielä tänä talvena vaikka tääll on
on paljon lunta ja kova pakkanen
Täällä ei ole ihanneliittoa eikä pyhä
koulua Minä tykkäisin päästä sel
laiselle paikkakunnalle jossa saisi
oppia jotain muutakin todellista ei
kä joutavaa pötyä Minä osaan lu
kea suomea ja kirjottaa myös Luen
lasten kirjeitä Toverittaresta Olen
itse opetellut ja äiti on vähän neu
vonut Toiste lisää Tervehtäen
Elma E Anderson
BLAIRMORE ALTA CAN
Meillä on täällä suomalainen sun
nuntaikoulu jossa me opimme suo
menkieltä Siellä lauletaan ja leiki
tään Meitä opastaa minun setäni ja äi
tini Ma opettelemme antamaan oh
jelmaa iltamissa kun niitä pidetään
Me myös pidämme kokouksia niin
kuin aikaihmiset ja toiniimme vuo
rotellen puheenjohtajana ja pöytä
kirjurina Viimeinen kokous oli 13 p hel
mikuuta Me valitsimme siellä ko
kouksessa kirjeenvaihtajan "Lasten
Osastoon" Toverittareen Nyt valituk
si tuli Rauha North Me valitsem-
me joka kokouksessa uuden kirjeen
vaihtajan ja ensi viikolla me pidäm
me kokouksen Sen loputtua me
ompelemme nuken tavaroita ja sit
ten me pidämme' onkiaiset ja vie
dään ne sinne Tulot onkiaisista an
netaan osastolle ja osasto käyttää ne
johonkin hyvään tarkotukseen
Terveiset Blairmoren lapsilta To
verittaren lukijoille — Rauha North
ISHPEMING MICH
Tervehdän kaikkia Toverittaren lu
kijoita erittäin pieniä Koitetaanpas
nyt ruveta kaikin kilpailemaan kuka
saa parhaan kirjoituksen Toveritta
ren "lasten osastoon" Minäkin olen
oppinut sunnuntaikoulussa lukemaan
suomea Tykkään lukea Toveritarta
Meillä pidetään koulua joka sunnun
tai mutta mikä on pahin asia on se
kun meille kolmannen luokkaisille on
valittu sellaiset opettajat jotka ovat
aina kiinni joka johtokunnassa eli ko
miteassa että nytkin on saanut mone
na sunnuntaina mennä aivan turhaan
kun ei ole ollut opettajia että olisi
voitu pitää koulua Tuntuu siltä et
tä loppuu halu lähteä koko kouluun
Täällä Ishpemingiqsä piisi (paljon
lapsia alle 17 ikävuoden jotka kyllä
voisivat kirjoittaa Toverittareen eli
toimia jotain Minun mielestäni voi
limme täällä perustaa nuorisoliiton
eli vaikkapa voimisteluseuran Tyk
käisin voimistelusta ja olenkin voi
mistellut melkein joka aamu ennen
kouluun menoa Meillä on kyllä tääl
lä kaupungin puolesta luistinrata
mutta en ole voinut siellä tänä talve
na paljon kulkea kun on ollut niin kyl
mät tuulet että kun kerran siellä kä
vin niin olin aivan paleltua ja sain
hirveän yskän
Mini olen koittanut säästää pientä
rahavarastoa Venäjän lasten hyväk
si kun meillä on iltamat kaiketi ensi
kuussa heidän hyväkseen Siellä me
tullaan suorittamaan arvokkaan oh
jelman että kyllä sinne varmaankin
kannattaa tulla vanhemmankin väen
sillä me ei ollakkaan vain jotkut har
vat ohjelman suorittajia' vaan me pys
tytään jokainen esittämään jotain
vaikka olemmekin pieniä En tiedä
nyt muuta kun paljon terveisä kaikil
le pikku tovereille — Elsie Lehtimä
ki SUISE CREEK VVASH
Haloo pikku Toverittaren lukijat!
Minä olen kahdentoista vuoden vanha
ja olen seitsemännessä luokassa Meil
lä on hyvä opettaja tänä vuonna
Kaikki lapset sanovat että opettajat
ovat hyviä mutta joskus nekin ovat
pahoja Mutta opettajat ovat vain
työmiehiä niinkuin muutkin työihmi
set Minä olen vasta ollut puoli vuotta
täällä metsässä Minulla oli ensin
ikävä kaupunkiin mutta se on jo men
nyt pois
Ei täällä ole mitään suomalaista py
häkoulua Täällä on haali nuorille
missä he käyvät tanssimassa hanurin
soitolla Vanhoillisilla suomalaisilla
on kirkkoseura
Minulla on kaksi veljeä Yksi käy
koulua ja toinen pitää seuraa äidille
kotona Minä nyt lopetan kirjeeni —
Kerttu Anderson
GEYSER MONT
Haloo Toverittaren pienet lukijat!
Toverittaren "Lasten osastoon" ei ku
kaan kirjoita täältä vaikka onkin
paljon suomalaisia lapsia Minä kir
joitan ensin jos se toisiakin sitten
innostaisi
Joulupäivänä täytin kuusi vuotta
enkä vielä käy koulua On niin kova
talvi Ja paljon lunta etten voi kävellä
Keväällä kun ilmat lämpenevät niin
alotan sitten koulun käynnin Saara
sisko käy koulussa ja on kahdentois
ta vuoden vanha ja kuudennessa luo
kassa koulussa Me leikimme aina
koulua ja hän on opettanut minua lu
kemaan ja kirjoittamaan englannin
kieltä ja äiti suomea Meidän koiran
nimi on Nicks Se hakee elukat ko-
tia illoin ja on samalla hyvä leikki
toveri minulle vaikka onkin paljon
vanhempi minua Me kaikki paljon
pidämme siitä
Minä tykkään lukea lasten kirjoituk
sia ja toivon että niitä olisi paljon
Toverittaressa Jos näen tämän pai
nettuna niin alan kirjoittaa useam
minkin Toveruudella tervehtien :
Ruth E Oja
SAULT STE MARIE O NT CAN
Nuoriso-osaston iltamat on Maalis
kuun 11 päivä Iltamat alkaa täs
mälleen kello 8 illalla että jää ai
kaa tanssille Yleisöä pyydetään ot
tamaan tämän huomioonsa ja saapu
maan ajallaan Kevyttä ohjelmaa tu
lee olemaan ensin sitten yksinäytök
sinen näytelmä nimeltä "Kinkerillä"
Kappale on hauska Suomen talonpoi-kais-elämää
kuvaava naurupilleri Lo
puksi tanssia 2 tuntia Sisäänpääsy ti
laisuuteen on aikuisilta etukäteen 25
senttiä ja ovella 35 Lapsilta Jotka
on täyttäneet 12 vuotta Ja yli on 10
senttiä ovella ja etukäteen sama Ai
kuisiksi luetaan 16 vuotta täyttäneet
ja siitä yli ison osaston päätöksen
mukaan joten ottakaa tämä huomi
oon Etukäteen pilettien kauppiaita
tulee kiertämään kauttaaltaan suoma- -laisen
asutusten joten älkää kieltäy
tykö ostamasta pilettiä iltamiin Kaik
kien pitäisi saapua tähän tilaisuuteen
että innostus ei laimenisi nuorison
keskuudessa sillä nouseva sukupolvi
on se joka hoitaa asioita tulevassa
yhteiskunnassa
Nuoriso-osaston jäsenmäärä näkyy
aina vaan nousevan sillä uusia jäse
niä yhtyy aina joka kokouksessa
Vaan vielä on paljon suomalaista työ
läisnuorisoa joka ei ole katsonut vel
vollisuudekseen tulla toisten mukana
Jäsenmaksu on ainoastaan 10c kuu
kaudelta joten korkeat jäsenmaksut
ei teitä eBtä Yhdysvaltain puolella
olevat työläisnuoriso alkaa herää
mään ottakaamme heistä esimerkkiä
Yksi joukosta
BERKELEY CALIF
Terve täältä Toverittaren lukijat
En ole nähnyt ollenkaan kirjotuksia
täältä "Lasten osastossa" siksi pää
tin kirjoittaa
Meillä on Nuorisoliitto ja siihen saa
kuulua lapset jotka ovat yli 12 vuot
ta Meitä on jäseniä 50 tyttöä ja poi
kaa Viides päivä tätä kuuta oli meil
lä vuosijuhla Siellä oli monenlaista
vaihtelevaa ohjelmaa runoja lauluja
puheita kaunotanssia soittoa ja kap
pale "Onnen tie" Yleisö näytti kovin
olevan tyytyväistä Meillä on oma
laulukööri Mr Porsmannin johdolla
Meidän kokoukset pidetään joka
sunnuntaiaamu klo puoli kymmenestä
kahteentoista Mo pidämme kokouk
set englanninkielellä Iso osasto aina
valitsee jonkun joukosta meitä pe
räänkatsomaan Nyt on kaikista kylmin talvi mitä
on ollut kymmeniin vuosiin Callforni
assa Luntakin oli toista viikkoa tuol
la mäkimailla ja on satanut kovasti
ja kaikki ihmiset ovat sairaina
Minä olen kerran ennenkin kirjoit
tanut Toverittareen Silloin oli veik
koni ja siskoni keskivaltioissa vaan
nyt ne ovat täällä olleet jo kolme
vuotta Kyllä minä ja äiti tykkääm
me paljon paremmin kun he ovat tääl
lä Minä olen 13 vuoden vanha Minun
kouluuni on 1 maili matkaa joka aa
mu käveltävää Arvid veljeni on 11
vuotta ja on 7:ssä luokassa Annie
siskoni on 10 vuotta ja on 5:nessä
luokassa Äitimme on sairaana ja ei
voi mennä työhön ja pitää mennä kun
on kolme lasta elätettävänä Kyllä
se työläisen kohtalo on kurjaa kapita
listisessa yhteiskunnassa Terveiset
kaikille tuttaville kaukana ja lähellä
— Aili Saari
— Ajatteleva ihminen elää enem-
män tulevaisuutta kuin nykyisyyttä
varten