Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 28, 1922, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 9
Tiistaina Helmikuun 28 p--Tuesday February 28th
11
kin kuuluvasti ja loi katseensa alas kia joita heidän oli täytynyt kokea Marcus näki tytön hennon poven ja hauskaa ohjelmaa Pari lyhyttä pu
Mutta heti hän taas katsahti Mar- Vihdoin puhui Julia hiljaa ja surulli- kohoilevan kiivaasti näki noiden sä- hetta naisilta ja jos se ei riitä niin
cuksen silmiin ja puhui ikäänkuin yli- sesti: dehtivien silmien kyyneltyvän ja hän miehiltä lisää On myös pukutanssia
luonnollisen huimauksen ja riemun — Nyt Aurelia olisi iloinen jos hän ymmärsi äkkiä ettei kukaan olisi voi- lauluja runoja kupletteja ja lopuksi
vallassa: voisi vielä tuntea ja tietäisi tä- nut rakastaa häntä sellaisella rakkau- kappale "Pärttylin-yö" kaikkine lau-
— Ei minulle enää koskaan tule män della kuin tuo tyttö — ja hänen oma lulneen leikkineen ja kihlauksineen
näin onnellista hetkeä Sentähden Marcus säpsähti kuin rikoksesta yi- rakkautensa tuntui kasvavan sataker- Mainittua kappaletta ei ole näytetty
tahtoisin nyt juuri — tällä hetkellä lätetty pahantekijä kuullessaan tuon täiseksi Hän olt sen tietämättään täällä koskaan ennen Siis se ei ole
Ja jos kuoleman jälkeenkin olisi jo- nimen ja kysyi hiukan käheällä ää- tahtonut tukehuttaa — mutta nyt se mitään vanhaa Eikä sisäänpääsymak
tain niin ei Jumalakaan hennoisi neliä: tuntui tulena syöksyvän hänen sie- sukaan ole mikään suuri Kaiken sen
heittää minua tuskaan — kun viime — Mistä sinä tiedät sen'? lunsa ja ruumiinsa lävitse Hän pu- hauskan ja myöskin vakavan saa 25c
hetken! maan päällä olivat näin Iha- — Hän puhui siitä samana iltana risti tytön rajusti rintaansa vaBtaan Jaetaan myöskin Naistenpäivä nume-
kun hänet vietiinA ja hän antoi ja toisteli tulisesti ja hellästi: roa Toveritarta ilmaiseksi jokaiselle
Julia kohoutui hiukan aukasi no- — Julia Julia Julia! kenelle sitä ei vielä tule
peasti turkin ja sitten hän hiukan Silloin kuului koputusta ja Marcus Naistenpäivä on ainoastaan kerran
punastuen veti poveltaan ohuen kul- kantoi Julian nopeasti ja äänettömäs- vuodessa joten sopii jokaisen ottaa
— Julia Julia — sopersi Marcus täisen medaljonkin ja otti siitä tavat- ti toiseen huoneeseen Hän palasi tämä yksi päivä edes aivan kuin tilin
miltel tukehtuneestl toman pienen sinetillä suletun kir- heti ja huusi: teonpäiväksi tulemalla osastomme ta-
Tuhannet tunteet risteilivät hänen jekuoren Marcus aukaisi sen vapise- — Sisään! lolle juhlimaan ja palkitsemaan se
sydämessään hän muisti hämärästi vln sormin ja luki seuraa: Sieltä tuli Julius seurassaan hieno vaiva joka on naisillamme tolmies-
että myöskin Aurelia oli viimeisenä "Rakas! muotiompelijatar — ja jälessä kolme saan tällaiset juhlat — X
iltana puhunut jotain kuolemasta Jos minä joudun pois niin älä saata juoksupoikaa kantaen joukoittain ko-
Oliko sittenkin jotain yliluonnollista itseäsi ikävyyksiin minun tähteni teloita ja pieniä laatikkoja! MAYNAHD MASS
— onko heillä sama sielu ? Ja hän Marcus: anna Julian olla se jota mi- Marcus pyysi "neidin tavaroineen Osastomme menneitä huveja Soit
tunsi yhtäkkiä rakastavansa Juliaa nä en voinut olla— minä pyydän sitä! menemään heti Julian huoneeseen Ja tokunnan tolmeBta olivat naamiohuvit
Hän koetti vieläkin karkoittaa tuota Hän on hyvä parempi kuin minä ja eittea hän sanoi sydämellisesti hy- helmik 11 päivänä Yleisöä oli haa-
nati elämäni ihanimmat
Hänen sointuva äänensä alkoi va
vista yhä enemmän ja hänen silmän
sä tulivat täyteen kyyneleitä
ASTORIA ORE
Iin täysi myöskin oli paljon naamiot-
(Jatk) tuja Aiheet olivat hyvin harkittuja
Suurimman huomion ansaitsee aihe:
"Nouseva kosto" joka myöskin tuli
ensimäisenä palkittua Useita toisia
Astorian S S Osaston Naisagitafc kin ainelta vol Banoa nyvill onnlstu
aioniiaoston kokouksesta Päätettiin
Jos minun elämäni täytyy sammua m„r„„tlt„„„ xT„i„t„„„--is „„
ottaa Toverittaren Naistenpäivä au- Kokoi ilolta nutimi mn
meroa 300 kappaletta jaettavaksi sei- ]useura kokouksessaan 8 p:nä hel
laisille naisille joille ei vielä tule mikuuta paäui seuraavista asioista:
tunnetta mutta el voinut Kaikki hän rakastaa sinua! Ja jos te joskus myillen:
hänen ajatuksensa sekaantuivat — iltasin kahden istuessanne muiste
hän tansi Vain sydämensä olevan tul- iette minua — niin muistelkaa ilman
villaan — ja kuiskasi värisevällä ää- surua Sillä Marcus: hän on silloin
neliä: sinulle sama kuin minä Rakasta hän-
— Rakkaani sinä et saa puhua tä niinkuin minäkin häntä rakastin
noin! Armaani
Tytön ruumis värähti hänen sylis- nun sammuvissa ajatuksissani olette
sään kuin sähköiskusta ja hänen pos- viimeisinä — te molemmat
kllleen leimahti punaiset ruusut Aurelia"
— Mitä sinä sanot? — sopersi '
hän vanlsevin äänin Ja hänen ruu- arcus on muuttunut aivan Kaipe-
mlinsakln tuntui hiukan vapisevan
Toveritarta Sitten keskusteltiin ko-
Valittiin kaksitoista henkinen ar-
Kousajau muunmmsesui iiium8l kuu meiJa Toverittaren kirjoenvaihtaiik-
aksi mutta kun hän taas katsoi tyt- kaikki naiset eivat Pääse kokoukseen 1oieta jokaInen vuorostaan kir loit-
Marcus puristi hänet rajusti rin- töä syöksyi veri uudelleen hänen pos- Päivällä työsuhteittensa puolesta — taa l1utisen Toverittareen
taansa vastaan ja suuteli kiihkeästi ™een vamtun on eiman suorittajat seuraa- Naistenpäivää päätettiin juhlia 5
kuikaten — Rakas pieni tyttöseni — kuis- vaan kokoukseen jonka jälkeen alet- pävä Maaisklmta Tilaisuuteen pää-
— Rakkaani sinä et aaa koskaan kasi Marcus Kiihkeästi - Miksi sa- tIin ohjelman suoritus Päätettiin t(mn pyytää nai3punujaa Lähempi
kuolla lasit tämän minulta ? myos ottaa ohjelmansuorittajien ar- ohjelman vaimistelu jätettiin seuraa-
Kyyneleet nousivat Julian silmiin Htkftt mustat ilmäiipset vaipuivat ostelu käytäntöön näissä kokouksin- vaan ompeluseuran kokoukseen
mutta hän hymyili onnellisena ja so- alaspäin ja poskille nousi taas puna ea- kehittävässä tarkoituksessa Toverittaren Naistenpäivä- nume-
persi hiljaa tulisesti- ~ Minä aavistin hänen puheis- llmat °vat taällä Astoriassa olleet roa pälatettiin tiIata 100 kappaletta
— Marcus Tämä on aivankuin laan mitä siinä oli ja Kun olin k°vm vaihtelevaisia tänä talvena e- jotka sUten jaotaan vapaasti Naisten
kaunista unta varma ettet minua rakasta niin en nimmäkseen kylmaa tuulta ja vähän pälvan juWlsaa
He olivat kauan ääneti katsoen vain voinut sitä antaa junna ™™ _ Osastomme toiminta on kokolailla
toisiinsa" Eivätkä he muistaneet nii
tä kauheita onnettomuuksia ja tus-
SÄÄSTÄKÄÄ
ottamalla kutomalankanne suo
raan tehtaasta Me myymme
suoraan kuluttajille
Concord VilMankaa
Taytivillaista valmistetaan jo
ka vuosi erikoisesti käsinkutojia
' varten
Concord Villalangat
ovat taattu kestäviksi saman
vshvuleeksi hienolajiseksi ja vä
rinsä pitäviksi
4 oz kerä 50c 1 pauna
$200 5 paunaa $900
Näytteet lähetetään vapaasti
pyydettäessä
CONCORD WORSTED
MILLS
WEST CONCORD N H
pakkasta jonka tähden ihmiset ovat
i— Mutta rakkaani! Minä frlen yal'uu ""' uuiiu- vlikasta Kaikenlaisia suuria hom-
sentähden tehnyt erään vääryyden saa astorialalsta sadetta on ollut ko mla 0]1 tekeillä kuten tyttöjen ja uk-
- Onko siinä jotakin jotakin vin vähän joka kuuluu olevan kovin [ojfm yhteiset nallkkeet Joista oi oIe
sellaista? Etkö sinä näytä minulle tärkeätä tämän paikkakunnan ihmis- upa pa]Jou puhuaj yaan on]a„a yaa
— änkytti Julia pelästyneenä ja ten terveydelle— Amanda T tuuliani hoksautan vaan senverran
hänen kätensä alkoivat vavista Ja että pienet eivät ole meiningit ja nl
Marcus sanoi hämillään: RORKETON MAN CANADA na ne yaan paisuvat mahtavammak
- Kyllä näytän sitten myöhemmin EIetään taaläkin vielä vaikka el si touhun jatkuessa
Mutta sen vääryyden olen tehnyt juu- „ niikvnvt lehdissä kirieitä vaikka Suurta haittaa tekee osaston toi-
valittiin kirjeenvaihtajat Toveritta-
Tässä lopukBi vielä huomautan et
tä ken haluaa tilata toveritarta voi
n sinulle Julia kun valittiin kirWiivaihtnint Toveritta niinnalle tilan ahtaus vaan toivos-
— Ooh! Et sinä mitään vääryyttä relle Ja vapaudelle että he joskus tie- a on hyvä elää että joskus on vielä
ole tehnyt! - huudahti Julia hellästi dottaiBivat maailmalle olemassa olos- tilaakin
ilostuen- tamme
Marcus oli omituisen liikutettu g o Osasto on pitänyt säännölli-
hän tunsi epämääräistä katumusta ja segtl kerran kuussa kokouksen Va- puhua siitä allekirjoittaneella Ei
ihmettelyä Ja nyt hän käsitti että o- littjin täaUa ehdokas edustajakokouk- suinkaan ole ketään joka el haluaisi
11 jo kauan rakastanut Juhaa vaikkei aeen joka j0 entj 0j]a aanestyslistal- lukea lehteämme —Helka Hautanie
ollut sitä ymmärtänyt — eikä tahto- Ia yaan sitten kieltäytyi Meidän e- ml- -
nut ymmärtää Hän katsoi rakaBtet- au„tajaksi tuli Isaac Wester Luulen
tuaan silmiin ja kysyi hiljaa epäröi- että hän on myös farmari Hän edus- ABERDEENIN S S CLUBIN ompelu
den: taa meiaan tärkeimpiä kysymyksiä ja seura kokoontuu joka torstai kello
— Tiesikö hän että sinä pidit paiatessaan kokouksesta käy meille 2 713 B- Flrst St-Tervetuloa
minusta? selostamassa mitä siellä toimittiin BRANTWOODIN S S Osasto Box 1
— Tietysti hän tiesi! — huudahti Ky]Ia ne on farmarit nyt kovin ah- Brantwood Wis Osaston kokouk
Julia innostuen Ja sitten hän puhui taalla ja tulevat huomaamaan itse- BBt 2 -ia sunnuntai Labor Temp-
lapsellisen naivisti ja avomielisesti näisyytensä Kylläpä täälläkin näin pelillä- ke"° 2 "tapäivällä
muistojensa valtaamana: uutisseudulla tulevat huomaamaan CLEVELANDIN S S Osaston kirje-
— Jo siellä iltakutsuissa me aloim- eft3 nroletaarien luokkoon kuuluvat vaihto-osote on: 1811 W 44th St
me molemmat pitää sinusta Kun Hyvin proletaarisina he lähtivät tai- Cleveland Ohio Kokoukset ovat jo-
„ „ „((B „„ _ „ kaisen kuukauden toinen ja neljäs tiis-
Aurelia sitten ilmoitti etta sinä han- vekai työvoimaa kaupalle Ei luulisi tal Uaraat toimii Clevelandin Suo-
Villahame ¥ 85 & rakastit — en minä ollut vähää- 0ievan teollisuustyöläisillä epäilystä malainen Edistysyhdistys haahilla
Huutolaiset 85 kään katkera minä sanoin vain mi- ettäkö eivät kuuluisi maalla asuvatkin 1303 W 58th Street
Rikos ja Rangaistus 125 ten paljon sinusta pidän ja sitten me tvoväenluokkaan PAIRPORTIN S S J OSASTON kir-
Rakkauden oppikirja 75 itkimme yhdessä — sillä minä rakas- Tavi meina on 0ut sievää että o- jevaihto-osote on: 414 New 4th St
Turman Talo 60 tan häntäkin lumme voineet usein kokoontua vh- uammih vvii=troino armia
UUSIA ROMAANEJA
Malva 35 — Julia rakkaani — kuiskasi inssä lrnnlln ifmkim tisnnnolle ia siel-
Vuosisatain Vaatimus 125 Marcus liikutettuna — Enkä minä lä on yritetty suorittaa ohjelmaakin
Punainen Lentohävittäjä 75 tietänyt tulla edes tapaamaan sinua huolimatta tilanahtaudesta
Persialaisia Kirjeitä (sid) 225 NOi Jopag tässä nyt onkin virkani
Persialaisia Kirjeitä (nid) 200 — Minä kyllä tapasin useasti sinut pUolesta S Husa
Sallimus 60 — kaukaa! — puhui tyttö hämillään
Inferno 100 ja hymyili onnellisena — Minä kä- PORTLAND ORE
Hurskas Kurjuus 75 Tin Ben lentokentän laidalla ja näin Osastomme talolla on nykyään niin
Tiilenpäitä Lukemassa 40 kUn sinä lensit Jospa tietäisit mi- kiirettä hommaa ettei tahdo joutaa
Kuolleista Herännyt
Jacob Ortisln Viimeiset kirjeet
Kieltämys (naisten romaaneja)
ten ompeluseuran kokoukset ovat
joka torstai-ilta klo 8 Kokouksien
jälestä vanhanmaan tanssit Kahvia
Osoite: Box 33 Hanna Wyo
HOQUIAMIN S S O ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla
Ahjolassa joka torstai kello 2 Jpp
Oaote: 315— lOth St Hoquiam Wash
PORTLANDIN S S O: n ompeluseu-
ran kokoukset pidetään joka kuun
Toverin Kirjakauppa
Box M Astoria Oregon
60 ten vapisin silloin paraatissa kun si- muistamaan omaa nimeään Tietenkin ensimaineu ja kolmas torstai osaston
80 nä pudottauduit sillätavoin — ja sit- kysytte: mitä siellä sitten niin kii- talolla klo 8 illalla Osote: 719 Monta
ko ten kun hävisit ylös näkymättömiin reellä meinataan? Siis on parasta sa- na Avenue
Ja kun sinä olit vangittu en noa suora totuus Maaliskuun 5 p vie- WAUKEGANIN III S S O viralliset
minä paljon nukkunut siihen allaan tämme S S Osaston talolla Naisten- kokoukset pidetään joka kuukauden
- kun ™iä Aureliakln oli vankilaa- päivää Ompeluseuran naiset ovat fJ
sa Ja minä olen Ikävöinyt sinua tehneet parhaansa juhlien onnistumi- koukset pidetään joka toinen keski
niin kovin seksi Siellä tulee olemaan vakavaa viikko kello 7:30 illalla