Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 28, 1922, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
Tihdoinkln hän saa nojautua tuohon
jäntevään käsivarteen - He aftele
rat hiljalleen meren rannalla Ei
täällä he oratkin! Eikä hän Täi itä
rähääkään vaikka paikalla putoaisi—
kun vain saa yhdessä pudota tur
vautua häneen
— Pelkäätkö? kuuli hän äkkiä
sydämellisen äänen
Hän havahtui unelmistaan katsahti
Marcusta loistavin silmin ja kuiskasi
aivankuin huumaantuneena:
— En en minä nyt pelkää !
Sitten hän hämmentyneenä rohkeu
destaan käänsi kaBvonsa toisaalle
Marcus tunsi taas tuon oudon tun
teen valtaavan sydämensä Hän au
kaisi jo suunsa sanoakseen jotakin
mutta silloin hän näki Julian tuijotta
van alaspäin kuuli hänen hämmäs
tyneenä huudahtavan:
— Mitä katsokaa- f
Syvällä alapuolella näkyi jotain pe
lottavan suurenmoista Virta pe
nikulmia leveä virta — ikäänkuin heh
kuvaa metallimassaa Siinä näkyi
tummanpunaista rautamalmia välke
anhehkuvaa terästä harmahtavaa lyi
jyä häikäisevän keltaista kultaa toi
sinaan nousi sen pinnalle pikimustia
läiskiä likaisena kuonakerroksena
Poreillen ja kuohuen näytti tuo kam
mottava koski vyöryvän eteenpäin —
eikä sen loppua näkynyt
— Mitä mitä tuo on? — so
persi Julia kalpein huulin
— Savua — siinä menee meidän
pääkaupunkimme! — vastasi Marcus
värisevällä äänellä
— Mutta sehän hehkuu? —
kysyi Julia liikutuksen vallassa
— Aurinko
Julia huudahti hiljaa Nyt vasta
hän huomasi että aurinko paistoi si
Biseltä taivaalta — ja siellä alhaalla
oli taivas ollut täydessä pilvessä!
— Kuinka korkealla me olemme
kaan? kysyi hän jännittyneenä
Marcus vilkaisi korkeusmittariin ja
vastasi tyyneestl:
— Kolme kilometriä
Julia katsoi tuota suurenmoista nä
kyä aivankuin haltioituneena koneen
syöksyessä eteenpäin hurjaa vauhtia
Julius huokasi raskaasti hän ei pu
hunut sanaakaan — hän näytti sai
raalta EnBimäisen määräpaikan piti olla
nyt lähellä ja Marcus pelkäsi että
kaupunki olisi peittynyt savuun
Hetken kuluttua alkoi osa kaupun
kia näkyä: toinen puoli näytti huk
kuneen tuohon äärettömään savuvir
taan! Laskeutumlskenttä oli kuiten
kin savuton
Heti kun he olivat laskeutuneet ky
syi Marcus vartiosotilailta mikä se
tavattoman suuri kansanjoukko N:n
torilla on Hän sai tietää et'ä siellä
oli kokous — kaupunki oli täydlleen
vallankumouksellisten hallussa! Sota
väestä olivat vain muutamat osastot
ensin ryhtyneet vastarintaan mutta
sitten antautuneet
Tuo tieto täytti heidän sydämensä
ilolla ja Marcus huudahti reippaasti:
— Odottakaa te vain täällä Minä
menen toimittamaan asiani — ja sit
ten lähdemme mahdollisimman pian
I:hln!
Kapinallisten sotllasautolla lennä
tettiin hänet nopeasti torille Juuri
kun hän saapui sinne kuului korvia
särkevä huuto josta eroitti vain joi
takin sanoja:
— Alas sota!
— Alas murhaajat!
— Alas alas!
Hän oli tuonut mukanaan suuren
tukun julistuksia mutta täällä oli nii
tä miltei jokaisen kädessä Ja hänes
tä tuntui että kaupungin puoli mil
joonaa asukasta oli kokoontunut tä
hän torille kaikkialla väkijoukossa
sotilaita — tuo nilky saattoi hänen
sydämensä Bykkimäärt ilosta!
Nyt hän huomasi että miltei toisella
puolella toria seisoi puhujalavalla
mies joka alkoi taas jatkaa huutojen
keskeyttämän puhettaan:
— Kun ajattelee että täytyisi taas
palata entiseen niin luulee tukehtu
Tiistaina Helmikuun 28 p
vassa tulevansa hulluksi Tuntuu
kuin koko luoniaksnta koko maailman
avaruus värisisi tuskasta ja ' inhosta
61116 tuo savu tuo kamala käry
nousee miljoonien Ihmisten ruumiis
ta! On aivan kuin kuuluisi tuosta
kitkasta pienten lasten tukehtuneita
hätähuutoja
Marcus huomasi nyt vasta että to
rillakin oli savua Marcus el ollut
koskaan sen hajuista savua tuntenut
— se oli ihmislihan käryä
Puhuja huusi taas läpitunkevalla
"tuskan värisyttämällä äänellä:
— Vaikkei sitä kuulisikaan— niin he
huutavat sittenkin! Niin kauan kuin
sotia on maan päällä tulevat nuo sa
dattuhannet naiset ja pienokaiset huflP
tamaan vihlovalla tukehtuneella ää
nellä: Alas sota! Lopettakaa vihdoin
kin joukkoteurastukset!
Lähetti oli heti hänen tultuaan juos
sut hakemaan jotain vallankumouk
sellisten Johtajaa Marcus näki kuin
unessa että auton viereen tuli muu
tamia miehiä Hän selitti lyhyesti
asiansa ja nämä lupasivat heti lähet
tää parisataa autoa viemään apua
Juuri kun auto lähti liikkeelle ka
jahti tuhansista kurk lista jatkuva
mahtava huuto:
— Pois sota! Pois sota!
Marcus palasi takaisin lentoken
tälle kertoen järkytettynä ja riemuk
kaana mitä oli kuullut ja nähnyt
Suuri ilo täytti heidän Jokaisen mie
lensä ja Marcus jatkoi hiljaa aivan
kuin haltioituneena:
— Nuo uhrit eivät siis kuolleetkaan
turhaan — heidän tuhkastaan nousee
uusi onnellisempi elämä
Julia alkoi hiljaa itkeä Ja hetken
kuluttua lähtivät he täyttä vauhtia
toista määräpaikkaansa kohden
ONNI KUOLEMAN KESKELLÄ
Kun he lähenivät I:n kaupunkia
muisti Marous että Biellä oli viime
vuonna valmistunut suuri loistohotel
li johon tulevaisuutta silmälläpitäen
oli laitettu täydellinen laskeutuinifl
kenttä lentokoneille He päättivät
mennä suoraan sinne Marcus oli äs
ken puhunut Juliukselle että tämä
lähtisi heti tänne saavuttua jonnekin
suureen muotiliikkeeseen ja käskisi
tuoda kaikenlaisia naisten pukuja
Marcus oli Antoniuksen neuvosta
jokaiseen uuteen koneeseen Itse val
mistanut erään aivan pienen helposti
irtautuvan kappaleen Jrta el ollut pii
rustuksissa se teki koneen käyttö
kelvottomaksi kun se irrotettiin eikä
koneesta näyttänyt puuttuvan mitään
Nyt hän otti sen ja pisti taskuunsa
Kun Julia nousi selsoalleen näki
Marcus että hänen kalpeat kasvonsa
vääristyivät tuskasta ja hän istahti
uudelleen
Marcus kuiskasi muutaman sanan
Juliukselle joka riensi edellä hotel
liin Ja kun hän ilmoitti että valta
kunnan ilmailuosaston varapäällikkö
on täällä loukkaantuneen rouvansa
kanssa ja tarvitsee huoneiston muut
tui ovenvartija tavattoman kohteli
aaksi ja esitti hienoimman huoneiston
sa: neljä huonetta ikkunat kadun
puolella ja loistava näköala yli kau
pungin kahdeksannesta kerroksesta
Julius suostui ja hetken kuluttua
tuli Marcus kantaen Bylissään Juliaa
Hissi lennätti heidät nopeasti ylös
korkeuteen ovenvartija ja palvelijat
aukaisivat kunnioittavasti kumarreV
len ovet ja sulkivat heti ne kun hän
oli astunut taakkoineen sisään
Marcus näki että Julia oli vieläkin
raukea ja kalpea ja hänet valtasi By
vä sääli ja hellyys Mitään ajattele
matta istahti hän pehmeään sohvaan
pidellen yhä Juliaa sylissään kunl
pientä laBta
Julia alkoi hengittää nopeammin
kun hän katsahti Marcusta loistavin
silmin valtasi Marcuksen taas tuo
Bama omituinen tunne: aivankuin tuo
tyttö olisikin Aurelia — nimi vain oli
toinen niinkuin hän el enää surisi
kaan samalla tavalla kuin ennen —
ettei hän olekaan mitään kadottanut
— Tussdby Fcbruary 28th
Marcos tunsi piston sydämessään:
kuinka hän voi noin katkerasti lou
kata Aurellan muistoa Mutta tuo
tunne ei poistunut 1
Juuri silloin tunsi hän että Julia
puristi hiukan hänen kättään ja sitten
kuiskasi hiljaisella värisevällä äänel-lä:
HUOMATKAA! KUKKUVA KELLO HUOMATKAA!
kellon niin tilatkaa suoraan meiltä Me myymme teille todellisen kukkuvan
kellon hyvin halvalla hinnalla Joka tyydyttää varmasti teitä Jos ette-oiisl
tyytyväinen me palautamme rahanne takaisin Xlkää viivytelkö vaan heti
leikatkaa irti tämä ilmotus Ja merkitkää minkä hintaisen haluatte ja lähettä
kää meille tulemaan ja liittäkää 200 mukaan Lopun voitte maksaa ltte
kun kello on saapunut kotiinne Mexicosta ja Canadasta tulee rahan seurata
tilausta Lähettäkää tilauksenne osotteella:
UNION WATCH CO
748 No Robey St Dept 16
Tahdotteko suojella
kotianne henkeänne?
Vlrr -j —r~_-_ '-
köinen Hinta $1425 Samanlainen
taa niKitena nima loio
Huom:— Henkilö joka tilaa jonkun näistä revolvereista merkitsee re
volverin numeron ja hinnan tilaukseensa Lähettäen tämän ilmotuksen meil
le liittäen $100 kirjeeseen täyden nimen ja osotteen kanssa niin me lähe
tämme viivyttelemättä revolverin Postimies kun tuo teille revolverin nin
silloin maksatte lopun hintaa
Meidän revolverit ovat kaikki taattuja Jos te ette olisi tyytyväinen niin
rahan palautamme teille— Tilaukset tulisi lähettää seuraavalla osotteella
UMON PROTECTIVE COMPANY
748 No Robey St Dept 17 CHICAGO ILL
No 9
Marcini: : nyt minä: ta talsin-'
kuolla-" " -
— Miksi miksi: nilny -? — r Jtn-
kytti Marcus hämmästyneenä -:- v :
— Olen- niin-sanoirmttoman onnelli
nen! Ta elätte- elätte! Ja kun-? kun
olen teidän sylissänne:" - "f-
Viime sanat hän oli kuiskannut tus-
Kukkuva kello on parhain kello pi-
tämään oikean ajan siksi kun siinä et
ole vietereitä vaan käypi se kahden
painon avulla joilla kello vedetään
kerran 24 tunnin ajalla Kukkuva
kello ei edistä eikä jätätä sekunttia
kaan vuorokaudessa Tämän me ta
kaamme Se on hyvin taiteellisesti
valmistettu ja tehty kallisarvolsim
masta puusta Tämä kello muodostaa
huoneenne miellyttäväksi Tullessaan
' siihen kohtaan mlsBä kello lyöpl tun
nit ovi lentää auki ja käki näyttäy
tyy kauniilla äänellä laulaen ilmottaa
tunnit jonka Jälkeen kello lyöpl tun
nit Käki ilmaantuu joka tunti Ja jo
ka puolen tunnin kuluttua Se Ilmot
taa puolet tunnit kerran ääntäen Tä
mä kello on niin arvokas teille että
me emme voi sitä tässä kaikkia ku
valllakaan näin pienellä tilalla mitä
meillä on käytettävänä Kun ystävän
ne näkevät tämän kellon seinällänne
rientävät he varmasti myöskin tilaa
maan sellaisen itselleen Kukkuva
kello on viimeinen saavutus kotien
kaunistukseksi Tyydyttävästi voitte
sitä käyttää vähintäin 25 luotta
Meillä on niitä neljää lajia No 2:n
hinta on $1296 Suurinta kokoa ole
va kello on hyvin taiteellisesti val
mistettu maksaa $14-75 Jokainen
kello on taattu Muut liikkeet Jotka
myyvät teille kukkuvia kelloja koet
tavat myydä teille jäljennöksiä Jos
iaviAntto Bnailu trulnll luun kukkuvan
CHICAGO ILL
Jos tahdotte niin nyt on teillä hy
vä tilaisuus tilata näiatä revolvereista
yksi ennenkuin varastomme on lop
puun myyty' Se voi olla tarpeen tääl
lä ja vanhassa maussa TäsBä me oso
tamme teille useamman lajisia revol
vereita joita voitte ostaa Amerikassa
Myöskin lyhyesti selvitämme jokaista
Tässä ne ovat:
No 1 Automaattinen revolveri
"Browning" 32 caliberin valmistettu
parhaasta mustasta teräksestä kaksi
makasiininen kerran täytettynä voi
pi sillä ampua 15 laukausta yhtä jou
tuisasti kuin konekiväärillä ilman vä
hintäkään pauketta Se on kauniisti
päällystetty taataan usemmaksi vuo
deksi Hinta ainoastaan $2150
No 2 Veitsi ja revolveri yhdistet
tynä Joka ei ole nähnyt tätä revol
veria ei voi uskoa että siinä on veitsi
ja revolveri Tämä on jokaisen mieltä
kiinnittävä Kaikki on nikkoliä Veit
sen terä on niin terävä että voitte a
jaa sillä parrankin ja voipi sitä ku
lettaa liivinkin taskussa Hinta $595
No 3 Nikkelöity revolveri 32 cali
berin viisi kertaa laukeava Pienem
pää kokoa ja hyvin kauniiksi tehty
Hinta $995 Sama mutta kuus' ker
taa laukeava hinta $1196
No 4 Revolveri — takapuolelta la
dattava— 32 caliberin viisi kertaa lau
keava Tämä revolveri lähettää kuu
lat automaattisesti ja valmistus on hy-
paitsi 38 caliberin poliisien lajia mus