Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 14, 1922, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 7
Tiistaina Helmikuun 14 p — Tuesday February 14
ja inhosta Jo parin tunnin kuluttua neet kiduttavimman kuoleman — joi-
saapui eri maista tietoja että miljoo- den hiiltyneet ruumiit vielä tällä het-
nat työmiehet lopettivat heti työnsä kellä palavat:
Täällä on militarismin viimeisen ri- Lopettakaa sota!
koksen toimeenpannut hallitus lukko- Kansainvälinen Sosialistinen sihtee-
jen takana ja sodanjulistus on peruu- ristö
tettu" Kansainvälinen armeijan sodanvas-
Marcus kuuli miten hänen äänensä tustusliiton pääkomitea
paisui joka sanalla hän katsahti Tähän julistukseen yhtyy:
joukkoon — nuo äsken tylsinä tuijot- Kansainvälinen Rauhanliitto"
tavat silmät olivat alkaneet omitui Yö oli ollut liian kamala ihmisten
sesti hehkua kestettäväksi Miltei kaikki olivat
"Kaikkien maiden sotilaat — koko menettäneet omaisiaan toinen tois
maailman työläisten lukemattomat taan järistyttävimmät tapaukset oli
miljoonat! Te olette eniten kärsineet vat raadelleet heidän hermonsa koko
sotien tähden Veljet — teillä on voi- naan piloille: pienikin ilo olisi aiheut-
Tahdotteko suojella
kotianne henkeänne?
ma! Ja nyt on aika tullut!
Ihmiset!
Te kaikki jotka tahdotte inhimilli
syyden ja sivistyksen voittoa: yhty-
tanut hystoeristä naurua pienikin
vaara olisi ollut heille hirveämpi kuin
kuolemantuomio ennen vain muuta
mat harvat olivat kokonaan tylsisty
kää tähän taisteluun! Täällä on alet- neet
tu Vyöryköön se yli koko militaris
tisen maailman kunl puhdistava uk
kosmyrsky! Syöskää maahan veri
nen barbaria!
Ihmiset! Koko ihmiskunnan todel-
Jok'ainoa oli äsken luullut seiso
vansa pyöristyttävän kuoleman edes
sä — tuo kauhu tylsistytti heidät
Sentähden ei käsitettykään ettei vi
hollinen viitsi väkijoukkoon pomme-
lisesti sivistynyt jaloin osa! Me Ja puaouaa laas muuuui: ne eivät
huudamme teille inhimillisyyden si- sitäkään ensin käsittäneet Mutta
vistyksen ihmiskunnan hyvinvoinnin loppupuolella he jo ymmärsivät Tuon
ja tulevaisten sukupolvien nimessä nuoren miehen äänessä kuvastui vii
me huudamme viime maailmansodan " voima 3°ka tultuI tulena karkaa
miljoonien uhrien nimessä me huu- Tan heidan suoniinsa He unohtivat
damme niiden kolmen miljoonan ni- kamalan yön omaistensa surun — he
messä jotka viime yönä ovat kärsi-
tunsivat vain jotain salaperäistä rie
mua ja huusivat kuin juopuneet
Marcus oli samanlaisessa huumaus
tilassa Kaikki oli ennen tuntematon
ta sekavaa joku vanha valkopartai
nen mies kiipesi lentokoneeseen sy
leili häntä kyyneleet silmissä ja pu
hui jotakin vapisevalla äänellä Mar-
Jos tahdotte niin nyt on töillä hy
vä tilaisuus tilata näistä revolvereista
yksi ennenkuin varastomme on lop
puun myyty Se voi olla tarpeen tääl
lä ja vanhassa maassa Tässä me oso
tamme teille useamman lajisia revol
vereita joita voitte ostaa Amerikassa
Myöskin lyhyesti selvitämme jokaista
Tässä ne ovat:
No 1 Automaattinen revolveri
"Browning" 32 caliberin valmistettu
parhaasta mustasta teräksestä kaksi
makasiininen kerran täytettynä voi
pi sillä ampua 15 laukausta yhtä jou
tuisasti kuin konekiväärillä ilman vä
hintäkään pauketta Se on kauniisti
päällystetty taataan usemmaksl vuo
deksi Hinta ainoastaan $2150
No 2 Veitsi ja revolveri yhdistet
tynä Joka ei ole nähnyt tätä revol
veria ei voi uskoa että siinä on veitsi
ja revolveri Tämä on jokaisen mieltä
kiinnittävä Kaikki on nikkeliä Veit
sen terä on niin terävä että voitte a
jaa sillä parrankin ja voipi sitä ku
lottaa liivinkin taskussa Hinta $595
No 3 Nikkelöity revolveri 32 cali
berin viisi kertaa laukeava Pienem
pää kokoa ja hyvin kauniiksi tehty
Hinta $995 Sama mutta kuusi ker
taa laukeava hinta $1195
Me Takaamme Että "HEN-PEP" Tu
lee Munittamaan Kanojanne Enem
pi Mitä Ne Ovat Koskaan Ennen
Munineet El Ole Väliä Mitä
Ruokaa Tai Lääkettä Olette
Ennen Käyttäneet
"IfrcX-rEP" kaksinkertaistuttaa miinava
rastonne kasvattaa luuta ja lihaksia joudut
taa siipisatoa ehkäsec sairauden ja saa laiskat
knnit munimaan talvi-ilmoillakin jolloin
munia voi myydä kalliimmilla hinnoilla lll'N- melun ja katsahti hiukan arasti sivul-
PKP takaa teille enempi munia ja siten voit-
toa munista ja kustannukset pienenee verraten leen Mutta han naki etta monet
ylimääräiseen voittoon joka on seurauksena ukien syleillvät toisiaan Ja Se Vanha
Miksikä onnistuneet kananhoitajat käyttä
vät niiN-1'KF'iä? Sen tähden että he ovat mies joka äsken kutsui häntä pojak-
kokemuksen kautta tulleet huomaamaan että
e 0 vksi lääke ioka ain auttaa lisäämään sen seisoi aivan lähellä katsellen
No 4 Revolveri — takapuolelta la
dattava — 32 caliberin viisi kertaa lau
keava Tämä revolveri lähettää kuu
lat automaattisesti ja valmistus on hy
vin sievä Pientä kokoa sievän nä-
iTäinsn Itinlo tUOG Cnmanlnlmn nnllnl OO llt1 — t!i
cus muisti vain yhden sanan: poika- Uft nikkcliäi ninta $i6 25
ni" — ja hänen kurkkunsa tuntui kar
kealta
Silloin hän tunsi hennon vapise
van käden tarttuvan omaansa ja Ju
lia seisoi siinä kalpeana haltioitunee
na ja toisteli värisevällä äänellä:
— Oi Marcus Marcus Marcus!
Tuossa äänessä helähti salaperäi
nen riemu mutta sitten hän näytti
muistavan jotain hänen katseensa
painui alas ja hän alkoi hiljaa katke
rasti itkeä
Marcuksen sydämeen koski tuo it
ku hän puristi tytön pään rintaansa
vastaan kuiskaten hellästi:
— Kaikki tulee vielä hyväksi
Nyt vasta hän huomasi väkijoukon
Huom: — Henkilö joka tilaa jonkun näistä revolvereista merkitseo ro
volverin numeron ja hinnan tilaukseensa Lähettäen tämän iimotuksen meil
le liittäen $100 kirjeeseen täyden nimen ja osotteen kanssa niin me lähe
tämme viivyttelemättä revolverin Postimies kun tuo teille revolverin niin
silloin maksatte lopun hintaa
Meidän revolverit ovat kaikki taattuja Jos te ette olisi tyytyväinen niin
rahan palautamme teille — Tilaukset tulisi lähettää seuraavalla osotteella:
UNION PR0TECT1VE COMPANY
748 No Robey St Dept 17 CHICAGO ILL
HUOMATKAA!
I
munimista ia siksi että se mvvdään rahan-
palaustakaukselluj se on vakuutena teille saa
daksenne rahanne takaisin joten lääke ei mak
sa teille mitään
Ostajat Täysin Tyytyväisiä !
Iääke jonka myitte minulle on parempaa
mitä ilmotitte Kanani näyttävät nyt parem
milta ja viime kuussa 46 kanaa muni 928 mu
naa — S C Hecker Oregon
Jälkeen HKN-1'KP'in käyttämisen olen saa
nut 250 munaa joka päivä ja sitä ennen sain
ainoastaan 31 munaa — K j Miller Illinois
Jokainen päivä tuoni samantapaisia kirjeitä
konttoriimme tukuttain
Älkää lähettäkö Rahaa
Ainoastaan nimenne ja osotteenne myöskin
ilmotatte minkä suuruisen laatikon haluatte
Heti saatuamme sen lähetämme teille "IIKN-1'KFiä-'
Maksakaa postimiehelle siitä suori
tus Käyttäkää sitä 30 päivää ja jos huomaat
te että kananne eivät muni enempää kuin
niitä ne koskaan ennen ovat munineet niin
lähettäkää käyttämätön osa meille ja palau
tamme rahanne teille takaisin
Postittakaa Kuponki — NYT !
heitä kyyneltynein silmin
Tulimeri pauhasi yhä raivoisasti —
mutta ihmisjoukon mieliala oli muut
tunut: sen aiheutti julistus
Nuo ylhäältä pudotetut julistukset
vaikuttivat onnettomiin aivankuin vir
kistävä säde kasveihin jotka ovat kui
vuudesta kuolemaisillaan Äärimmäi
sin hermostuminen tyyntyi ihmiset
alkoivat taas toivoa lohduttaa toi
siaan tehdä suunnitelmia — ja vähi
tellen apuakin saapua enemmän
Marcuskin taas reipastui Kun Ju
lia ilmoitti että heillä oli maakarta
no jonne hän mielellään menisi jos
vain pääsisi te k! Marcus nopeasti
suunnitelman: ensin lähimpään suur
kaupunkiin hakemaan apua koditto-
mille- sieItä J:n kaupunkiin samalle
NATIONAL FORMULA CO asialle Julia jää-sinne yöksi han läh-
"iÄÄmt Chicago 111 '"e X:n pääkaupunkiin kokoukseen
Herrat: — Hyväntahtoisesti kirilutikaä mi- ja palaa huomenna takaisin — ja Slt-
mi 'm pi-
Vastaanottaessani maksan postimiehelle siitä ten hän vie Julian lentokoneella kait
KUKKUVA KELLO HUOMATKAA!
Kukkuva kello on parhain kello pi
tämään oikean ajan siksi kun siinä ei
ole vietereitä vaan käypi se kahden
painon avulla joilla kello vedetään
kerran 24 tunnin ajalla Kukkuva
kello ei edistä eikä jätätä sekuntia
kaan vuorokaudessa Tämän mo ta
kaamme Se on hyvin taiteellisesti
valmistettu ja tehty kallisarvoisim
musta puusta Tämä kello muodostaa
huoneenne miellyttäväksi Tullessaan
siihen kohtaan missä kello lyöpi tun
nit ovi lentää auki ja käki näyttäy
tyy kauniilla äänellä laulaen ilmottaa
tunnit jonka jälkeen kello lyöpi tun
nit Käki ilmaantuu joka tunti ja jo
ka puolen tunnin kuluttua Se ilmot
taa puolet tunnit kerran ääntäen Tä
mä kello on niin arvokas teilio että
me emme voi sitä tässä kaikkia ku
vaillakaan näin pienellä tilalla mllä
meillä on käytettävänä Kun ystävän
ne näkevät tämän kellon seinällänne
rientävät he varmasti myöskin tilaa
maan sellaisen itselleen Kukkuva
kello on viimeinen saavutus kotien
kaunistukseksi Tyydyttävästi voitte
sitä käyttää vähintäin 25 vuotta
Meillä on niitä neljää lajia No 2:n
hinta on $1295 Suurinta kokoa ole
va kello on hyvin taiteellisesti val
mistettu maksaa $1475 Jokainen
kello on taattu Muut liikkeet jotka
myyvät teille kukkuvia kelloja koet
tavat myydä teille jäljennöksiä Jos
tnhdnttn saada todellisen kukkuvan
kellon niin tilatkaa suoraan meiltä Me myymme teille todellisen kukkuvan
i-„ii„ hM'n nuivalla li iminlln Inka tvvdvttää varmasti teitä Jos ette olisi
S
hinnan Jos 30 paivnn kuluessa huomaan etta as maaselI]un rauhaan kunnes pahin t ytvviiineu me palautamme rahanne takaisin Aiuaa viivyu-mu vtui y
ÄÄSST"!? sekasorto on ohi liatkaa irti tämä ilmotus ja me™ä minkä h£"oT ™taa £
k??rr avann -ta nhr1 akaUir „„„„„ „„„„ Rpianrn!lan esluäen ""lie tulemaan ja "tUkaa $2 00 n "Zeu ata
(MerKltKaa muilta KOKOlsen laaiiKon naiuane --- - lln ui on nammi l KOU11111U IvlUAiuuisitx ja vJui"
KOE-LAATIKKO — —
30 PÄIVÄN ERIKOISTARJOUS
Tehdäksemme "HEN-PEP" tunnetuksi
kanankasvattajille tarjoamme suuren laa
tikollisen jossa on 3 kertaa niin paljon
kuin koelaatikossa ainoastaan $200
(ERIKOIS TARJOUS)
ISOA KOKOA $200
Nimi
Kaupunki
Valtio
— — $100 matkansa ja kaikkialta kuului äänek
käitä hyväsymishuutoja Miehet rai
vasivat nopeasti tilaa Julia istahti
Marcuksen viereen ja tämä pani moot
torit käymään
(Jatk)
tilausta Lähettäkää tilauKsenne osoueena
UNION WATCH CO
748 No Robey St Dept 16
CHICAGO ILL
LASTEN KESÄSIIRTOLAT
katsottu välttämättömäksi lisätä siir
toloita Tytit kesäasuntojen kun
toonpaneiniseksi on jo alettu Tuleva
na kesänä tulee kosäsiirtololhin lähe-
Viime kesänä oli Pietarin läänissä
25000 lasta kesäsiirtoloissa Nyt on tcttäväksi 35000 lasta
— "Roskaväestä" saatte miehistön
sotalaivoihinne ja armeijaanne — sen
avulla olette voineet uhitella maail
maa ja se voi siksi uhitella teitäkin
vastaan kun välinpitämättömyys ja
hätä ovat epätoivoon syösseet" —
Byron