Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 14, 1922, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tukoon iltamanne kaikinpuolin hyvin lan avustustoimistoon silloin lahjoi- kuinka oikein' näyttämöltä päin an
E yhdistyksen taholta on päätetty pi- tuksenne ei Joudu ryöstöretkeilijöiden nettuja me emme tarvitse Niiden an
tää keräystä Venäjän tovereiden hy- avustamiseksi tajille me tulemme lausumaan jyrkän
vaksi jatkuvasti Joten jokaisella on Kuinkahan puhdas ja "normaali" paheksumislauseen Haalimme on RIRJ KONRAD LEHTIMÄKI
tilaisuus auttaa meren takaisia tove- tästä Clevelandistakin tulee sillä uu- kyllä aina teille avoinna kun to tulet- "
reitarame Tässä yhteydessä tulkoon den majurin virkaanastumisesta asti te sinne tosi työväen aatetta silmäl- U aam )
mainituksi että Karjalan hyväksi on on porvarilehtien palstoilla "Hinattu" lä pitäen ja annatte meille esimerkke- silmänräpäyksessä kaikki
täälläkin kuulema liikkeellä joltain kaupunkia joka päivä ja menty kohti jä ei ainoastaan sanoilla vaan myös MneMam
toiselta taholta järjestettyjä keräys- normaaliaikoja Sekö lienee sita ka- toil a Tositoveruudella - Yksi o- m yasta km vakijoukko 0„
listoja Worcesterin heimoveljet ia pitalistien normaaliaikaa että kerjä- saston jäsen kääntynyt väänsi hän sen kiinni ja
Mathilda Tikkanen Brooklynissä ovat Iäisiä yhä lisääntyy sitä mukaa kuin NEVVBERRYN UUTISIA viittoen käsillään huusi kaikin voi-
kuulema "Naimauutisen" tiedonanto- työläiset menettävät työpaikkojaan
jen mukaan ensin hoksanneet että Joskus löytyy kummallisia löytöjä Onpahan usein pitkiä paussia valli- "
Karjalan "kansannousu" ei ota oikein "Hinaus"- työn ohella niinpä helmik lä kun on näkynyt uutisia Toveritta- - Pois tieltä Pois tieltä Mlna
noustakseen jos ei "nousun" aikaan- alkupäivinä löytyi erään suuren kaup- ren palstoilla Onkohan se syy ollut pudotan ne alas! Pois pois
saajia ryöstöretkellijöitä aleta Ame- papuodin lattialta paketti joka tar- siinä kun ei ole ketään niin virallises- Silmänräpäyksessä aukeni lentoko
rikassa olevien heimoveljien taholta kastettaessa huomattiin sisältävän ti siihen velvoitettu Toimiihan sitä neen eteen leveä aukko mutta se ei
avustamaan "Naimauutisissa" sitten vastasyntyneen lapsen ruumiin Lap- täälläkin osasto vaikkakin vielä pie- ollut vielä tarpeeksi pitkä — vielä
puhvataankin tunteita hivelevin sa- si oli surmattu kuristamlla Lääkä- noiskoossa Tänä talvena on paljon ei pääsisi Hän huusi kuin hurjistu
noin mainittua avunkeräystä ja sano- rin lausunnon mukaan oli lapsi syu- haitannut toimintaa paikkakunnalla nut:
taan miten Suomiäiti hiljattain kävi tynyt ainoastaan muutama tunti sit- vallitseva työttömyys joka on ajanut _ Pois! Pojs! n0 menkööt sitten
samanlaista kamppailua kuin heimo- Ien Lapsen äitiä tietysti huolella et miehet kauvas metsäkämpille josta paat poikki!
kansa Karjalassa nyt on pakotettu sitään että hänet saataisiin- lilnatuk- on vaikea aina päästä naalille ja ko- Marcus kuuli Julian pelästyneen
käymään bolshevlkeja vastaan Siis si Onneton äiti ehken nälän ja kur- kouksiin vaan toivotaan että taas ke- kirkaisun näki Juliuksen menevän hä
ollsi täytettävä Karjalan sorakuopat juuden ahdistamana teki kamalan te- vään ja kesän tullen toimintakin saa nen luokseen katsahti vielä kerran
nyt karjalaisten toverien ruumiilla konsa kun huomasi baä yhteiskunta uutta virkeyttä ja voimia joukkoon ja tarttui venttiiliin mutis-
samoin kuin täytettiin Suomessakin on tuominnut pienoisen kärsimään Osaston naisilla oli Helmik 5 p:nä ten:
silloin vasta Suomikin olisi kuulema nälkää ja vilua jo syntymähetkestään iltama Sattui olemaan sievänlainen — El auta ehkä jo pääseekin
onnellinen ja "vapaa" täydellisesti asti — ja suuresta rakkaudesta las- iima että väkeä oli kerääntynyt far- Silloin hän näki kauempana edessä
kun "kapina" Karjalassa on perinpoh- taan kohtaan ennemmin vapautti hä- mikontria myöten Ohjelmaa oli v putoavan jotain ja samassa kuului
jin kukistettu Tahtoo sanoa kun oi- net kärsimyksistä Mutta tätä puolta rattuna koko paljon kun ottaa huo- omituista suhinaa aivan yläpuolel
keuksiensa ja vapautensa puolesta asiassa ei virkavalta tahdo käsittää mioon sen vähä-aikaisen valmistami- ta
taisteleva Karjalan työväestö on lyö- Luokkataistelu-tervehdyksellä — AI- sen niin eihän sitä niin kovin erityis- Marcus sulki silmänsä ja aivoissa
ty veriin Työläiset kun teille esite- de tä voi vaatiakaan Ohjelma oli osal- välähti: pommi:
tään keräyslistaa Karjalan hyväk3i ta koko arvokastakin oli siinä oppi- Samassa silmänräpäyksessä kuului-
ottakaa selvä miltä taholta lista on LONG LAKE O NT CAN mistä niin esittäjille kuin yleisöllekin kin kummallinen mätkähdys hän au-
järjostetty ettei erehdystä tule Äl- Eikös se ollut niin tähän asti että Poikamiehet ne nyt "hiovat kynsiään" kaisi silmänsä — ja aukealla paikalla
kää antako kauniiden sanojen itse- meidän vanhempien pitäisi olla hyvä- piitatakseen akat ovat saaneet mie- oli läjä punaisia painettuja julistuk
änno pettää Tehkää lahjoituksenne nä esimerkkinä nuoremmille mutta iestään harvinaisen hauskan kappa- sia
E yhdistyksen kautta tai lähettäkää nyt on päinvastoin ainakin minun leenkin käsiinsä ei tiedä sitte mitä Edemmäksi oli pudonnut jo ennen
suoraan New Yorkissa olevaan Karja- suhteeni sillä kun olen nähnyt täältä tästä lapsesta tulee sittepähän näh- sieltä kuului huutoja ilohuutoja
— Long Lake'ilta parikin kirjettä läpsii- dään Julius hypähti alas ja heitti Marcuk-
VADAACT! ACTUMAA TA ta "Lasten osastossa" niin sain ml- Muuten meidän olisi enempi kiin- sen syliin kokonaisen tukun noita leh-
NUHAA KÄRSIVILLE
Vapaa Koemenettely Jota Jokainen Voi Käyt-
tää liman Ajan Hukkaa Tai Epämukavuutta
Meillä on menettely jonka avulla voi hoitaa
Mä1 "nuJän XistäimSamme" Eihafuaä
vaikka sairautenne on pitkäaikaista tai juuri
alkamilta Olkoonpa kroonillista Astumaa tai
mihna niin teidän tulisi tilata vapaa koe-me-
iiteTiTkMinfci äSTdrtJft tÄkÄän
ammattinue on: jos teitä vaivaa Asthma tahi
nutia meidän menettelymme tulee teidät ra-
raninmnni heti
le pirien "iin 'on Vo'™wnF jotka '''kortta'-
nert kaikkensa eivätkä ole parantuneet lie
nuklSmie?'Vettaä' mcMän' meneudymme 'tl!-
lee lopettamaan vaikean hengityksen lakhä-
tvksen ja kovat taudin kohtaukset
' Tämä vapaatarjouksemme on niin tärkeä
Klrjmnkania ravettaTkÄänmd-
dän meneitelyämme heti Älkää lähettäkö ra-
haa vaan yksinkertaisesti postittakaa allaole-
va kuponki— Tehkää se heti
VAPAA KOE KUPONKI
FKOSTIHR ASTHMA CO Room 112-G
Niagara and Hudson Sts Ituffalo N Y
Lähettäkää vapaa koe-mencttelynne os :
ABERDEENIN S S CLUBIN ompelu- 0ie voitu näyttämölle saada monesta- montakaan sellaista "Kristusta" joka niin kauhistuttavaa julmaa rikosta
2 iTr713°E°F"rstU S°—' Tervetuloa6"0 kin eri sV'stä Suurin syy ollen näyt- olisi vaan "niinkuin karitsa joka teu- kuin viime yönä: yksi Euroopan ui-
' ! ' ! telijöiden puute ja sitten pitkät mat- raaksi viedään ja niinkuin lammas jaimmista kaupungeista suitsee suun-
BRANTVVOODIN S S Osito Box 1 kat Ja panat tjeti Mutta olen kuul- joka keritsijänsä edessä vaikenee" nattomana tuliroviona kolmen miljoo
sef joltaTjft 4 TunnuntarLabor Tkcmp" lut' että lähitulevaisuudessa niitäkin ettei suutansa avaisi Jokaisessa nau ihmisen: naisten vanhusten ja
pelillä kello 2 iltapäivällä on tuleva meissä on vikamme vaan nälvimisel- satojentuhansien viattomien pieno-
CLEVELANDIN S S Osaston kirie- Sitä suuremmalla mielihyvällä otim- lä ja haukkumanimillä se ei ole au- kaisten tuskanhuudot ovat siinä sam-
vaihto-osote on: 1811 W 44th St mekin vastaan Stidburyn toverit he tettavissa veristä katkeraa vihaa se muneet viime yönä — siinä palavat
Cleveland Ohio Kokoukset ovat jo- kun kävivät Tammikuun 14 p:nä tääl- synnyttää Se on ikävä totuus ja parhaillaan heidän ruumiinsa
kaisen kuukauden toinen ja neljäs tiis- ig näyttelemässä tuon hyväksi tunne- niin liika usein esiintyvää juuri siel- Kauheata on ajatella että tämä ri
malaineamatEdmm tlln ltanPaRen nimeltä "Vanki No lä jossa pitäisi tasa-arvoisuuden ja kos on aivan johdonmukainen tulos
1303 W 6Sth Street 77" Kappale oli hyvä ja esittäjät veljeyden lakia palveltaman Irviku- militarismin kehityksestä loppumat-
— Sudburyn parhaimpia mutta vaikka vaksi muodostamme siten kauniin toman varusteluvimman räjäjhdysai-
evaihto-olot on"- "414 ev °ith "st kal'I)ale menisi näköjään hyvästikin aatteen jonka eteen pitäisi toimia ne- ja asetekniikan kuumeisen kehl-
' — '— — — : niin tekee se katsojaan niin ikävän ja Hyljätkäämme kaikki persoonavietti- tyksen on lopulta täytynyt johtaa tä-
1 tea ompeluseuran kokoukTeT ovat tympäsevän vaikutuksen kun se vie- en palvelus ja aletaan tositeolla toimi- hän Kaikki kävi tavailleessa järjes
joka torstai-ilta klo 8 Kokouksien dään viinan voimalla Sudhuryn tove- maan siten että sillä on jotain sisäl- tyksessä: eräs suurvalta juiistia so
jälestä vanhanmaan tanssit Kahvia rjt varmaan ajattelivat niin että Long töä ja myöskin kauniimpja tuloksia dan toinen on valmiina ja panee toi-
Osoite: Box 33 Hanna Wyo Laken farmarit ynnä muut jotka oli- kuin ennen Uuden ajan naiselle ei meen hirmuisen hävityksen Milita-
HOQUIAMIN S S O ompeluseuran vat haalilla sanottuna iltana eivät ky- kuulu naapuristansa juoruja levitellä rismi saapui siinä huippuunsa! Mutta
kokoukset pidetään osaston talolla kene arvostelemaan josko he ovat nor- ja jokaisen yksilön persoona-asioita se saavutti myöskin loppunsa"
Osoter315-luVsT maali tilapsa eIi ei- Tahi he tah'°iva' seuloa jota sellainen innostaa toimi- Marcus oli lukenut näin pitkälle
___! '1 ! ' antaa esimerkkiä meille tyhmille far- maan ainoastaan se ei tunne vielä kun hänet valtasi viime sanojen vuok-
PORTLANOIN S S 0:n ompeluseu- mareine oikein ifion maailman taide- sosialismin aakkosiakaan si niin voimakas liikutus että hänen
ensäJntnkolmas' toraili osasTön la'-rast„ksista sitä ainakin osoitti Jos lopetan nyt tällä kertaa toiste täytyi hetkeksi vaieta Ympärillä oli
talolla klo 8 Illalla Osote: 719 Monta- viime näytöksessä sattunut oksennus taas lisää jos eletään Kirjoittakaa- syvä äänettömyys — lapsetkin olivat
na Avenue kohtaus Olen monasti lukenut pää- han nyt toisetkin kun on hyvää ai- laanneet itkemästä aivankuin aavista-
WAUKEGAN1N 111 S S O viralliset töslauselmista ynnä muista kuinka kaa se on kehittävääkin joskus kir- en jotain merkillistä Tulen ahnas
kokoukset pidetään joka kuukauden kaupunkilaistovereiden pitäisi ohjata joittaa ja samalla tulee syvennyttyä kohina vain kuului
enpimäisenfi ja kolmantena torstaina ja valistaa neuvoilla ja hyvillä esi- ajattelemaan asioita vähän syvemmäl- "Kolme tuntia takaperin lennähti
alkaen kallot 8 ?a'II0~at)8msastk°ak meikeillä maalaisosastoja mutta täkin ei vaan pintapuolisesti — Tel- tieto tästä ympäri maapallon Ja koko
vnkko6 keHoV: 30 lUalla ° " moisia hyviä esimerkkejä vaikkapa dän valitsema ihmiskunta on värähtänyt kauhusta
Tiistaina Helmikuun 14
nään ja piirtää vähän kylämme uuti-
sia Eteenpäin sitä mennään täällä-
kin ja oikein kovasti sen todistaa uu-
Ri komea haalimmekin Osastomme
ei ole vielä kahta vuotta vanha ja nyt
8ejR00 uya9 haalimme osoittamassa
sivukulkijoillo mitä yhteistyö saa ai-
kaan Tosin siihen saadaan monasti
vjem pienet kortemme yhteen kasata
i
ennenkuin todella voimme sanoa etta
nyt Be on meidän omamme sillä vei-
kataakka on tuntuva vaan sanotaan-
han sitä että yksilöinä me ollaan heik-
koja mutta joukkoina vahvoja niin
että eiköhän sita siltakin pulasta sei-
vtydytä kunhan työmarkkinat para-
nee
No niin lunta ja taas lunta sita se
on ollut tämä talvi ja kovia pakka- olla niin sokeita että taistelemme toi- seen mereen el mahtuisi ihmisverl
sia väliajat Osasto toimintammekln siamme vastaan kun meidän pitäisi mikä on vuodatettu aikojen kuluessa
kärsii kovasti kun ne vähät joukot kohottaa ja nostaa toisiamme Eikös sadoilla sotatanterilla Tuhannet
jotka ovat säästyneet paikkakunnalle tosiaan sovi järkeen että kun ärsyt- kaupungit on poltettu pommitettu po
eivät voi kulkea haalilla kun tiet o- tämällä ärsytetään kaikellaisilla sor- roksi vuosisatojen kuluessa luotu
vat aina tukossa On sitä sentään totoimenpiteillä joita en halua tässä taide sukupolvien uuras työ on mo-
yritetty joka lauantai jotain toimia
Kappaleita ei kyllä näin talven ajalla
p — Tuesday February 14
työlle: Ensiksikin jäsenten kehittämi-
selle oikealle luokkataistelun uralle
ja todellisiksi luokkataistelijoiksi jot-
ka käsikädessä voisivat yhdistää köy-
hälistöjoukkoja yhteen kokoamaan si-
tä armeijaa jonka työnä on kerta
kaikkiaan kukistaa yksilo ja rahan
valta joka jo on vuosisatoja turmel-
lut maailmaa luonut ihmisistä pikku-
sieluja oman mman ja edun tarvot-
telijoita ja sellaisia jotka "viis vei-
saa muista" kun vaan itse hyvin
pärjää Ja kuitenkin jokainen joka
ajattelee asioita jonkun verran voi
nähdä että jokainen kohdaltaan saa
kärsiä tämän nurjan yhteiskunnan
tuottamista tuskista jos ei yhdellä
niin toisella tavalla Siis emme saisi
luetella nyt niin luuletteko löytyvän
vielä tämän maan kamaran päällä
No 7
YLÖS HELVETISTÄ
Marcus oli lukenut vasta pienen o-
san kun hänen korvissaan oli kuulu-
vinaan kummallista huminaa Hän
katsahti sivulleen — ja aivankuin hä-
märän lävitse näki hän huutavia juok-
st via ihmisiä jotka kaikki tahtoivat
t
saada noita paperoita Oudon tun-
teen valtaamana nousi hän seisoal-
leen ja alkoi heitellä julistuksia kiih-
tyneeseen ihmisjoukkoon
— Ilmailija ilmailija! Lukekaa!
— Ilmailija Lukekaa pian!
Marcus ei muutaman hetken aikana
käsittänyt mitään Ja sitten hän kuu-
i
li kuin unessa oman mielenliikutuK-
sensa vapisevan äänensä lukevan:
"Lukemattomien miljoonien elämä
on uhrattu sodan alttarille kokonai-
nesti muutamassa hetkessä hävitetty
Mutta vielä koskaan ei ole tehty