Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 07, 1922, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten
Äänenkannattaja styy Astoriassa
uib joita iiisiui lue veaioiu vvut&
men-B fuu bocietyn Kustantamana
TilAunhfnnnt VhdvRvaltaihin:
t vuosikerta $175 Puoli vuotta $100
Canadaan ja Suomeen:
i vuosikerta $200 Puoli vuotta $115
TOVERITAR
mox Astoria Oregon
Entered as second-class matter Juty
18 1911 at the Postoffice at Astoria
Ore under the Act of Marcli 3 1879
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
Subscription rates In the United State
One year $175 Six montaa $100
In Canada
One year $200 Six months $115
Toimitus
HELMI MATTSON
Box 99
Astoria Oregon
Hotetlieil naiStyolaiSia varten
laadittu laki 25:ssä
valtiossa
Työtunnit naistyöläisille hotelleissa
mi laillisesti määrätty kahdessakym
menessä niistä kalule3takymmenestä
kahdesta valtiosta jotka ovat länsi
puolella Missisippiä ja viidessä niistä
kahdestakymmenestä kuudesta valti
OKta jotka ovat itäpuolella Missisip
liii 'Länsipuolella Missisippiä on yh
deksän valtiota joissa ou kahdeksan
ja puolen tunnin työaika
Kuudessa
ViilHosso työpäivä on yhdeksän tunti- tää tehtävänään temmata työiäisuai- lähettämistä nälkäalueilta ulkomaille tä naiskonferenssia valmistellaan
1 y 1 l ja neljässä valtiossa kymmenen set irti vuosisataisesta passiivisuu- Sen sijaan kehoitti sihteeristö eri Tyydytyksellä voidaan todeta että
tuulia Itäpuolella Missisippiä niistä destaan lujittaa heidän itseluotta- maitten naisjaostoja kunkin voimien- kansainvälinen naissihteeristö on ot
viidestä valtiosta ainoastaan yhdessä mustaan saattaa heidät vallankumo- sa mukaan huolehtimaan jonkun maa- tanut ' huomattavia edistysaskeleita
en työpäivä rajoitettu kymmeneen ukselliseen aktiivisuuteen yhtymään kunnan tai suuremman alueen lapsis- Voidaan sanoa että sen on onnistu
tuntiiu Massaehuttessa ihme tosi- kansainväliseen vallankumousliikkee- ta tai pakolaisista Kun ranskalaiset nut yhden vuoden kuluessa luoda toi
Jimi rajoitettu työtunnit 48 viikossa seen ja englantilaiset työläisnaiset saavat minnalle luja perusta proletaarises-
Kaikista valtioista ainoastaan neljäs- Sihteeristöön kuuluu nykyisin tove- tietää että niin monen mainitula a- sa naismaailmassa ja että se tehok
iii 011 myönnetty seitsemän päivän sl- rittaret Klara Zetkiu ja Sturm Sak- lueella olevan lapsen elämä ja terve- kaasti ottaa osaa Kolmannen kansain
tillä yksi lepopäivä sasta Lucie Colliard Ranskasta sekä ys riippuu heidän toiminnastaan niin välisen työhön
AMERIKAN TYÖVÄEN-PUOL OHJELMA
(Jatk)
Tällaisen tilanteen edessä Ameri
kan Työväen Puolue lausuu mieli
hyväkseen kykenevänsä osottamaan
että ensimäisen kerran koko meidän
luiväenliikkeeinmo historiassa on
l-uidittu riittävä ja laajakantoinen
i'lj-lmu taistelulla luisille työläisille
( v ö väen mitoissa Moskovassa kesä
Imussa 1921 pidetty punaisten työ
viknunioiden kongressi merkitsi ko
ko maailman vallankumouksellisen
työväenliikkeen älyn ja kokemuksen
yhdistämistä Tässä kongressissa
laadittiin selvä ja määritelty ohjel
ma joka taistelevan työväestön vii
saasti ja energisesti käytäntöön pa
nemana tulee nostamaan Amerikan
unionistisen liikkeen nykyisestä ha
japiiniiKtilustn ja viitottaa sil'e tien
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen
valtaan — työväen tasavaltaan
t Työväen Puolue näin ollen keluit
tna Amerikan luokkatietoisia työläi
siä kokoontumaan Punaisen Taloudel
lisen kansainvälisen lipun juurelle
Se kehottaa niitä tutkimaan huolel
lisesti Punaisen Kansainvälisen ensi
nii iseii kongressin ponsia ia pääte lr
?iä ja toteuttamaan sen politiikkaa:
(II Yhtymällä työalaanpa kuuluvaan
unioon (2) Järjestämällä vähemmis
töryhmiä kaikkien luokkaitetoisten
työläisten kanssa sellaisissa uniois
ra tai liittymällä jo oleviin tämän
Juontoisiin taistelujärjestöihin (3)
pyrkimällä näiden luokkatietoisten
lyhmien avulla ajamaan läpi radi
kaalisia ja jyrkkiä ohjelmia unioissa
ja syrjäyttämään vastassa tai tiellä
olevat vanhoilliset ja taanmukselli
flel virkailijat
Työväen Puolue kannattaa ylideu
uuiotl periaatetta kullakin teollisuus
alalla Kilpaileva unionismi on hävi
tettävä Vallankumouksellisten työ
läisten on pysyttävä takapajulla ole
Kansasin naiset yhä taistelu-
tuulella
Kans(asm jdvihiililakkolaisten vai
""Z " """7""
junuuuu piiiia sumea uiivieiiuauitua-
kokouksen Franklinin kaivannolla
Kokouksen jälkeen marssivat naiset
uudelleen Kaivannoille Uutisessa
kerrotaan että tammik 31 p:nä aa-
mu„a yarhaia marssi gataviisikym-
nientä naista JacksonAValker kaivan-
non lähettyville ja kehoittelivat mie
henpuolia jättämään työnsä
Naisten kulkue ei saattanut mitään
'trupellia" tällä kertaa Syyn miksi
naiset taas jättivät "kotilieden" ja o-
soittivat yksimielistä joukkovoimaan-
sa on seuraava:
"Alexander Hovat tammik puolivä-
Iissä antoi määräyksen lopettaa lakko
sellaisella ehdolla että kaikki lakkolai-
set otetaan työhön vaan yhtiöt kiel- laisnaisiin nälkäisten puolesta vetoo- 0n samalla kertaa sekä aineellinen et
täytyivät työhön ottamasta niitä jot- muksen joka saavutti vastakaikua tä moraalinen merkityksensä
ka neljä kuukautta sitten Hovatin as-
tuessa vankilaan ryhtyivät myötätun-
toisuuslakkoon Sentähden Lättivät
hovatilaiset mainarit jatkaa taiste-
r 1 1 -i -t „n
lua Lewisin joukkojen värvätessä rik-
1 „ t-ii i- „i„„ni ™„„tn
kureita Joillakin alueilla on muuta-
mia mainareita yhtynyt rikkureihiu"
Tämän luullaan olevan aiheena uu
teen naisten mielenosoitukseen
Tietoja kansainvälisen nais
sihteeristön toiminnasta
A Kollontay
Kolmanteen kansainväliseen liitty-
nyt kansainvälinen naissihteeristö pi-
vien työläisten joukkoiärjestöissä
Se tapa että erotaan oukkojärjes
töistä ja perustetaan pikTu unioita
sillä perustalla että suuret uniot
ovat vanhoillisia on hylättävä Val
lankumouksellisten yksilöiden tai
ryhmäin virkavaltaisia erottamisia
unioista on kaikin keinoin vastustet
tava On seurattava kokoamisen ei
kä haottamisen politiikkaa
Ponsi unionistisesta toiminnasta
(Liite Työväen Puolueen ohjelmaan)
Amerikan Työväen Puolue kehot
taa vallankumouksellisia teollisuus
unioita asettumaan yhteistoimintaan
täysin ajanmukaisten suunnitelmien
pohjalla Yhdysvaltain taantumuksel
lisissa unioissa olevan neljän vii
den miljoonan työläisen saattamisek
si vallankumoukselliselle kannalle
Puolue kehottaa niitä liittymään yh
teiseen yritykseen taantumuksellisten
ammattiunioiden muuttamiseksi teol
lisuuslaitoiksi ja syrjäyttämään taan
tumukselliset johtajat niiden kontrol
lista Punainen Taloudellinen Kansainvä
linen joka muodostuu kaikkien mai
den vallankumouksellisten unioiden
kokeneimmista ja luotetuiminista e
duslajista on sinä välikappaleena
joka tuo unioihin sen vallankumo
uksellisen älyn ja tieteellisen tiedon
mitä on saavutettu niiden yhteisten
kokemusten kautta Työväen Puolue
kehottaa Yhdysvalloissa jo olevia
vallankumouksellisia unioita seuraa
maan Punaisen Taloudellisen Kan
sainvälisen viltottamaa suuntaa
Kilpaileva unionismi hylättävä
Niillä teollisuusaloilla joissa am
mattiuuiot ovat vallalla ja missä ei
laisinkaan ole vallankumouksellisia
unioita tai ovat vain pieninä teki
jöinä Työväen Puolue kehottaa val
lankumouksellisia unionisteja hylkää
mään kaksois uniouismin ja keskittä
kolme KK Toimeenpanevankom yli- varmasti he kaksinkertaistuttavat voi
teydessä olevaa sihteeritärtä toverit- mansa Sellaiset teot hedelmöittää
taret Lilina Kasparowa ja Kollontay vät kansainvälistä solidarisuutta mitä
Viimemainittu on samalla Kolmannen
Internatsionaalen Toimeenpanevan
Komitean jäsen edustajia Venäjälle ja että naissih-
Yhden sihteerittären kautta on tur- teeristö ponnistaa voimansa saadak
vattu kiinteä yhteys Punaisen Am- seen jatkuvan kiinteän yhteyden py
mattiyhdlstys Internatslonaalen kans- symään yllä avustettavien ja uiko
sa maitten välillä
Nykyisin käy kansainvälinen nais
sihteeristö kahta taistelua: 1) näl-
käisten avustamiseksi ja lähinnä juu-
ri nälkäänäkevien äitien ja lasten a-
vusiammeii venäjäni vuaueli-
ten teko porvarillisten valtioitten
hyoKkayspolitiikkaa Kontaan neuvos-
to-Venäjää vastaan
Elokuussa julkaisi kansainvälinen
naissihteeristö Berlinin edustajansa
kautta vetoomuksen maailman työ-
monessa maassa Ruotsalaisen puo-
lueen naisjaosto päätti panna pystyyn
lastenkodin nälkäalueella Saksassa
pantiin toimeen keräyksiä mieleno-
ii! 1 „ „
soituKsia j n e
x-uiLBi luiiuecuiMucvauiiuiiuicaii n-
settamia toimenpiteitä nälkäisten a-
viistnmiseksi nn kansainviilinpn nai
sihteeristö kiinnittänyt kaikkien mai
den naisten huomiota erikoisesti las-
ten pelastamiseen nälkäkuolemasta lyumismusieii imeruHsiouuue jo
Sekä poliittisista että taloudellisia- ka on Saksau kieIelä ilmestynyt Ber
ta kuin myös puhtaasti käytännöin- liniäsä utikuusta alkaen
sistä syistä asettui
kansainvälinen
naissihteeristö vastustamaan
lasten
mään toimintansa ammatt: unioihin
Tällaisia teollisuusaloja ovat pää-kirjapaino-ala
metalliteollisuus puku
asiassa hiilituotanto rakennusala
teollisuus rautatiet kuletusliikenne
teatteriala sähkö- ja teurastus-teollisuus
Kaikilla näillä aloilla ovat
voimakkaat animattiuniot käsittäen
valtavan enemmistön järjestyneistä
työläisistä TeoIIIsuusunioita ei ole
joko ollenkaan tai ovat sitten mi
tättömän pieniä ja merkityksettömiä
Eikä asema ole suinkaan muutetta
vissa tähän asti käytetyillä menet
telytavoilla Sillä vallankumouksel
liset teollisuusuniot tulisivat edel
leenkin olemaan kilpailevia unioita
näillä aloilla ja vaatia kaikkia val
lankumouksellisia työläisiä kannatta
maan tällaista politiikkaa merkitsisi
vain yksinkertaisesti todellisten teh
tävien ehkäisemistä Vallankumouk
sellisia teollisuusunioita on kehotet
tava lakkauttamaan ylläpitämästä tai
perustamasta kilpailevia unioita täl
laisilla teollisuusaloilla Niitä har
voja jäseniä mitä näissä unioissa
nykyään on 011 kehotettava mene
mään vanhoihin unioihin ja järjes
tymään niissä vähemmistöryhmiksi
Voimakkaimpia unioita kannatettava
Muutamilla teollisuusaloilla ammat
tiunict ovat heikkoja ja vallankumo
ukselliset teollisuusuniot ovat jo jos
sain määrin voineet kehittää järjes
törakennettaan Tällaisia teollisuus
aloja ovat pääasiassa metallikaivok
net kutomoteollisuus puutavara- ja
kenkäteollisuus leipomo- ja makeis
tuotannot autoteollisuus hotellit ra
vintolat ja maanviljelys Missä val
lankumoukselliset uniot ovat saaneet
enemmän tai saman verran jäseniä
kuin vanhoilliset ammattiuniot siel
lä Työväen Puolue tulee tarmok
kaasti tukemaan vallankumoukselli
sia unioita tarkotuksella saada ne
koko teollisuusalaa käsittäviksi Mis
sä on olemassa useampia vallanku
mouksellisia teollisuusunioita samal
la teollisuusalalla niiden jäseumäii-
suurimmassa määrin Mutta väittä-
mätöntä 011 että jaostot lähettävät
Toinen toimenpide johon kansain
välinen naissihteeristö on rvhtvnvt
na[kää yasta b„ kansa)nvällnen
asten apu apsie Työläislasten a-
ote tu)ee ilmeta soUdarisuutlen te-
Qissa jotl[a lujittavat kansainvälisen
vejeyden tunnetta nousevassa suku-
polvessa Sellaisilla yksinkertaisilla
toimenpiteillä kuin että koululapset
uhraavat vihkoja kyniä kirjoitustau-
:uja nälkäänäkevien lasten hyväksi
Kansainvälinen naissihteeristö jär-
emAa myosiuu u s iaudniuiuKoiiA
aa
talkoita voidaan käyttää ' vanhain
'
vaatteiden korjaamiseen lasten vaat-
J '
teloen ompeleni iseen j n e
Suiteeristö työskentelee edelleen-
kin naisen ammatillisesti kasvattami-
seksi- Se" äänenkannattajana
on
Yksi toveritar on lähetetty Kaukat-
seen Itään Läheisen Idän ensimäis-
3tt!UUatt3UUlilU!'!IUUUM
rän noustessa suuremmaksi tai sa
mansuuruiseksi kuin vanhoillisten
ammattiunioiden oa vallankumouk
selliset uniot liitettävä yhteen Ellei
siinä onnistuta tulee Työväjn Puo
lue kannattamaan sellaista uniota
jolla 011 suurin vaikutusvalta kysees
sä olevassa teollisuudessa
Unioiden teollisuusliittoutumisia
tuettava
Työväen Puolue tulee kannatta
maan unioiden nykyisiä pyrkimyksiä
ammattirajojen hävittämiseksi ja
kiinteämpäin teollisuusjärjestömuoto
jen luomiseksi Niinpä masinistien
kansainvälisen järjestön pyrkimys
teollisuusunionismln rakentamiseksi
Amerikan Työväenliiton sisälle kuin
myöskin läheisemmän liittoyhteyden
ja erinäisten rautatletyöläisten am
mattiosastojen yhteenliittämiseksi tu
lee saamaan puolueen kannatuksen
asettumatta silti kannattamaan niitä
taantumuksellisia johtajia jotka ovat
joutuneet puolittain pakollisesti näi
den yritysten mukaan
Unioita ei ole hajotettava
Ammattiunioissa olevien vallanku
mouksellisten ryhmien ei olo pyrit
tävä hajottamaan tai hävittämään
näitä unioita vaan samalla kun ne
pyrkivät olemaan niissä jäseninä niin
kiinteästi kuin mahdollista 011 nii
den työnnettävä syrjään niiden by
rokratinen virkakoneisto Vallanku
mouksellisten ryhmäin on barjotetta
va agitatsionia niiden kysyoysten
yhteydessä jotka puhkeavat esille
unioiden jokapäiväisessä taistelussa
Niiden ratkaisemisessa on käytettä
vä vallankumouksellisia periaatteita
käytännöllisellä tavalla eikä kos
kaan pelkästään teoreettisella tai
abstraktisella pohjalla Vallankumo
uksellisten on oltava käytännöllisem
piä kuin heidän vastustajansa Hei
diin täytyy käydä käsiksi Union jo
kapäiväisiin asioihin suuremmalla te
holla ja ponnella ja samalla kertaa
on pyrittävä kaikella voimalla toimi
maan käsikädessä edistyneimpäin