Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 07, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: :-: Organ of the Finnish VVorking Women in America
EKITAR
TUe Btata Hlstorlad Society
No- 6 Tiistaina Helmikuun 7 p — Tuesday February 7th 1922— Kahdestoista Viiosik
[ Nais -palkkatyöläisten Kysymys -:-
Kirj William Dunn — Suom L G vat keskiluokkalaisen näkökannan ja tamuksesta mielien ritarillisuuteen syistä joita ei ole tarkoitus poluin
Väsymättömän kehitys- ja järjestä- heidän luonteensa pääpyrkimyksensä Tällaisesta aatteitten kokoomukses- tämän artikkelin yhteydessä — ovat
mistyön tarve työläisnaisten keskuu- on olla yhtä arvokas kuin heidän naa- ta johtuvat tulokset saattavat har- tietenkin omiaan herättämään Yhdys
dessa Yhdysvalloissa on kysymys jos- purinsakin Tavallisen palkkatyöläi- maapäiksi monet naiset ja miehet jot- valtojen naispalkkatyölflisiä Tämä el
ta ei tule väittelyä Kansallisen työ- sen vaimo sisar ja mielitietty toivo- ka nyt ovat nuoria ennen kuin tämän yksinään tuota niitä tuloksia joila
toimiston naistyö-osaston johtajan an- vat hartaasti että sama vastuunalai- naisellisuuden ja ritarillisuuden jät- haluavat sellaiset työväenluokan Jii
tamien numerojen mukaan kolmas o- suuden vaippa peittäisi hänen mies- teitten sekotuksen sijaan saadaan is- senet jotka toivovat näkevänsä nile
sa palkkatyöläisistä Amerikassa ovat tään veljeään ja rakastettuaan joka tutetuksi tietoisuus siitä että kapita- het ja naiset teollisuudessa asettuvan
naisia Naisten esiintyminen teolli- suojelee asianajajaa liikkeenharjoit- listisen teollisuuskonciston osana ei olkapää olkapäätä vastaan tiiviaeou
suudessa sota-aikana erikoisen suu- tajaa kauppamiestä ja muita kapita- naisilla ole erikoisharrastuksia mies- rintamaan kapitalistiluokan yhä är
rissä määrin on herättänyt uusia ky- lisäluokassa riippuvaisia Hän toi- työläisiin nähden joitten kanssa he mottomammaksi käypää anastusta
symyksiä työväenliikkeessä Kenties vo° että hänen miespuolensa ei saat- kilpailevat työpaikasta vastaan Sellaisten henkilöitten jot-
on parasta sanoa että se on entisen- taisi tätä arvokkuutta vaaranalaisek- Järjestymisen laiminlyöminen ka tuntevat nais-palkkatyöläisten inte
tään kohottanut erään kysymyksen si ottamalla osaa lakkoihin taikka Tämä ei tarkoita sitä että Yhdys- lialaa heidän taistelultaan ja heidän
tärkeyttä muihin työväen hommiin joista ei pi- valtain nais- ja palkkatyöläisten jär- perehtymistään uusiin tehtäviin on
- Keskiluokkainen näkökanta da se lllokka jonka tavat Ja ajafas- jestiiytymiskysymykseen voitaisiin valmistettava kirjallisuutta erikeinoa
Jokainen jolla on kokemusta jär- sulummn han 011 omaksunut Niin tarttua ja sitä käsitellä samalla taval- ti amerikalais-syntyisiä nais-palhlta-jestyneen
työväen liikkeessä tietää paljon naisesta i°ka eläa palkkatyös- la kuin mies-työläisten järjestäyty-1 työläisiä varten ja sellaista kirjalll
että palkkatyöläisten vaimot sisaret tä' mutta 3oka ei itse ole teollisuudes- miskysymystä teollisella ja politisella suutta on erikoisesti levitettävä maas
ja mielitietyt ovat suurimpina hait- sa- aloilla Naisten suhteellisesti pieneni- sa syntyneitten työläisnaisten hesk liu
toina järjestymistyön onnistumiselle Ratas teollisuuskoneistossa P' järjestynyt lukumäärä määrää me- teen Ammatti-unioille on annettava
Lakkoihin nähden ovat naiset vas- Nainen josta tulee teollisuuskoneis- ettelytavat Ainoastaan vaittetus- kaikkea mahdollista apua niitten jär
tuunalaisia monen lakkolaisen velvol- ton ratas tarkoituksella ansaita toi- teollisml(lessa on huomattavammin jcstämistyössä ja kaikki käytettäviini
lisuuksiensa laiminlyömisiin Tämä meentulonsa omaa jossain määrin e- onnistuttu järjestämään naistyöläisiä olevat menettelytavat ovat otettavat
väite soveltuu paremmin amerikalais- rilaisen näkökannan miesten ja nais- ja tulee muistaa että naiset näissä käytäntöön Avoimena on vielä ky
syntyisiin kuin ulkomaalaisiin nai- ten suhteesta teollisuuteen ja koko j'jestöissä ovat melkein kokonaan symys ovatko naiset oman sukupuo
siin Jokainen työläisten järjestäjä työväenluokkaan Ja mikä outo nä- ""omaalais-syntyisiä tai ainakin läli- lcnsa parhaimpia järjestäjiä mutia
tietää että muutamia loistavia poik- kökanta se on! Kummallinen sekotus töisin ulkomaalaisista vanhemmista sen tulee näyttämään vasta koottavat
keuksia lukuunottamatta amerikalais- naisellisuudesta — sotaisesta naisel- vr"' trt"" meri- KOKemuKsei sinä aiana ksi asiii jm
syntyiset naiset täydellisesti omaa- lisuudesta jos suvaitsette — ja luot- kaIalssy"tylsten naisten keskuudessa tenkin on varma nimittäin että Hiin
minkäänlaista voimakasta järjestöä gen vähän pysyväistä hyvää on ollut
HIIIIHHUIHIH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIHIIHIII tässä maassa huolimatta siitä että siitä tunteellisten keskiluokan naisten
teollisuudet joissa amerikalais-syn- järjestämistyöstä' joka tähän snalilfa
KIRJELMÄ S S JÄRJESTÖN EDUSTAJA- tyiset "aiset eninmakseen työskente- errimmäkseen on jätetty heidän luV-
levai ovac juuri nnia lyo-aioja joissa luunsa vallankumouksellisen Hik-
KOKOUKSELLE
palkkatyöläisiä aikkeiy katkerimmin keen ensimäinen tehtävä on herättää
riistetään Osastokaupat ovat yksi ja kasvattaa työläisnaisten omasta
S S Järjestön edustajakokoukselle jäytetty Järjestön uudestirakentamis- alnoa esimerkki joka on tarpeeksi to- keskuudesta järjestäjät nais paikka
joka kokoontui Chicagossa 111 tam- työstä on epänormaali ja kaipaa pi- "'"a" vauuKse loueupe- tyoiaina värien lama on aiusinm
mikuun 28 pnä on lähetetty seuraa- kaista korjaamista
räisyyden työ joka täytyy tehdä ennen kuin
Nenvosto-Venäjän nainen vallankumouksen nel~
jäntenä vuosipäivänä
van sisältöinen kirjelmä: Tämän epäkohdan korjaamiseen on Naisten herättämis-pyrkimys tään suurempaa menestystä voidaan-
"New York N Y tammikuun 27 Edustajakokouksella nyt tilaisuus sen "uu'cl lu mJiu la yml °"ollaa "Jesiaessa ennmnan sorrot-
p:nä 1922 kautta että se ottaa huomioon tule-- teampi r8tänta' jotka tassa maassa tua "aaa Amerik" työväenluokalla
S S Järjestön 8:nnelle edustajako- vaa valistustyötä suunnitellessaan ne tUleVat °lemaa" tasta eteeilDain nais palkkatyöläistä
koukselle Chicago 111 toimei piteet joita New Yorkin alue- llllllMllllllllllllllll)llllllllllMIIIIIIIIIllllllllhlHlllllllllirilllltlllllllllillllllMI)M'lil
K T Edustajakokous kokoontuu tä- toimikunta edustajakokoukselle teke-
nä vuonna kokonaan erilaisissa olois- mässään alustuksessa naisten välis
sä kuin edellisinä vuosina Päästyään tustyöstä on esittänyt
siitä painajaisesta joka sen toimintaa New Yorkin aluekokous lienee ai
kahlehti opportunistisessa Sosialisti- noa Järjestössämme joka on evästä
puolueessa ollessaan Järjestömme nyt edustajansa kiinteästi kannatta-
tehtävänä tässä kokouksessa uuden maan New Yorkin aluetoimikunnan Neuvusto-Venäjän työtätekevän taan niin heidän koko olemustansa
joukkopuolueen Amerikan Työväen- alustuksessa tehtyjä ehdotuksia jon- Iuolian naiset viettivät Lokakuun vai- epäilemättä rohkaisi ja lujitti usko
puolueen osana on kokonaan uuden ka vuoksi allekirjoittaneilla ei ole lankumouksen neljättä vuosipäivää siitä että tällä taistelullaan tulevat
toimintapohjan laskeminen työskente- syytä epäillä etteivätkö alueemme e- toisissa merkeissä kuin edellisiä vuo- valloittamaan vallan työväenluoknu
lylle niiden periaatteiden ja toiminta- dustajat noudattaisi valitsijainsa tali- sil'aivia- Nejas vuosipäivä vietetään käsiin He olivat myöskin vakuulet
ohjeiden mukaan jotka Kolmas Kan- toa tässä asiassa Mutta New Yorkin alkana' olloin Neuvosto-Venäjä on tuja siitä että vain työväenluokan
sainvälinen on kaikkien maiden työ- alueen edustajia on vain kaksi noin saavuttanut rauhan ulkoisista viholli- täydellinen voitto takaa työväen vai
väenliikkeelle asettanut työväenluo- kahdestakymmenestä edustajasta jot- sista- siFaifet vallankumouksen vi- lan olemassaolon Tämän tietoisuit
kan vapauttamiseksi ja joiden perus- ka kokouksessa asioista päättävät holliset eivat Dle suinkaan julistaneet den terästämina he Lokakuun suuri
tana on kaikkien niiden taisteluvoi- Näillä edustajilla ei ole sikäli kun rauhanaikaa mutta siitä huolimatta na historiallisina päivinä rohkeasti ja
roien esillevetämiuen ja kasvattami- sanomalehtiselostuksista voi päättää on tilouleIlisen elämän rakennustyö mainehikkaasti taistelivat työväen
nen jotka kansainvälisessä liikkeessä minkäänlaisia evästyksiä naisten va- SaatU alklum- lokakuun vallankumo- diktatuurin hankkimisen puolesta
tähän saakka ovat olleet syrjäytetys- listamiskysymyksestä Ja näihin e- uksen neljättä vuosipäivää juhlittaes- Lokakuun vallankumouksen hinto
sä asemassa dustajiin allekirjoittaneet erikoisesti sa on Neuvosto-Vcnajan työtätekeväl- rjajn6jsta päivistä cn kulunut noljil
Samalla kun allekirjoittaneet toi- tahtovat vedota että he puolestansa Ia _luokalla Ja työläis- ja talonpoikais- vuotta Nämä raskaat vuodet eiviit
vottavat edustajakokouksen työlle täs- käsittäen sen historiallisen tehtävän naisilja Jyl"n aihetta juhlimiseen sil- 0ie kyenneet masentamaan Neuvosto
sä suhteessa menestystä katsomme joka S S Järjestöllä suomalaisten !a lle'"a on takanaan neljä pitkää ja Venäjän työtätekevien naisten työin
välttämättömäksi kiinnittää edustaja- työläismiesten ja naisten kokoojana laskasta taisteluvuotta Näitten vuo- toa ja — tarmoa Nainen on tovo
kokouksen huomiota siihen valitetta- ja kasvattajana on tässä maassa hy- sien kuluessa lliin vaiherikkaita kuin rjnsa miehen rinnalla kulkeutunut
vaan tosiasiaan että tämänkään ko- väksyisivät naisten valistustyöstä teh- "e 'jvatkm olleet on Neuvosto-Venä- taistelujen ja rauhallisten vuosien loo
kouksen edustajain joukossa ei ole dyn alustuksen ja sen kautta korjai- Jan työtätekevän luokan nainen kas- puun ja tä]]a ajai]a ovat Veniijin
ainoatakaan naisjäsentä vaikka lähes sivat tämän edellistenkin vuosien lai- Tamt henkisesti enemmän kuin en- neuvostovallan työtätekevät naiset
puolet Järjestömme jäsenistä on nai- minlyönnit naisjäsenistöön nähden nen sat°Jeu vuosien aikana saavuttaneet huomattavia tuloksia
sia jotka paikallisissa osastoissa te- samalla toivomme että edustajat ku- Lokakuun vallankumous antoi Neu- työskentelyssään yhteiskunnallisen e
kevät uutteraa ja ansiokasta työtä kin paikkakunnilleen mentyään henki- vosto-Venäjä n työlätolkeväJi luokan lämän varrella
joka koituu koko Järjestön hyväksi lökohtaisesti tekevät voitavansa hy- naisille henkisen vapauden täydelli- Monon nionilla elämän eri aloilla
ja vaikka tämän kokouksen käsiteltä- väksyttyjen päätösten voimaansaatta- set kansalaisoikeudet ja tilaisuuden ovat naget tänä aikana lyöskeui!
vänä on kysymyksiä valistustyön jär- miseksi niin että me jo seuraavassa alkaa elävä kauan toivottu Ja odotet- ]eeti Työväen diktatuurin välttämä t
jestämisestä naisten keskuudessa jo- Edustajakokouksessa tapaamme nais- tu yhteiskunnallisen elämän uudesti törnyydectä ovat he tietoisia ja sllii
hon miesjäsenet vanhaan totuttuun jäseniäkin edustajain joukossa rakentamistyö todistaa ennenkaikkea se että naiset
tapaansa eivät liene huomiotaan kiin- Toverillisesti puoluetervehdyksei- Kun neljä vuotta takaperin Loka- ovat olleet mukana punaisen-ariri t
nittäneet Edustajakokous myöntä- lä: kuun vallankumouspälvänä Venäjän jan riveissä Kun esiin v 1920 juVu
nee että tällainen tilanne Jolloin lä- Anna Leppänen Elisabeth Suominen työtätekevät naiset ase kädessä hyök- tettiin yleinen aseopetus niin Dfdsit
hes puolet Järjestön jäsenistä on syr- Hilja Kuokkanen Anni Kivilahti" käsivät työväenluokan pettureita viis- ympäii Venäjää olivat valmiit otta-