Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 17, 1922, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
tä siellä nälkäalueella tapahtuu Pie- nälkää tällä hetkellä Venäjällä Kum-
net lapset jättävät ikäänkuin mieli- niinkin kaikkien maiden nuorten to-
puolisuuden valtaamina vanhempan- veriemme lukumäärä nousee aini
sa löytääksensä mistä hyvänsä apua kymmeniin vieläpä sataan miljoo-
välttyäkseen nälkäkuolemasta Lap- naan Jos nyt jokainen teistä kyke-
sia ylen suurin joukoin sairastua nee antamaan vain 1 naulan leipää
turpoavat kauheasti nälästä ja kuole- 1 paidan 1 lyijykynän ja 1 vihkon pe-
vot nopin oni-lroaatt Toirlän nnrnana laatnvat analmäiaon ivn] ä la va 11 a n lan
Tervelidvs kaikille ToverlUareu lu- savalta otti lapset heti hoitoonsa Se
lerveiiuya ' „ sänne on varmaankin jo useammin set hadasta ja saattavat opiskella
kiloille suurille ja pien lie Tama on alkoi huolehtimalla rintalapsista ja „ _7
jiijumo ouuiiio - " r vieraillut köyhyys työttömyys ja eri- Nuoret toverit!
ensi kerta kun kirjoitan kun nyt vas- niiden äideistä Senjalkeen piti so '
ensi kbiuv uu iiiuu 4 -ii! naiset vahingot Me osotamme taman Koyhalistolapset!
ta olen oppinut k rjoittamaan suomea huolta koululaisista kieltämällä 16 - ' „ _ „ T
i uicu uiViiui j julistuksemme teille kovhalistolais- Ryhtykää huolehtimaan Venäjiin
Lasten Osasto
TWO H ARBORS Ml NN esineenä olivat lapset Köyhälistöta-
Asumme farmilla ja täällä el ole vuotta nuorempien lasten työssäpi-
milään suomalaisten hommaa Kotini don Neuvosto-Venäjä hävitti van-
ton lapset emmekä kylläisten porva- Neuvostotasavallan lapsista Olkoon
fion lanoilla Vvlläinan oi vnl vri_ tiimii flvimsinln tnultn nainnntmo fll
on nuoli mailia koulusta jossa olen lian koulun ja sen sijalle asetti uuden „ „
un yuuu ™ j märtää nälkääkärsivia Rikkaat lsaik- koon se porvariston lapsille todistuk-
kuudennessa luokassa Ikäni oa kak- koulun joka on elävän elämän kana
sitoista vuotta Minulla on ryvä o- sa kiinteässä yhteydessä työkoulun
kien maiden porvarit puhuvat paljon sena nuorten köyhälistöläislasten toi-
pettäjä ja hänen nimensä on Ada Pe- (koulutyohuoncen) jossa lapsille ko-
p J i i i i ! i t k ! f- l ta mutta he tekevät silta huolimatta se varoittamassa niitä jotka estävät
terson Meillä on kaksi lehmää joi- kemusperäisesti esitetään luonnon ja
den nimet ovat Dolly ja Pusi yhteiskunnan ilmiöt ja lait Köyhä-
Edward Hill listötasavalta on vapauttanut lapset
hyvästä sydämestä tuiki vähän Ho teitä tiellä onneenne oikeudenmukai
ajattelevat ennemmin lähettää Venä- seen elämään jossa ei köyhyys eikä
Uin lanoilla leivän aaamtmin fvlrin oria rvnlaim a ollrä niiHVa Viillltoo
katekismuksen turhasta ulkoaoppi- ' ' „
DDiuTumnn wis ammuksia ja ryhtyä uuteen sotaret- Neuvosto-Venajan kalkkien lasten
BRANTvvOUD vvia misesta ja pannut käytäntöön kouluis- '
T„-ohHva v-iiuin TnvpHttaren lu- u keen Venajaa vastaan katseet ovat käännetyt teihin!
Tervehdys kalkille toverittaren iu sa ]agten itsehallinnon Mutta onkos „
in„ui„ laoin ia ninniilfi Tämä on j „ Te nuoret ystävämme käsitätte Nuorten toveriemme pikku kätöset
kijoille isoille Ja pienine jama oh rnahdollista oppia nälkäinen olles- '
ensi kerta kun kirjoitan Lasten osas- saan? Uugi kiltaa on jupissut ™™mU etta teidttn on nnokkaasti kurottautuvat teitä kohden!
toon Minä olen yhdeksän vuoden )ain kouluIagten maksuttomasta ruok- °saa °tettava venäläisten lasten pelas- Alkaa antako heidän turhaan pyy
vanha ja olen kolmannessa luokassa kimlsesta ja vaatettamisesta hankki- ara sen-f on elda" a9ianne- Te' taa" °'kaa tovereita ja Uisteliota
koulussa Minun opettajani nimi on nut heille iImaisekgl kouluklrjat y m koyhalstolalsUpset olette ennen oman onnenne puolesta koko maali
Miss Ella Heckne Minulla on kolme g_ Nmä u varte„ jotka ovat täy kaikkea uskollisia tovereita ja teidän mau työväenluokan asian puolesta
veljeä ja kaksi siskoa Nyt joulu on giorpoja taM joiden vanheramat eivät täytyy ymmärtää tayttaa tovervel- 1Lapset lapslle - on meidän ke-
™o„r„i Taaton niirrän Hfiää vo suutenne hoitushuutomma Kaikki reippaasti
mennyt Toisten piirrän nsaa jaksa pienokaisiansa elättää on uusi A
Elma Saari Venäja Derustanut valoisia hauskoja Alkaa luulk0 oleViUine voimattomia! tyohon!
Yksityinen yksilö kykenee ja jaksaa Kaikki avustamaan ensimäisen työ-
~7 kommunistisia lastenkoteja ja lasten- ' „ „
GOODLAND MINN „ „ „ tehdä vain vähän mutta yhteenlntty- laisvallan nalkaakarsivia lapsia!
' kesasiirtoloita Teatteriin on nyt koy 1
Olen pitkän aikaa aikonut khjolt- haUstgtasavallan kaikna na va neena kaikki yhdessä meidän kans-
taa Lasten osastoon mutta ei oi kcs- Kakki fe 8amme toimien olette te sangen voi-
kaan tullut aletuksi tut huvit ovat maksuttomia Lapset makkaat t „ t OtIUHI UUSIVUOSI
Joulu on taas mennyt ja uusi vuo- „ Ensimäiseksi voitte te tehdä seuraa-
„ s ovat tyovaentasavallan ylpeytenä
sl alkanut Meillä oli paljon hauskaa vaa: Yksi kokonainen (koulunne)
t Lapset ovat yleisen huolenpidon esi- '
iouluna Meidän naapurissa on Jyrit- „' „ luokka voisi ottaa ruokkiakseen ja Nyt vuosi vanha vaihtunut cn uuteen
' „ neina Kaikki tyovaentasavallan lap- „
kä mäki ja me siellä laskettelimme ' huollettavakseen yhden venäläisen kun kierrähtaapi taas ratas ajan
- 41 on sille on Neuvosto-Venajan kehoitus- „ „
Minulla oli syntymäpäivä jouluk il ' lapsen Sulkekaa se lapsi veikkonan- Monet joukostamme siirtyi
huutona Uuden valoisan elaman tah- „
v ja tulin silloin yksitoista vuotta „ ne tai siskonanne syliinne! Antakoon ikuisuuteen
„ tovat lapsillensa valmistaa ne van- „
vanhaasi Olen kuudennessa Iuokus- jokainen mitä kukin kykenee anta- astui tuonelahan yli kuolon rajan
' hemmat jotka nyt ovat ensimäisen '
sa koulussa inoan t öläis 'a talon oikaistasa maan' "ntakoon vaatteita kenkiä a- Mutta orjuus pakene ei työlaista —
Täällä on jo kymmenen tuumaa lun }a f noan vo als" Ja a °npol„ alS a lusvaatteita leipää tahi rahaa Teidän vielä kahleet painaa työrjättiläistä
„ vallan valtijoina Mutta rikkaiden „ „_
ta ja kovin kylmiä palvia Paikka- luokkaanne kuuluva lapsi temmataan
luokka koko maailman kapitalistit t „ „
kuntamme on pieni että taalia ei oTe vJhaavat Venajää Jo 4 vuotta ovat talla tavoin nälkäkuolemasta han taa painavi muistot menneiden aikain
kirkkoa eikä kapakkaa eikä haalia " vaatteita ja jalkineita hän saattaa o- ujn metä Ivötiin mvötiin
i he piirittäneet Neuvosto-Venajaa ham „ ' 1 m'° m
suomalaisilla kun taalla on vain kuu- ' piskella surmattiin
' _ „ paitaan' nlrskuttavaiu shakaalien lau- _ uinmuiii
si perhettä ja joitakin yksinäisiä mle- y Qdut Toiseksi järjestäkää yhdessä van- vielä omp arvet jäea nagaika„ _
hiä Paljon on toiskielisiä mutta ei maailmanjärjestyksen san- nenDainne sisarustanne äitienne ja ja vankilatkin jonnekka kytkettiin
heilläkään ole kirkkoa eikä haalla nHrlstaian häviötä Kani- °PettaJienne kanssa" J°tka ovat my°- Sanoilla ei poistu muistojen tuskat
Kauppalassa on haali mutta meiltä ™Sen [7 1 norvarit tatuntolsia Venäjaä' kommunismia ja hä raateevat yön voimat mustat
on sinne lähes kolme mailia Täällä tdllstlt kalkkien maiden porvarit o- lagten vapautuksen Ja onnen ihanaa
tuiskusi eräänä päivänä ja nyt on lu- vat saartaneet Venajaa jo 4 vuotta icohtaan lastenhyväntekevai-
„„ „„ki„11 eivätkä antaneet tälle mahdollisuut- „„ He iskivät meihin veriset haavat
mi kovaa joten on hyvä sukstella syysiltamia ja näytelmiä ja lahetta- _ __-„ „„!- „nct
„ to Imnkkia ulkomailta edes kaikkein Kuunneltu orlaln valitusta
Koulu alkaa tammik 2:n tai 3:s pai- ta nanKKia uiKomai ia eaes kSik iiem Venä än nälkääkärsiville 't '
„ „ „ „„00 viim vä ttämättömimpiäkään tarve-esinei- vaan antoivat papit teillemme kaavat
va Toivon hauskaa talvea kaiicuh r lapsille
n l n tä sekä vahingoniloisina odottivat v J veroa lisättiin ilman armahdusta
että kylmän ja nälän vaivuttamana Te voitte {eralIla klrioja' !'kkika- He orjien lihaan lyijyä syyti
I A dcct I APQII I F Venäjä tuhoutuu 4 vuoden ajan ovat luJa y- ra- Pikkuesineitä ja toimeen- Jos joku nousii vapautta pyyti
lAiijEil Lufr31U-Ei „ _ nanna arpajaiset tätä tarkoitusta
( ruropan ja AuienKau yauivniii iL ju na- - - -
Kansainvälisen Naisslhteeristön
Julistus
pitalistit avustaneet venäläisten vas- varten- Yhä on orjat vapautta vailla
tavallankumouksellisten valkoisia ?r- Mutta nälänhädän kohtaamain alu- yhä vieläkin toiselle raataa
meijoita hävittämään Venäjää sekä eiden lapset eivät kärsi vain nälästä vieläkin kumartaa entisorjaln lailla
Köyhälistölälaton lapset nuoret kou- estämään sitä rakentaessansa uutta he eivät voi opiskella kun Venäjällä vaikka parhaitamme kapitaali kaataa
lulaistoverit! elämää 4 vuotta on Venäjä käynyt on paperin vihkojen lyijykynien Ja Vaan siksi kun vielä on tiedotonta
Oletteko kuulleet Venäjästä maas- rohkeasti taistelua kaikilta puolin pyyhekummien puute Näiden koulu- työläisjoukossa niin monta niin
ta jossa neljä vuotta sitten työläiset kimppuunsa rynnistäneen vihollisen tarpeiden Venäjälle viennin kielsivät monta
köyhälistöläiset ja talonpojat nousivat kanssa Tässä taistelussa tapahtui rikkaat porvarit Venäjän saarrollan-
kapinaiin rikkaita vetelehtijöitä vas- usein että 12—15 vuotiset lapset san- sa piirittäneet shakaalit Tässä voit- Niin tuttuja on meille kurjuus kuvat
taan Ottivat vallan itselleen perusti- kurelna esiintyivät Ne ottivat suo- te te heti auttaa koululaistovereitan mutt' on kärsimys maljakin täysi
vat neuvostoja ja alkoivat järjestää rittnaksensa pikalähetin toimia rinta- ne Venäjällä Tässä voitte te teossa Nyt itselle otamme omat luvat —
elämää aivan uudesta? Järjestää elä- nialla esiintyivät sairaanhoitajina heille antaa todistuksen siitä että te- niin kätkee kahleet ja talutusköysi
mää niin että kerta kaikkiaan hiivi- tahi ottivat he kiväärin ja liittyivät kin olette vallankumouksen palveiuk- Me tahdomme yhteisjoukkona nousta
tetään köyhyys vääryys ja erlarvoi- punasotilaiden riveihin taistellakseen sessa että myös tekin voitte olla yli- — siksipä jännitämme jo tiedon
suus Rikkauden ei tule enää olla työväenluokan puolesta proletaarisen teistunteen innostamia solidarisia jousta
käytettävänä vaan se pitää tasa- vapauden ja kommunismin ul nessä Järjestäkää koulutarpeiden keräily
suhtaisesti jakautua niiden kesken Venäjän kansa ja sen kanssa myös Antakoon jokainen sitä mitä hän ky- Vaan yhteistyössä on työläisen voima
jotka tekevät työtä Olot ovat järjes- kj„ koululaiset taistelivat kuolivat kenee antamaan vaikkapa käytetyn Siinä sen valtavin vahvin mahti
tettävät niin ettei enää yksi lasten- ja ottivat osaa uuden maailmanjärjes- lyijykynän vanhan teräskynän alote- Siihenpä ei pysty riistäjäin soima
luokka mene kävelemään lämpöisissä tyksen rakennustyöhön Uusi elämä tun vihkon Olkoon se merkkinä tei- eikä sen julma ja verinen jahti
ja koreissa tamineissa ja jalkineissa aikoi vähitellen olla raiteillansa Sota dän toveruudestanne teidän vastalau- Kun rivi on suora ja käsivarsi vankka
miljoonain heidän ikäistensä lasten vaimeni saarto heikkeni — kaikkien seestanne eriarvoisuutta ja porvaris- eipä sorru enää joukko sankka
samalla aikaa juoksennellessa pakka- maiden porvaristo tuli vakuutetuksi ton harjoittamaa sortoa vastaan '
sessa repaleisissa ryysyissä ja jälki- pttä Venäjä missä kansa hallitsee it- Auttakaa meitä lämpöisten vaate- Vapauden hinta on orjille kallis
neissa Uusi hallitus tahtoo luoda seiinsä ei anna niin helposti itseänsä kappaleiden keruussa Joka kodissa siis sen lippua ilmoille nosta!
sellaisen järjestyksen jossa kaikilla kuristaa kuoliaaksi Silloin esiintyi löytyy aina jotain tarpeetonta Sati- Ethän purppura vaatteen vajota
lapsilla on varattu pääsy kaikkiin uusi onnettomuus nälänhätä kaa äitinne vakuutetuiksi selittäkää Sallis
kouluihin tieteellisen ja taiteellisen heille mitä nälänhätä on ja syyt mik- vaan sitä puolla vaikk' taistellen ja
sivistyksen kaikille aloille niin että Alri"ko P11 viljakylvökset porok- R te tahdoitte avugtaa Osoittakaa kosta!
nuoret köyhälistölapsot aivan niin si- 28 miljoonaa työlaista ja talonpoi- meil]ej että te ymmärr&tte puolustaa Kosta se vääryyden polttava tuli —
kuin rikkaiden lapset voivat ottaa o- kaa sekä lleidiin Joukossaan 9 miljoo- toveHenne etujai että te voltte jota- niin orjain otsilta rypyt pois suli
saa elämän iloihin Vuoden 1917 mar- naa lasta' aivan JUMrl selllllsia '- kin antaa nälkääkärsiville lapsille
raskuun 7 päivänä suuren työläisval sia kuin te nuoret toverit ovat joutu- Korjatkaai paikatkaa vain nopeasti Rivistäsi monta vaikk' veikin tuoni
lunkumouksen päämääränä olikin nect nälänhädän uhriksi ja ovat pa- vielapä kaikkt rikkinäiset ja vanhat silti tarmolla säilääsi kanna
temmata köyhälistön lapset pääoman koitetut- vähitellen nälkään kuole- vaatekappaieet Auttakoot tytöt nuo- Jo voimaasi uhkuos työn valtasuoni
kynsistä irti hankkia heille mahdolli- nilm- et toverittaremme meitä tässä yhtei- ja henkeskin vapaus uhriksi anna
suuden luoda uusi valoisa ja oikeu- Se ei ole vain sanoja Me lähetiini- sessä asiassa osoittautukoot myös Ei ijäinen ole tää taistonretki
denmukainen elämä Uuden Neuvos- me teille valokuvajäljennöksiä joista liekin toverittariksi! vaan vielä koittavl onnejjkin hetki
to-Venäjän ensimäisen huolenpidon te voitte tulla vakuutetuksi siitä ml- Yhdeksän miljoonaa lasta näkee H Lander