Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 17, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 3
Tiistaina Tammik 17 p — Tuesday January 17th
Kun toimitaan K K ohjeiden mu
kaan häviUä takapajuisuus ja pas
siivisuus naisproletariaatin keskuu
desta Vedettynä mukaan kaikille
proletaarisen taistelun aloille alkavat
naiset tuntea yhteiskunnallisen tais
telun omakseen Joutuessaan teke
misiin jokapäiväisten taistelutehtävi
en kanssa kaikkialla tehtaissa työ
paikoissa osuuskunnissa jne huo
maavat he että juuri heidän sorre
tuimman osan eduista on kysymys
Poliittinen taistelurintama vahvistuu
uudet proletaariset joukot valavat sii
hen jokapäiväisten )kärsimyBtenrä
kiihkeän sykinnän Täten puolue
laajenee tunkee juurensa kaikkialla
proletariaatin keskuuteen saaden
uutta elämää uutta voimaa
Mutta K K ei ole ainoastaan po
liittiseen toimintaan nähden nostanut
naista tasa-arvoiseksi taistelutoverik
si ja tasamittaiseksi tekijäksi Ta
loudellisessakin taistelussa tunnuste
taan naisproletariaatin suuri merki
tys Naisten 'siirtyessä varsinkin so
dan aikana työmarkkinoille suurin
joukoin syntyi entistä kiihkeämpi
kilpailu sodan päätyttyä työpaikko
jen entisten omislajain ja uusien val
taajain välillä Taistelua jatkuu e
delleen ja kiihtyy työttömyyden suun
nattomasti laajetessa Punainen Am
matillinen Internationale lausui kä
sitellessään "naisten asemaa tuotan
nossa" velvoittavan käsityksen nais
ten toimintaan nähden ammattiliik
keessä 1) Että naisia on koottava ja kou
luutettava Punaisen Ammatillisen In
ternationalen lippujen alla ja että
tähän tarkoitukseen on käytettävä
kaikkia agitaattorissa ja organisaatto
risia keinoja
2) Että naistyöluisim ja virkaili
joihin y m kohdistettava työ on suo
ritettava siten että lie tulevat otta
maan osaa ammatillisen toiminnan
kaikkiin muotoihin ja asetetaan kaik
kiin luottamustoimiin (työneuvostoi
hin agitataioui- ja tarifikomiteoihin
ammattiyhdistyksiin juu
Punaisen Ammatillisen Interuatio
naalen päätöslauselmassa leimataan
myöskin häpeäksi keltaisten ämmät
tiyhdistykseläisten pyrkimykset syr
jäyttää naistyöläisiä työmarkkinoilta
XiGiiiimtmta
-raavaan puolueen knnsalliskonventsi
oniin LUKU Xi
Jäsenmiksut
Pykälä 1 — Jokainen jäseneksipyr
kijä maftSMa cisäänMrjoitusmaksua
viisikymmonlä sentfä jonka vasti
neeksi annetaan kcskustoimeenpane
van komitean vaiustama sisäankirjoi
tusmerkki Koko summa menee kan
sallisjärjestölle Pykälä 2 — Jokainen jäsen maksaa
viisikymmentä senttiä kuukaudessa
jäseuveroa veromerkeistä joita myy
dään valtio- tai piirijärjestölle 25 sen
tillä Valtio tai piirijärjestön tulee
myydä veromerkkejä kaupungin kes
kuskomitealle ja osastoille missä ei
kaupungin keskuskomiteaa ole 3
sentillä kappale Kaupungin keskus
komitea myy veromerkkejä osastoil
le neljänäkymmenellä sentillä
Pykälä 3 — Kansalliskonventsioni
tai keskustoimeenpaneva komitea a
settaa ylimääräisiä veroja Jäsentä
joka ei osta ylimääräisiä veromerkke
jä ei katsota hyvässä jäsenyydessä
olevaksi
Pykälä 4 — Samaan osastoon kuu
luva mies ja vaimo saattavat ostaa
kaksoisveromeriikujä joita myydään
samalla hinnalla kuin tavallisia vero
merkkejä Ylimääräiset verot on
miehen sekä vaimon maksettava
Pykälä 5 — Jäsenet jotka työttö
myyden lakkojen sairauden tai
muun sellaisen syyn vuoksi ovat ky
kenemättömiä maksamaan jäsenmak
sujaan saavat rahastonkirjurilta (jä
senkirjurilta) "vapaamerkkejä mak
sutta esitettyään vaatimuksen Valtio-
tai piirijärjestön ei kuitenkaan
sallita käyttää vapaameMckejä suh
teellisesti enemmän kuin kymmenen
miesten eduksi K K siis tuomit
see kaiken kilpailun sorron ja vä
linpitämättömyyden naisproletariaat
tiin nähden Kaikin keinoin pyri
tään vetämään työväenluokan sorre
tun naisen kaikkialla sinne missä
vaikuttavammin työskennellään vuo
situhantisten vääryyksien ja sorron
poistamiseksi
Nyt on ratkaisun aika hetki tais
ton viimeisen! Kautta Internatsio
naalen uus' syntyy ihminen" Inter
natsionaaien kautta syntyy uusi ih
minen Internatsionaalen kautta syn
tyy uusi tasa-arvoinen proletariaatti
jossa nainen seisoo kaikkialla todel
lisesti tasa-arvoisena miehen rinnal
la Nämä muodostavat karaistuneen
taisteluhaluisen ja voittoon valmiin
köyhälistöarmeijan Naisproletariaa
tin on riennettävä antaumuksella ja
innolla niihin riveihin jossa hänen
paikkansa on: Tasa-arvoisuuden In
ternatsionaalen lippujen alle
H K
ULKOMAILTA
Venäjän työläis- ja talonpoi
kaisnalset Kirj Paulina Vinogradskaja
Araikea on kuvata sitä suurta osuut
ta mikä työläis- ja talonpoikaisnal
silla on ollut kansalaissodassa jota
Venäjän työläiset ovat voitokkaasti
käyneet sekä ulkoista että sisäistä
vihollisia vastaan Työläisnaisten
urhoollisuus Neuvostovallan puolus
tamisessa on yksi kirkkaimmista lu
vuista Venäjän proletariaatin vapaus
taistelussa Vielä oi ole aika kaik
kien uhrauksien kertomiseen joita
Venäjän naiset ovat kestäneet yhtei
sen asian edestä taistellessaan Tais
telu ei vielä ole päättynyt kommu
nismi ei voi yksin yhdessä maassa
toteutua ja Venäjä on vielä kauttaal
taan kapitalististen maiden ympäröi
mällä Proletariaatti näissäkin main
sa herää kyllä taisteluun kapitalismia
vastaan Ennen pitkää tulee siellä
täällä puhkeamaan proletaarisia val
lankumouksia Työväki ei masennu
taistelussa Häviö kannustaa sitä he-
mtitttitttttttfutmtmtttttmtiatttini!
prosenttia siitä määrästä minkä se
kuukauden kuluessa ostaa varsinaisia
jäsenmerkkejä
Pykälä 6 — Jäsenet joitten jäsen
maksut ovat jälessä kolme kuukautta
menettävät jäsenoikeutensa Jäsenet
joitten jäsenmaksut ovat jälessä kuu
si kuukautta poistetaan jäsenluette
loista Kukaan jäsen ei maksa jäsen
maksujaan enemmän kuin kolmen
kuukauden ajalta etukäteen
LUKU XII
Pääamaja
Pykälä 1 — puolueen päämaja si
jaitsee konventsionin määräämässä
kaupungissa
LUKU XIII
Kelpoisuusehdot
Pykälä 1 — Keskustoimeenpane
van komitean jäsenten toimeenpane
van sihteerin toimittajan ja kaikkiin
poliittisiin virkoihin asetettujen eh
dokkaitten täytyy olla kuulunut puo
lueeseen vähintään kaksi vuotta en
nen nimitystä tai lupakirjalla varus
tetun järjestön jäseniä tai minkä ta
liansa järjestön jäseniä mikä on liit
tynyt järjestönä viimeistään kuusi
kymmentä päivää jälkeen konventsio
nin Pykälä 2 — Kaikkien piirikomite
an jäsenten kelpoisuuelitona on vuo
den jäsenyys ennen ehdokkaaksi ni
mitystään Kaupungin kesikuskoml
tean edustajain kelpoisuuehtona on
vähintäin kuuden kuukauden jäse
nyys Osastojärjestäjäin ja muitten
virkailijain kelpoisuusehtona vähin
täin kolmen kuukauden jäsenyys en
nenkuin heitä voidaan ehdokkaaksi
asettaa Tämä pykälä ei koske osas
tojen virkailijoita eikä kaupungin
keskuskomitean edustajia vasta pe
rusteuissa osastoissa
rättäää kaikki voimat ja antaa uusia antaa luokka vihollisen höystää maa
kokemuksia Venäjän esimerkki o- työmiesten ja talonpoikain verellä ja
soittaa että naisilla on suuri osuus kukistaa Neuvostovalta? Pitikö hei-
vallankumoustaistelussa ja että hei- dän luopua naisten vapaudesta jon
dän osanottonsa on välttämätön Ai- ka Neuvostovalta oli antanut Ja uu
noastaan mitä kiintein työmiesten ja destaan ottaa kannettavakseen vanha
työläisnaisten yhteinen taistelu prolo- orjan Ies? Ei tuhat kertaa ei! Tyo
tariaatln diktatuurin puolesta voi läis- ja talonpoikaisnalset lähtivät
tuoda kommunismin voiton jolloin taisteluun pelastaakseen Neuvosto
vasta naistenkin täydellinen vapau- järjestelmän s o heidän oman va-
tuminen toteutuu Venäjän prole- pautensa ja lastensa tulevaisuuden
laarisen vallankumouksen sankarien Taistolu johon oltiin pakotetut oli '
ja marttyyrien muisto täyttäköön naisilla oma asla pyhä velvollisuus
kaikkien naisten sydämet luokkatie- se oli luokkataistelua heidän päämää
toisuudella ja innostakoon heidät liit- rästään: vapautumista riistpsta hä
tymään taistelevien proletaarien ri- dästä ja alennuksesta He olivat vl
veihin hanneet imperialistista sotaa josta
Työläisnaisten suhde imperialistiseen cli hyötynyt vain omistavat jotka
sotaan Ja kansalaissotaan halusivat valloittaa uusia maita rlkas
Alitcn on selitettävissä että Venä- tuakseen ja alistaakseen voitetut kan
jän rauhaa kaipaavat nälkiintyneet sat yhä suurempaan orjuuteen Luok-tj'öläia-
ja talonpoikaisnalset jotka kataistelu sitävastoin on pyhää tais-:
niin sanomattomasti olivat maailman- telua sillä se vapahtaa ihmiskunnan
sodan aikana kärsineet ja jotka niin riistosta ja orjuudesta Omistamat
palavasti rauhaa halusivat ensimäl- tomain taistelu omistavia vastaan on
sinä vallankumoustaisteluun ryhtyi- viimeinen Bota Proletariaatin voit-
vät Maaliskuussa 1917 olivat työ
läisnaiset jotka Pietarin kaduilla en
simäisinä nousivat imperialismia vas
taan sotaa vastaan ja huudollaan olivat nousseet Imperialistista sotaa-
"rauhaa ja leipää" antoivat merkin vastaan lähettivät nyt innostuneina
vallankumouksen puhkeamiselle Huo- miehensä ja veljensä barrlkaadeille
limatta kärsimyksistä ja uhreista o- juoksuhautoihin Ne tuistellvat itse
vat työläis- ja talonpoikaisnalset vai- yhdessä miesten kanssa ja kuolivat
lankumouksen kestäessä voimansa ja taistellen voiton hymy huulillaan
rohkeutensa säilyttäneet ottaen mitä (Jatk)
tehokkaimmin osaa kolmivuotiseen
kansalaissotaan johon venäjän pro- Tshekkoslovakian kommunis
letariaatti on ollut pakotettu vallat- tinaisten kongressi
tuaan valtiovallan Ranskalainen toverileliti "LHuma-
Se on selitettävissä sen kautta että nite" kirjoittaa siitä:
Venäjän työläis- ja talonpoikaisnalset Tshekko slovakian naiset ovat at
omin silmin omien kokemustensa na osoittaneet omaavansa vallanku
kautta olivat tulleet vakuutetuksi niouksellisen vaiston ja mielen Ja o
siitä että Neuvostohallitus ensimmäi- Vat myös osoittautuneet paljon päät
sestä päivästä alkaen ryhtyi taiste- täväisemmäksi ja 'jyrkemmiksi kuin
luun rauhan puolesta että sen vaka- heidän miehiset toverinsa
va rehellinen pyrkimys oli parantaa viime talvena jolloin Tshekko-Slo-ne
haavat jotka imperialistinen sota vauan sosialistisessa puolueessa oli
oli lyönyt jiirjestää rauhallisen työn harkittavana onko vai ei hyväksytta
yhteiskunta ja parantaa työtäteke- Vä 21 pääsyehtoa III Internatlonaa
vän kansan mutta ennen kaikkea äi- ieeat ja jolloin puolueen viralliset
tien ja lasten elämänehdot mahdolli- henkilöt olivat päättäneet lykätä
semman pikaisesti maaliskuulla kokoontuvaksi tnäärä-
Mutta kansainvälinen Imperialisti- tyn kongressin pitämisen kaksi kuu
nen rosvokopla ei tahtonut eikä voi- kautta tuonnemmaksi tshekko-slova-nut
antaa Neuvosto-Veniijän vahvis- kialaiset työläiset omasta alottees
tua Se käsitti jo ensi päivänä että taan kutsuivat maaliskuun 12 ja 13
proletaarisen neuvostotasavallan ku- päväksi Praagiln koolle kongressinsa
koisjmkseen puhkeaminen merkitsee joka päätti liittyä Kolmanteen Inter
varmaa kuolemaa kaikille kapitaiis- natlonaleen ja vaati Tshekko-Slova-
tisille valtioille Se pelkäsi että vai- kiaa varten perustettavaksi yhtenäi
lankumouksen laineet lyövät yli Ve- sen kommunistisen puolueen
näjän rajojen avaraan maailmaaq Ja Naiset julistivat samaan aikaan et
niinpä suuntasi kansainvälinen kapi- tä jos epäröidään pitemmän aikaa
talisin! toimintansa ensimmäisen Neu- Kolmanteen Jnternationanleen liltty
vostotasavallan kukistamiseen Joka misessä ja kongressin pito lykätään
puolelta kohottivat he aseita törröt- tuonnemmaksi liittyvät tshekkiläiset
tävät muurinsa ja sulkunsa eristäiik- kommunlstlualset TfeliekkovSlovaklan
seen Neuvosto-Venäjiin Kommunistiseen Nuorisoon ja Tshek-
Oma porvaristo joka lokakuun vai- ko-Slovakian Kommunistisen Puolu
lankumouksen jälkeen oli lyötynä ko- een saksalaiseen osastoon
etti ensiksi sabotaashin kautta tur- Viime lokakuun 15 ja 1G päivänä
niellä neuvostojärjestelmiin Kun tä- pari viikkoa ennenkuin Tshekko-Slo-mä
epäonnistui koetti se maailman vakian kaikkien kansallisten kommu
porvariston avustamana nälän lui- nististen ryhmien yhdistymiskongres
sella nyrkillä nujertaa proletaarisen si pidettiin kokoontuivat naiset kong
vallankumouksen Yhdessä maailman- ressiin jossa oli osanottajina 15
porvariston kanssa yritti Venäjän tsliekko-slovakilaista ja 30 saksalals
porvaristo emämaasta irti reväistä ta edustajaa Kansainvälinen Nais
sen hedelmällisemmät seudut Donin sihteeristö ja Saksan Kommunistinen
alueet Ukrainan ja Uraalin sitten Puolue olivat kutsutut myös edusta
liistääkseen Venäjän proletariaatilta en heitä kongressissa tov Else Baum
elintarpeet ja raaka-aineet: leivän Tshekko-slovakialaiset eöjustajat e
naftan raudan jne Vastavallanku- dustivat noin 100000 kommunistista
mouksellisia barrikaadeja pystytettä- naista ja saksalaiset noin 28000
essä näkivät työläis- ja talonpoikais- Tslinkko-SIovakian Kommunistisen
naiset selvästi että niiden takana yh- Puolueen sekä thekko-slovakialaises-tyy
maailman kapitalismi — Entente sa että saksalaisessa osastossa on
Saksa Suomi Puola Lätti jne — naisia 20 pros koko jäsenmäärästä
Venäjän porvariston ja sen lakeijain Tämä osottaa että kommunistinen
kenraalien Judenitsliin Koltshakin naisliike Tshekko-Slovakiassa on Jiy
Denikinin ja Wrangelin kanssa Sei- vin kehittynyt Tosiasiallisesti el
västi näkivät he myös tämän yhty- vuonna 1918 entisessä sosialidemok
niän syyt — Proletariaatti oli nälän raattisessa puolueessa naisten luku
sodan ja hävityksen kautta voitettava määrä ollut kuin 4 pros koko jäsen
koska se 'oli uskaltanut vapauttaa it- määrästä
sensä riistosta ja sorrosta ja ottaa Palatkaamme nyt kongressin kes
tuotannon joka oli sen omaa työtä kasteluihin Tov Baum piti voimak
cmiin vahvoihin kouriinsa kaan puheen Saksassa vallitsevaa
Mitä oli naisten tehtävä tällaisessa demokratiaa vastaan joka sen sijaan
tilanteessa? Pitikö heidän jälleen että lopettaisi köyhälistön sortami-
to merkitsee kommunismia ihmis
kunnan vapautusta mammonan tuhoi
sasta vallasta Samat naiset jotka