Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 17, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of the Finnish Worlring Women in America
TOVERITAR
Tho State llistork-il Socil
No- 3 Tiistaina Tammik 17 p— f uesday January 17th 1922— Kahdestoista Vuosi k
I KIRJE PIETARISTA + ~~~
— '
"Ensiksikin tervehdin sinua van- tulviin on meitä täällä vain joka pai- tariaatti ryhtyy ratkaisevaan voit- valinneet laajat työmahdollisuudet
ha toveri jonka kanssa niin monta kassa niin paljon että monasti soisi toon vievään ryntäykseen Vuosi vuodelta kasvaakin toimintaan
vuotta olemme käsikkäin käyneet joukon vähemmäksikin Mutta tämä Hämmästys ja ilo oli suuri kun il- harjaantuneiden innostuneiden nais
niin monista vaikeuksista suoriutu- kaikki on kuitenkin parasta mitä olla moitettiin vieläkin harvinaisempia työläisten lukumäärä Luulisin Fie
neet Viime vuodet ovat eroittaneet voi sillä siihen perustuu Venäjän työ- vieraita saapuneen kokousta terveh- tarin olevan naisten yhteiskunnalli
suuren mäaran uskollisimpia toverei- tätekevien vallan voittamattomuus timaiiu Esiintyi nim nelja Ullkad seen työskentelyyn nähden etutilalla
ta Vankilan muurit kätkevät taak- Juhlan keskeisimpänä ohjelmana- laista toveria jotka olivat vapautu- 0nhan Punainen Pietari vallankumo
seen parhaita tovereita Eri maissa merona oli Pietarin Neuvoston moni- neet Horthyn vankiloista Nämä yn- uksen sydän täällä siis on innostus
porvariston vainoa paossa on meitä vuotisen "puheenjohtajan ja tällä ker- nä suuri joukko heidän tovereitaan o- ta Ja uhrautuvaisetta ponnistella
niinikään monet sadat Kaikki me taa sekä puolueettomien että kommu- li vaihdettu Neuvosto-Venäjällä olo- vaikeissakin olosuhteissa Venäjiin
kuitenkin lujasti uskomme ettei se nistien yksimielisesti siihen toimeen vliu unkarilaisiin upseerelhin Unka- Kommunistisessa Puolueessa o v a t
paiva ole kaukana jolloin taas kaikki ehdottaman ja valitseman toveri Si- rilaisten toverien puolesta esiintyi naisjäsenet paitsi äidit joilla on ple
yhdessa kuljemme eteenpäin yhdes- novjevin juhlapuhe Sinovjevin saa- vallankumoushaljituksen viljelyskö- nlä laPsIa samojen velvollisuuksien
sa jatkaen taistelua pyrkien voittoon pUeSSa muun puhemiehistön kanssa mlsaari tov Pister joka oli tuomittu alaisia kuin miestoveritkin Heit1
Tama päivä on sitä lähempänä lm- saliin otettiin heidät vastaan myrs- 20 vuodeksi kuritushuoneeseen Tuli- kohtaan noudatetaan samaa komeil
ta innokkaammin me kukin mlssa sit- kyisillä suosionosoituksilla Ja tuon sesti puhui tämä valkotukkainen tais- "usmenetelmää kuin miestovercita
ten lienemmekln työskentelemme tuostakin puheen aikana kaikuivat telija Puhetta kuunnellessa jos el kin Untaan Kansalaissodan aikana
suuren asiamme proletariaatin vapau voimakkaat suosionosoitukset Ver- tarkannut eri sanoja tuntui selvästi otivat naiset suurenmoisest! osa
den hyväksi rattomalla eloisuudella ja terävyydel- tuttu sointu Unkarin kieli kuuluu armeijaa varustamiseen TyöliUs-
Täällä vietettiin marraskuun 6 7 lä tov' sinovjev esitti vastustajien samaan sukuun mihin omammekin naiset istuivat työnsä päätyttyä tun
ja 8 päivää Suuren Lokakuun Vallan- vaitteitä Neuvostovallan elinvoimasta "Neuvosto-Unkari kaatui eläköön tikausia yhteisissä työverstaissa ja
kumouksen neljättä vuosijuhlaa Näin sekä vertaiIi niitä tosiasioihin Mo- Neuvosto-Unkari" oli loppu huudah- suorittivat vapaehtoista työtä mitä
monen vuoden kuluttua on mielen- na3tlhan olemme saaneet lukea kir- dus puheessa erilaisempien tarvikkeiden välmista-
kiintoista todeta että Neuvostovalta joista Ja Iehdistä- miten viimeisiä Useiden maiden tervehdysten pää- niiseksi rakkaan Punaisen armeijan
on todellakin jo' elänyt neljä vuotta paiviaan Neuvostovalta elää tai vielä tyttyä seurasi suurenmoinen ja arvo- tarpeisiin Mutta paitsi tätä on kaik
vaikka kaiken maailman lahtarit ovat niinkin- että 86 on 3° melkein koko- kas konserttiohjelma Kuvaavana kl yhteiskunnallinen rakennustyö an
naan KUKisiunut Kuinsa monet ru- seikkana siitä miten rakas Intematio- lanut naisille lukuisia vieläpä raskai
not ja suorasanaiset on "Salir-Suo- naule on 1'ietarin työläisille kerrotta- ta tehtäviä Huolto-asiat joihin kmi-
menkin" lehdistö sen asian kunniaksi koon että kun konserttimestari 11- 1111 lastenkodit seimet tarhat eiirto-
julistanut Neuvosto-Venäjälle sodan "T - ""™a "='"" vai- mouu loppunumeroKsi jonsun muun --- — -- iujun „ua
Sodittu on ja usein ovat verenhimoi- Ja raskas' on se k"itenkln oikea kappaleen kuului salista voimakkaas- Mlten saaa lapsille vaatteita miten
set viholliset olleet porteillamme ia voltto°n Viepä" lopetti tov Sinov- ti: "Pyydämme Internationaalen" Tä- ''toksiin tarvittavia välineitä lam
Mutta epätoivo ei vielä kertaakaan Jev Puheensa- '' mä pyyntö esitettiin siitä huolimatta niityslaittcita Blinä kysymyksiä Hit-
ole vallannut taisteluvalmista proleta- TälIe Neuvoston jrhlaistunnolle nn- vaikka internationaale oli illan kulu- ten tuee valvoa sairaaloita kouluja
riaattia Ja nyt me ensi kerran juh- toi kansainvälisen lehnan se että sii- essa esitetty useamman kerran sa"noja tehdä työtä tehtaalaisnaiston
limme Neuvostovallan vuosipäivää en oli saaPunut harvinaisia vieraita "Kant ilnternhtionaalen (uus syntyy keskuudessa ennenkaikkea valistiik
ilman sotarintamaa Tosin pian tä- Ensin esiintyi Saksan kommunisti- ihminen" kaikui vaikuttavasti tuhan- harjoittaminen suurten tietämät
män" jälkeen "Suur-Suomi" järjesti sen PuoIueel1 puheenjohtaja Brandler sien työläisten soluessa ulos raikkaa- tömien puolueettomien massojen koa
lahtarinousun Karjalaan mutta ei tar- 3°nka oli onnistunut karata Saksan seen yöhön kiide ssa on antanut naistoverciKo
vitse olla mikään Sibylla ennustaak- noskelaisten vankiluolista Hänet o- Viimeisenä juhlapäivänä 7 mairask tyo[a- Neuvosto-Venäjän uusi talous
seen tälle saman kohtalon kuin edel- tettiin vastaan jatkuvilla kättentapu- kävivät joukot lippuineen vallanku- P°Ii111(ka tulee epäilemättä lisää
lisillekin "nousuiHe": Juumyllyille tuksilla Tunsihan jokainen taistelija moussankarien haudoilla Ääneti van- maan nastovereilIe tuntuvasti työtä
työtä ja kansan kukkarosta markkoja iloa" että taas vksi Joukosta oli on- noivat eloon jääneet jatkavansa kaa- Molet laitokset jotka ennen kuulul-
nistumit murtamaan kahleensa Yh- tuneiden työtä vat valtion hankintaan ovat nyt jäi-
Vallankumousjuhlat alkoivat kuu- distyneisiin voimiin luottaneen va- neot kuntien huostaan Ettei mitiiäiv
dennen päivän iltana Silloin pidet- kuuU1 tover Brandler että ei ole se taaksepäin menoa tapahtuisi vaan et-
tiin toverillisia illanviettoja jolloin näiva kaukana iniinln sv„n nmin Aro„vnDtnvonainiia „„ „ni!it„ tä kaikki toiminta kansanvalistuksen
kimppuumme hyökänneet sangen u-
sein tänä aikana Olipa kerrankin
vanahat tsaarin aikana vuosia ja vuo-
huollon y m aloilla menisi eteenpäin
sikymmeniä toimineet puolueen jäse- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIMII säännöllisesti ja jatkuvasti siitä tu-
Kirj Mikael Rutanen
net kertoivat käytännöllisiä kokemuk
siaan vallankumoustyössä Varsinkin
sen työn uhreina kaatuneista tove
reista kertoivt eloonjääneet muistel
miaan Ihmeellisempää kuin romaa
ni on vallankumouksen historia ja
suuria sankareita syntyy ja kasvaa
tällöin Hehkuvin mielin kuuntelivat
nuoremmat ' puolueen jäsenet näitä
vallankumouksen rohkeita työn teki- Hän sankari on myös sankari
jöitä vankilat ja maanpaot käyneitä mainehen kantaa
tovereita Heidän lujuutensa ja uh- pelvotta tietään kulkevi ken vaikk
rautuvaisuutensa myös rohkaisee ny- vaino hänt' uhkaa
kyisten vaikeuksien keskellä taistele- horjuen säiky el kuin pelkuri
via nuorempia vallankumouksellisia
Huomattavin tilaisuus oli juhlien
aikana pidetty Pietarin - Neuvoston
juhlaistunto Tilaisuuteen pääsi pait
si Neuvoston jäseniä näitä tämän
proletaarisen tasavallan Pohjoisen a-
lueen hallitusmiehiä ja naisia myös- Hä„ sankari 0„ aja„ uudm nouseva„
kin sitä varten valmistetuilla pääsy- urno
Korteilla Hankittuani sellaisen kii- trrm„ !„„„ „- „is „
' tarmoa rinnassaan seka sielussa
rehdin tuntia ennen kokouksen alkua
Kansan talon suureen oopperasaliin
SANKARI
sortajan peistä
mutt' iskut torjuu miehenä hammasta
purren
niinkuin muinoin sankarit rohkeat
Troijan
Tällöin alkoivat alimmat kerrokset
olla täynnä yleisöä Vähitellen täyt
tyi koko suuri sali tupaten ja sisään
ei luonnollisesti kaikki pyrkijät pääs
seetkään sillä tämän Tasavallan omi
naisuutena on se että meitä ihmisiä
on täällä joka paikassa niin hirvittä
vän paljon Koko maassa 150 milj ja
täällä Pietarissa vaatimaton alku sii
hen Vaikka Suomen-lehtien mukaan Teonsankari hän ei sanojen tuhlari
on Pietarin asujamisto monta kertaa halpa
kuollut sukupuuttoon nälkään ja tau- mi kerskuvi ain' mutt' peläten käy
teihin vieläpä hukkunutkin Nevan salasoppeen
tulta
syömessään pyhä pyrkimys vilpitön
elää
kaiken kaikessa vapaus kallehin
hälle
— Hän kuoloa säiky ei mutt' silmihin
katsoo
niinkuin sulhoaan sulokatsein
kihlattu immyt
lee naistoverien yhdessä miestoveri
en kanssa pitää tarmokasta huol'a
Vuodet ovat kasvattaneet ja kasvat
tavat edelleen yhä uusia valveutunei
ta naisjoukkoja jotenka yhä useam
min saadaan kuulla tunnustusta on
nistuneesta naisten mlnjrlttamnHta
työstä
Naistoverien olisi mielestäni hyvä
hankkia mahdollisuuden mukaan nyt
jo teknillistä valistusta monissa toi
missa Ei voi kyllin suureksi arvos--telia
sitä hyötyä mitä on vallanku
moukselle siitä jos toverit kaikkialla
muun toimintansa oliolla valmistautu
vat erilaisiin tehtäviin Vaikka Neuvosto-Venäjällä
on jo neljän vuoden
ajan lakkaamatta tolmineot erilaiset
kurssit ja oppilaitokset valmistaen
kuumeisella kiireellä loiinitsijoita e
rilaislin tehtäviin on puute kouluute
tuista tehtäviin pystyvästä työvoinvm-
kouluissa
lasten kodeissa seimissä tarhoissa
huoltoloissa tuntuva Työläisnaisten
kasvatusta ja kouluutusta jatketaan
Muistonsa kuolematoi ain' syömissä edelleen ja tämä yhdessä ori tehtä
elää vissä saavutetun kokemuksen karisia
jälkeen jäänehlen Ei hautahan antaa 1'Ukottnin mitä pätevämpiä
vaivu työntekijöitä eri aloilla Näin kutie-
työ jonka suoritti hän vaikk sankari taan vähitellen yhä järjestyneenkään
vaipui käytännölliseen yhteiskunnalliseen
mutt' vhä runsaammin Dvhä siunaus rakennustyöhön
lähimainkaan vielä vaikk' vaara ei
uhkana hällä
näin pettäen itseään myös pettäen
toiset
raukkana värjyen piilossaan
vilutautisen lailla
Mutt' rohkeena scisovi paikallaan
teonsankari ylväs
vaaroja uhmaten tulikatsein
säihkyvin silmin
ei itseään pettäen ei pettäen toista
aatteelle uskollinen myös
kumouskutsua seuraa
kaikkensa antäen riemuin luokkansa ta monilla nloilla kuten
eestä
vuotaa
ryöppynä nostattain ajan orjia
maasta
sankari haudassaan näin kuolonsa
kostaa!
Vai! :ir kumouksellinen t e r rv ehdsi
täällä c leviltä tovereilta Kestä vait
innostutta kaikille llHdikatuistcIujo
ve reille
H K