Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 10, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 2 Tiistaina Tammik 10 p — Tuesday Jan lOth
tahtoa Olisi nyt jo aika kehittää senet käydä osaston kokouksissa jot- ri lasten pitäisi saada kehitystä en- kuin katsojat ovat jälkeenpäin puhu
naistenkin itseään uutta aikaa vas- ka toistaiseksi pidetään joka toinen nenkaikkea Meillä vanhoilla ei niin- neet tästä näytelmästä antoivat he
taan ottamaan ja että kykenesimme ja neljäs tiistai kuukaudessa paitsi kääu ole enää väliä Ompeluseuran vilpittömän tunnustuksen esitykseen
käymään käsiksi niihin tehtäviin mi- milloin jonkun sattuman tähden toi-kokous pidettiin 29 p:nä ja valittiin nähden Yleisöä ei ollut saapunut niin
tä tulevaisuus mukanaan tuo Minä- sin ilmoitetaan virkailijat seuraavulle puolivuodelle paljoa kuin olisi ollut suotavaa Vä-
kin olen osaltani tosiaankin jättänyt Nyt aletaan pitää keskustelukoko- Emännäksi tuli mrs Kuningas ja ra- ajoilla useana iltana on tanssia ret
laimin kirjoittamiset mutta tästäläh- uksia osaston kokouksen loputtua hastonhoitajaksi mrs Jussila rahas- kuteltu Uudenvuoden päivän illalla
tien teen sen useammin Painesvil- Sellaisen päätöksen teki osastomme tonkirjuriksi mrs Siljander pöytä- esitettiin toisen kerran "SEIKKAILU
Ien tovereille tervehdykseni kiitos tuonnottain Tarkoitus oli siten vii- kirjuriksi mrs Vartio tilieutarkasta- JALKAMATKALLA" Yleisöä oli
huomaavaisuudestanne meidän sieltä kastuttaa kokouksia ja saada niihin jlksl tulivat: mrs Niemi mrs Var- suunnilleen saman verran katsomas
lähtiessämme Toverillinen terveh- osanotto mahdollisimman runsaaksi tio ja allekirjoittanut Toverittaren sa kuin ensi kerrallakin Esitys ensi
dy"' Ja mikäPä sen virkistävämpää ja o- kirjeenvaihtajalle annettiin kunnia mäisessä näytöksessä meni huonom-
Yksi joukosta pettavampaa onkaan kuin yleinen pituä japillsa mln kUn en8l kerralla mutta taas ko-
__ keskustelu päiv Q tärkeimmistä kysy- Emma Molander hosi seuraavassa näytöksessä ja muu-
SAN FRANCISCO CALIF myksistä Nyt on kovin paljon tär- tamat näytökset ealtettiIn paljon pa
Osaston vuosikokous pidettiin jou- keitä kysymyksiä joista meidän kaik- IRONVVOOD MICH remmin kuin edellisellä kerralla
luk 29 p:nä 1921 Valittiin virkaili klen tulisi olla selvillä Parhaiden "Sekalaista" Uusia huveja on tulossa seuraavas-
jat seuraavalle puoli-vuodelle Tuli- "e selviävät pohtimalla ja keskuste- Nyt kuu Juurl 0„aan yuoden yaih_ tii „llsl sunmmtaina t k 8 p:n illalla
si liian pitkäksi tässä nimitellä lemalla teessä kun vanha vuosi kaikkine inet- on Palatsilla vapaat ohjelma- ja näy-
Osaston vuosijuhlaa vietetään Tam- Ensimäinen keskustelukokous jo pi- kuilleen ja kujeineen on kunnialla töslltaraat Näytelmänä esitetään
mikuun 15 p:nä 1922 Sinne kaikki Uttiin jouluk 27 p:n iltana osaston ioppuuu kuiunut on taas tavan mu "Sällin selkkaukset" Seuraava sun
joukolla siellä tulee olemaan haus- kokouksen päätyttysi V Pyötsiä alus- kaan toivotettu tuttaville "Onnellista rempi näytelmä on "Harha-askeleita"
kaa ohjelmaa aina vakavan ohjel- ti kysymyksen: "Voiko työväenluok- uutta vuotta_ Tassä j0UiujuhIien to neljässä näytöksessä Se on repä
man välissä ka ratkaisun hetkellä tulla yhtenäi- hinaBsa on mennyt aika niln tyystin sevä huvinäytelmä Esitetään t k
En tiedä jos saan sanoa mutta seen rintamaan jos ei siihen jo sitä uutistenkirjoittajaltakin ettei ole jou- 15 p:n illalla halvoilla sisäänpääsyil
kuiskaan kuitenkin noin vaan sivu- ennen päästä" Alustaja oli kysymyk- tanut viime viikkojen ajalla juuri ni- ä Siinäpä se olikin taas Seuraavat
mennen että akkain ja poikamiesten seen nähden kielteisellä kannalla meksikään huolehtimaan tehtäväs- uutiset ovat paremmassa järjestykses
yhtelsillä voimilla ponnistetaan oi- Hän osoitti kuinka esim Suomessa täälli migsä touhussa lie aika mennyt- ä
kein jyryt iltamat ensi Helmik 11 ja ratkaisun hetkellä monetkin vanhat killi mutta mennyt se vajn on Monta Reginan poika
vi paivana En vielä uskalla sanoa sosmimemoKraaui menivät porvarien mainitsemisen arvoista asiaa on jää-
mitä tulette näkemään ja kuulemaan puolelle Keskustelussa sitten vielä nyt kokonaan mainitsematta ikainö HANNA WYO
mutta vakuutan että tyttöjä ja ukko- laajemmin esitettiin näitä esimerkke- niitä ei viitsf enää oikeastaan uutIal vaihtuessa on ihml-
ja harmittaa jä Saksasta Venäjältä y m Yleensä na mainltakaan vaan tässä vanhentu m- 7 vaihtuessa on mmi
Joulupäivänä täällä näyteltiin kap- oltiin sitä mieltä että työväenluokan neina tulkoon sanotuksl että Bitä ja £ vuottrNr m näkta Sä
päle "Carmen" koko isolle yleisölle etujoukon täytyy olla yhtenäisen ai- tm on tapahtunut näitten viime viik- n SÄtS verit ta
Tuo kappale onkin kovin voimia ja its kojen aikan JollakIn „n ™"
vaivaa kysyvä kappale Kyllä näyt- rusteissa - muuten ei voida seisoa joitakm on sattunut Byntymaan UIal tvöläistoverien ja toveritta-
telijät tekivätkin ahkerasti työtä tuon omassa rintamassa ratkaisun het- le Eriistä kaupullkimme sekatava JJ
kappaleen kanssa jo pitemmän aikaa kellä Tämän seikan on huomannut rakau„pia3ta on hätyytelty virano- m" maailman
Esitystä en lähde arvostelemaan Jä- Kansainvälinen ja ryhtynyt rakenta- maisten puoiesta Syystä kun hänen Samana kerron vähän kuulumisia
tän sen järkevämpien tehtäväksi maan työväenluokan yhtenäistä rinta- kaupastaan ulosmarssiva mies oli paikkakunnaltamme
Myrsky raivosi San Franciscon lah- maan ja lyhyessä ajassa onnistunut tuoksahtanut hiukan "moonshineltä" Työtä tehdään 1-2 päivää vlikos
della joulun aikana ja vettäkin satoi "nä verrattomasti Keskustelun lo- Luultiin alussa tästä asiasta sukeutu- sa ja työhön päil8y uuslIla tulokkailla
aivan tarpeeksi Tätä kirjoittaessa Pussa tultiinkin siihen etta katsot- van suuremmankin Jutuni mutta kun kerrassaan mahdoton - Siis tel
oa kyilä kaunis ilma tiin parhaaksi keskustella seuraavas- vlranom8toot tarkasti ovat asiaa pun- TTHalk aina vaan
T L kokouksessa jatkaa siitä mitenkä taroineet niin huomasivatkin että ei- no™'e
agitasiooniamme voidaan tehokkaim- hän se Mtsmn niin kovin törkeä ri- Huonosta alasta huolimatta on toi-
EUREKA CALIF min harjoittaa toisinajattelevien työ- Voa oIillt a„KB„ttivat vi„ v„m„t Huono"ta "J?8™ huo on 101
cunciM iai-ii- j los oiiut rapsauttivat vain kauppi- mmta ollut erittäin vilkasta Näytos-
Osaston ompeluseuran yhteinen talsryHmlen keskuudessa Silta epäile- aalle Bakkoa tU0ssa neljäntoista dol- ja ohjelmailtamla on ollut useampia
uudenvuoden tervehdys Myyjäis-ilta- matta tulee mielenkiintoinen keskus- larln korviUa tietygti varoitukBen Mm ToverittareBBa mai
ma onnistui kiitettävän hyvin ne telu silla siinä voidaan ottaa huorn - antolvat että e ole luvalIista enemp ompeluseuran myyjäi-
kaunistekoiset naisten käsityöt tuot- oon yhta hyvin noskelaisiin kuin mui- haiskahdella set onnlstuivat yli toiveiden viime
tivat sievän summan Tulopuolta e- hinkin keltaisiin suhtautuminen Kun Bras toinen kansalaisemme joutui vuoden viimeisenä iltana koska tu
nentl puettu nukke jonka nimen ar- siis kuulette olevan ensimäisen osas- niinikäan jonkunmoiseen "tropelliin" ios 0li sadanviidenkymmenen dolla
vauksella tehtiin sivusilminä vieläpä ton varsinaisen työkokouksen (yli- kaupungissamme tämän ilo-öljyn ta- rin paikoille
myytiin 5 elävää kauaa jotka meni- määräisissä kokouksissa ei keskustel- kla etta sai täS3ä joulupyhien aikana Muute„ ensi vuoden tinanvalajal
vät ulos ostajien käsiin joulupaistik- a niin muis akaapa silloin saapua kortteerin kaupunkimme putkaan e- 8ln pitaisl Baada paremmat välineet
sL Yieissumma tuotti $60 RavUito- kokoukseen silla siitä seuraa varsin rääk3i yöksi selvittelemään päätään että kaikki ehtisi nähdä 'lukinsa' seu
lakomitea oli valmistanut kahvit ja mielenkiintoinen keskustelutilaisuus sleIIä Mutta liekö selvinnyt vai se- raavalle vuodello Koska on kuulunut
leivokset yleisön nautittavaksi Vä- Noskelalsten kirjeenvaihtajat yksi- kottiko se vielä enemmän lisää kun vähän niinkuin valituksia ettei kai
keä oli Toveritalo täpötäynnä Kau- P"olisestl haukuttuaan kuukausimää- seuraavana aamuna hänet löydettiin kine keritty valaa vaikka puoli koi
niimmat kiitokset ansaitsevat naiset rin Ryövääjässä Clevelandin vasem- kopistaan kuolleena Yön aikaan oli meen oli kauhat ahjossa
jotka uhrautuivat käsitöitä tehdessä mistolaisia luku- ja klrjoitustaidotto- kal tuumaillut että ottaa ja lopettaa T k 2 päivän iltana oli agitatsionl
ja kaikessa toiminnassa yhteisen a- miksi tyhmiksi ja jos miksi nyt hai- kertakaikkiaan koko turmiollisen juo- komitean iltamat joista tulot luovu
sian eteen kailevat että kyllä te sentään tänne poUelun Kengän nahkaisilla pau- tettiin S S Järjestön agitatsioonira-
Kokouksia jatketaan edelleen joka sosialistipuolueeseen saisitte jasenik- loilla oli onneton hirttänyt itsensä hastoon
toinen torstai vaikka käsitöiden teko si tulla muutamia poikkeuksia lu- Englanninkielisen iltalehden antaman väkeä oli saapunut edellä mainit
jätetään tällä kertaa ja muodostetaan kuunottamatta tietysti haalinvelkaa uutisen yhteydessä mainittiin hänen tuun tilaisuuteen hyvin runsaasti Ja
kokoukset naisten agitasionltyölle maksamaan Miten naurettavia nuo nimensä olleen Victor Kujanpää Hai- ohjelmaa oli 3 kuvaelmaa lauluja ru
Tärkeää on tekeillä ja kehoitus saa- äijänkuvat ovat! He kutsuvat meitä lituksen salapoliisit ovat vierailleet noja soittoa ja sitten kupletti joka
pua jatkuviin kokouksiin sosialiBtipuolueeseen ikäänkuin me uime päivinä naapuri kaupungissani- ei tosin ole mainitsemisen arvoinen
Ompeluseuran toimesta on komitea emme tietäisi että koko puoluerähjä me Hurleyssa tarkastelemassa ravin- kuulin usean mielipiteestä että tuon
julkaissut akkain ja poikain iltaman lakkaa olemasta niinpian kuin se pää- toloitsijaln juomavarastoja ja ovat iaiBBt neron tuotteet on kerrassaan
Helmik 18 päiväksi Ompeluseuran see vain liittymään johonkin porva- löytäneetkin jostain ravintolasta kiel- aia-arvoisia esittää yleisölle Sillä
puolesta risradikaaliseen sekasotkuun Viisain- iettyä juomaa Toiset ravintoloitsi- melkein sai sen käsityksen että Han-
H kaan oikeistolainen ei enää siihen voi jat kuultuaan että on taas "herroja na „lisi "oo kei" jos ei olisi akkoja
r ccMn tletämättömintäkään vasemmistolain ympärillä" pitivät inventaarion että olisihan kai sopinut laulaa vaikka
CLEVELAND OHIO ta agiteerata silla tietämättöminkin löytyisiköhän lieiltä jos niinkuin sat- korpirojusta — vaan sehän onkin
S S Osaston kokoukselle enempi vasemmistolainen tietää sen että so- tuisivat tulemaan — ja kun tulivat miesten käsissä joilla on kunnia kul
huomiota Huolimatta siitä että o- sialistipuolue aivan pian lakkaa ole- nijn eipä tietenkään mitään kiellet- kea ovista että laudat lentelee ja
sastossamme on lähes parisataa täy- masta Siihen eivät siis enää pitkäl- tyä löytynyt Siis se oli taas sitä ikkunaruudut rämisee Silloin on vas
sinmaksanutta jäsentä on osaston ti voi kuulua nosketkaan myöten O K Muita yleisiä pieneni- ta virkakuntakin solvillä tehtävistään
kokouksiin osanotto viime aikoina oi- Amerikan terve luokkatalsteluaines pia rötöksiä olisi useampmkin mutta kun tietää jonkun kymppidollarin o
luf verrattain laimeaa Se ehkä osit- keskittyy Työläisten Puolueeseen kun ne eivät ole muuta kuin jokapäi- ievan tuloja sakottaessaan jotain
tain johtuu siitäkin että senjälkeen Siinä on S S Järjestökin kahdeksan- väisiä touhuja niin ei ansaitse mai- tuon myrkyn uhria Kauppiaat saa
kun kaikki haalitoiminta siirrettiin tuhatlukuisille jäsenineen nita (vaikka mitään harvinaista ei Vat sen sijaan olla rauhassa lain ja
Edistysyhdistykselle on osaston ko- Toimekseen saanut 0le nuo mainitut tapahtumatkaan) oikeuden turvissa
kouksilla ollut vähänlaisesti asioita Palatsilla on touhuttu kovasti jou- Eräs hannalainen "akka"
jotenka moni jäsen on ruvennut ajat- - "on ]un aikaan on juhlittu ja taas juh-
telemaan että kyllähän ne ilman mi- Niirhän se vain meni joulukin kii- iUu Aatto-iltana oli tavanmukaiset
nuakin päätetyiksi tulevat Ja pääte- reineen päivineen eikä sen kummem- kuusijuhiat( j0ssa oli ohjelmaa run-
tyksi ne kyllä ovat tulleetkin mutta Daa ole tapahtunut Oltiin haalilla 8aasti ja monipuolista Juhlallisesti
mnrnn lllnnn _ _
sittenkään ei se ole hyvä että eivät ""=" """' pci annani uhif- otettiin aattoiltana LENININ KUVA Pyytäkää VAPAA £
jäsenet muista kokouksissa käydä seuran myyjäisetkin pidettiin 21 p vaBtaan jonka Ironwoodin S S Osas- LÄÄKEKIRJA — No O
Nyt ei ainakaan ole haalin epämuka- Jouluk ja ne onnistuivat kokolailla to oli Työmiehen levitvskflpailussa """ on t" 25 miiit™ Ja näitten tauti xU
vuuskaan eleenä Käytettävissäni hyvin siihen katsoen kun on näin voittanut Ennenkuin kuva asetettiin S£5LtaKtoHiä
me on kaikin puolin mukava haali kovin hiljainen aika eivätkä lokarit- määrättyyn paikkaan seinälle piti tä- 'JSJb™"?™™""'11"™' Mmt"1
Kokoukset tavallisesti sen jälkeen kaan kerinneet siksi kaupunkiin Tu- män joulujuhlan puolesta tov A Koli- iiiikoet ti-t i imtpnitiiiukkpit tn tmi-
kuin Punaselle naalille muutettiin lot olivat 13180 joista tuloista pää- nen lyhyen puheen selostaen mikä on 1°' tm™ J!""™" ° 10 '
(1303 W 58 St) on pidetty ylähaalis- tettiin antaa osastolle $75 miehiään toveri Lenin Yleisöä oli 'rmun kirjan ratt Tnaati ja pltahi wn
' _ „t °IIa Jokul-s-fa suoiimliilnoHsa kodissa silla etto
sa Mutta sinne hyvästi mahtuukin Sitten 24 p:na oli lasten Iltamat kohtalaisen runsaasti saapunut tilai- H"fa koka alta tarvitm-ttc varokaa humboukl-!
toistasataa henkilöä eli se määrä mi- jotka onnistuivat mainiosti josta kii- suuteen IMk-%„inrXkkk"°OT "a" n n r l n-
kä parhaimmassa tapauksessa koko- tos lasten johtajalle Usein toivoisin Joulupäivän Iltana esitettiin juhla- —Suom Apteekkiliike Xndjrvalloissa—
uksissa käykin Muistakaapa siis jä- toimittavan lasten iltamia sillä juu- näytelmä "MARTTYYRIT" Sikäli P A LIONELL CO 8uperlor Wls
JOS OLETTE KIPEÄ