Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 03, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 1
Tiistaina Tammikuun 3 p — Tuesday Jan 3rd
5
Liikkeenhoitajan Nurkka
KAIKILLE TOVERITTAREN LUKIJOILLE
Erikoinen huomautus
Hyvin usein tulee asiamiehiltämme kysymyksiä: "miksikä
tai- ja kesäkoulujen järjestämisessä tksi ja te ette ole harhateille Joutu- f
alueellamme nimittäin palkkaamalla neet kun Vndyltte kommunistiseen
joksikin aikaa keväällä lasten kou- liikkeeseen
Iujen nouTojan ja järjestäjän selcä Ei vähempi kuin nykyisen vääryy
avustamalla osastoja sopivien koulu- den oikeudeksi muuttaminen on kom
kirjojen ja opettajien hankinnassa" munismin aatteen pyrkimykaenä
"Nuorito-osastojen perustaminen Mutta vaaditaan tavattoman paljon
nuorison kasvatus voimaa jotta voitaisiin tämä aate to-
Suomalaisen osiallstisen liikkeen teuttaa ja järjestää ja valmiBtaa maa-
vanhetessa Ja suomalaisen asutuksen ilman vallankumousta Joka on ehdo- S£ taj sfi tj -a j saakkaan flaamaansa lehteä Vaikka tilaUS
vakiintuessa on meidän eteemme as- ton välttämättömyys J „
tuntu uusi sangen tärkeä tehtävä Mutta yksi seikka on näinä odotuk- on lähetetty konttoriin ? Useinkin tuollaisen kysymyksen
Tässä maassa kaikuu vanhemmilla sen ja työn päivinä pikkutehtävineen saatuamme kun tarkastamme asiaa niin huomaamme että
suomalaisina asutuksilla on nyt jo vahvistava meitä vanhoja ja teitä täällä on kysymyksessä olevat henkilöt tilaajien joukossa ja
verrattain suurilukuinen canadalais- nuoria jotka nykyjärjestelmä on tuo- OSOitevedoksetkin On JOSkuS huomattu lähetetyn jo asiamie
suomalainen työläisnuoriso Kun tä- mlnnut häviöön: nykyisin vallitsevan hjjle j0jsta pjtäjsj asjamiestemme huomata ettei vika Ole
man maan työläisten luokkatietoinen Järjestelmän mielettömyys Ja hirviö- konttorissamme Asiamiesten olisi ensin tarkastfittiva 133-
liike on vielä verrattain takapajulla mäisyys on sellainen ottä sen häviön KumioriÄsainme Asiamiesten onsi ensin larKasieuava saa
moniiia paikkakunnilla ei siitä oiien täytyy tuiia m'aan osotevedoksia ja ellei nimeä ole osotteitten joukossa
vielä minkäänlaista jälkeäkään niin Meidän tehtävänämme on tekojen käännyttävä kysymyksellä lehtemme konttorin puoleen Toi-
pn suuri vaara että kasvava canada- kautta jouduttaa tätä häviötä tätä sessa tapauksessa on paras kääntyä paikallisen postikonttorin
lais-suomaiainenkin nuoriso hukkuu vapautusta niin tarkoin harkitun ja pll0leen kysymyksellä mihin sen henkilön lehti kulloinkin
tämänmaalaisen katunuorison kanssa tarkoitukseensa nähden kauaskantoi- nanman?
samaan humpuukiin ja tyhjyyteen sen teon kautta että jokaisen yksilön "
joiia ei oie minkäänlaista henkistä ja täytyy liittyä mukaan Keskipiirissä ovat osotevedokset saatavissa Työmiehen
sivistyksellisiä harrastuksia tai arvo- Kommunistisen nuorisojärjestön e- konttorista ja ItäpiinSSä Eteenpäin konttorista
ja joko sitten että siiiä olisi mitään nkoistehtävänä on avata tietämettö- Konttorissamme on sääntönä lähettää osotevedokset jokai-
harrastusta työväen luokkaliikkee- män ja harhaanjohdetun nuorison sil- asiamiehelle kerran kuukaudessa
seen mät näyttää sille sen todelliset teu-
Näin ollen on meidän volvollisuu- tävät tehdä se nykypäivän aatteen Varkainlukijoille
temme ohjata nouseva nuoriso yhteis- taistelijaksi ja noutaa heidän riveis- t -t- n
kunnallisen valistuksen ja kumouk- tänsä huomispäivän ihmisiä Jos vihdoinkin alatte Tiuomaamaan etta Toveritar on vai an-
sellisen työväenliikkeen harrastusten Kaikkialla osoittaa kommunistinen Kumouksellisen rahvaan äänenkannattaja niin tilaa itsellesi
piiriin Aivan jokapäiväisellä osas- nuorisoliike voimansa kaikkialla Toveritar Silloin olet tilaisuudessa lukemaan jokaisen nunie-
totoiminnalla ei kuitenkaan saada näyttelee se hehkuvaa ja välttämä- ron ja Saat kaikki ne tärkeät tiedot joita olet jatkuvasti Voi-
tässä suhteessa toivottuja tuloksia töntä osaa Kaikkialla huomataan nu vaJn Toverittaresta seurata
Nuorisoon on kohdisteoava erikoinen yhä enemmän ja enemmän toisaalta
menettelytapa Se on saatava mu- kauhulla ja toisaalta ilolla meidän 1 arkastakaapa numeroa
kaan antamalla sille ifelle tehtäviä Järjestöjemme agitationlnen merkl- joka 011 Toverittaren nurkassa teidän OSOtelapUSSanne Siitä
joihin se kiintyy ja joiden tehtävien tys näette josko tilausaika loppuu lehdeltänne Jos tilausaika lop-
mukana se koulututuu ja harjaantuu Tuon teille myöskin tervehdyksen h uudistakaa tilauksenne ennenkuin loppuu dlti-
suorittamaan osansa kryhallston va- kansainväliseltä "Clarten"-ryhmalta r cTvcnC A CTH
pautusliikkeessä On näin ollen pc- Joka tahtoo taistella meidän kann- nen tilaus LbVl 1 YoUbAj 1U
rustottuva nuorihu-osostoja jokaisen sainme ihmiskunnan vapauttamisen
osaston yhteyteen Nuoriso-osastois- puolesta ja joka suuri päämääränsä
sa on kokeneitten fyiilnistovereideii yhtyneenä vallankumoukselliseen yk-
oltava apuna ja panemassa nuorik- simielisyyteen yhdeltä puolen ja työn-
kojeinme toiminta alulle Nuoriso- jakoon toiselta puolen on mukautuva
osastoissa on vakavan periaatteeni- yhtyneeseen v a 1 lankumoukselliseeu
sen työskentelyn ohella järjestettävä liikkeeseen"
Kirjeitä
nuorisolle buvipcllhjiin kuten tal
visin hiihto- reki- ja kävelyretkiä
kesäisin kaikenluiiiia pikiiekki- ulnti
y m retkiä Eri nuoriso-osastojen
vierailuretkiä teisiin lähellä oleviin
Friscon ympäriltä
TYÖ JA TYÖTTÖMYYS
Teidän toverinne: Siihen asti kun laivatelakat Fris
Henri Barbusse con lahdella kävivät suuremmalla voi
maila el tunnettu työttömyyden kiro
Koulu kapitalismin apurina usta- Ammattitaitoiset työläiset sai- ovat työttöminä on entistä suurempi
Osoitukseksi siitä miten puolueet- vat n k "sota-palkkaa" Katsoivat määrä naimisissolevia naisia pakotet
tomasti esim historiallisia totuuksia toivehikkaasti tulevaisuuteen Osteli- tu etsimään palvelusta tahi muita
tavat monetkin seikat Friscon ympä
rillä lieaee perhepalvelijoiden palkat
olleet korkeammat kuin muissa Buu
rissa keskuksissa Mutta nyt on jo
palkat laskeneet Ensiksikin siksi
että monet niistä pikku kamasaksoista
jotka sota-aikana kykenivät palkkaa
maan palvelijoita tekevät nyt itse as
kareensa Ja toiseksi kun miehet
naapurji-nuorisvl-osustoihin on järjes-
tetlävä ja auletiava niitä toimeenpa- lapsille kansakouluissa nykyisin ope- vat taloja ja automobiileja — velaksi töitä
ja maksoivat jäsenveroa vanhoinhin Nyt vielä näin syksyisin koteuiuu
järjestöihin — koska uniot kerran suuri joukko naisia mitkä ovat kesän
pystyivät (?) maksamaan heille hy- työskennelleet mailla rikasten huvit-
vää palkkaa — kuten monen kuuli aa- telupaikollla Kun nämä naiset aika-
novan Ammatttomat työläisetkin vat etsiä paikkoja kaupungeissa lisää
kehittää pro- singin kaupungin kansakouluissa ny- saivat työvoimastaan hinnan joka Be tuntuvasti työnetsijöiden lukua Ja
yhtenäisyys- kyisin käytetään riitti likipitäen ruumiin ja sielun yli- huono aika pakottaa miehiä — etu-
ncmaan nämä kaikki if-tket voivat tetaan lainaamme tähän kappaleen Mi
olla paitsi pelkäät! huviretkiä myö3- kael Soinisen ja Alpo Noposen kan-
kin aatteellisia nici-kitylseltääu Nii- sakouluja varten kirjoittamasta his
den kautta tutustuu nuoriso toinen torian oppikirjasta joka ilmestyi syk
toisiinsa suorifua viemisillä olles- syliä 1918 ja jota kirjaa ainakin Hai-
saau ohjelmaa ja !!
letaarinuorten tärkeää
tunnelmaa "Niin alkoi pääkaupungissa ja etelä- dessapitamiseen paassa japanilaisia ja kiinalaisia — pi-
Aluotoimikunnin mi uitava kiinte- Suomessa niin verinen hirmuvalta et- Lopulla vuotta 1921 alkoi tilanne tämäiin visusti kiinni työpaikoistaan
ässä yliteistoiiuiiiiias!! orsastojen nuo- tei sen vertaa kansamme historia tie- muuttua Laivateollisuutta vähennet- Täällä työskentelee tuhansia kelta-riso-osastojen
kansaa uutettava nii- dä Punakaarti pani toimeen sadot- tiin asteettain ja vihdoin suljettiin u- Ihoisia keittäjinä sekä muina palveli
tä perustamaan siuliä missä ei niitä tain eläimellistä julmuutta osottavia Beoita telakoita kokonaan Kirvesmie- Joina
ennestään ole Samoin voi aiuetoi- murhia useat parhaat kansalaiset het Ja monet muut ammattilaiset ai- Kuiter :in kaikki tässä esitetyt huo
mikunta kääntyä S S Järjestön toi- saivat piileskellä metsissä kuin tai- koivat siirtyä rakennusalalle Raken- non ajan "syyt" ovat todella vaan seu
meeupanevan komitean puoleen ja vaan linnut raatelevaa kidutusta Ko- nustyötä oli — ja on vieläkin — ver- rauksia Perussyy on kapitalistinen -jos
mahdollista panna liikkeelle nuo- konaisia kyläkuntia poltettiin kirkko- rattain paljon sillä kuten tiedetään Järjestelmä ja se synnyttää kalkenlai-riso-osastojen
puhuja joksikin aikaa ja häväistiin ja m m seurakuntain 0li se ala sodan aikana jäänyt syrjään sia vaikeita tilanteita
hankkia jos mahdollista erikoista paimenia telotettiin pyöristyttävällä Tilaisuuden ollessa suotuisan isännis- Olisi entistä enemmän syytä alkaa
nuoriso-kirjallisuutta ja toimintaoh- julmuudella tölle alkoi se kuuluisa työnsulku ra- järjestyä alkaa kokoamaan sitä voi-
jeita järjestystyössä Se suuremmoinen kansannousu jo- kennusalalla ja sen tuloksena on että maa joka lopettaa riiston ja harvain
Meidän tulee muistaa että nuori- ka tänä hirvittävänä aikana oli Suo- llnj0t menettivät sen vähäisen mer- vallan ja tilalle asettaa työn oikeuden
somme muodostaa lähitulevan johta- messa havaittavana ja joka murti suo- kityksensä mikä niillä oli Tilalle as- Tämä tehtävä on suuri Se el ole yk
van aineksen yhteiskuntaelämässä malaisten ja venäläisten hävitysliiton tui "American pian" eli hikipaja Tä- sin miesten eikä naisten vaan kalk
Ja jos nyt autamme si!ä kehittymään m in ottaen vangiksi liki 100000 sen män "muutoksen" aikana tapahtui kien palkkaorjain suoritettava Se ei
luokkatietoisuudessa niin tulee se jo jäsentä on kauniina valokohtana kär- kyllä muutos uniomuodossakin Syn- myöskään ole vaan "aate" kuten mo
suuresti elävöittämään ja voimista- simysten synkällä pohjalla tyi se paljon puhuttu Rank and File net sanovat vaan on se pakollinen
maan ei ainoastaan meidän omaa lii- Ylläoleva jo yksistään riittää osoit- järjestö Mutta kun työläiset ovat op- tehtävä Lopullinen kamppailu lähe
kettämme vaan vieläpä muodostaa tamaan kenenkä palveluksessa ny- pineet maksamaan jäsenmaksuja vaan nee Hyvin varustautuminen takaa
tärkeän yhteissitecu Canadan suoma- kyinen koululaitos on Työväenluo- 8ijlla uskossa että sillä rahalla voi voiton työväenluokalle Etsikää paik
laisen ja tämän maan varsinaisen kan vapaustaistelijoista tehdään raa- saada hyvä paikkaisen työn niin on kanne jo huomenna Liittykää punai
tvnviion viilille nuorimmme kun kiivt kalaisin mutta valkoisesta terrorista vallronn aunria liiKenin nvsvmään uu- hppu rtntnmnnn
tää sujuvasti sekä suomen- että eug- joka julmalla tavalla tuhosi kymme- dessa uniossa koska tuo Järjestö ei Vilho Keskinen
lanninkieltä net tullannet työläiset ei mainita sa- kykene heti takaamaan työtä puhu- —
Painostamme nain ollen alueen e- naakaan On itsestään selvää millä mattakaan palkasta — Siis ahdas ai- REEDLEY CALIF
dustajakskouksen mieliin että se mielellä työläislapset tämän häpäise- ka koskee Rank and Pile liikkeeseen- Luontokin antoi tänne ensi säteitä
kinnittäisi huomiotaan riittävästi tä- vän selityksen lukevat kin Vasta silloin kun joukot käsit- sa]etta runsinanviljelijät jo hetken
hän tärkeään kysymykseen
Henry Barbussen tervehdys
"Kommunistiset nuorisotoverit!
Tuon teille tervehdykseni kommu
nistinen nuoriso jonka käsissä on tu
levaisuus Tahtoisin löytää ne ilah
duttavat sanat jotka voisivat näyttää
teille että se tehtävä jolle olette e-
lämänne pyhittäneet on todellakin
tävät unioiden olevan kumouksellisia odottelivatkin Luimme lehdiRlä mi-
- Mullistus on synnyttänyt suuren taisteujärje8tojä eikä vain paikan- tpnka 9Uuria myrskyjä ja tulvia on
vuosisadan mutta tämä löytää pienen ja paIkanvälitys toimistoja alkaa ne raivonnut muualla paikkakunnilla Ja
sukukunnan — Scbjiller
— Kommunismi on oppi proletariaa
tin vapautumisen ehdoista — Engels
— Kenelle ei vielä tul
Toveritar kiiruhtakoon tilaa-
tehtävä jonka täytyy tulla suorite- maan sen heti!
todellisen tehtävänsä täällä vain kevyt multa hyväili ulko-
Muut alat miten rautateollisuudet na liikuskelijoita Tämä paikka on
ja tehdastyöt yleensä ovat lamaautu- niin eteiäsBä Californian valtiostakin
neessa tilassa Suutareilla ja räätä- että ilma olkoonpahan sitte talvl-sa-leillä
on ollut melkoisesti työtä näihin dekin on leppoisaa verrattuna esim
asti pohjois-Californiaan
Naisten työt ja palkat myöskin ai- Paikkakuntamme on suomalais-asu-kavat
huononemaan Siihen vaikut- tukseltaan pieni vaan siitä huolimat-