Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 03, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Tammikuun 3 p — Tuesday Jan 3rd
No 1
Syvyyksissä
(Yö työttömien keskuudessa Bryant
Puistossa)
Kirj V Klimov
Muutamia päiviä ennen Venäjän
marraskuun vallankumousta satuin
näkemään Gorkyn kuuluisan draaman
"Syvyyksissä" (In the Lower Dephts)
kun se esitettiin Moskovan Taide-teatterissa
Stanislavskyn ihailtavan esityksen
vaikutus oli valtava Huomasin noi
den lahoavan maailman elävien sym
boolien synkän todellisuuden jonka
me tavallisesti sivuutamme huomaa
matta "Tuossa on viimeinen taso"
huudahti toverini näytöksen loputtua
"Meidän nykyinen järjestelmämme
el voi painua alemmaksi Kun ihmi
set jotka omaavat voimaa ja intoa ih
miset jotka ovat tarjonneet yhteis
kunnalle verensä ja lihaksensa taita
vuutensa ja kiintymyksensä ovat pa
kotetut häviämään suuressa kurjuu
dessa mitä jää silloin tulevaisuudel
le? Suuren muutoksen täytyy tapail
tua Vanha maailma täytyy tulla
pyyhkäistyksi pois Sn päivä on kä
sissä jolloin kaikki nämä pobjajou
kot kaikki viheliäiset kulkurit nou
sevat kostamaan yhteiskunnalle ja te
kemään lopun tästä hirveästä yhteis
kuntajärjestyksestä Tämä huomautus
painui mieleeni ja uusiintuu aina kun
näen nuo pohjajoukot nuo jotka on
kapitalistinen yhteiskunta painanut
syvyyksiin
Joku päivä takaperin menin Bry
ant Puistoon joidenkin amerikalaisten
toverieni keralla Oli myöhänlainen
Viides avenue kuhisi automobiileista
joissa istui itseensä tyytyväisiä nai
sia ja miehiä iltapuvuissa Katukäy
tävillä tungeskeli kallisarvoisiin pu
kuihin puettua väkeä juuri tulossa
jostain huvipaikasta Yksi tovereista
ni virkkoi: "Tässä on rikas New York
nauttimassa täydellä mitalla elämästä
edes käsittämättä eli antamatta aja
tusta tosiasialle että yhden katuvälin
päässä on kurjia rääsyisiä ihmisiä
joilla ei edes ole kattoa pään päällä
kuolemassa nälkään"
Melkein heti olimme Bryant Puis
tossa ja minä näin jota en ollut unek
sinutkaan voivan löytyä New Yor
kin keskuksessa Hajaantuneent sin
ne tänne oli rapaisia valkeita läjiä
Ne olisivat voineet olla sulamaisillaan
olevia lumikasoja mutta kuitenkin o
livat nuo ihmisruumiita peitettynä
vanhoilla sanomalehdillä Jotkut oli
vat raskaassa unessa toiset makasivat
katsellen avonaisilla silmillä selvälle
taivaalle päämme päällä Yksi nois
ta valveilla olevista huomasi minut
ja virkkoi katkerasti: "Sanomalehti
raporttereita eikö! Haluatte kai teh
dä työn saada pari ylimääräistä dol
laria meistä?" Toiset silmät seurasi
vat meitä tyhjällä väsyneellä ilmeel
lä kun kuljimme edelleen
Ei kaukana siitä joukko miehiä is
tui lamppupaalun juurella pelaten
korttia napeista Ne olivat niin kiin
tyneet peliin etteivät edes huoman
neet meitä Joku huusi "Joe elä un
hoita meitä" ja Joe-niminen mies tu
li virnistellen ja selitti "kun ei ole
lanttia ja haluaa kapinoivan vatsansa
olemaan hiljaa täytyy pelata nappien
edestä joita repii omista ryysyis
tään" Tarjosin Joelle paperrossin
Se oli hänelle kait harvinaista koska
hän kaappasi sen kiihkeästi Vetäes
sään savuja hän virkkoi "En ole polt
tanut viiteen päivään ja olen tottunut
viiteenkymmeneen päivässä En voi
tulla toimeen vähemmällä On tullut
tavaksi tiedättehän"
Joe oli puettu nimettömiin rääsyi
hin jotka - alkujaan olisivat voineet
olla miesten taikka naisten riippuen
hänen ruumiissaan siekaleina Ken
gät paljastivat hänen mudasta mustat
paljaat varpaansa Hänen paljas rin
tansa ei ollut sen paremmassa kun
nossa Hänellä ei ollut paitaa ei suk
kia Johtuen hänen pörröisestä tu
kastaan ja karkeista kasvoistaan jota
ei ollut partaveitsi koskettanut viik
kokausiin oli mahdoton tietää oliko nyt näyteltynä englanninkielellä ja
hän nuori eli vanha Himmeässä va- ulkoilmassa Tässä ne ovat nuo la
lossa voi vain nähdä silmänsä kiilu- hoavan maailman elävät symboolit
van kuin kuumeessa Tarjosimme hä- Mikä pitää heidät elossa mitä odotta
nelle voileipiä joita hän alkoi niele- vat mitä toivovat he? Kuulon vaata
mään sellaisella ahneudella että kään- uksen Willen sairaassa äänessä Joka
nyimme pois Oli tuskallista katsoa tulee hänen paljaan hoikan rintansa
sitä ahneutta johon nälkä oli tämän syvyydestä
miehen ajanut Hän näytti unhoit- "Varastoako! Kaikkihan kuuluu
taneen ympäristönsä Vain hänen ää- meille Nämä pilvenpiirtäjät tämä
nekäs pureskelemisensa kuului ja me kirjasto se olisi kaikki meidän Kike
häpesimme häpesimme omien yltäkyl- ämme joka sen aikaan sai Ja me!
Iäisten olemuksiemme — häpesimme Meidän täytyy maata täällä puistossa
ihmiskunnan vuoksi ja on hyvä työ kun he eivät aja meitä
Myöhemmin Istuessamme penkillä pois Mutta me vielä maksamme heil
hänen vieressään tulimme tietämään le kaikista hyvistä töistä Opetamme
että Joe oli entinen työmies Hänen heille läksyn Olkaa huoletta!"
kotinsa oli ollut kaukana lännellä jo- Toiset nyökkäsivät päitään Joe pa
hon häneltä jäi äiti ja sisar Ne oli- lasi voileipien ja paperrosslen kans
vat molemmat hänestä riippuvaisia sa He heittivät itsensä ruuan kimp
Hän oli työskennellyt kenkätehtaassa puun kuin laumanälkäisiä susia Aa
mutta oli jo kuusi kuukautta siitä kun tuimme sivuun ja kuuntelimme heidän
hän oli menettänyt työnsä Hän oli jauhavien leukaluittensa ääntä Po
myynyt kaikki vähäiset tavaransa liisi näyttäytyi ja silmäili meitä epäi
jättämättä itselleen mitään ja lähet- levästi sitten käveli pois kun tyyty
tänyt rahat äidilleen Nyt hän on eh- väisenä tiedosta ettei ollut "kumous
dottomasti rahaton Kuusi viikkoa ta" näkyvillä
sitten oli hänet ajettu pois kellarista
jossa hän oli asunut toisten kanssa
kun eivät voineet maksaa viiden dol
larin vuokraa Hän ei välitä paljoa
itsestään mutta ajattelee vanhaa äitiä
ja pikku siskoa Mitä tekevät he?
Kyyneleet tuli hänen silmiinsä heistä
puhuessa Hän oli kääntynyt Ameri-
kan iLegionan puoleen mutta turhaan
"Minä takaan'" sanoi hän katkerasti
"ennenkuin kuolen nälkään johonkin
aidan rakoon kuin koira tulen vielä
tasoiksi noiden legiona-fagiirien kans-
sa Katsokaa näitä poikia he sanovat
että he tekevät samaa kun bolshevikit
Venäjällä Kun tulee tosi eteen lä~
lietämme Rockefellerin uinumaan
puistoon ja otamme huoneita haltuuin-
me hänen taloissaan Odottakaahan
vain kunnes talvi tulee Meillä ei ai-
nakaan ole mitään kadotettavaa Ha
ha haa! Enkö ole oikeassa?"
"Katsokaahan" ja Joe alkoi pu-
heensa hetken vaitiolon jälkeen "tuol-
la on eräs mies tuolla paperien jou-
kossa tuo laiha jolla on naisen takki
Hän on italialainen Hän on ollut Mr
Ledouxin mukana Bostonissa orja-
huutokaupassa No niin ei kukaan
halunnut häntä ostaa hänellä ei ollut
lihaa luittensa päällä Luita siinä
kaikki mitä hänessä on Hän ei kestä
kovin kauvan enaan Han ei ole voi- vain
nut tienata anoatakaan ropoa kahdek- sai ainoastaan niukoin annoksittain
saan kuukauteen Hän oli ennen rää- hoikan vatsansa täydeltä syödä
täli No niin hän puhuu aina bolshe
vikeista ja sanoo että meidän olisi Se oli vain taika
parempi olla jos kunnianarvoisa Le- raa'an sodan aika
nin olisi täällä Älkää välittäkö po- kuin piti ain' raataa myötä
jdt näytämme mitä voimme ensin teh- Varsin halvalla ja vain nälkäpalkalla
dä sitten kutsumme kunnianarvoisan noitten sotavoittoilijain tahdosta
Leninin tänne korjaamaan asiat Kuu- päivä pitkä ja vielä kaiken yötä
le Wille tule tänne Lopeta pelisi"
Wille nousi pelistä jä saapui luok- Saanut valittaa ei
semme toisten seurassa Heitä oli tahi turma vei
kymmenen He olivat kaikki entisiä yli aaltojen Atlannin meren
työn tekijöitä ja amerikalaisia Wille siellä siitä palkaksi annettiin ain'
oli ainoa ulkomaalainen mutta hän- ktiuma kylpy vain poikkeuksittain—
kia puhui englanninkieltä He olivat vaati sovinnoksi lihan ja veren
kaikki samannäköisiä menehtyneitä
siivoamattomia kuumeisilla silmillä
He silmäilivät meitä epäselvästi mut- Vaan kurjuus kuin nyt tää
ta" Joe vakuutti heille: "Ne ovat ali huippuunsa ennättää
right ei mitään salapoliiseja" Ky- jo puhkesi "laiton" lakko
syin "Kuinka voit sen tietää?" Joe Nyt lakkolaisten kokouksessa siell'
vastasi epäröimättä "Elkää välittä- tämä määräys oli annettu mieli'
kö tunnen salapolisin mailin päästä sitä kuulla oli kaikkein pakko
Ne näätät eivät voi minua pettää Ta-
kaanpa että olette itsekin bolshevike- Nyt lakko puhkeaa
ja ja johtajat valitaan
Hento iltalialainen katsoi meihin Hurraa huudon joukko nyt parkasi
kuin sanoen: "Se on sitten hyvä me Vähän jälkeenpäin omin silmin mä
ymmärrämme toisiamme" Kuitenkin näin
Joe näytti olevan hyvällä mielialalla kuin herrain käskystä jo klldättäin
ja halusi itse puhella "No niin po- hurtta johtajan niskaan nyt karkas
jat" sanoi hän "On aikamoinen Kon
sertti vatsoissamme! Siellä vingut- Mitä ajatellakaan
taa kuin Caruson kurkussa kuten työläisperhe jo saa
Wille sanoisi eikö?" He kaikki hy- isä lapset ja äiti hellä
myilivät heikosti kuten sairaat lap- kuin elon päiviä vaan nyt mittaillaan
set kautta hurttain jotka käyttää
Annoimme heille mitä rahoja meillä aseitaan
oli ja Wille meni hakemaan voileipiä vielP luokkatovereitten pistimellä
ja paperrosseja Nyt he kaikki al
koivat puhella Ja kun kuuntelin hei- Pappi kirkossaan
dän puheluansa ja katsoin heitä ajat- virka-kauhtanassaan
telin näkeväni Gorkyn "Syvyyksissä" alkoi rukoilla — Isä meidän
—
TYÖLÄISELÄMÄÄ
Aika kova on tää
sitä kaik' viel' eivät nää —
nyt työläisjoukoilla meillä
Millään pääsevän näytä el eteenpäin
turhaan itseänsä vaan näännyttäin
kulkien tyhjillä työnhaku teillä
Työtä ei saada nyt
toiset taas häädetyt
se vliltävi kansan selkää —
Isot pohatat itseänsä lihottaa
ja kansa suuri nälkää nähdä saa
pikkuporvaritkin kohta jo pelkaa
Olen minäkin kulkenut
ja työtä hakenut
turhaan pitkän kesän kuuman
Vyöremmistäin sen mä selvästi näin
niin usein kuin kiskoin sitä
klinnepäin
olen holkennut jo usean tuuman
Tuli aika kerran
myöskin etu herrain
että kansalle riitti työtä
Mutta silloinkin ain' työn raataja
Jätimme puiston aamun sarastaes
sa Aamunkoiton ensi säteissä näyt
tivät pilvenpiirtäjät haamuilta jotka
odottavat salaperäisyyden paljastusta
Rikkaiden New York on sikeässä
unessa Kaikki on hiljaista Mutta
se on uhkaavaa hiljaisuutta Siellä
Bryant Puisto el milloinkaan nuku
siellä ei ole milloinkaan hiljaista Vi
han katkeruuden myrsky kohoaa
siellä puiston kodittomien ja nälkäis
ten asukasten keskuudessa joka ker
ran puhkeaa ja lakaisee kalkki edes
tään He kiroavat kohtaloaan ja yh
teiskuntaa joka on sen heille suonut
Kuten raajarikot ja kyttyräselät Sho
lom Aschin tarinassa he menivät "il
man lippuja ilman lauluja Vain ki
rous käärittynä heidän rääsyihinsä
se kuuluu heidän väsyneissä askelis
saan mitä kamalin sivistyksemme ki
rous kirous joka saa vanhan maail
man kutistumaan kauhun puistatuk
sessa kuolemantuskassa
Suom A K
Vaan perästä tään kehoittl
käyttämään —
hänen tahtonsa pyhästi täyttämään—
aseinaan klvääreitään
Nyt pyssyhurtat vain
ain' lakkolaisia
kivääreillä ampuu ja hakkaa
läpi ammutaan ja kaula katkaistaan
murhaten elo raatajan ratkaistaan
ihmis ruumihin ne metsähän nakkaa
Tänäpäivänäkln
vielP työläisiäkin
on taistelussa herrain puolla
he sokeudessaan johtaa joukkojaan
työn taisteluissa herroja puoltamaan
— tahtoen riistäjän kättä näin nuolla
Nyt jo keksitty on
asekin verraton
uutta lajia myrkkykaasu
kuin vieläkään päättymään el
millään
uhalla ja pakkomääräyksillään
olla "laittomia" lakkoja saatu
Jos te yritätte
työläisjoukkoja
joillakin lailla auttaa
sähkötuollllen jälkeen tuomioitten
saa pyytämättään varmasti Istuimen
uhrata henkensä asiamme kautta
Joukkoin Johtajat vaan
ain' linnaan raahataan
sitä työläiset kaikin jo kiroo
se vannokaamme kuin vuoromme
saamme
ett' vankilain ovet ne aukaiskaamme
ja perustakaamme yhteiskunta siro
Järjestelmä tää
nyt kyllästyttämään
jo työläisjoukkoja pakkaa
me herätämme työläistoverimme
yhdessä toimimaan eteen aatteemme
myös silloin Ihmisteurastuskin
lakkaa
V Pyötsiä
HANNAN S S O ompeluseuran koko
ukset pidetään jokaisen viikon tors
taina kello 2 jpp Huom! Kahvia saa
tavana joka kokouksen loputtua
ABERDEENIN S S CLUBIN ompelu
seura kokoontuu joka torstai kello
2 ip 713 E First St— Tervetuloa
HOQU1AMIN S S O ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla
Ahjolassa joka torstai kello 2 Jpp
Osote: 316— lOth St Hoqulam Wash
POHTLAND1N S S 0:n ompeluseu
ran kokoukset pidetään Joka kuun
ensimäinen ja kolmas torstai osaston
talolla klo 8 illalla Osote: 719 Monta
na Avenue
WAUKEGAN1N 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden
ensimäisenä ja kolmantena torstaina
alkaen kello 8 illalla — Naisosaston ko
koukset pidetään joka toinen keski
viikko kello 7:30 illalla