Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 27, 1921, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Joulukuun 27 p — Tuesday — Dee 27th No 52
tulevaisuutemme ja hyvinvointimme Porhonalllolttn sia' lBantavakl tietää että palveli- vat joilta eivät suojeluskunnat olisi
koskee sen sijaan että olisivat in- MCTnCpUlVCUJQ jätkin ovat jo vapaita itsenäisiä ihmi- uhreja vaatineet Ovat kotikylässä-
nostuneet taisteluumme sen puolesta " siä jotka voivat itse määrätä eläinäs- nikin kolmessa paikassa teurastaneet
siihen taisteluun jota työläiset kai- Tämän porvarillisen talousiärjesttl- taän Ja työstään Tehdä työtä pyö- eräässä kodissa työläisen pienen po
kissa maissa käyvät kapitalismin ja män vallitessa tarvitaan vielä monen- reita paivia — tai tehda sitä määrä- jan ja toisissa työläisasunnoissa kalc
voimassaolevaa yhteiskuntajärjestel- Iaisla erl ammattilaisia ja työnteki- tyn aian- Antaa työvoimansa ilniai- si aikuista miestä Voiko inhimilli
mää vastaan kiinnittävän huomionsa jöitä joita tulevassa sosialistisessa seksi tahi ottaa siitä tariffin mukai- nen ihminen ajatella sellaisen olevan
aivan toisarvoisiin asioihin tai viettä- yhteskunnassa ei enää siinä merkityk- nen maksu Sen työnostajat tietävät tarpeen? Vaan Suomen "valkeat"
vät aikansa yksinomaan tanssissa ja sesga tarvita eikä pidetä Mutta niinkuin sanottu ei vielä suuri virkailijat tietävät sen olevan heille
muissa samanlaisissa kurjissa huvi- Yl:si sellainen ammattilainen vielä osa työnsä myyjiä — ei ainakaan ta- hyödyksi ja yleensä kaikille porvareil
tuksissa niin se todella tekee mie- nykyään on perhepalvelija Mutta loustyöntekijöitä palvelijattaria sit le nautinnoksi
lemme alakuloiseksi Tällaiset tove- vaikka hän on vielä aivan välttämätön tiedä! He valittavat ja ruikuttavat Mitä sitten Suomen hallitus tekee?
rit eivät ajattele sitä suurta taistelua ja tärkeä tekijä nykyisessä porvarini- sitä kurJaa Ja halveksittua asemaa — i Se luovuttaa suojeluskunnille a
jota me käymme järjestöissämme ei- sessa perheessä jossa eivät vielä e- missä vieä suuri osa taloustyönteki- vustuksla se määrää kaikille työläis
vät ajattele sitä sortoa ja orjuutta männat tee itse' töitään niinkuin työ- öita on -a sitä epäinhimillistä koh- murhien johtajille eläkkeitä ja mii
missä he ja heidän toverinsa kaikis- läisperheissä vaimot tekevät niin sit- telua mikä vielä heidän osakseen fu- Joonia "peinitsiooneja" Se laittaa
sa maissa elävät He ovat kuten sa- tenkin on palvelija vielä sangen mo- lee sangen monessa paikassa Mutta kaikellaisia sotavälineitä ja myös por
nottu välinpitämättömiä kaikelle täi- nessa perheessä unhoitettu jopa hai- sita aaiaa sita keinoa minkä avulla väreille teatteritaloja Siksi pitää
le Ja juuri sentähden että suurin veksittukin olento kaikessa muussa olonaa paranisi sitä eivät vielä suuri melkein joka kuukausi pienimmänkin
osa työläisnuorisoa seisoo välinpitä- kun siinäi että senainenkin kapine on osa palvelijattarista muista — ta- torpparin antaa ylös omaisuutensa
mättömänä 'suurelle vapaustaistelul- perileeasa' olemassa ja jonka tulee hi eivat valitä- siksi siellä pitää työläisten maksaa
lemme kehoitan teitä jo järjestäy- tietää osata ehtiä ja tehdä kaikki hy- Tie vapauteen ihmisarvoon ja oike- veroja työajasta vaikka ei olisi työs
tymisen välttämättömyyden ymmär- vm Hänen tulee olla kohtelias ja ultsiin kay työläisellä ainoastaan o- sä saanut ollakaan
täneet toverit työhön ja taisteluun myötämielinen kaikille ja palvella hy- mien järjestöjensä kautta ja avulln Joutaako Suomen valtiolta mitään
Mutta missä on sitten syy kalkkeen vn kaikkia Pitää huoli sekä taloii- se on teie jo tuhansin kerroin sa- maalaisten etujen valvomiseksi?
tähän välinpitämättömyyteen ja yhtä- dellisista ettsi yhteiskunnallisista teli- nottu i'd selitetty ja että itse teidän Ei suinkaan sillä jos kävelee val-kaikkisuuteen-
— Minun käsitykseni tävistä s t s että ne kaikki tulevat 011 kunkin kohdastanne itsellenne oi- tiolle joutuneita maanteitä pitkin jot
mukann on se siinä etteivät muuta- ajallaan tehdyiksi Hänen tulee ensi- keudet ja parempi olotila hankittava ka valtiolle joutuivat viime vuosina
inat yksilöt tahdo edes ajatella sillu mftisenä aamulla nousta ylös — jos ei sitä työnostaja — isäntäväki — tee niin huomaa hyvin että niissä ei ole '
jos ho todella ajattelisivat niitä oloja lian on yksinäinen palvelija — huolen- muistakaa se mitään korjauksia toimitettu Vaikka
missä he elävät ja vertaisivat niitä tia että lapset joutuvat ajallaan kou- siis nouskaa ia järjestykää ottakiia valtio lupasi ottaa huolekseen kaikki
riistäjiensä elämään niin koettaisivat ]llull syötettynä ja siistinä sekä että Paikkanne toverienne vieressä Käy- kunnan tiet ci se ole muita ottanut
he todella tehdä jotain olojensa paran- isäntä ja muut perheenjäsenet jou- käa 'lldessa käsikädessä suureen y- parantaakseen paitsi niillä seudutl
tamiseksl he oppisivat vihaamaan si- turm ajallaan virkoihin ia mikä mi- levään koko köyhälistöä kohottavaan la missä asuu' niitä "viisaita" porva
tä järjestelmänä mikä sallii toisten hinkin Hänen on laitettava hyvä ja tvöllon Ylös sorron yöstä! reita Tietysti osataan niin laittaa
elää loistossa ja ylellisyydessä aa- maukas ruoka halvalla — sillä mones- "Annaliisa että "tuhma" maalainen saa tehdä
maila kertaa kun kansojen valtavat sa perheessä on vielä se vanha tapa tiensä tahi pitää sillänsä jos niin
enemmistöt elävät mitä huutavimmas- että moititaan palvelijaa jos ruoka o f i haluttaa Sillä niitä teitä joita val-
sa kurjuudessa Toinen syy minkä tulee liian kalliiksi' Entäs sitten puh- JUOmi-muiStelmia tio ei nuoiekscen ottanut ei myös-
"TltloZn f" Ve"Jan telUäVä ~ j0lSSadn Pe" ri"a- Setäni oli ne lähettänyt ml- Suome" yleilen k° 1 me
heidänkin aulin Moni „lm I !° " " peSetntään Vaatteet pe" nulle kuten ennenkin sillä eihän 11 kltse l mitäan- KouIu ei raken"
lieidankm apilaan Moni nimittäin sulaitoksissa tahi kutsutaan kotiin den vakinaisiksi til- aliksi minusta neta' eikä myöskään avusteta työ
ajattelee etta mita minä yksinkortai- pyyUuiiri Mutta siitä huolimatta on Je°a ™ ™ kun ero e ollut työ ä liilsten laPsia k°™n" MItä kaik"
ne„ työläinen voisinkaan tehdä En- palvelijalla ylin kyllin tehtävää Ja v £ ° uu kuin koLe vikl SHs kii muihi" Parannuksiin tulee ei
Sl?™ ?„ muään Tif entt T" " J" mUUt -istäj muusta S Ullä Usi - ' aavistustakaan koska niitä
S vi l 2 f"' nil" täytyy Sm0i" tU°n PalVeMjaU "aa Paitsi vähäinen palkka jonka tulee' tuleek° niitä milloinkaan?
n okin o raljon näh aiatte Z h 'flf PUUhata raadannasta saa Senkin useimmassa Tahdo11 vMä kertoa Toverittaren
Lver ita Zt Mn TnlnM ?? P Paistaa kiilloittaa ja tapaukgessa saa kuukausittain luky°ille niistä aivoista' i°tka valiä"
tovereita Mutta min ei ole asianlai- kirkastaa joka paikka Ja pielus että vät matkustajaliikennettä Englannin
ta Me tarvitsemme kaikkia taltio- ei emäntä häpeää saisi - sillä vie- Paastva"i lm mitä hartaim- Jft guomen välmä Njjsgä aivoissa e
lussamme Juuri sinua Ja minua sii- raan silnla oa vieressä Mutta pai- ma mielenkiinnolla edellämainittu- Bulnkaan ole herttaIata matkustaa
nä tarvitaan Jos sinä vain hankit velija Joka niin häärää ja puuhaa vai- elta' N!lssa o!i myos Suomesta 0npa yaikea kolmannen luokan mat
itsellesi tietoja ja otat selvän pää- voo ja vaalii pitää huolen kaikesta kWoitettu Siksi ajattelin myös mi- kugtaj(m elä8käälli Ensiksi täytyi
määrästämme niin sinä et voi enää ja kaikista - niin sama palvelija on nakm klrJ01aa Toverittareen ja ent- matkUStajain sulloutua aivan liian
seisoa välinpitämättömänä taistelu!- vain halveksittu ja unhoitettu olento tal" slks': kun pidan Toverittaresta ahtaaseen Ja usea ruokaiaji oH siUell
lemme Sinä olet silloin tuleva var-' useimmissa perheissä On niitä tietys- Tulm tanne Amenkkaan lokak 10 aitettU( kutfm _ sioil]e Laiya u
munteen siitä että jokaisen proletaa- jolakin poikkeuksia isäntäväenkin ?:nf- Matkani onnistui erinomaien tenkin oli hajanainen kun läpi ruo
rin velvollisuus on kalkin voimineisa joukossa vaan sellaiset ovat enem- "}yvin' ?'kka Iahdm tanne SaV0U 6y" kahuoneen Juoksi vesi yöllä jos oli
työskennellä suuren Ja Jaloa päämää- män harvinaisia Jotka samalla kun da"maalta yksln ilman tovereita jonUiniainen mvrsky Mikä on syy
rämme toteuttamiseksi Niille jotka vaativat jtaeiieen hyvän aseman va- ™ta Suomessa sItten on? ettei sovi laittaa parempia laivoja?
kaikesta huoltoalaa seisovat taiste- paU(lell ja arTonnlI1IoB _ kunnioituk- fllme" on ly"a'ten kidutusta _ Suomessa on riist0järjestelmä!
lumme ulkopuolella harrastavat tois- Een nHn kotona kun yhteigkunnassa a "J8" teurastusta' Sen Pääsln Toivoisin että Suomen - sekä kaik
arvoisia asioita tahdon sanoa :Ei ole „„„ mvöskin suovat ja antavat gitii „ kemaan vaikka olin nuori Vaikka klen maiden _ työIaiset liittyisivat
työläisen arvon mukaista vetäytyä miMe työntekijöilleen - palvelijoille k°"k5'lan onkm s: da"maalla on slel- yhteen taistelemaan riistojärjestel
pois luolfkansa vapautumiataiftelus- y m lak' suojeluskunta kuten se on ylf- mU vastaa„ sitten koittaisi SuomeI
ta! Kun sinä kerran olet päässyt sei- L yvmH muillakin kylillä e uusi aika joka kohottaisi Suomea-
ville työmme tarkoituksesta ja pää- knvalhfos a tyt äre ä KUn"at 6 Vät V°' rak°ntaa k' taloudellisen Ja henkisen kehityk
määrästä niin olet huomaava miten rjeenvainaosta tyttäreni lcouluja että työläistenkin lapset voi- spn
Pieniä ja vähäpätöisiä kaikk muut a- ama -t- Tervehtien: - N K (eräs 17 vuo-
siat ovat sen rinnalla Ja yhteisvoi- fa ki" tvttäre leen kaikes a ml " "" ""t™ "as tyttö)
min me olemme päämäärämme saa- 3 d ty"arelleen kaikesta ml- maanteMen tekoa Vaan kyllä he Voi Sunerior Wis
vuttanoet Me emme SCa koskaan taPtul kotona ja sen ympärls- vat ptaä suojeluskuntia yllä nylkeä SU1erl0r' WlS"
väsyä taisteluumme miten raskas ja u"" 1° L f' T' veroja yli mahdollisuuden työläisiltä
kuinka suuria uhreja vaaliva se sit- ta ja kaikellali'sta kotfa ' a- että vaan suojeluskuntalaisille rlit V„n'n nn%„tenn
ten lieneekin Ja kerran on se päivä T' ' taisl valinee' Jilla isiH pltä- &anSCLSin amatSOO-
kolttnva jolloin me päämäärämme 'f °ma" pikkU kaPPaIeensa vät kurissa On myös kaikellalset ka- nftn %)anaUl
saavutamme kaikkien ihmisten pää- f'r ~ N"SSa Ptaa k"toisis- lastukset käynllissa kalkklen liikkei "a VOllglim
määrän minkä korkein sisältö on: oi- "i 'lltnviefoista y m Äshto Tl °usmeijerie ja muide" PITTSBURGH 20 p jouluk
keutta kaikiile vähyyttä el kelle- lloIstaa ja ZZl T£££ vr ~ viranomaiset vangitsivat
kann MMai to-osingot suojeluskunnille Se kyl a x „
o tua valosassa Ja varakkaassa kodissa : „ r tanaan kuusi naista "laittomasta ko-
Sentahden toveri hellä s viran jo- va'OI kay siten painsa kun kapitalistiset „t xT i t „
r Ja 9en ympäristössä Mutta e sana - „ „ „ L koontumisesta" Naiset olivat osalh-
kapaivaiset asiat oplske e vakavas'i 7 ooi suojeiugkimtjen kannattajat tulevat
' ' lakaan noissa kirje ssä muisteta nii- : sia siihen lakkolaisten vaimojen tyt-
ja tutustu meidän vapausta ste luuni- 'u"! un kokouksissa äänestämään etta he tah- „ _
y " lcu"" ta jotka juur hei e nuo hauskat loi- „„ i tanen ja äitien mielenosotukseen eli
me! Ja sina et ole enää pitemmät- ™ai ™ tovat luovuttaa voitto-osingot suoje- „ „ 1„
„ set kekkerit herkullisine näivällisl- i amatsoonimellakkaan' joksi liikettä
ti ja:ivd vapaustaistelumme sivusta- „ "c"lu"!"'"' p"vaui!i i„skUnnille Työläiset ja yleensä pik-
t„„„„„ i "een ja 11 a lisineen valmistavat ja i :!„ : 1 i on ruvettu kutsumaan jonka naiset
katsojaksi vaan tulet innokkaimmak- "m ja kuviljelijat vastustavat äuojeluskun-
heitä aina nöyrinä ja uskollisina pai- „i„ „ i j „ olivat jajrestaneet nkkureita vastaan
si taistelijaksi sen armeijassa 1 taialsia olkootpa edellämainitut muu-
Silloin kun kaikki nuoret proletaa veevat: ruokklvat kaat Porsaat y ten mitä mlelta Mutta he ei Viranomaiset ovat suuremmassa mit-
rit neitoset ja nuorukaiset tässä mie- ™ kotloli'mpt U tekevät kaiken vät aina jouda tuiemaan kokouksiin akaavaa alkaneet ahdistaa radikaa
lessä ajattelevat velvollisuuttaan y°"' m'"ka avu"a vasta varakaskin vastustamaan kapitalistien vaatimuk- leja ja mnita "el-luttuja- aineksia
kääntävät selkänsä asiamme pettu- ''J0' n"a lammin Ja viihtyisä kun neMfin tiiytyy ahertaa tyos lakkoalueella
reille ja porvarillisille harhakuvitel- "S1 6 noin unnoltetaan? säi joa faIe„ oIienkaan eg8- siksl käsittele huolella
mille voimme me yhteisin voimin ra- sksi' että 'ie ovat palvelijoita työ- porvaristo uusii aina sellaisia kiris-
kentaa sen yhtoiskunnan jonka pi- lasla' työnsä myyjiä jotka heidän tys vaatimuksia että se vain saisi kyl- "Jack on antanut sydämensä minun
kaista saavuttamista me hartaasti o- niielestään i vat kokonaan eri joukkoa uksi köyhälistöä kiduttaa Vaan Jos huostaan"
dolamme s'"ä työläiset ovat Jo ainakin nimelli- työläiset tekevät anomuksen noihin "Niinkö? on parasta että käsittelet
Setä sestl vaPaita — eivät ole enää heidän sanottuihin voitto-osingoähin jonkun sitä huolella rakkaani Hän kertoi
orjiaan entisessä merkityksessä — kunnalliskodin ruuan parantamiseksi minulle viime viikolla särkeneensä
t TllrfiaTnlrnn filonb-onnna siia eri j°uIikoa kun mu"t kotieläimet tahi vaikkapa lääkäri avun saamisek- sen"
UUUlSldlltld UldUKSenne mitkä vielä ovat heidän yksityistä si tahi muuhun sellaiseen niin ani-
ilJOlSSa ettei lakkailtUS- omnsuuttaan harvoin sellaisiin suostutaan Osaa- „
ta lehdPll lähpffÖltliQP N"n' isäntavae'Iä — työnostajilla vat ne kapitalistit sanoa että joka — J°s tanuOt tenua ftyvan
" 1'uc" laiiciictllliBCa- on seIvilla luokkarajat Mutta ikävä kerran on Joutunut nälkää kärsimään palveluksen tuttavallesi tilaa
83 tllle tapahtumaan ' kyllä ei vielä suurella osalla työläi- niin kärsikööt! Ne ovat aivan anihar- hänelle Toveritar