Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 27, 1921, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 52
Tiistaina Joulukuun 27 p — Tuesday — Dee 27th
Oli tuotu Iltajunalla kaupunkiin ja tehnyt Tuollaiset roistot jotka tu- ettei hän ole tehnyt ennen kaikkea sysätä kansaa luotaan tykkien Ja
myöhäistä kuin oli saivat viettää yön- hoavat ihmiselämää mellastavat luo& mitä olisi voinut kuulien avulla
sä raudoissa kunnes seppä ne aamul- kalakiensa turvissa saavat rangaia- Teräsrenkaana kiertyy sydämen Uhkaus ampua oli selitämättömän
la irrottaisi tuksen jota voi korkeintaan arvioida ympärille tietoisuus siitä että hänen loukkaavaa
Kopissa oli aikaisemmin säilytetty liian lieväksi taistelunhalua uhkuva nuoruutensa on Kasvoiltaan nälkiintyneen näköl-
kahta naisvankia Senvuoksi oli äin- Ja niin oli Emmi alkanut odottaa teljetty muurien sisälle nyt kun hän nen ja mustasilmäinen laiha kookas
ne tuotu toinen venäläinen kasarmi- köyhälistön nousua Ei hän siihen us- sen ymmärtäisi tehdä
Bänky seinällä riippuvan lisäksi Sen koa jaksanut Mutta kuitenkin oli sii- —
päädylle nousten saattoi Emmi tart- tä niin mieluista ajatella YhdphsÖS OÖittÖ flftlfllf-
tua kaltereihin ja kurkistella niitten Yhä useammin palautuivat Hilman ' "ueKaua JUIIU tUffllfU-
läpi nat hänen mieleensä Ja kohta koh- i
Iltatuulessa väreilevällä merellä daltaan alkoi hän huomata toverinsa
liukuivat purjelaivat ja tuolla etääm- olleen oikeassa
mällä näkyi metsäinen ranta Emmi muisti kuinka hän vapaudes-
Ei Tuota ei saattanut kauemmin sa ollessaan oli peljännyt vankeja:
katsella Hän hyppäsi lattialle ja ai- murhamiehiä
koi kävellä edestakaisin Nyt oli hän itse murhasta vanki-
Yks kaks kolme neljä viis Aina lassa
tno sama ijonkcikkinen tahti
kuuta
(Jatkoa n: roon 48)
(Kirj Maksim Gorgij Suom
Klaudie Slivak)
Jatk
Kun ihmisvirta oli tulvinut kaduilta
ntniwnhän nli tmnn mmBttnmana rannalle Troitskij sillalle näki se
Siitä oli jo kulunut lähes kaitsi hetkenä koskenut niin kovin Hän o- P"an epätasaisen souas-
vuotta kun hän oli alkanut tuon li toiminut hetkellisen vihan puus- Jmjan' 0Ka 011 esteenä sine paas-
marssin Kaksi ajanjaksoa oli syk- kassa Ei voinut muuta tehdä
täkseen Hillalle Ihmisiä el seisahdut-
mies huusi:
— Ampua! Et uskalla! '
Ja kääntyen joukon puoleen hän
jatkoi raivoissaan:
— Mitä? enkö minä sanonut että
meitä ei lasketa he
— Kuka? Sotilaatko?
— Ei sotilaat vaan siellä
Hän viittasi kädellään jonnekin
kauas
— Ne jotka ovat ylempänä joo
sanoinhan minä!
— Jahka saavat tietää miksi o
lemme menossa kyllä laskevat!
Hälinä kasvoi kuului kiukkuisia
huutoja pilapuheita Terve järki sär
kyi kummallisen esteen vuoksi ja
vaikeni Ihmisten liikkeet alkoivat
käydä hermostuneiksi vilkkaimmlksl
Joelta tuulahteli purevan kylmästi
Kiväärin terät kiiluivat liikkumatto
mina Vaihtaen joitakin huutoja ja anta-
syn hämärä loistellut kuutamossa Mutta eikö olisi mahdollitsa että tenut tuo hannaa ohut aita Nuo so
kaltereilla Kaksi kertaa oli ne peit- lukemattomat hänen onnettomista o- ttlaat tuossa sinerätvässä ilmake
tänyt lumi KakBi kertaa oli lumi su- satovereistaan kenties olivat tehneet hassa eivät näyttäneet ollenkaan pe
lanut Ja toisen kerran oli jälleen samoin? Eivät voineet tehdä toisin lottavilta He hyppelivät lämmittääk
kesä Eikö ollut mahdollista että kurjuut- seen jalkojaan heiluttelivat käsiään
Vuoden ajan oli Emmillä ollut to- ta kärsivän hermosto pilaantuu? Et- tyrkkivät toisiaan Edessään joen
veri eräs poliittinen vanki Hilma tä kadulla kasvaneen tie päättyi — tuolla puolen ihmiset näkivät synkän
oli hänen nimonaä tfmiintf ofn niiunt van viluun ? rakennuksen Siellä heitä varttosi
he kesäiltoina istuneet muistellen nii- Eikö ollut mahdollista että nälkäi- "hän" taion isäntä Suuri ja mahtava en pe™ks' Pain°8tukselle takaapäin
tä yhdeksäätoista juhannusta jolloin nen — tahtomatta tehdä rikosta — hyväntahtoinen ja rakastava hän ei
ei mmiH aiilVnmit hoitä olämältä vnraati VviiäiaoHii leivän? tietystikään voi antaa määräystä RO-
Jolloin — alkuvuosina — tuomien Eikö ollut mahdollista että poljettu tilailleen ettei tämä laskisi kansaa jen ]ianssa' vetäytyivät sivuun havl-
tuoksu avonaisesta akkunasta kehdon pisti puukon jalkaan joka häntä tai- joka rakastaa häntä ja joka haluaa
vierellä hiipi jolloin myöhemmin lap- lasi iski pommin siihen päähän jo- rauhallisesti puhua hänen kanssaan
eena kentillä kirmailtiin Neitona ke- ka hänen ja hänen luokkansa tuhoa omista tarpeistaan
säyön valaisemalla vaaralla suuria u- suunnitteli? Vaan sittenkin monilla kasvoilla
nelmoitiin Oliko oikein että uhreja rangais- kuvastui käsittämättömyyden Ja ih-
Nyt oli tuo kaikki kadotettu — Hil- tiin Rikoksen syy kirottu yhteiskun- mettelyn varjo Ja ihmiset jotka
makin oli viety vankileirille ta sai rehoittaa rauhassa Jollei oli- kulkivat kulkueen etunenässä hil-
ilimiset liikkuivat yhä eteenpäin No
jotka olivat menneet valkoisten liino-
Kuluiai vielä kymmenen pitkää si lahtareita Jolleivät ne olisi mur- jensivät askeleitaan Jotkut katsah-
Tuotta ennenkuin rautainen portti hanneet isää ja Reinoa Jollei hänen tlvat taakseen toiset väistyivät si
vuun jokainen koetti näyttää toi-
hänelle aukeaisi — silloin olisi hän pyhimmästään olisi pilkkaa tehty ei
sivät joukossa Mutta edessä kaikki
miehet naiset ja alaikäiset lapsot
myöskin heiluttivat valkeita liinoja
— Mitä ampumista siellä? sanoi
sävyisästi eräs elähtänyt mies jolla
oli harmahtava tukka sekä parta —
Mihinkä se johtaisi ilman vaan eivät
laske menkää mufta suoraan jäätä
myöten
— Ja äkkiä ilmassa jotuin cpäta-
tena ollut taistella tuon järjestelmän nohti korkealIa pilvigsä gynll=in
linnoituksen yli Jotkut hymyilivät
{jonkun ääni myötätuntoisesti lausui:
— Kylmä on sotilaiden
— J — joo
— Mutta seistä täytyy!
— Sotilaat ovat järjestystä var-
hallisesti katselivat kultaista enkeliä lyönneillä Sekunniksi niinkun olinl
ERIKOISTARJOUS KESTÄÄ AINO
ASTAAN 30 PÄIVÄÄ!
kolmekymmentä yksi täyttännyt se olisi lauennut eikä hän Emmi olisi gil]ej että sotilaista he kyllä tiesivät aaisesti kuivasti putoili vavahti IsM
Nuoruus NuoruuB katoaisi täällä täällä eika' neitä se ihmetytä Toiset rau- joukkoon kymmenillä näkymättömillä
rosKet ouvat jo jtaivenneet naune uiko joKaisen sorretun veivomsuu
us Sitä ei enää silloin olisi
Kymmenen vuotta kaatamiseksi?
Silloin olisi hän kalvettunut ajan ja Oli Se oli hänenkin velvollisuuten
kärsimysten syömä nainen sa Hänen olisi pitänyt suunnata is-
Ei Tuo el voi olla mahdollista Hän- kunsa koko rosvojen ja murhamies
tä ei voitaisi niin kovin rangaista A- ten rikkaiden riistäjien valtaa vas
luksi oli hän uskonut etteivät ihmiset taan
voisi olla niin julmia Miksi olivat hänen vuotensa vieri-
Olihan tuo lahtari murhannut hä- neet hukkaan? Olishan hän voinut va- ten
nen isänsä ja veljensä pahoinpidellyt Iita elämän toverinsa oman luokkan
häntä sa keskuudesta Olisivathan he voi-
Miksi? Miksi piti hänen kärsiä? El- neet yhdessä iskeä
kö ihmisellä ole oikeus puolustaa it- Sen oli hän itselleen täällä soi vi t-
eeään? Vai saiko jokainen jolla oli tänyt Hfin ei ollut ennen tuntenut
valkoinen räsy käsivarressa mellastaa luokkatietoisuutta
huusi
Hiljaa Smirnoo!
— Mene mene !
— Hurraa sotamiehet!
J0KU- Erikoistilaisuus saada hyvin pulee
Upseeri keltaisessa basilikassa rattu nikkelillä päällystetty "Young
Hän oli antanut (päähine kylmää rastaan käytettävä America" revolveri Jolla voipi ampua
miten halusi? Eivätkö toiset sitten elämän sattumien kuljetella itseään hatun paalia) veti tupesta sapelin doUä latauhseua Tavallinen hinta
ole ihmisiä? Häneltä oli puuttunut tarmoa tcmma- Ja myöskin huusi jptaln joukolle vas- ta]ie revolverille on J1000 mutta tii-
Lainhan piti turvata kaikkia jakaa ta itse ohjat käsiinsä taan heiluttaen ilmassa väännetyllä män kuukauden ajan annamme sen
oikeutta Mutta eikö ee useinkin oi- Hän oli antanut vaistojensa ja mie- teräsjuovalla Sotilaat asettuivat oi- 5'?0 "illa °n osVri""" ifä
lut vääryyttä eikä oikeutta? litekojensa määrätä Itsekieltäymys ka olkaa vasten ja olivat liikkumat- gamanhintasia Kun tilaatte' revolvo-
Oli Se oli vääryyttä Se oli luok- ja velvollisuuden tunne eivät hänessä tomat rin) Umottakaa minkä kaliperin tah-
kalakia Niin oli Hilma sanonut koskaan olleet vaikuttaneet ' '— Mitä he siellä? — kysyi eras dotte Me takaamme jokaisen revol-
Hänelle ei vastattu ja äkkiä kai
kille alkoi tuntua eteenpäin kulkemi
nen vaikealta
— Takaisin! kuului upseerin huuto
— Muutama joukosta katsoi taak
seen Heidän takanaan seisoi tiivis
joukko ihmisiä Kadulta siihen jouk-
Hilma oli puhunut hänelle paljon Hän oli ollut raukka joka itki ole- täyteläinen nainen
Talvisina pakkasiltoina kun he olivat mattomissa pilvilinnoissa ihanoi sei-
kyyrlstyneet lämpöpatterin vierelle laista mikä oli arvotonta
kopissa kohmettuvia käsiään lämmi- Ja tuosta viereltä hylkäsi hän oi-
telläkseen oli Hilma kertonut kaamei- kean elämän: elämän oman luokkan-
ta tapahtumia valkovallan riehunta sa puolesta
vuosilta Hän oli nähnyt kurjuutta puutetta
Oli kertonut hänelle sisartensa ys- ja kärsimystä ympärillään Menet-
tävättäriensä ja tovereidensa sankari- tänyt rakkaimpansa luokkasodassa
kohtaloista vallankumouksen pyör- Nähnyt valkoisen vääryyde Mutta
teissä ja lahtarien lukiessa pistimillä hän oli ajatellut — korjatkoon sen
ja lyijyllä lakia toiset
Emmiä oli hän rohkaissut Hilma Kuinka palavasti hän toivotkaan
oli aina pysynyt reippaana ja toivo- ettei yksikään sorrettu tällä hetkellä
rikkaana Työväen v a 1 1 ankumous niin ajattelisi Ettei kukaan tämän
voittaa varmasti Vasta silloin au- vääryyden rosvolinnan murskaamista
keaa vankihelvettien portit Ja sil- huomiseen heittäisi
loin Hilma kyllä huolehtisi Emmistä Ei Juuri tällä kellonlyönnillä pi-
Sillä eihän Emmi ollut rikollinen Sa- täisi taistella Ei itkeä murhaajan
moin olisi hän ehkä Emmin sijassa veristen kannusten alla vaan nousta
ja iskeä
Aurinko laskee
Tuomet tuoksuu
Pyytäkää VAPAA r Nuoren elaman hurmaavat maljat
LÄÄKEKIRJA — No O " kohoavat punahuulille
Stina on ylt 2" miesten Jn naisten tautia neli leikkivät vapautta Pettävät itseään
Sulkevat silmänsä arkiselta ankeudel
ta — kuvitellen olevansa ihmisiä
verin jonka myymme: Jos ette ole tyy
tyväisiä niin me palautamme rahanne
takaisin Älkää unohtako i että tällit
hintaa ainoastaan tulette sen saamaan
tämän kuukauden ajan
Leikatkaa irti tämä ilmotus ja lä
hettäkää sitte se tulemaan meille ni
menne ja osotteenne selvästi siihen
kirjotettuna ja 30c postimerkeissä
maksaaksenne lähetyskuHamiuksot
$650 maksatte sitte kun revolveri saa-
JOS OLETTE KIPEÄ
tettynii Kuin myöskin täydellinen luettelo suo
malaisista kottluukkeistä Mistu jokainen voi
itse rniita sopivan lääkkeen taudilleen samaten
Myöskin liUikkeftten tiinnat y m
Lääkkeet eivät ol pntenttiläiikkeitä vaan toei
fmomalaisia Ynlmisteira joita Suomessa on Jo
käytetty monia kymmeniä vuosia
Tämän kirjan saatto vapaasti Ja pitäisi sen
elia Jokaisessa suonin laisessa kodissa sillä ette
tiedä koska sitä tarvitsette varokaa huiubnuki
lääkkeita Ja humlinuki-tohtorelta
— Ilj-neirin Apteekki on fl u n r i n —
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A LIGJNELL CO Superlor VVIs
koon yhä virtasi loppumaton ihmis- puu teille Älkää viivytelkö jos etto
meri joukko antoi periksi uuden tul- 'ahdo menettää täjä tilaisuutta
van painostukselle ja koko kenttä 'c HAGO SAFETY COMPANY
täyttyi sillan luona tiiviisti yhteen oept C-50 1330 No Western Avenue
sullotuista ihmisistä Muutamia tuli CHICAGO ILL
joukosta näkösälle ja heiluttivat vai- ——————— — — — — —
koisia liinoja kulkivat kohti upsee
ria kulkivat ja huusivat:
i — Me olemme matkalla meidän
keisarimme luo
— Ehdottomasti rauhallisesti!
— Takaisin! Minä annan määrä
yksen ampua!
Kun upseerin ääni saapui joukon HOQUIAMIN S S O ompoluseuran
korville niin se vastasi ihmettelyn kokoukset pidetään osaston talolla
orjatkin kumealla kajulla Snta että el las- Qte n5±mh gt _ Honuiami Wash
Keilaisi nanen ' luonseen joikui jou- ~
kosta In ennenkin olivat mhuneet PORTLANDIN S S 0:n ompeluseu-
mutta että ammuttaisiin ihmisjouk-
HANNAN S S O ompeluseuran koko
ukset pidetään jokaisen viikon tors
taina kello 2 Jpp Huom! Kahvia saa
tavana joka kokouksen loputtua
ABERDEENIN S S CLUBIN ompelu
seura kokoontuu joka torstai kello
2 ip 713 E First St— Tervetuloa
ran kokoukset pidetään joka kuun
ensimäinen ja kolmas torstai osaston
Hämärtyvä yö tapaa kolkossa vao- koon joka oli menossa "hänen" luo talolla klo 8 illalla Osote: 719 Monta
kikopissa nuoren naisen Hän itkee rauhallisesti uskossa hänen voimaan- na Avenue
Itkeekö hän siitä ettei nuori veri sa ja hyväntahtoisuuteensa rikko!
pääse oikeuksiinsa — ettei saa sisko- hänen luomansa kuvan eheyttä
jen kera riemuita tuomien ja pihla- "Hän" on voima kaikkia muita voi
jien alla? mia mahtavampi eikä hänen tarvit-
Ei Silmään kiertyy kyynel siksi se ketään pelätä
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden
ensimäisenä ja kolmantena torstaina
alkaen kello 8 illalla — Naisosaston ko
knuknet nidetfiän loka toinen keskl-
ei hänen tarvitse viikko kelio 7:30 illalla
ff