Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 20, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: -: Organ of the Finnish W orkin g Women in America
TOVERITA
No 51
_lThe State tnT -Tuesday December 20tli 192 1— Yhdestoista VtiQSiic
MAAILMAN VAPAHTAJA
1
Tuskin löytyy maailman historias
sa toista likettä jota olisi niin hä
vyttömäsi 1 väärennetty ja jonka ni
messä olisi harjoitettu niin suunna
tonta vääryyttä niin hirvittävää ri
kollisuutta niin kauheaa raakuutta
ja alhaista petosta kuin on kristil
linen liike
Tämän liikkeen perustajana pide
tään yhtä ainoaa miestä ja tuota
miestä — ainakin kristityt pitävät —
yli-inhmillisenä olentona — juma
lan poikana Jouluna — jota pidetään
Kristuksen syntymäpäivänä josta mai
nittu liike on niinensä saanut — on
kulunut lähes kaksituhatta vuotta
tuon miehen syntymästä Mutta niin
valtava liike kuin kristillinen liike
onkin on sen alkuperä historiantut
kijalle hyvin hämärä Sillä evauke'
liumit jotka ovat melkein ainoat lait
teet ovat kirjoitetut paljon jälkeen
Kristuksen kuoleman Marcuksen
evankeliumikin joka on vanhin on
kirjoitettu noin viisikymmentä vuot
ta jälkeen Kristuksen kuoleman sekä
jälkeen Jerusalemin hävityksen jota
Marcus kuitenkin antaa evankeliu
missaan Jeesuksen ennuBtaa Täten
löytyy hyvin materialistinen selityä
siihen miten Kristuksen ennustuk
set ovat niin prikulleen toteutuneet
Juutalaisten messias odotus on tun
nettu jo ammoisista ajoista paljon en
nen Kristuksen syntymää Sitä ovat
ennustaneet heidän profeettansa kaut
ta aikojen toinen toisensa jälkeen
Tämä puolestaan johtuu heidän ta
loudellisesta ja maantieteellisestä a
semastaan Ollessaan mahtavimpien ja sivisty
neempien kansojen alituisten ahdis
tuksen ja hyökkäyksen kohteena he
kiihkeästi odottivat että heidän jou
kostaan kohoaisi joku voimakas va
pahtaja kuningas sotapäällikkö joka
pelastaisi ja johtaisi heidät vapau
teen noiden rryöstäjäin vallanalaisuu
desta ja vaikkapa alistaisi heidät vuo
rostaan juutalaisten alamaisuuteen
Siis mesBias Tästä näkyy että alkupe
räinen messias kaipuukin on sangen
materialistista laatua Kuten jo mai
nittiin ennustivat heidän profeettan
sa tällaiaen messiaan tuloa Niinpä
eräs heistä ennustaa että sellainen
on tuleva Daavidin huoneesta ja su
vusta — kuten tiedetään oli heillä
siihen aikaan sukujärjestelmä käy
tännössä Evankeliumit jotka kertovat Kris
tuksen syntymähistoriaa tietävätkin
että Kristus syntyi Betlehemissä Da
vidin kaupungissa johon hänen van
hempansa olivat matkustaneet verol
lekirjoituksen tähden jonka keisari
Aukustus oli määrännyt Mutta his
torian tutkimus on kuitenkin osoit
tanut että keisari Aukustuksen käs
ky verolle kirjoittautumisesta on an
nettu vasta seitsemän vuotta jäl
keen Kristuksen syntymän jolloin
Judea ensikerran laskettiin verolli
seksi Roomalle mutta silloinkin kir
joitus tapahtui kunkin kotipaikalla
niin ettei Joosefin olisi muutenkaan
tarvinnut matkustaa sen tähden vie
lä vähemmän ottaa mukaansa pian
synnyttävää vaimoa Mutta eihän
Kristuksen syntymä muuten olisi käy
nyt yhteen profeettain ennustuksen
kanssa — hän kun oli natsarealainen
— jos eivät evankelistat olisi keksi
neet tätä temppua
Edellä on jo käynyt ilmi että e-
vankeliumit eivät ole Kristuksen ai
kalaisten kirjoittamia vaan ovat ne
kuulopuheina kulkeneet kansan kes
ken suusta suuhun kymmeniä jopa
satojakin vuosia tapahtuman jälkeen
Nitin ollen valehtelemisessa ei ollut
mitään vaaraa kun sitäpaitsi väären
nykset siihen aikaan olivat ihan ta
vallisia niidenkin kansojen keskuu
dessa joiden kanssa juutalaiset jou
tuivat kosketuksiin Ne olivat yhtä
tavallisia kuin ihmeetkin joilla suo
rastaan kilpailtiin Esimerkiksi kuu
pakanat väittivät profeettansa he
rättäneen erään ylhäisen tytön jota
oltiin saattamassa hautaan niin evan
kelistat väittävä Kristuksen herättä
neen miehen joka oli jo neljä päivää
maannut haudassa ja joka jo haisi
niin etta: "Voitto meidän on" Ja
kuitenkin tällainenkin käy vielä täy
destä tähän maailman aikaan
Juutalaisten maa-alueen kautta kul
ki siihen aikaan tärkeitä kauppateitä
joten he joutuivat Stosketuksiin vie
raiden kansojen kanssa senkin kaut
ta että he lainasivat noilta vierailta
kaikenlaisia tapoja ja aatteita Niinpä
myös Kristinuskon opinkappaleetkin
joiden keksinnöistä kristityt vaativat
patenttia iitselleen ovat laina tavaraa
Esim taivaan ja helvetin oppia on ju
listettu jo neljännellä vuosisadalla
ennen Kristusta Samoin herran eh
toollista on nautittu pakanoiden kes
kuudessa ennen Kristusta ja monia
muuta
Koko taivas ja helvettitarukin —
niiltä ajoilta joita aineemme käsitte
lee — on vain heijastusta maalli
sesta järjestyksestä Niinpä jumala
taivaassa on yksinvaltias kuten kei
sari maanpäällä siihen aikaan ja j
lemmät ja alemmat enkelit niin mon
ta asteikkoa kuin heitä lieneekin
vastaavat prikulleen samoja arvoas
teikkoja keisarin virkamies järjestel
mässä Samoin itse pää pentele hel
vetissä lukemattomine apureineen
vaimakkaana vastustajana vastaa
sen ajan tasavaltalaispuolueita joka
oli keisarivallan kiusana Edellä o
leva myöskin selittää yksi-juniala kä
sitteen alkuperän
Jumalan ihmiseksi tuleminen ni
myöskään ole kristittyjen ansiota sil
lä siihen aikaan oli ihan tavallista
että profeetat ja muut maan mahta
vat täytyivät olla vähintäin jumalan
siitlämiä ja olihan herra paratkoon
sen ajan jumalilla niin monta kau
nista temppeliä ja niissä heidän san
gen lihallisia sijaislaan että se kävi
helposti päinsä Siksipä ei olekaan
mikään ihme jos ei kristityillekään
kelvannut johtajaksi Jeesus ellei voi
tu serttiä että hän on Jumalan ja
neitseen maailmaan saattama
Niin hämärä kuin Krisuksen per
soonallisuus ja hänen vaikutuksensa
jälkimaailmalle ja historian tutkijal
le onkin niin se kuitenkin on varmaa
että hänen oppinsa oli puhtaasti pro
letaarista alkuaikana Siihen aikaan
näet oli yksityisomiBtusotkeus kehit
tynyt niin pitkälle että luokkavasta
kohdat esiintyivät sangen räikeinä
Kristuksen seuraajat olivat poik
keuksetta köyhää kansaa ja siinä on
myös syy miksi niinen persoonansa
ja vaikutuksensa on jäänyt hämäriin
peittotn Köyhä kansa ei osannut
silloin kirjoittaa ja niin sanotut kirjan-oppineet
joita hänen oppinsa vas
tusti eivät kai lainanneet sille niin
paljon huomiota että olisivat muis
tiin kirjoittaneet Hän oli vaan yk
sinkertainen kapinoitsija joka sat
maksaa hengellään sen että uskalsi
vastustaa omistavaa luokkaa
Ne puheet joita väitetään Jeesuk
sen puheiksi eivät tietenkään olo
läheskiän tarkkoja koska ne satakin
vuotta ovat kulkeneet miespolvesta
toiseen suusanallisina kertomuksina
Mutta siitä huolimatta ne tulkitsevat
sen ajan kristinopin tunnustajain pro
letaariluonnetta No ilmaisevat kat
keraa luokkavihaa rikkaita kohtaan
mtm
snnmtmnmtmmttmtwttuwm4ijrusrxa
3lmtUtmt?t?lmtH
mnjmnntmjt!!!
mmtmutmmtmtmtntnnuntntmmtKttttnitnmntiMtiitmt)tiu'::nmmm::
Mieti työläinen mieti:
ken on kärsivä kristus!
Ketä piiskattu ruoskittu
ja rääkätty myötään
ken poskea kääntää
kun solvataan lyödään —
Ketä sortaa saa
ja ajaa kuin Juhtaa
On sullottu kurjiin komeroihin
kytketty kylmiin luoliin
kahlittu taa kalterien vankiloihin
ja saatettu sähkötuoliin
Monta on tehty syytöntä murhaa
miljoonia tapettu sotatantereilla
ja — valitus on ollut turhaa-
Nämä tihutyöt työläinen tunnet
Muistat hikipajain vaivat
ja grottemyllyjen ryskeen
maalialta malmeja etsit —
tiedät tehtaitten paukkeet jyskeen
Loisluokalle vaivatonta voittoa
kannat
ja tyhmyri niin vähästä työsi annat
Jo tokiprjajoukot herää
ja kärsivä "kristus" päätä nostaa
Voimaansa alkaa jo arvioida
Ylimaiden kuullaan kummia
huminoita —
kun työnjättiläs joukkoaan kerää
vaatii yhteen vaivatut
kokoaa kaikki sorretut —
armeijaan jättiläissuureen
Tahtoo valloittaa kylät kaupungit
ottaa omakseen linnat palatsit —
osan kullekin oikean suoda
Koko maailman kauneusaarteista
työntekijät tahtovat nauttia
eikä muruja maistella herjain
Pyynnöillä el oikeutta saavuteta
joka tuumasta täytyy taistella
maankamara valloittaa kaikki!
Siis vanno nyt tänään valasi
ja käy taistelurlviin rinnan
liity joukkoon siskosi veikkosi —
Tää oikea maailman vapahdus
vaatii meiltä kalliin hinnan
Se vaatii raatajain rohkeuden
työn toimen ja järjen nopeuden
sekä sankarlmlelen ylvään
Älä petturina siis syrjään jää
vaan suorista selkä ja nosta pää —
Yhdessä rakennamme vapauden
pylvääni
Työn tasavalta se pylväs on
se on mahtava ja voittamaton
se on kallio joka kestää I
Siihen lujaa voidaan rakentaa
uutta yhteiskuntaa muodostaa —
vasta silloin vääryys voidaan estää
Juhli joulua muistolle "kristusten"
jotka antoivat puolesta vapauden
koko elämänsä kaiken kaiken 1
Joiden veri on kuumana virtaillut
eestä aatteen alttiina juoksi
jonka uhrasivat luokkansa voiton
vuoksi —
Niitä kristuksia tuhansia tiedämme
H M
mm