Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 06, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No- 49 Tiistaina Jouluk 6 p — Tuesday Dee 6th
Kirjeitä Liikkeenhoitajan Nurkka
LASTEN JOULU 1921
synyt raihnainen vanhus Ja taas yk
sinäisen tahi pikkuperheellisen toi
meentulo on jonkunverran parempi
kun niiden joilla on lukuisa määrä m cm i-acti c pa
lapsia Yksinäisellä on parempi mah- Enslk tervehdäii kaikkia Toverit
dollisuus kieltäytyä ottamasta työ- Ulen lukljoltai seka sitten annan
paikkaa vastaan jossa terveys on vaa- kuuUmi ettemme nuku täälläkään
rassa ja ansio pientä kun miehen vaikka' e( niistä lehdessä tarpeeksi Lasten Joulu on heti kansikuvaa- ANNIN UHRAUS kirjottanut Hel-
jolla on nälkäisiä lapsia suuri joukko n 0[e tuli ut mainituksi taan alkaen lapsille mielenkiintoinen mi-täti on kaunis kaunokirjallinen
kotona Lokak 20 p:nä työkokouksessa pe- kirjanen KANSIKUVAN ON PlilR- pikku roinaani lapsille Juuri sellais-
Ajan ratas pyörii vinhaan Tuosta rustettim puiuija sekä lukuseura o- TÄNYT TOV K A SUVANTO jossa ta lukemista Jota lapset haluavat
äskeisestä nuoresta miehestä taas sastomme keskuuteen Siis näkee näkyy Joulunaikuinen luonto kuvaan- TERVEYS JA VAPAUS Selma-tädin
vuorostaan tulee vanhus j n e Tä- j„ halua harrastaa tietoja tällä- nollisesti Tällit matala metsä ja kirjottama lapsille on opinnollinen ja
män seikan tuntemus on myös se voi- jii-immaii vaikka joukkoni- maa nuoren ja raskaan lumen peittä- huolella saatettava se jokaisen lap-
ma joka synnyttää luokkataistelussa mg oukjn piellj minä Siinä pienet vekarat vierittä- sen luettavaksi Varmaankin joskus
toisiaan tukemistunteen solidarisuu- E[ nlygskaan unhoitettu aineellisten vät lumipalloa rakentavat lumiukkoa ovat lapset kiitollisia vanhemmilleen
den Niin kauan kun tuotantoa har- vaj0jen imnUintaa koska perustet ja reistailevat sekä kelkalla että suk- siitä että heille jo lapsena hankitaan
joltetaan markkinoita varten yksityis- myBgkin ompeluseura Eivät siis silla Se on uusi todistus tov Suvan- tällaista lukemista
omistusoikeuden perustalla et voida k pitkiksi talvi-illat kun on velvol- non asiallisista piirroksista On useita kuvia SUNNUNTAIKOU-
keksiä keinoa luokkavihan sammutta- ]isuuksia ' Ja' toivon' innostusta toi- Lasten Joulu alkaa VVm Lahtisen LUISTA ja niiden opettajista ja lyh-
miseksi Kapitalistien apurit sosia- minnllle etta vojmme näyttää mitä runolla JOULUNA Lahtinen on on- käset katsaukset niiden toimintaan
lidemokraatit ja opportunistit koetta- }pnl' joukko saa aikaan kun käytäm- nistunut lapsille ymmärrettävän jou- Samoin ihanneliitoista Nämäkin ovat
vat keksiä tätä sammutuslceinoa mut- !„„„_ 'nii0i„ ' lurunonsa kokoon panossa Se saapi paikallaan sillä niistä on aina oppi-
i niG Hl Kellii 111 G UI Ke III t
ta kaikki heidän ponnistelunsa ovat Toimnta on 0nut jonkunverran ln- ei ainoastaan lapset mutta vanhem- mistä toiminnan järjestämisessä toi-
turhia Se luokkavihan tuli joka pa- maamnlksjssa haalipulan tähden vaan matkin lukemaan koko julkaisun alus- silla paikkakunnilla PUNA-ORVON
laa työnraatajien sielussa on vuosi- llg'vltaa niinkuin sekin asia olisi jo ta loppuun Rauha-täti on kirjottanut LAULU Mikael Rutasen kirjottama
satain kärsimysten synnyttämä Se Ojattu ' JOULUPUKIN HUOMIO Kertomus runo Rutasen runoista el tarvitse
huutaa kostoa sortajille Silloin kuin osastoomme yhtyi kaksi uutta iä- Joulupukin huomiosta on lapsen mie- tuhlata sanoja kehumiseen sillä ne
se kostotyöt suoritetaan ei kapitalis- genta jcten ioukkomme yhä kasvaa Ieen jättävä ajatuksen: miksikä toi- ovat tunnettuja meikäläisille arvok-
milla ole enää mitään pakopaikkaa Tovermjnen tervehdvs kaikille sekä silla tapsilla on parempi joulu kuin kaina ja henkevinä
lymypaikkaa ei itään länteen poh- tovon ilinostusta päättämään tämä toisilla1 Se tekee verrattain hyvää VENÄJÄN LASTEN AVUKSI (5ie-
joiseen etelään Vasta sitten kun ko- tarmokkaalla toiminnalla-M kasvatusta nl näytöskappale lapsille klrj Emma
ko maailmasta on poistettu luokkaval- A N Koskela on kirjottanut KAK- Mattila Se ei ole pitkä eikä väsyttä-
ta silloin vasta sammuu luokkaviha PORTLAND ORE SI MAAILMAA-kertomuksen jossa vä ja voi sen esittää lapset lltama-
ja tilalle kasvaa korkeiden ihantei- parhaimmat tervehdykset Toverit- kuvataan kuinka pienenä lapsissa jo tilaisuuksissa missä tahansa
den ihmisyys tunne tare„ ]iaikille lukijoille täältä "Ruu- herää halu taistella köyhyyttä vas- MUISTO on pikkuinen runo klrj
N A — n su-kaupunsista" Talven myrskyt o- taan Siinä on lapsille kaunokirjani- VVm Lahtinen 'ja rikastuttaa Lasten
vat näyttäneet tapojaan täälläkin sii- nen kertomus jota ei yksikään lapsi Joulua arvokkaalla sisällöllään
T „ä määrässä etteipä sopisi oikein jätä lukematta JOS VAIN SAAVAT KÖYHÄN JA RIKKAAN JOULU
iaiteilljam hataaVUStUS- käyttaa „mä yiistys-nimiä Kylmä sa- LASTEN JOULUN Lydia Gratchefln kirj K Korhonen on pikkuinen tari-
toiminta ja työttömyys" ovat jokapäiväisiä kirjottama VASARAMIES on mielen- na lapsille Lyhyt ja lapsille ymmär-
Berliinissä ovat Saksan taiteilijat vieraitamme Näyttää siltä että o- kiintoinen pikkukertomus lapsille rettävä
muodostaneet Venäjän nälänhätäisten niistävä luokka kulkee käsikädessä- POHJOLAN ASUKKAISTA on Hei- ONNI on M ka Rutasen kirjot a-
hyväksi toimivan hätäavustustoimi- raatelevan myrskyn kanssa Koska- mi Mattsonin kirjottama ja lapsille ma runo Se on pirtea Ja lapsia Ilosta-
kunnan Tämä toimikunta on lähet- pa se ei niin olisi? He tietävät saa- selventävä kertomus kylmien maiden va ja varmaankfn lapset sen lukevat
tänvt vetoomuksen kaikille kirjaili- vansa Iskeä kipeämpäiin paikkaan asukkaitten kohtalosta TOVERIT on aina uudelleen
joilie maalareille tiedemiehille ja kun on kylmä ja nälkä He koitta- pieni runo krjottanut H M Se cn Slnfc Lasten Joulun aito lyhyesti
muille edukkaille kehoittamalla a- vat oikein nöyryyttää työläisiä saa- hauska ja lapsille varmaankin kilvan sanottuna ja ilman perinpohjaista se-
vustamaan hätäavustustyössä Julia- dakseen heidät tahtonsa alle saadak- haluttu ohjelmnumroka monissa itysta Muistakaa lasten vanhemmat
tus päättvy seuraavilla senollla: seen heidät tekemään työtä entisiä- ihanneliittojen Iltamissa a sunnuntaikoulujen ja Ihannellltto-
Saattakaa äänenne kuuluville koko- kin halvemmalla palkalla joka on jo LAULA VAIN Sanat He m Matt- en opet ajat huolen a ette vat lapset
uksissa ia teattereissa järjestäkää kyllin kurjaa Riippuu vaan meistä sonin ja sävellys Karl Rautiolta Se jaa tata julkaisua vaille Tilatkaa sita
juhlia näyttelyjä taiteellisia illan- työläisistä josko me nöyrrymme Nila on lastemme kasvatuksessa ja niille heti myytavaksenne taikka Jakaaksen
viettoja il mmi sekä määrätkää - josko? Eihän toki! Olemmehan halumme mukaisen ohjelman hankki- ne lapsille Kuvitus on monipuolinen
kaikki voitto niistä hätääkärsiville - niin tottuneet siihen kylmään ja uäl- misessa ihanneliittoihin otettava ar- ja lapsille miellyttävä kum myöskin
asettamatta mitään ehtoja Tehkää kään ettei se saisi meitä lannistaa vokkaana lisänä huomioon Varmaan runsas
sopimuksia kustantajieiine näyttä Päinvastoin tällainen asema pitäisi kin jokainen lapsi haluaa oppia tuon Tilataan osotteella:
möjohtajlenne ja taidesalonkienne o- meitä kasvattaa ja karaista harkitse- laulun ja se tulee ensi vuoden aikana KIRJAKAUPPA
mistajien kanssa hätäapuSahaston maan keinoja olosuhteidemme ko- tutuksi monelle lapsen vanhemmalle- TOVER N RJ AKAUPP
kartuttamisesta' jonkun teoksistanne jäämiseksi Mutta tahtoopa se taalla klm Box 99 Astorla Oregon
nettotuloilla tehkää kiihoitustyötä Portlandissa kuten muuallakin men
tuttavapirienne keskuudessa hätää- nä aika vaan keskinäisissä riidoissa EntMs sItten se suuri asia Kyllä jotka tuntevat paikkakunnan ihnii-
putyön hyväksi kootkaa rahaa lääk- ja kukkoiluissa Tämä täytyy kyllä me ulemme stten monta hanskaa näh- siä
keitä ja vaatteita" lukea niiden "perisyntien" joukkoon km1eet g s osa8ton tui()nai Kyllä tätä Toverilnrta saisi tulla
Julistuksen ovat allekirjoittaneet: Mutta nykyisen vaan ei vielä „„„ hausktta koskaan useampiakin tännekin Paynesviileon
Se6 STSSS £ ZtTLZZL m tulee oemaan —Il P hnolhnatta siU vaikka usea väittää-
SEchTÄ F vi Lhdä työtä sen asian eteen joka ta- - le - "
er ines Wetzel Arthru Holitscher kaa meidän läpsii emm e - JJ on ZZZ Z °"" '
Maximilian Vlarden tri Pinthus Gert- tuleva yhteiskunta - lämmintä ja "Appi-Ukko" Se ä "missa t!ll°' Bi"llä mvös tait0 '
rud Eufeld Kar Helnze Martin Max leipää ettei heidän tarvitse! kulkea nnakaa Väsyy väliin työhönkin tuohon ainai-
Barthel Paul Zesh Martin Ruber niiden kärsimysten lapi jotka on oi- gft]ä nnyttamo„emme geen raatamiseen että otanpa Joskus
Kurt Wolff Lu Märtev Ervin Pica- lut meidän kuljettaja varmoJa V0mIai eUe TovorlUarell keHken UIetta ja Ulen
tor Wieland Herzfeld Omp luuramma_ toime ta oh S b u-hottuu Ja M
Toimikunnan sihteeri on Erwn P- Osas to ta olla l™™™ Ja Johtokin o hyvä sillä se on kuu- taas paljon virkeämmällä mielellä
"-näe Pannet on Jo asettanut yh- taina oli — s£ ja sun S 11
::Ln" "Äm " X Muistatte kai kappaleen Kunnian kanssa samaa mieltä Onhan nfth-
et kuten Kto Koi Cu G eo ge Astoriasta Maissi Heikkinen oli puhu- vuoksi" kuinka hyvä näyttärnölepa- ty ja kuultu sek etta eräskin e-
Gro- " monet muu n k marras- massa Hän toi esille hyvin selvä- no siinä oli Siinäkin on jo yksi "re- manta joku vuo s ten kantoi To -
urosz ja mom-L iiiuul n k nmuu- „„i„Ic„_ QOim„ oriii" kuten me sanomme r tlaren tikulla uuniin kun se tuotim
- kuun ryhmästä ovat lahjoittaneet pii- pirteisest naist en nykyisen aseman erenssi me on kulunut aikaa
rustuksia tauluja ja muita taidetuot- ku„ myoskn tnlevaisen Han to Helga A I V täm
teitä TUT eslle lauseita jo J myt panevan tä ja lupasi muistaa Painesvillen nai-
punastelemaan sellaiset henkilöt joi- PAYNESVILLE M CH „ m
_ "Tavallinen yhteiskunta olkoon- L 0„ vaikea kuulla totuutta Maissi sia kirjoi amalla ToverUtar_mn -
pa se kuinka pieni tahansa on itse sai yleisön suosion puheestaan Tn- Turhaan saa Toverittaresta ka se a a en vela ole hauelta na hnyt k rjo -
asiassa kokoonpantu kahdesta yhteis- eppa toistekin! Tulot oli näistä juh- Paynesvillen kirjettä vaikka kyllä tusta Hyvn kai han v h yy c pai-
kunnasta rikkaiden Ja köyhien yh- Usta yli kahdeksankymmenen dolla- täällä varamsti olisi kykenevä kirjoit- kassaan kun ei ole lupaustaan taytU-
teiskunnasta ja ne taistelevat kes- ri„ Ompeluseuran puolesta kiitos tajia Mielostani paikkakuntakr eet nyt Fnslkerfhinen
kenänsä" - Plato "Valtiossa" uhrautuvaisuudestanne ovat hauskoja lukea amakm nnden Ensikertalainen