Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 15, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: :-: Organ of the Finnish Workmj Women in America
TOVERITAR
A ROCi="-
Thl luu of th Tovt
ttlswru M M quir ln afflrmed trnltloi aecortflng to At o' 0t leth 1117
State
166
No 46
PAINOS 10302
Tiistaina Marrask 15 p — Tuesday Nov I5th
1921— viidestoista Vuosik
Venäjän Talonpojan Typeryys
1
Venäjän tapahtumia seurataan ko
ko maapallon kaikissa piireissä suu
rella mielenkiinnolla Melkein yhtä
mielenkiintoista on meikäläisten saa
da harva se päivä lukea sanomaleh
distä kuinka tuon maan vallastasyös
ty luokka joka on suurimmaksi osak
si paennut ulkomaille milloin milläkin
maapallon kulmalla pitää kokouksi
ansa suunnitellen keinoja päästäk
seen nousemaan uudelleen satulaan
josta heidät niin äkkiarvaamatta pu
dotettiin alas
Heille lienee vieläkin käsittämätön
tä kuinka venäläinen talonpoikakiii
jonka he ovat sukupolvittain nähneet
edessään kumartelevan uskaltaa nyt
niin röyhkeästi heitä vastustaa Ei
väthän he itse mielestään ole kohdel
leet talonpoikaa pahemmin kuin tuo
moukka ansaitsee Jos tuo rääsyinen
olento on uskaltanut tulla herransa
eteen pyytämään jotakin armonosoi
tusta ja saanut silloin ruoskasta vas
ten kasvojaan on se tapahtunut vain
siitä syystä että talonpoika tuntisi
herransa seuraavallakin kerralla Ja
jos tilanherra antoikin joskus sata ih
mistä yhdestä ajokoirasta kuten eräs
Katariina n aikuinen pappi kertoo
muistiinpanossaan tapahtui se vain
siitä syystä että tilanherra rakasti
sata kertaa enemmän" tuota ajokoiraa
kuin yhtä alamaistansa
Sama pappi kertoo aatelisherra
Jefimenkon käskeneen erään henki
orjan vaimonsa rinnoilla imettämään
kahta koiranpentua Tästäkin armon
osoituksesta olisi tuon orjan pitänyt
käydä kiittämässä herraansa joka pi
ti hänen vaimoaan niin terveenä että
kelpasi imettämään jalorotuisia koi
ranpentuja eikä ruveta napisemaan
josta oli seuraus että sai kärvenne
tyksi jalkapohjansa tulisten hiilten
päällä kiittämättömyyden palkaksi
Majuri Danilov sen aikuinen aate
lisherra kertoo tädistään armeliaasta
leskirouvasta jolla oli maatila Tulan
läänissä kuinka "tämä rouva piti pal
jon kaalista ja lampaanlihasta ja ai
na kun hän söi tuota mieliruokaansa
piestiin pöydän läheisyydessä ruuan
laittajatarta joka nuo herkut vai
mistanut oli sillä se lisäsi jumalisen
rouvan ruokahalua" Kivat suinkaan
nämäkään jiatkunat pieksäjäiset ta
pahtuneet rouvan mielestä siitä syys
tä ettei hän olisi rakastanut keittä
jäänsä Päinvastoin tahtoi ylhäinen
rouva tällä armonosoituksella antaa
tunnustuksen ruuan valmistamisesta
ja muistuttaa keittäjättäreile että ruo
ka on valmistettava seuraavalla ker
ralla yhtä maukkaaksi
Kävisi liian pitkäksi tämän yhtey
dessä luetella kaikki nekin historian
toteamat armonosoitpkset joita ve
näläinen talonpoika on saanut tilan
herroilta ja heidän orjavoudeiltaan
Siksipä onkin syytä tuolla satoja vuo
sia vallassa olleella luokalla nyt ih
metellä mistä talonpoika on siis suut
tunut ettei ota uskoakseen vaikka
kuinka selittäisi ettei se kuritus jon
ka talonpoika pn saanut ole tapahtu
nut pahassa tarkoituksessa Lienee
mielenkiintoista luikjoille tämän yh
teydessä muistuttaa mieleen muuta
mia tapauksia jolloin venäläiset ta
lonpojat ovat käsittäneet väärin her
rojensa hyvät tarkoitukset ja ryhty
neet kapinoimaan heitä vastaan
Jo vuodelta 1618 kerrotaan kapinas
ta jolloin "aseiBtetut kansajoukot suu
rella melulla tulivat bojareja vastaan
ja puhuivat sellaista mitä eivät itse
kään ymmärrä" Aleksei Mihailo
vltshin hallituksen aikana oli kapi
noita enemmän kuin milloinkaan en
nen Prof Platariov sanoo näistä ka
pinoista: "Kaikki levottomuudet puo
livälissä XVIIitta vuosisataa joiden
pohjana oli väestön tyytymättömyys
taloudelliseen asemaan kiihoitti jou
koissa vastustushalua edistävät miel
ten kuohua ja vähitellen valmistavat
sitä suurta kansanliikettä joka tun
netaan Steinjka Rasinin kapinan ni
mellä Tämä kapina oli suuri ja hal
litukselle perin vakava ja sitäpaitsi
se tuntuvasti erosi entisistä levotto
muuksista Niillä oli ollut vain pai
kallinen luonne mutta Rasinin ka
pina oli aivan yleisvaltakunnallista
laatua Se ei ollut pelkästään talou
dellisen ahdinkotilan synnyttämä mie
len kuohu vaan siinä jo selvästi ilme
ni tyytymättömyys koko yhteiskunta
järjestykseen Edellisillä liikkeillä ei
ollut mitään ohjelmaa ne olivat yk
sinkertaisesti tähdätyt vain henkilöitä
ja heidän hallinnollisia väärinkäytök
siäiin vastaan Rasinin joukot joil
ta tosin myöskin puuttui selvä ohjel
ma taisteliviat bojareja vastaan ei
ainoastaan niinkuin hallinnollisia vi
ranomaisia vaan etupäässä niinkuin
etuoikeutettua luokkaa vastaan' '
Pietari I aikana tyytymättömyys yk
sinkertaisessa väestössä oli aivan y
leinen Kansa kutsui tsaaria piinaa
jaksi ja antikristukseksi Vuonna
1709 syntyi kapina Astrakanissa ja
kahta parissa muussakin paikassa joi
den jäfkeen Donin varrella atamaani
Kontraij Bulovinin johdolla alkoi Pie
tarin hallituskauden vaarallisin kapi
naliike
Katariina II: n ajoilta tiedetään u
selta tapauksia jolloin talonpojat nou
sivat kapinaan Kostromah läänissä
Työläisten Venäjä
Siellä lyöty korskeat valtijaat
ja raatajilla valta on nyt
maassa missä orjien punaveri
tanteret tanhuat on peitellyt —
Siellä nyt hulmuaa punavaate
ja siellä köyhälistön jalo aate
jo on heelmänsä näyttänyt
Neljä vuotta rakennustyötä
tehneet on työläiset Venäjän
torjuen samalla taantumus yötä
käyden vastaan voimia riistäjäin
Maailman historia kertoa voisi
ei niin rohkeista teoista konsanaan
mainetöitä ei eteemme loisi
kuin näyttivät toverit Venäjän maan
Koko maailman riistäjäjoukko voita
I kansaa ml taistoon vannoutunut
Muistavat hetkiä katkerolta
joita jokainen raataja on tuntenut
El kato ei nälkä heitä voi estää
työtään jatkamasta eteenpäin
Ei ei! heidän täytyy kestää!
Työn maailma kaikkialla puhuu näin:
— Auttakaamme viimeiseen asti
kerallansa käykäämme taisteluun
Saa rohkeutta he rintoihinsa
yhä uuteen vaikeaan kamppailuun
Siii toimikaamme auttakaamme
ei pienin armomurenln
vaan täysin käsin tarjotkaamme
apua tosi toverin!
H M
kahdeksan hoviherra Vitovtavin ta
lonpoikaa tunkeutuivat yöllä hänen
taloonsa nivuksista laahasivat herran
sängystä alas lattialle pieksivät vä
hiin henkiin ja sitten poistuivat Vuon
na 1765 Florov-Bogrevin talonpojat
Tambovin läänissä tekivät häntä vas
taan kapinan ja hajoittlvat hänen ta
lonsa Kun sotumichet tulivat kapi
nallisia rauhoittamaan syntyi tappo
lu jossa heinähangoilla lävistettiin
upseeri ja haavoitettiin 12 sotamiestä
V 176S oli talonpoiluilsmellakka Don
kävin piirissä Variiiiashin lääniä Ku
vernööri lähetti sitä asettamaan kap
teeni Bolashovin ja 130 sotilasta Hei
tä vaBtaan tuli noin 600 pyssyillä kan
geilla ja viikatteilla varustettua ta
lonpoikaft Sotumiehet ajattiin pa
koon ja kapteeni haavoittui niin vaa
rallisestl että kahden tunnin kulut
tua kuoli Tällaisten kapinain luku
kasvoi kasvamistaan kunnes vihdoin
yleinen tyytymättömyys purkautui laa
jaksi PugatBhevin kapinaksi jonjia
kukistamisessa Katariinan sotapääl
liköillä oli täysi työ
Etteivät talonpoikaiskapinat sila
seuraavana ajanjaksona vaimentuneet
siitä saavat muutamat numerot mei
dät täysin vakuutetuiksi Nikolai I
hallituksen aikana tiedetään 556 ti
lonpoikaismellakkaa Näistä hänen
hallituksensa ensimäisellä nelivuotis
kaudella noin 41 mutta vuosina 1845
— 1849 172 ja vuosina 1840—1854 137
Lii-ääntyqn luvussa mellakat kävivät
samalla myös yhä vakavimmiksi laa
dultaan 9 vuoden kuluessa v 1835
— -1854 olivat talonpojat murhanneet
144 tilanomistajaa 9 vuoden aikana
1835—1843 oli herrojensa murhasta
lähetetty Siperiaan pakkotyöhön 298
miestä ja 118 naista Epäonnistunei
den murhayritysten luku luonnollises
ti oli vielä suurempi Kas siinä rukns
lukija muutamia esimerkkejä venä
läisten tojlonpoikain) aikaisemmista
typeryyksistä Tosin he silloin vielä
eivät olleet niin paatuneita ettei hei
tä olisi saatu järkevillä toimenpiteil
lä palautetuksi pois pahalta tieltä
Niinpä Pietari I ojensi talonpoikia
käskemällä polttaa kaikki ne kasak
kojen kylät joissa kapina alkoi ihmi
set surmattiin eroituksetta suuriin
mat syylliset ruhjottiin eläviltä mur
hattiin tai lävistettiin seipäihin Mon
ta sataa hirsipuutupystytettiin ja las
kettiin sitten lauttojen päälle1 niisrui
ruumiineen Don virtaa myöten ulas
Pienemmästäkin nuhteesta olisi luu!-
lut järkevän talonpojan huomanneen
erehdyksensä ja pyytävän anteeksi
Jokainen järkevä ihminen toki kä
sittää että nuo vallasta syöstyt mut
ta uudelleen vatyaanpyrkivät- tilan
herrat ja kenraalit olivat yhtä armol
lisia kuin Tietari I nuhdellessaan ta
lonpoikia heidän erehdyksistään Mut
ta venäläinen talonpoika on viime
vuosina niin paljon typertynyt että
se ei tahdo edes kuunnella heitä
Oskari