Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 08, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Marrask 8 p — Tuesday Nov 8th No 45
ki nämä tiet ja polut johtivat ja' johtavat proletaa merkitse sitä että meidän olisi rajoituttava kom tarpeetonta rojakkaa vaan rikastuisitte tiedoista
riseen diktatuuriin aivan niinkuin Marxin kehit munistisiin tuloksiin ja tyydyttävä ainoastaan vai- joita ilman ei nykyaikainen sivistynyt ihminen voi
tämä taloustiede meille paljasti kaiketi sen mihin lankumouksellisiin tunnussanoihin Siten ei uutta olla Jos jonkun päähän pistäisi proystailla vai
yhteiskunnallisen kehityksen täytyy johtaa sekä yhteiskuntaa luoda Vain siten tulee kommunistik- lankumouksellisella tietämisellään valmiiden tie
osoitti meille tien luokkataisteluun ja proletaari si kun rikastuttaa aivonsa kaikilla niillä tiedon tojen perusteella ilman että itse olisi vakavalla
sen vallankumouksen alkuun aarteilla joita ihmiskunta on hankkinut El tar vaikealla ja kovalla työllä tosiasioita arvostellen
Kun me nuorison edustajain ja eräiden uuden vita pänttäystä mutta on kehitettävä jokaisen op tutkinut-sellainen työläisnuori olisi surullinen o
sivistyksen edustajien taholta kuulemme moittei- pivan muistia perustosiasiat tietämisellä— muu- lento Sellainen kevytmielisyys olisi ehdottomasti
' ta että vanha koulu on pänttäyslaitos niin sa toinhan oppimme muuttuisi lörpöttelyksi ja pel- turmioksi Jos minä tiedän tietäväni vahan min
nomme me että siitä on otettava mikä siinä on käksi kyltiksi ja kommunisti olisi viisastelija jos pyrin toki enemmän tietämään mutta jos sanoo
hyvää Ei meidän tarvitse ottaa siitä sellaista hankitut tiedot eivät hänessä kehittyisi oikeaksi että on kommunisti eikä hänen tarvitse muuta
mikä ylenmäärin rasittaa kasvavan ihmisen muis- tietämiseksi Ei riitä vain että omaksutaan tie- tietää niin hänestä tulee kaikkea muuta ennen
tia tiedoilla joista yhdeksän kymmenettä osaa oli dot vaan on ne omaksuttava niin että ne kriitilli kuin ymmärtäväinen ja todellinen luokkataisteli-
tarpeetonta ja yksi kymmenes vääriä mutta se ei sesti käsitätte jottei aivoine ahtautui täyteen ja uuden yhteiskunnan rakentaja
# # j kiittää kaikkia jotka niin runsaasti murto Emma Mattila ja Anna Järvi pääsykin laitettiin niin alhainen ettei
Kll"161t3 autoitte iltamien onnistumista Saam Oppilaita on kokolailla runsaasti kenenkään sen takia tarvitse jäädä
J " mehän siis jotain pienelläkin joukolla Voimisteluseurat ovat vilkkaassa pois
aikaan toiminnassa Pian kuulema pidetään Marrask 13 p menee osastomme
MARQUETTE MICH E L SUuret voimisteluseurojen iltamat jäsenet vierailemaan Ashtabulaan
Täällä eletään vain entiseen tapaan Naisten voimisteluseuraa johtavat "Torpalle" Sinne on valittu arvo-
ilman mitään suurempia muutokstta VERMULION RIVER ONT CAN Lempi Sipuli ja Anna Järvi Miehiä kasta ohjelmaa ja varmasti riittä
tapahtumatta Hiljaista on elämä työ gyystervehdys täältäkin vuoristo johtavat A Nikula ja K Kulo maan asti yhdeksi illaksi Muun mu
Iäisten keskuudessa miehet ovat pa seuduita Ajattelin että jos täältä Lukurenkaat ovat virkeässä toimin assa kaksi näytöksinen kappale "Nat
ikotetut hakemaan töitä mikä mistä- kin vähän Umottelisi maailmalle että nassa joka maanantai-ilta tutkitaan junen naimisissa" joka onkin oikein
kin ollaan ja eletään sitä täälläkin ahkerasti tietokirjoja Tehdään kysy naurupilleri Älkää ashtabulalaiset
Haaiitoiminta on kyllä hereillä mut- osaston toiminta on ollut kokolail- myhsiä luetaan ja keskustellaan ja sivuuttako tätä tilaisuutta sillä niitä
ta täälläkin vaivaa se tuttu tapa että Ja vjikasta koko kesän Ikävä vaan nim mennään tiedon tiellä eteenpäin on harvoin
muutamien huolena on koko toimin kun näin Byksyn tullen ei voi kulkea Karjalan keräys on tuottanut koko- Senia
ta niin usein osaston toiminnoissa näin iania tuloksia Jotkut ovat lahjoitta
Lokak 7 p:nä saatoimme tuonen pitemmiltä matkoilta kun täällä ei neet runsaalla mitalla hyviä vaattei HOQUIAM WASH
kylmään kalmistoon toverimme Ivar ole niista teistii palj0n vielä tietoa ta Sillä tavalla pitääkin tehdä Sil No jos sitä vähän niinkuin taas
Mäen Hän oli juuri parhaassa mie Niillj täällä pidettiin ohjelma ja ja vain osoitamme että heidän asian- uutiseeraisi kun on tuo kuukausikin
huuden ijässä — 33 vuotias Umpi kukka-iltama 1 p lokakuuta Venäjän ga on meidänkin asiamme lopussa Vaan jos toimitus on yhtä-
suolen tulehduksen takia sammui hä nälkääkärsivien hyväksi Yleisöä oli- _ Proletaari mieltä L Gratchefin kanssa niin ei
nen elämänsä Kaihomielin otettiin kln saapUnut jonkunverran Illan oh- ainakaan täältä tule paikkakuntakir
suruun osaa Billä hän oli kaikille tun- jeIma aietUin yhteislaululla Tämän MARQUETTE MICH jeitä lainkaan Jos tuleekin niin sil
nettu ja hilpeä luonteeltaan Vaimon jälkeen H Bryan puhui englannin 'Lienee paikallaan kirjottaa taas Joill pitää j0 öiia uutiseeraaja palkkaa
sa Fanny on suuren surun murtamana kielellä muutaman sanan selostaen muutama rivi Toverittaren palstoille nauttiva Joka tapauksessa pitää
kahden pienen poikansa kanssa Ke sita kurjuutta mikä Venäjällä vallit sillä eipä täältä näytä liian usein ole- kirjoittajan olla jo jonkunverran ke
veät mullat haudallesi toveri see Tämän jälkeen puhui I W Slup van uutisia lehdessämme hittynyt joka uskaltaa ottaa vastaan
Me naiset ollaan yleensä välinpitä Tämä puhe olikin sopiva illan tarko- Täällä on koetettu elää samalla täman toimen Ja mitä taas tulee uu
mättömiä täällä oman lehtemme yllä- tukseen Sitten alettiin illan muuta tasanteella kuin muillakin paikkakun tlgjnj nim Oikootpa ne nyt vaikka nii
pitämisessä Ei viitsitä vaivautua ohjelmaa suorittamaan jota olikin nllla yhteispyrintöihin nähden On {ä gaksall matkoja" niin ei kai vä
sen vertaa että jolloinkin edes uu- runsaasti runoja lauluja ym Sit- nimitäin pidetty iltamia Venäjän näl ]lä kunnan eivät ole juoruja ja muita
tisia kyhäiltäisi Eikä myöskään ole ten pidettiin pieni väliaika jonka jäi kääkärsivien hyväksi Tulokset ilta rak)tteluja En näe sitä sopimatto
valittu asiamiestä Toverittarelle ei keen alettiin myydä kukkia Kukat mistä olivat kohtalaiset kun ottaa mak3ii että kirjoitetaan eri paikka
kä kirjeenvaihtaja Sekin vähän menikin hyvin kaupaksi huomioon nykyiset huonot työolot kunnilta uutisia Toverittareenkin
huomiota mitä se täällä saa osakseen Lopuksi tanssittiin ja leikittiin Tu- Täällä on myös kerätty varoja vaat- Monl huoiimaton Toverittaren lukija
on jätetty miesten toimeksi Ei sii los oli näistä iltamista $32 Onhan se teitä ja rahaa Karjalan raatajatove- ulai lehden juuri niiden paikkakun
nä ole syy etteikö täällä naisia olisi sievä summa näin pienestä kylästä reille Onhan sitä yhteishommaa aina takirjeiden takia saadakseen tietoja
Lukutaitoisia on vielä suuri joukko No niin kaunista on ollut syksy sellaisilla työläisillä jotka todella a paikkakUnnilta joissa ennen on
vaikka nuoriso ehkä unhoittaa Suo Nyt alkaa olla vähän kylmempiä il jattelevat vallankumouksellisten ta- agunut jne sitäpaitsi onhan Tove
menklelen Tätä ajattelen sen perus- moja Puut ovat melkein alastomia valla On myös osa sellaisia jotka is- rittaressa paijon muuta opettavaa lu
teella kun vain yksi tyttö haluaa ti ei ole kuin jokunen lehti enään jä- tuvat kädet ristissä eivätkä nae mi kemistaj ettet ole väliä vaikka ne
Iata lehteämme lellä- taan velvollisuutta toimia työväen paiukakuntakirjeet eivät aina ole niin
Tervehdyksellä- En ole nähnyt vielä milloinkaan aatteen hyväksi Sellaiset eivät myös maliikelpoisia
Lydia Ryöti kirjotuksia täältä Olisi hauska lu jouda muistamaan Venäjän ja Kar ompeluseuran naiset odottavat kap
kea Toverittaresta täältäkin kuulu jalan tovereita Jokainen työläinen pajetta "Elämän pyörteessä" Kortti
HOOD RIVER ORE misia- Innostukaa kirjottamaan mi- yhteen rintamaan!— Yksi misis Qn jo tullutj jossa ilmoitettiin sen tän
' ' näkin taas joskus kirjotan— O M — ne lähetetyn mutta eipä sitä tiedä
Jospa sitä antaisin kuulua maail = CONNEAUT OHIO missä se kappale sitten viipynee kun
malle mitä meilläkin hommataan nyt ASTORIA ORE Ensiksi tervehdys kaikille Toverit ei o]e jQ tuUut
kun taas sattui jotain tauudes Näytemäaeura on 0„ut taaa vireäs- taren lukijoille ja sen ystäville Jos- avustuskomitea on lähet-
Ttirita sä toiminnassa Lokakuulla esitetyis pa piirrän taasen pieniä kuulumisia eräämänsä vaatteet New Yor
mioomme Venäjän toverien nykyisen ka mainjttakoon erikoi täältä Conneautista Sita van en y kerääntynyt ko-
kohtalon Joka vahank n aja telee näa„ täällä eteenpäin eikä taakse naljon Niistä ausuyu komi
niin ™m"}™"KJJ££ "Suuri Parjaaja" ja "S0dan Palkka'' Pätn' "'f "n8 n-'11 tea toverilliset kiitokset lahjoittaja-
tokseen etta jotakin olisi heidän hy B(leUUeg8ä kappaleessa on kirjailija vaitsee sanoa Kovalla kureella vaan avustajule
väkseen tehtävä Me bIis laitoimme aiheena sitä Dahetta josta osaston alaseurat hommaavat iltamia " '
kukka-iltamat lokak 15 p:n iltana eTJso tämän tästä %£££TJSi
Venäjän nälänhätäisten avustamisek " joutavat Lauvantaina 23 p:nä lokak on kir- syntyessään silla useimmat niistä
si Yleistulot olivat $10430 Iltaman ™ta- ™™ ilmenee näylel- jallisuuskomitealla onkiaistanssit jotka olivat nimensä kirjoittaneet ja
menot 30 senttiä ja rahan lähetysku £ SSStÄ on kuin Sitten 30 p:nä on orkesterilla kon ul7 JZ
llTsuITlTuT --onapäinen hirviö joka vierii ja -rtti jonne on ohjelma valittu pa ZlTXl
J10325 joka summa lähetettiin vierlesgään levittää tuhoa ja turmaa haan mukaan u VPnait„ mniakRan sitä
Friends of Soviet Russialle Tahdon :Mneen silnä kappaleessa on Marrask 6 päivänä näyttelee näy la etta el va )alta j'10" sa
~ paljon oppimista monessa suhteessa telmäseura koko illan kappaleen varten ! Sitapai s alkoi taas ng
1AC AT ETTT 1IDF X "Sodan palkka" on mainio kappale "Vanki No 77" Tämä kappale on annta kielen koulu johon monet ot
JUu ULLl IL IvllLil Siinä uhkuu voimakas luokkahenki ja kin mitä parhaimpia näytelmiä mitä ™at osaa-
Pyytäkää VAPAA C siinä hyvin selvästi esiintyy syyt jot täällä on näytelty pitkiin aikoihin u o
LÄkKEKIRJA-No 5 ka pakottivat Venäjän köyhälistön mutta rientäkäämme itse katsomaan ""'
sun on rii 25 miot™ J ni-ton tauti n lähtemään liikkeelle ja katkomaan niin sittenhän tiedämme onko se kat Joita P™™™" 8 °Z
Näytelmän ovirahat luo somisen arvoinen K S£ STS
iZ toU opira iäkkn uneen-te vutettiin Venäjän nälkää kärsivien Onhan se ompeluseurakin toimin sa ja osotieensa j a J08 °° „ '
jakin lääkkeitten Mnnat j m vnlkka vähän hiliaisemmassa llsta kirjottaa yhdelle puolen pape
Lääkkeet eivät ole patenttiiääkkeltl aun to!- avustusrahastoon nassa vainua vanan niijaibeminasoa
iiomitaiaia Timitit jotta 8uome db Jo vierailulla Portlandissa oli osa näy taasen tällä kertaa Viime ompelu- rla )
käytettT monia kymmentä Tuonia ' „„„
Tämän kirjan tatte Tapaaä Jn pitfirt e telmäseuramme jäseniä Esittivät kap seuran kokouksessa päätettiin laittaa —
SittTÄÄÄS Paleet "Pikku Pyhimys" ja "Suuri naainiaistanssit kiitospäiväksi eli 24 _ d
lääkkeitä Ja lmmbaukt-totitoreita Pariaaia" Päivä marrask ja palkintojakin jae JUJ
roZ hanneliitto on akanut tomtntan taan parhaimmista aiheista Vitikka palve Uksen tuttavallesi tilaa
P A LIOflELL CO 8uperlor VVIs a Opettajina ovat: Tyyni Hyrsky en vielä tiedä minkä arvoisia Sisaan hänelle 1 OVentar